Omlergeteekeiide maakt liet publiek hoi bekend dat hij nog- 8 dagen door gaat met lie OF Hl1! MEN van alle ARTIKELEN die voor radig zijn. JOH. BEUKELAAR - THOLE1V WIHTERGOEDEREH' Coneiiireiitiehuis G. Latjan, Tholen in het Concurrentiehuis IZAK VAN LOON= Poppelsdorf, FAMILIEDRUKWERK. FIRMA J. M. C. POT Goederenvervoer goedkoope ol flinke dienstbode Koop! nu uwe WESÏLAiDSCHÉ HYPOTHEEKBANK G. P. VAN ASSELT iONDARTS~ BERNHAROI Tandarts v.d. Velde LXDË^iiKÉ^ 30640 12 Tandarts Je adres. PACHTERS VAM LANDERIJEN. de Sanguitiose U. V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZSEBIKZEE stelt verkrijgbaar 5 °[o Pandbrieven a 1001|2 °|0 N. V. CORONAE Je adres 1 Getrouwd M. DE KORTE en 14 41903 M. H. CENSE, die mede namens wederzijdsche familie dank zeggen voor de talrijke blijken van belang stelling vóór en tijdens hun huwelijk ondervonden. Tholen, 27 Oclober 1932. TERSTOND GEVRAAGD EEN bij C. A. RIJSTENB1L te Oud- Vossemeer. 7 41910 beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7089 Dr. C. VELTENAAR te THOLEN hoopt op Dinsdagen 8 en 15 November a s. in de zaal van den heer M. .1. Hoek aan vangende des avonds 7.30 uur een tweetal LEZINGEN te houden over zijn reis naar Griekenland. De toegangsprijs voor beide lezingen is bepaald op 80 cent bij voorkoop der kaarten die vanaf 29 dezer verkrijgbaar zijn ■bij Firma J. M. C. POT, Boek handel, Tholen. 41914 Aan de zaal is de prijs f 1,— voor beide lezingen. 21 Voorradig allo soorten DROGISTERIJ-ARTIKELEN. Eau de Cologne,Tandpasta,Tandborstels, Verpak'e geneesraiddeleu, Drops enz. Beleefd ambevelend, 8 40561 J. Deurloo—van Siiadregt, Tholen. BEROEN OP ZOOM DE GROOTSTE SORTEERING wollen en overtrokken dekens. Wollen goederen, Pull overs, truien, ondergoederen en alle andere soorten MANUFACTUREN, vindt U VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN IN HET BOSCHSTRAAT 34, TELEF. 155. Zaterdag 29 October de laatste dag van de winkelweken op de Boschstraat. Tot dezen datum op iedere 50 cent een bon waarop U 100 41912 gratis de prachtigste prijzen kunt winnen. Profiteert van deze gelegenheid. VLUGGE LEVERING van Naamkaarten, Verlovingskaarten, trouwbrieven en trouw- kaarten, correspondentiekaarten, geboorte- kaarten, rouwbrieven, dankbetuigingen, in NETTE UITVOERING BILLIJKE PRIJZEN Wanneer adressen worden bijgevoegd, wordt voor adresseering zorg gedragen. HANDELSDRUKKERIJ - THOLEN Naamlooze Vennootschap 'S-GRAVENKAGE Lange Houtstraat 28-30 AMSTERDAM ROTTERDAM Damrak 02 Witte de Wit-straat 22 GRONINGEN A-Kerkhof Z.Z. 18 De Directie bericht dat de Coupons der Pandbrieven, vervallende 1 Nov. 1932, van dien datum af betaalbaar zijn bij de Rotterdamsche Bankvereenigirig te Tholen. 26 41904 De Directie J. A. VAN EKPERS ROIJAARDS Mr. C. SCHUIT. TANDARTS Spreekuur Tholen dagelijks van 2 4, behalve Donderdags. Donderdags 7—8. Te OUD-VOSSEMEER Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 912. TE ST. ANNALAND Woensdagen Zaterdag van_912, Donderdag van 2—5. 15 41835 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel, Int. 3. THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 36276 Oud-Vossemeer (Hotel Ampt) Dinsd. 3.30—4 30 Zaterd. 9—10 St.Annaland (Havenzicht) Dinsd. 5—6.30 Zaterd. 10.30—12 St. Maartensdijk (van twaarden) Woensdag 912 Drogisterij L. G. v. ZALTBOMMEL, Hoogstr 7 tegenover het Stadhuis 50 41891 Aanbevelend. ATTENTIE. Het ligt in de bedoeling der Regeering om aan de Tuinbouwt steun te verstrekken voor die producten welke DEN KOSTPRIJR( NIET OPLEVEREN. Hiertoe is aan het Bestuur der Veilingsvereeniging „de Eendracl te Tholen eene opgave gevraagd welke, producten dit zijn, en clc W1EN en HOEVEEL daarvan is geveild. Aangezien hier van dergelijke producten NIETS of BIJNA NIE' over de veiling wordt verkocht, is het ook niet mogelijk ee opgave in te dienen. Uit deze oorzaak zullen dan ook al de producten uit de omgeving BUITEN BEDOELDEN steun vallen. De eenige oplossing zal nog kunnen zijn „VANAF HEDEN ALLES OVER DE VEILING VERKOOPEN." 41911 3ö HET BESTUUR. In verband met de CRISISPACHTWET 1932, zijn ondergeteekende te bekomen verzoekschriften aan den Kantonrechter ter ve krijging van gedeeltelijke of geheele ontheffi van pacht. Deze voldoen geheel aan de wettelijke voorsc.hriD en loopt Ge geen gevaar bij gebruik van deze verzot - i schriften dat Uw verzoek niet in behandeling komt Prijs afgehaald per stuk 15 cent, franco per p 171/, cent bij inzending van het bedrag of storting postrekening no. 1043. Aanbevelend, 44 41tfh FIRMA J. M. C. POT, BOEKHANDEL, THOLEN Een trouwe vriend voor alle zwakke menschen. Een trouwe vriend voor alle zwakke en lijdenden is SANGUINOSE. Voor allen die door geestelijke of lichamelijk inspanning uitgeput ziju, voor alle oververmoeiden, voor hei stellenden uit typhus of influenza, voor alle die niet goed o krachten kunnen komen, is een vertrouwde vriend, die hun spoedig de verlorene krachte hergeeft. ^0 17G5 Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. Per 11. f2.—, de 6 fl. 111.—. 12 fl. f21.—. De Riemerstraat 2c/4 VAN DAM Co. Den Haai ce bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Tijdelijke uitgifte van Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 22 millioen gulden. 322E Wederom voorhanden prima eiken spekkuipen, waschtobben groot en klein. Verder uw adres voor Meubelen. B. A. REEDERS, 41843 8 Tel. 23, Poortvliet. MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS Steenhouwerij .Marmerhardsteen voor Bruggen,Sluizen,Gebouwen Siijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK-PETIÏ, Stationstraat, Bergen op Zoom 12 39135 i - i rpi 1ik,.,,/. In nooKlelvool-cr Doordat het tramstation te Tholen thans in rechtstreeks! verbinding slaat met alle stalions der Nederlands^ Spoorwegen, zijn de tramvrachten vervallen en beta men alléén, zoowel voor aankomende als vertrekkei zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Thol Een spoorzending die lot Bergen op Zoom bevracht 1 f0.95 zou kosten, kost tot station Tholen eveneens m 95 cent. Geeft dus op te zenden Station Tholen A. B Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tho aankomende worden verder vervoerd met den voerff uit die plaatsen. 38 37. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstree Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 12 8493 Zuivolstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor. Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe. 02 voor Breukbanden en Bu banden en verpleeg artik VAN DER OUDERAA. Zuivels BERGEN OP Z 1.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 4