bieten rooien PUROL Wacht Nadat dhr J. van Brummelen met 6 gen 1 stem blanco, is benoemd tot het «ven van vervolgonderwijs, wordt de •rgadering geschorst, om deze in den imiddag voort te zetten. Slot volgend nummer. LANDBOUW. Er wordt medegedeeld, dat in bet Eiland lolen thans ook eeu afdeeling is opgericht van en houders, waarbij als voorzitter zal optreden beer A. P. Bil, land- en toinboowouderwijzer St. Annaland, de heer M. C. Sonke te Maartensdijk als vicn-voorzitter, de beer v. d. Slikke te Poortvliet als secretaris- mningm^ester en de beeren I. M. Hage te Maartensdijk en C. Harre te Poortvliet als stonrsleden. de aardappelen rooien en andere land- j1G arbeid, veroorzaakt kloven in de handen en maakt ze ruw en pijnlijk. Dit verzacht en geneest men met 10 41907 n. ;ch mh oos 30, 60 en 90 ct. e c .HOLEN, 28 October 1932. Uit de Gade Doos. AN HET NABURIGE REYMERSWALE. Men stelt zich gemeenlijk voor dat Reymers- ile zoo maar op eens na een bevigen storm verdwenen in den schoot der Schelde; er 'iren in 1631 nog bewoners, maar bet bad jen Bailluw en Bargemeesteren meer. In ge- >emd jaar werden een beduidend getal Spatn- soldaten en matrozen, die door de Staat- hen op de Zeeuwsche Stroomen waren ge- ngen genomen, in het poldertje van Reymers- en'rle opgesloteo. Dit gaf aanleiding, dat al de vo,-)g daar vertoevende Rpyroerswalers vertrokken, odat de Staten van Zeelaud in 1634 laat gaven, de woorden van Boxhorn te gebruiken aanslag van biljetten, het sterfhuis en ver- >oping van siraatsteeneo en anders, en om et één woord te zeggen, de uitvaart te hoodeu, den geheelen boel van deze eertijds zoo oeiende stad, werden zuiver gemaakt negentig iden grooteu Vlaamsch en drie schellingen 540,90), welke onder de crediteuren bij pre- rentie zijn verdeeld eewordeD, zoodat deze stad solvent is gestorveD." Voor de Halve Stuivers Vereeniging voor en minvermogende lijders aan vallende ekteo wordt in het eiland Tbolen nog al wat idaan verzameld onder den titel De macht ,n het Kleine' zagen wij o. m. vermeld in ctoberopgave Si. Maartensdijk, geen bedrag rmeld, maar dat «lies op peil wordt gehouden, ud-Vossen)eer f 64.50, St. Philipsland f 56.86, rortvliet f 15.65, Scherpei.isse f 14 13, Stavenisse 3.15,Tbolen f42.60, Anna Jacobapolder f 12.05. j^en en ander vormt samen een aardig bedrag. Wij maken opmerkzaam op een adver- ntie in dit no. waarbij wordt medegedeeld »t Dinsdagen 8 en 15 Nov. a.s. dr. C. Veltenaar tweetal lezingen houden zal. [4 De toegangsprijs voor de twee lezingen be- lïtc 'a8gl 80 cent. et|VE!LING IN HET BELANG VAN DEN TUINBOUW. Wij raden de tuinders in de omgeviug aan n de advertentie van de Veiliugsvereenigiug i)e Eendracht" een» aandachtig te lezen. De Regeering wil ook hen steunen, doch om in basis te krijgen dient men over goede cijfers beschikken en biertoe zijn de veilingen de ngewezen lichamen. *POORTVLIET. Men verzoekt ons mede te boelen, dat de vervolgcursus (de zoogenaamde ■ondschool), te geven in de O. L. School alhier, uvangt op Maandag 31 Oct. De meisjes zullen ontvangen 's Maandags, 's Dinsdags en Vrijdags, telkens van 61/2S'/j our en de ngens 's Maandags en 's Vrijdags, telkens vau —9 uur. 8CHERPENISSE. De pui van het gemeente- is begint iu ernstige» staat van verval te irakeo, daarom heeft oieu besloteu, naar men xneemt, deze geheel te vernieuwen, o. a. zal enm hardsleeDen plaat er in gemetseld wordeo elke het wapen dezer gemeente zal bevatten. t ander zal het gemeente,huis wel wat isieren, ofschoon een grondige verbetering van 3t gemeentehuis zelf geen overbodige loxe zou ezen. Iu de op Dinsdag 25 October gehouden irgadering van den dijkraad van het calami- tuze waterschap Scherpenisse werd vastgesteld omschrijving van de uit te voeren werken 1933/34, wat voor de buitengewone werken f11180 alzoo tezamen f 13800. Tot schatter »n de grooden in het calamitenze waterschap erd met 10 sl., 2 blanco eu 1 van onwaarde eooemd de heer C. Rijstenbil D.Kz. Donderdagmiddag zou door een Duitscher voorstelling gegeven worden met eeo water ts in de haven alhier. Geheel de gemeente ep nit om naar dit wonderlijk toestel te gaan eu, doch toen de betrokken persoon zich iü et water begaf bleek dat het toestel niet goed erkte en de man genoodzaakt was als in een aoo zich voort te bewegen. De nieuwsgierigen iogen dan ook teleurgesteld huiswaarts. STAVENISSE. L.l. Zaterdagmiddag hield de ;n .Z.E.M. alhier in de bewaarschool een zeer spreker werden behandeld het gemak en de voordeelen van het electrisch koken, de noodige apparaten en de behandeling ervan, benevens de tarieven. Aan de opgekomenen werden eenige ververschingen aangeboden. Mevrouw Minkema en haar helpster gaven eeu demonstratie van het electrisch klaar maken v^n een menu. Met groote belangstelling werd alles gevolgd. Ook werd er gebak klaar gemaakt. Alles wees op gemak, zindelijkheid, goedkoopte, vlogheid en eenvoud bij het klaarmaken der diverse gerechten door electricileit. 8T-ANNALAND. In een buitengewone alge- meene vergadering van de Coöperatieve Boeren leenbank werd benoemd tot bestuorslid de heer C. Moerland Jzn. Tot directeur van de Coöperatieve Boeren leenbank werd benoemd de heer Abr. Bergers, zulks in de vacature ontstaan door het overlijden van dhr. Jobs. Polderman. A.s. Zaterdag zal de Volksbibliotheek ge opend zijn voor het leenen van boekeD van 's namiddags 2 tot 4 nor. Door het scbteroitloupen van een paard kwam een kar geladen met suikerbieten io de haven terecht. Het paard bleef, daar meu nog bijtijds de strengen stak kou snijdeu, op den wal. De voerman J. G. wist zich ook in veilig heid te stellen, OUD-VOSSEMEER. Medegedeeld wordt dat de heer G. A. Polderman, thans arts te Ouddorp, tegen 12 December a.s. eervol ontslag verleend als reserve-officier van gezondheid. SPORT. Oud-Vossemeer. Door de Vereeniging O.V.C. werd een voetbalwedstrijd gespeeld tegen Nieuw-Borgvliet met 41 in voor deel O.V.C. S:-Annaland. VoetbalH. D. S.—S. V. C. 3—3. Ingezonden Stukken. Voor den inhoud vau ingezonden stukken is de Redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt niet blijkt dat ze met don inhoud instemt. plaagde demonstratie in het electrisch koken, erscheidene dames waren opgekomen. Door den Si. Maartensdijk, 25 October 1932. Mijnheer de Redacteur. Hel zij mij vergund een andere belichting le geven, van het mij j 1. Donderdag overkomen ongeval, iu deu Tolweg te Tbolen, als in nw blad vnn Vrijdag 21 October is gedaan. M n a.s. schoonzaster en ik reden uit richting Tnolea en haalden een bespannen bietenwagen van hoeve Welgelegen" io, dus niet eeu wagen van tegenovergestelde richting. Zoover mij de ingewikkelde verkeereeischen doidelijk zijD, mag en moet cod wielrijder(ster) en voetgangers altijd rechts van den weg blijven tenzij een rijwiel- of voetpad anders aanwijst. (Is uiet juis*. leder die een voertuig inhaalt MOET liuks voorbijrijden Red.) Er werd lif2 M. ruimte gelaten. Echter bij het voorwiel van den wagen kreeg ik een klap van het paard, rechts gespannen, tegen mijn linker bovenbeen en duikelde daarna met fiets en al de vrij diepe sloot in, waarbij m'n linker elleboog uit de koin schoot (dus niet was gebroken.) (Als de getroffene dos de regels van deu weg in acht had genomen en lmks voorbij was gereden, had dat paard haar niet kumien raken. Red.) De bestnurder van den wagen die direct ter hulp suelde zei toen, dat hetzelfde paard dien dag al twee maal geslagen bad naar passeerend publiek. (Dus ook menscheo die met recht» hielden of met links passeerden, gezien het paard rechts was gespannen. Red.) U Mijnheer de redacteur daukend voor de opname san dit schrijven verblijf ik Hoogachtend, Mej. D. v. d. BERGE, St. Maartensdijk. GEMENGD NIEUWS. VERGIFTIGDE KAAS. Iu het Westland zijn id de laatste dagen enkele kooplieden bezig met het venten van kaas, die naar gebleken is, van niet te beste kwaliteit meer is. In een viertal gezinnen te Hoek van Holland zijn Da het gebruik van kaas van de bedoelde venters gekocht, ver giftigingsverschijnselen opgetreden. Tbans beeft hetzelfde zich voorgedaau in twee geziouen te Naaldwijk, waar eveneens van venters kaas was gekocht en gegeten. De politie heeft de resten van de kaas voor onderzoek io beslag genomen terwijl naar de venters een ooderzoek wordt ingesteld, MESSTEKEN TOEGEBRACHT. Een bij de werkverschaffing in het Rheder- veld voorloopig geschorste arbeider G. K., afkomstig nit Bellingwolde, heeft ua een korte woordenwisseling met den ploegbaas G. over zijn schorsing, dezen aangevallen en met een mes zes steken iu schouder en rug toegebracht. De ploegbaas, die io bet opeo veld door G. werd staande gehouden, wist Da een hevige vechtpartij te ootkomeo. Zijn wonden zijn vrij ernstig, maar niet levensgevaarlijk. De dader is door de marechaassée aangehouden. ONBEWAAKTE OVERWEGEN. Dinsdagmiddag is op den oobewaakten over weg onder Wouw een aanrijding geschied tos- schen een auto en den sneltrein, die om 2 u. 24 nit Bergen op Zoom naar Roosendaal vertrekt. De auto, bestuurd door deD zaadhandelnar P. de Nijs uit Roosendaal, was den overweg bijna gepasseerd, toen hij door de locomotief van achteren werd geraakt. De auto werd een meter of vijf weggesmakt. De bestuurder bleef OUDE MAN DOODGESTOKEN. Dinsdag is te Putten de 80-jarige gepension- oeerde oud-Indisch militair J. Sueemao dood gestoken. De man zat in zijn kosthais te eten. toen hij werd aangevallen door zijn ongeveer 40 jarigen mede-kostganger J. van B., met wien hij ruzie had gehad. De aanvaller trof deu mau met een mes in het hart. S. was onmiddellijk dood. De kostbaas, die toesuelde, heeft den aan valler gegrepen en hem zoo'o slag toegebracht, dat deze bewusteloos ineenzakte. Toen bij weer bijkwam is hij door de inmiddels gearriveerde politie gearresteerd. BOERDERIJ AFGEBRAND. Woensdag is door oubekende oorzaak le Ter Aar gemeente Vries (Dr.) een boerderij be woond door den landbouwer A. Smit afgebrand. Toen de brandweer uit Assen arriveerde, viel aan blusschen niet meer te denken. OPHEFFING DER INSPECTIE GOES. Het ligt, naar wij vernemen, in de bedoeliog van de 58 inspecties bij het L. O. er 5 op te heffen, waarbij ook de inspectie Goes is gerekeud. Mb. Ct. KOKEND WATER OVER HET LICHAAM. In Gemert trok bet 2 '/2 jarig dochtertje van v. d. L een ketel kokemi water van de kacbel, waardoor het den inhoud over zich heen kreeg. In levensgevaarlijken toestand is de kl-ine in het ziekenhuis opgenomen. VISCtlKOTTER GESTRAND. Dinsdagavond is op de Texelscbe kust in het Molengat de Heldersche vischkotter H.D. 108 gestrand. Het vaartuig was genoodzaakt door het slechte weer naar Den Heider terug te keereo en vermoedelijk doordat het zicht slecht was door de hevige regeubuien, gestrand. Met vuurpijlen werden noodseinen gegeven, waarop de reddingsboot Dorus RijketB oitvoer. De redding was zeer moeilijk daar het ge strande vaartuig in laag water zat en de reddings boot moest oppassen zelf niet aan den grond te gerakeu. De schipper weigerde eerst ziju vaartuig te verlaten, doch waar bij het opkomende water de golven reeds over den kotter sloegen werd de schipper overtuigd vau het gevaarlijke van den toestand en begaven de vier opvarenden zich aan boord van de reddingsboot, die heD behouden te Den Helder aan wal bracht. Intusschan was de sleepboot. „Utrecht" ook ter plaatse gekomen, doch deze koD geeo verbinding met het visschervaartnig krijgen. Intnsschen wordt getracht het vaartuig te bergen. EEN BUITENKANSJE. 27 jaar geiedeo overleed in Amerika een zeker Huch, die in 1858 naar Amerika was vertrokken. De man bad veel succes, tenminste na zijn dood bleek hij 72 millioen dollar, twee scheepswerven en twee boerderijen te hebben achtergelaten. De erfgenamen, er waren er 25 hebben gedureude jaren alle o.oeite gedaan om de erfenis in handen te krijgen, ze woDen overal in Du'.'schland verspreid, de millionnair was afkomstig nit Westfaler. Thans heeft de Dnitsche consul te Chicago den erfgenamen de heugelijke tijding medege deeld dat nog dit jaar de erfenis aan ben zal worden uitgekeerd. Eeu buitenkansje iü deze slechte tijd. DOOD GEVALLEN. Dinsdagmorgen reed de laudbouwersroon H. met zijn wagen naar He markt te Tubbergen Onderweg is hij van deu wagen gevallen en zoodanig met het hoofd op de straat terecht gekomen, dat hij oumlddelijk dood was. GEVAARLIJK HAARWASSCHEN. Naar bet ziekenhuis Zuidwal te Den Haag is vervoerd het 5-jarig meisje M. V wonende, aan de Hoetkade, dat niet-emstige brandwonden aan hoofd en handen had bekomen, doordal dampen van aether, waarmede de moeder het haar van het kind behandelde, tengevolge van de aanwezigheid van een brandeud theelichtje iD de onmiddellijke nabijheid waren ontvlamd. De moeder wierp onmiddellijk een japon over bet hoofd van het kind en verwondde daarbij haar handen. VERBLIND DOOR DEN REGEN. Vermoedelijk verblind door den striemende» regen, geraakte mej. C. T. uit Raamsdonkveer Zondagavond in de kom van Teteriugen met haar rijwiel onder een der wagens vaD de Z. S. T. Mij. Haar rechterbeen werd afgereden, terwijl ze bovendien nog verschillende andere verwondingen opüep. Ze werd iu zorgwekkende» toestand naar het ziekenhuis te Breda overge bracht. EEN WOEDENDE STIER. In de stal van deu veehouder J. B. te Haar- lemmermeer is de 54-jarige losse arbeider M. v. P., door een «tier tegen een der zijwanden gesmakt, waardoor de mau bewusteloos bleef liggen. Bij een medisch ouderzoek werd be schadiging van de wervelkolom geconstateerd, alsmede een liehte hersenschudding. Vijf man waren noodig om den stier, welke zich had weten los te werken, wederom vast te binden. BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd A. W. de Jonge en E. vao Dullemen beiden te Tholen. Gehuwd A. Schot en M. J. Bijl betden te Tbolen. M. de Korte te Roosendaal en Nispen en M. H. Ceuse. KERKNIEUWS. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. de Bres en nam. 2 uur ds. Wolfensberger. (Nam. Doopsbed. en Voorber. H. Avondmaal.) In beide diensten collecte voor de kerk. Ger. Kerk voorm. 9.30 uur eu nam. 2.30 leeskerk. Ond Gerei. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 unr leeskerk. Vrije Ger Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Baaij. Donderdag 3 November Oud Ger. Gem. 's avonds 7 uur ds. Lamain te Rotterdam. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. Moerman. Ger. Kerk voorm. 9.30, nam. 2 uur dhr. de Vries en 's avonds 6 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 6 uur dhr M. Romijn te Oosterland. Woensdag 1 Nov. Dankdag Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Fokkema te Sprang. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur dhr. de Vries. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Verschoor en nam. 2 nar leeskerk. Oud Ger. Gem voorm. 9.30, nam 2 en 's avonds 6 uur dhr Lichtenberg te Rotterdam. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv, Kerk voorm. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. do Bres. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en's avonds 5.30 leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Moerman en nam. 2 uur leeskerk. Oud Gerei. Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en'«avonds 5.30 leeskerk. ST. ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 ds. Wolfensberger nam. 2 nnr leeskerk. Gerei. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 di. Vreugdenhil. (Voorm. Oogstcollecie, nam. Doopbod. en 's avonds afscheidsrede) OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. de Gidts (Voorm. Oogstcollecie, nam. Doopbed.) Geref. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Vreugdenhil. Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en avonds 6 nnr leeskerk. Donderdag 3 Nov. des avonds 6,30 ds. Baaij le Tholen. MARKTBERICHTEN Gemeente THOLEN van 2127 Oct. Geboren Willem Cornelis, zv. J. L. J. van den Berge eu T. M. Coomans. THOLEN, 28 October 1982. Boerenhoter f 0.85 per pond. Roomboter f 0,85 EiereD f 5.50 per 100. Noteering te Middelburg, 27 October Boerenboter (part. prijs) f 0 86. ST. MAARTENSüllK, 27 October 1982. Prijs per 100 K.G. f 8.— f 9.— 9.- ,11.- 9.— 13.— ,40.- -.— Per 70 K.G. f 0 60 f 0.70 v 1.40 1.50 v 1.40 1.50 0.70 -.— Per 60 K.G. f 2.— 8.60 Bruine boonen Erwten (groene) Erwten (Schokkers) Maanzaad Eigenheimers, witte Zeeuwsche bonte n blauwe Poters Uien, groote kleine Temperatuur van het Scheldewater te Tholen October Graden O. Zaterdag 22 9,3 Zondag 23 10, Maandag 24 10,2 Diusdag 25 10,3 Woensdag 26 10,2 Donderdag 27 11. Vrijdag 28 11, Ondertrouwd CHR. MOELIKER Mz. en 8 41910 J. P. SLAGER Ad. Tholen, cvv rw moo St. Maartensdijk,) c Ondertrouwd G. J. VAN WESTEN 10 en J. J. A. STOUTJESDIJK Poortvliet, j Blauwe Bloem Tholen, Zonnekoek 28 October 1932. Haarden. Kachels. niet langer, en profiteer van onze voordeelige prijzen in haarden en kachels. Onze kwa liteit staat bovenaan en wordt ten volle gegarandeerd. Oude worden ingeruild, franco levering en plaatsen door het geheele land. Beleefd aanbevelend, J. MELSE THOLEN. Tevens een gebruikte keuken kachel, iets moois, met tegels, als nieuw, 21 41915

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 3