Uw wensch Mac Douald en Sir John Simou ontvingen een afvaardiging van de Anglikaaneche en gereformeerde kerken, die de regeering kwatn overtuigen van den ouvoorwaardelijken steau der kerken bij haar streven om een behoorlijke mate van internationale outwapening te ver krijgen. De aartsbisschop van Canterbory leidde de delegatie. GEMEENTERAAD POORTVLIET, 25 October 1932. Tegenwoordig alle leden. De voorz. opent de vergadering en gaat over tot voorlezing der notulen van de vorige vergadering. Naar aanleiding hiervan merkt dhr Boo- gaart op dat de commissie van onderzoek niet positief heeft verklaard, dat zij met betrekking tot de handelingen van hel Alg. Armbestuur zich zullen wenden tot den commissaris der Koningin, den Min wordt werkelijkheid, wanneer gij „Zij"- Crêrne een vaste plaats op Uw toilettafel geeft. De charme en frisehheid van Uw teint zal dan Uw stoutste verwachtingen over treffen. In prijzen van 20—3045 en 75 cent. 10 41906 van Justitie en den Min. van Binnenlandsche Zaken, maar dat de commissie in over weging zou nemen zich lot genoemde autoriteiten te wenden. Wat betreft het verplaatsen der ge meentelijke mestvaalt, was het de bedoeling van den opmerker, om die verplaatsing ten Noorden van de aanwezige varkens hokken te doen geschieden. Het gezegde of Elenbaas wel capabel is, heeft spreker uitgedrukt bij de bespreking van een paar gemeente-zaken, o.a. de begraafplaats, maar hij heeft niet bedoeld dat dhr Elenbaas niet bekwaam is om gemeente-opzichter te zijn. Met 4 tegen 2 stemmen, die van de heeren Boogaarl en Garels worden de notulen onveranderd vastgesteld en goed gekeurd. Dhr Garels vraagt welke voorzitter be doeld wordt in verband met de overweging, die aan dhr. Boogaart weid gegeven, om op hel beheer dezer instelling niet al te diep in te gaan. Op de mededeeling, dat hiermede be doeld wordt de voorzitter van de ver gadering ontstaat een discussie tusschen dhr Carels en dhr E. v. d. Siikke, omdat eerstgenoemde van mcening is, dat dhr E. van der Slikke als voorzitter van het armbestuur in dien geest heeft gesproken. De voorz. deelt mede dat ingekomen zijn de navolgende stukken Een opgaaf' van den Rijksdienst der werkloosheidsverzekering d.d. 30 Sept. jl afd. V.S. no. 297 en 296, waarbij het be drag der subsidie voor deze gemeente ingevolge het werkloosheidsbesluit voor het 2de kwartaal '1932 naar raming be draagt f'150.en de extra subsidie f2. Het proces-verbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger op 29 Sept. jl. waaruit blijkt dat in kas was en moest zijn f '17555.165. Een mededeeling van J. van Brummelen, Hoofd der o.l. school dat hij zijn benoeming tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim en de Commissie van toe zicht op hel lager onderwijs aanneemt. Een opgaaf van den Min. van Financiën, dd. 24 Sept. 1932, no. 17981, waarbij de korting van de uitkeering uit het ge meentefonds ingevolge do Kortingswet van 18 Maart 1932, Stbld no. 104 is vast gesteld op f183. Dit bedrag is in overeenstemming met de door Burg. en Weth. aan Ged. Staten ingezonden opgaven. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van het gemeente-be stuur van de gemeente Willemstad be treffende het bevorderen van een over brugging van het Hollandsch diep daar ter plaatse. B. en W. stellen voor aan dit schrijven geen adhaesië* te betuigen, omdat toch consequent gebleven moet worden aan het reeds vroeger in dien geest door den raad genomen besluit. Dhr Boogaart kan zich hiermede niet vereenigen. Hij acht een brug WillemstadNumans- dorp de aangewezen weg. Alle autorijders uit deze streek geven hieraan de voorkeur omdat de afstand naar Rotterdam plm. 20 K.M. korter is dan over de Moerdijk. Bovendien zijn de toegangswezen naar de Willemstad beter. De voorzitter zegt, dat men niet alleen rekening moet houden met onze omgeving maar met geheel Zeeland, N.-Brabant, Limburg en België. Dhr Boogaart zegt dat zoowel van Zee land, als voor een gedeelte Noord-Brabant en België, de kortste weg over de Willem stad is. Dhr E. v. Slikke merkt op, dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor W. N. Brabant voor een brug Moerdijk-Willems- dorp is. Dhr Boogaart zegt, is dit wel een objec tief oordeel, welke menschen zitten in 't bestuur van deze kamer? Weth. Krijger merkt op, dat de kosten van een brug bij de Willemstad veel hoo- ger zijn dan bij de Moerdijk. Nadat enkele leden nog hun meening te kennen hebben gegeven, wordt met 5 tegen 2 st. die van de hh. Booganrt en Carels, besloten aan bedoeld schrijven geen ad- haesie te betuigen. 6. Een schrijven van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, inhoudende het verzoek aan deze bond een jaarlijksche bijdrage te willen verleenen. Met alg. st. wordt hierop afwijzend be schikt. 7. Een afschrift van een adres van den Kamer van Koophandel en Fabrieken voor W. N.-Brabant te Breda, betreffende het kanaal HansweertWemeldinge. Op het verzoek van deze Kamer orn aan het adres blijken van instemming te geven, wordt met alg. st. besloten geen gevolg te geven. 8. Eeti schrijven dd. 14 Sept 1932, van de Prov. commissie voor werkloozenzorg te Vlissingen tot het tijdig nemen van maatregelen Ier bestrijding van de werk loosheid. De voorz. zegt, dat hij overtuigd is dat werkverschaffing boven steun verleening moet gaan, maar in deze gemeente zijn helaas geen objecten van werkverschaffing aan te wijzen. Dhr Carels vindt werkverschaffing beter dan steun uit moreel oogpunt. Hoewel het slechts een kleinigheid is, zou hij de in den polder gelegen terreintjes langs de wegen, die aan de gemeente hehooren en vol brandnetels staan, willen laten om spitten en de wortelstokken verwijderen. Hij heeft o. a. het oog op het terrein bij J. Noom, de Geerweg, den Tolweg en den Schapenweg. Het is geen productief werk, maar eenige menschen zijn er een paar dagen mee bezig ie houden. De voorz. vindt het een nuttig werk, maar dit werk ligt meer op het terrein van het waterschap, dat de grasetting verpacht en de opbrengst geniet. Hef zuiver houden van de bermen der wegen moet feitelijk door de pachters geschieden, ingevolge de pachtovereenkomst. Het waterschap heeft hen dan ook reeds aan geschreven deze terreintjes te zuiveren, daar zij anders geen aanspraak zullen maken op een reductie der pachtsommen. Dhr Carels merkt op dat de personen, die dit werk verrichten geen steun uit de werkloozenkas krijgen en dit is toch een voordeel voor de gemeente. De voorz. zegt dat dit niet zoo is. De subsidie die de gemeente ingevolge het werkloosheidsbesluit betaalt aan de werk loozenkas is een z.g. toeslag op de contri butie die de leden jaarlijks voor hun lidmaatschap moeten betalen en niet een bijdrage in de verstrekte uitkeeringen. Of de gemeente werk verschaft of niet, dit heeft op de door de gemeente te betalen subsidie geen invloed. Het kan voorkomen dat in een gemeente in een jaar weinig of niets uit de werkloozenkas wordt uit gekeerd, omdat er geen werkloosheid is, terwijl toch door de aldaar woonachtige leden contributie's worden betaald met toelagen van het rijk en de gemeente. Ook verkeeren velen in de meening dat wanneer de gemeente b.v. f'1500 bij draagt in de contributie der leden en zij b.v. f 1000, uitgeeft aan werkverschaffing die gemeente dan maar behoeft bij te dragen in de werkloozenkas tot een be drag van f500.— Dit is niet zoo. Die ge meente moet toch betalen de f 1500 toeslag en bovendien f 1000,voor werkver schaffing zoodat een en ander te zamen wordt f2500. Dhr Carels wil deze werkzaamheden doen uit zuiver moreele overwegingen daar men toch liever werkt dan naar de steun gaan. Hij wil het werken aanmoedigen. Weth. Krijger zou liever zien, dal indien iels gedaan werd, dit gebeurde nadat de uitkeeringen uit dewerkloozenkasgeeindigd zijn daar er dan nog verscheidenen zijn die geen werk hebben. B. en W. hebben destijds voorgesteld de slooten vanwege de gemeente te laten delven. Dhr Carels wijst dan op de zestigjarigen en daarboven die geen lid van de werk loozenkas kunnen zijn. Hij zegt dat hier en daar een keep kan worden gedempt. Dhr Vogelaar wil de brandput aan den achterweg, achter de schuur van Corns. Hage dempen, deze put is overbodig nu wij brandkranen hebben. Weth. Krijger zegt dat het de bedoeling is, dat daar de rommel van de gemeente- weide ingaat. De Voorzitter zegt dat het beter is deze zaak nog eens nader onder de oogen te zien. B. en W. kunnen eens nagaan welke objecten van werkverschaffing er zouden kunnen zijn en dan een begrooting van de kosten vaststellen. Omdat er toch zoo weinig werkobjecten zullen zijn vindt hij het beter, dat die kleine werkjes worden verricht nadat zooals weth. Krijger op merkte geen uitkeering meer uit de werk loozenkas plaats geeft. Bovendien is het niet uitgesloten, dat het polderbestuur een watergang zal laten delven en de z.g. doorhraakput in Nieuw-Strijen dempen. Nadat alle leden hun meening nog te kennen hebben gegeven wordt met alge- meene stemmen besloten deze zaak zoo noodig later nog eens ter sprake te brengen. Een circulaire van den Minister van Staat, Min. van Binnenl. Zaken, dd. 1 Sept. 1932, afd. A. no. 4966, om lid te worden van het centraal archief en inlichtingen bureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland. Met algem. stemmen wordt dit schrijven kennisgeving aangenomen. 10. Eeu schrij ven van Ged. Staten van Zeeland, dd. 30 September 1932, no. 9, 4de afd. of de gemeente een bijdrage wil verleenen in de door de Provincie tot nog toe toegekende subsidie groot f5000,—aan Rott. Tramw. Mij. voor het onderhouden van een stoouibootdlenst tusschen Stave- nisse eenerzijds en Zijpe en Anna Jacoba- polder anderzijds. De voorz. zegt dat B. en W. voorstellen geen subsidie te verleenen, omdat de ge meente bij dezen veerdienst geen belang heeft. Het personen- en goederenvervoer uit deze gemeente naar Schouwen en Duiveland en Overllakkee gaat via Nieuw- Vosmeer, terwijl het fruitvervoer uit deze gemeente over Stavenisse naar de veiling te Oud-Beijerland niet van zoo'n omvang is, dat een jaarlijksche bijdrage te verde digen valt. Dhr Murre is het er mede eens. Het fruit brengt in Goes, als men de kosten voor vervoer enz. naar Oud-Beijerland in aanmerking neemt, evenveel op als in Oud-Beijerland. Met alg. st. wordt besloten geen bijdrage te verleenen in de door de Provincie toe te kennen subsidie aan de R. T. M. 11. Vervolgens wordt naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten van Zeeland, d.d. 9 Aug. 1932, A no. 1487, 2de afd., besloten eenige wijzigingen te brengen in de verordening, regelende de eischen van benoembaarheid en bezoldi ging van de veldwachters in de gemeente Poortvliet, als bedoeld in artikel 223, 3e lid van de gemeentewet. 12. Een circulaire van Ged. St. van Zeeland, d.d. 2 Sept. 1932, no. 27,3e afd., betreffende tijdelijke korting op de jaar wedden der wethouders en de ambtenaren van den burg. stand. Burg. en Weth. stellen voor op de jaar wedden der wethouders en den ambtenaar die belast is met alle werkzaamheden den burg. stand betrclfende, dezelfde korting toe le passen als is geschied op de jaar wedden der burgemeesters, secretarissen en ontvangers. Dhr Murre wil de jaarwedde van de wethouders verlagen van f 120,tot f80, Een voorstel in dien geest wordt met 4 tegen 3 st. aangenomen. Wat betreft de korting op de jaarwedde van den ambtenaar van den burg. stand wordt op voorstel van dhr Murre besloten met 4 tegen 3 st. deze jaarwedde met f50 te verminderen. In dezen geest zal aan Ged. St. worden geadviseerd. Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde de wijziging van de verordening op de begrafenisrechten, waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten. Dhr Boogaart wil even opmerken, dat hij meent dat zijn voorstel, waarover de stemmen in de vorige vergadering hebben gestaakt, een noodzakelijke verbetering is. Met 5 tegen 2 st. wordt het voorstel van dhr Boogaart verworpen, waarna met alg. st. wordt aangenomen de door B. en W. voorgestslde wijziging in dien zin dat voor een bepaald graf, ter oppervlakte van 7 M2. wordt betaald f*22.—ter oppervlakte van 5 M2. f 16.en ter oppervlakte van 3 M2. f 10.terwijl voor het inschrijven en overboeken van een eigen graf in het daarvoor bestemde register wordt geheven een recht van f3. Daarna brengt de voorzitter ter tafel een verzoekschrift van de brandweerlieden D. C. Uijl, M. Quist, J. Monteau, G. Oosdijk, P. Beeke, L. Geuze en A. van Burgh om een billijke vergoeding voor de gevaarlijke en zwaar verrichte arbeid bij den brand van den landbouwer P. Burgers. De voorz. zegt dat dit stuk niet in be handeling kan worden genomen, omdat het niet op zegel is gesteld. Daarop wordt besloten dit verzoekschrift terzijde te leggen. Als 2de punt der agenda komt in be handeling een verzoekschrift van de Christelijke Zangvereeniging „De Lofstem" tot den aanleg van een kostelooze licht- leiding in een leegstaand lokaal der Bijzondere Lagere School. B. en W. stellen voor tot dezen aanleg op kosten der gemeente over te gaan op dezelfde voorwaarden als gelden voor de Zang- en Muziekvereeniging, die gebruik maken van het leegstaand lokaal der Openbare Lagere School en wel dat elke vereeniging of afdeeling van welken aard ook, aan de gemeente moet betalen, voor stroomverbruik en tot dekking der kosten van aanleg, f0.20 per week, ongeacht of er al of niet in een week Avan het licht bt Nf gebruik wordt gemaakt, en voor elk gadering of een bijeenkomst voc houden van lezingen, besprekingen dienstoefeningen of voor welk do f0.20 per avond. Dhr Vogelaar vraagt of er dan een komt. De voorz. zegt nu dat het f0.20 per of per avond is en geen meter noo Dhr Carels vraagt zich af of de pen deze kosten wel moet betalen, er is kostenraming bij hoe staat het m bedrag van de contributie's. Dhr Murre is tegen aanleg d< gemeente daar 20 ct. per week te wei Dhr Carels vraagt of de gemeente subsidiëeren nu het slechts verma: treft, het zou wat anders zijn indie voor avondonderwijs was. Weth. van den Slikke zegt dat mei ouderscheid kan maken tusschen de School en de Bijz. school. Dhr Carels weet niet hoeveel de leiding zal kosten en hoe staat he het toezicht en het aantal lampen. De Voorzitter zegt dat het slech lokaal betreft. Dhr Boogaart wil het verzoek aanh oo om de kosten van den aanleg te q zoeken. De Voorzitter zegt dat dit geen bezw Weth. Krijger merkt op^dat het laat wordt. Dhr Vogelaar vraagt zich af, wi in de O.L. School een lichtleidin; de Bijz. school niet. De Voorzitter wil even opmerke dhr Vogelaar rekening moet houdei het feit dat de O.L. school gemeente c dom is en de Bijz. school niet. Na nog eenige discussies worc voorstel van B. en W. met 5 tegen die van dhr Murre en Carels aangern Vervolgens leest de Voorzitter voc verzoek van II. Quaak o.a. te Pooig- om de gemeentelijke mestvaalt te verll, naar het Noorden der gemeente-wei Met betrekking tot dit verzoeli B. en W. voor de mestvaalt eenige n meer noordwaarts te leggen, waardoc den pachter P. Geuze een strookje grond zal worden afgenomen. O plaats waar nu deze mestvaalt lig dan keislag, brikken enz. neergelegd w Ileelemaal ten noorden van de var hokken zal dan een put gegraven w tot berging van beenderen en ander van de slagers. De Voorzitter stelt echter voor alle: over te gaan tot stemming over het stel van dhr Boogaart, waarover inde\ vergadering de stemmen hebben ges Dit voorstel, luidende om de mes geheel en al ten N. van de aanw varkenshokken te brengen wordt 4 tegen 3 stemmen verworpen. Daarop wordt het voorstel van B meester en Wethouders met algen stemmen aangenomen. Als 4e punt der agenda wordt in spreking genomen een verzoek v; Landarbeidersvëreeniging, d.d. 14 1932 om over dit jaar de annuïtefai f 1278,30 te willen verminderen met en deze vermindering voor rekening de gemeente te nemen, daardeprod ongekend lage prijzen opleveren. B en W. stellen voor voor onbepa; tijd uitstel van betaling toe te staan een gedeelte der annuïteit tot een b< van 1300, onder de volgende voorwaaif" 'lo. Uitstel wordt verleend tot zoi de Raad oordeelt dat de vereenigin staat is genoemd bedrag aan te zuiv 2o. Zoolang de vereeniging dit boel nog schuldig is moet zij een rente be van 4% 's jaars. 3o. In elk geval moet zoodra de 1 annuïteit is gestort, dus na de 43e ai teit, in het daaropvolgende jaar de in zijn geheel of gedeelte, door den te bepalen, worden afgelost. 4o. Tot waarborg dezer schuld door de vereeniging op de landerijei le hypotheek verleend. Dhr Carels wil de vereeniging een teloos voorschot ad f300 verstrekker prijzen zijn abnormaal laag en het leden van de vereeniging door deze mindering dan mogelijk minder pae betalen en wel ongeveer f 10 per g waarbij nog gevoegd kan worden als reservefonds der vereeniging. Al weer winst wordt gemaakt dan ka voorschot worden afgelost. Het land is duur gekocht en explo door de gemeente zelf is niet voord De voorz. zegt dat het voorstel B. en W. op hetzelfde neerkomt al: van dhr Carels, behoudens de rentebep; B. en W. hebben gemeend rente te mi laten betalen als een prikkel om voorschot vlugger af te lossen. Ma; vinden het geen bezwaar de rentebet te laten vervallen, daar dit ook oorspri ef lijk niet de bedoeling was van B. en Dhr Carels meent, dat de notaris bemiddeling kosteloos moet verleenei Dhr Vogelaar is voor een rent voorschot. Na eenige discussies wordt het voi van B. en W. met algemeene sten aangenomen, met de restrictie dat rente moet worden betaald. u |AÏ M de od ,f.[ bi ud el

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 2