SERSEKSCHE ER THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 4277 Vrijdag 28 October 1932. Negen en veertigste jaargang )len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Ie LS; Crisispachtwet 1932. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,376, j franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiën: van 1 tot 4 regels '75 ct.; ieder regel meer 17J/2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Int. PUBLICATIEN. .G EftlEEET ER en NV ETH O ERS van Tholen Ie welen, dat door den Raad dier gemeente ie vergadering van 12 Augustus 1932 is vast- 1 de volgende verordening :Ym VERORDENING tot afwijking van bepalingen der winkelsluitings wet 1930 (staatsblad no. 460), voor de gemeente Tholen E Artikol 1. afwijking in zoover van het bepaalde in de lalsluitiugswet 1930 (staatsblad no 460) geldt ipaalde in liet volgend artikel. Art. 2. 'inrende liet tijdvak, waarvoor ingevolge liet do kraclitons de wet van 23 Maart 1918 blad no. 165) laatstelijk gewijzigd bij do wet 2 Maart 1922 (staatsblad no. 130) de wettelijke iet een uur is vervroegd, worden de tijdstippen, a iugevolge de bepalingen der winkelsluitings- 930 (staatsblad no. 460) de winkoU niet ge mogen zijn en op of aan voor hot openbaar openstaande land-en waterwegen niet gevent, richt eu te koop aangeboden mag worden, met ur verlaat. bepaalde iu het eerste lid van dit artikel is an toepassing op den Zaterdag. Art. 3. ;e verordening treedt in werking op den 3en dag en harer afkondiging. ido deze verordening Koninklijk goedgekeurd isluit van 12 October 1932, no. 27. is hiervan afkondiging geschied, waar hot xt, den 24 October 1932. De Bnrgemeester, A. J. VAN DER HOEVEN. De Secretaris, H. J. LABAN. toals algemeen bekend mag worden ht is, in het belang van pachters van erijen, die zwaar getroffen door den igen toestand, het in vele gevallen ogelijk maakt dat de pachter aanzijn lichtingen kan voldoen, de Grisis- ïtwet tot stand gekomen. YVel zijn er landeigenaren, die overtuigd, dat in mige gevallen de te betalen pacht niet jm worden opgebracht, vermindering van f5>t hebben toegestaandaartegenover ook tal van gevallen dat men niet tot •eenstemming kwam, met al de funeste ilgen van dien, ten opzichte van den 'fiters. het is voor deze gevallen dat juist vet, die alléén als crisiswet is bedoeld nstand kwam. nder Pachtovereenkomst wordt ver- n een huurovereenkomst, waarbij het tuurde bestaat uit een hoeve of uit land, een en ander volgens het Burger wetboek. er een pachter die een pachtovereen- ist heeft aangegaan vóór 1 Januari 2 en die meent dat hij in verband met thans heerschende buitengewone om- idigheden, niet kan voldoen aan de Jelde eischen dan kan deze TELKENS lagen na het vervallen van eenen be- igstermijn zich bij verzoekschrift wenden den Kantonrechter binnen wiens kanton gepachte of grootste deel van het ge- ïte is gelegen, teneinde geheele ofge- ltelijke^ ontheffing van de betaling te omen. oolang op een TIJDIG ingediend ver- cschrift NIET is beschikt, WORDT DE OPLICHTING TOT BETALING VAN N PACHTTERMIJN OPGESCHORT, n hier dient de pachter, zoowel als de pachter om te denken, dat indien op dergelijk verzoek een beslissing is ge ien door den Kantonrechter of wel r de kamer voor crisis-pachtzaken, deze lissing slechts geldt voor den duur van BETALINGSTERMIJN en niet voor GEHEELEN pachtduur. Ien pachter van een hofstede, die vol- is pachtovereenkomst tweemaal per jaar aalt en voor de eerste keer verminde- van pacht heeft verkregen, dient dus nen veertien dagen na het verstrijken den volgenden betalingstermijn, weder verzoek te doen tot vermindering van :ht, doet hij dit niet dan is hij voor nieuw ingeganen termijn weder den Ien pachtprijs verschuldigd. schijnt nog lang niet genoeg bekend te zijn en het ligt in de bedoeling van de Wet opgesloten die ten rechte den naam draagt van GRISISPACHTWET. Immers indien een pachter vermindering van pacht krijgt eti de overeenkomst is voor zes of meer jaren aangegaan, dan zou het on rechtvaardig zijn ten opzichte van den verpachter, dat, indien de crisis voorbij zou zijn, de pachter nog eenige jaren zou kunnen volstaan met het betalen van een dan te lage pacht. BINNENLAND EEN REGEERINÜSCRISIS VOORKOMEN. Zooals bekeod heeft ooze minister van fiuan- ciëD maatregelen beriamd om het groote tekort door den haidigen toestand ontstaan te dekken. Onder deze maatregelen was het voorstel om 30 opcenten te heffen op deo invoer van oit he,t buitenland komende goederen. Velen onzer Twee le Kamerleden achtteu dit een aauslag op de gesloten overeenkomst, vau Oucby, die jaist beoogt het vermindereu en geleidelijk opheffen van deze rechten. Dr. Colijn zette zijn bezwaren hiertegeu uiteen, terwijl dhr Albarda mededeelde dat ook zijn fractie er tegen is, ook anderen verklaarden zich geen voorstanders zoodat de regeering in een uiet aangename positie kwam. De heer Aalber&e diende daarop een motie in voorstellende deze zaak uit te stellen tot Da de alg. beschouwingen, dit is aangenomen en de regeering kan zien om langs anderen weg de geraamde 25 millioen gnldeu die deze op centen op zouden brengen elders te vinden. EMIL LUDWIG IN ONS LAND. Emil Ludwig, de bekende Duitsche schrijver, die ook hier te lande bijzonder veel gelezen word', heelt in enkele plaatsen van ons land lezingcu gehouden. Ook sprak hij nog voor de radio. Iedereen is dus in de gelegenheid ge weest hem te hooreu. Emtl Ludwig heeft zich ook verdieuslehjk gemaakt door het publiceereD zijner talrijke interviews met Mussolim en diens tegenvoeter Stalio. SALARISKORTING VAN LEERAREN. Wanneer wij gewag zouden willeo maken van alle protestdemonstraties en protestmotios van de ver.-chilleude groepen rijke- en gemeente ambtenaren tegen voorgestelde loousverlagingeD, kondeo wij gemakkelijk de geheele. krant vulleD. In dit opzicht moeten wij oos, om der wille van de consequenties, zeer beperkeu. Een alt— zoodering willen wij echter maken voor de leerareo bij het middelbaar ouderwijs. Ook deze hebben zich tegen de salariskorling verzet eD zulks aan do pers ter kennis gebracht. Zoo iets behoorde vroeger tot de onmogelijkheden. MALAISE BIJ DE SPOORWEGEN. De spoorwegeu gaan ook bijzonder zwaar ge drukt ooder de malaise. Naar wij lazen zijo er op het oogeDblik niet minder dau 249 locomo tiefbeambten overcompleet op een totaal van 1884 machinisten, 901 ondermachinisteu eu 1798jleerlingen-machinisteD. De spoorwegeu heb- beu een groote concurrent gekregeu in de auto. Wij zooden geneigd zijn geweest te schrijven, dat de spoorwegen den concurrentiestrijd zullen verliezen, wanneer wij niet de vorige week een artikel gelezen hadden waarin als het oordeel van een expert, die bij de Duitsche spoorwegen wer kzaa m is, werd uitgesproken, dat de spoor wegen eerst aan het begin hunner ontwikkeling staan. De expert verwachtte alles vau den spoor- wegauto, het vervoermiddel der toekomst. Daar mede zijn snelheden te bereiken tot 150 K.M. per aar toe zonder ook maar eenigszins de vei ligheid in geïaar te brengen. Bij het opvoereD der snelheden zooden de apoorvrachten buiten gewoon laag kunnen worden. Inderdaad toekomst- maziek met den klemtoon op muziek. Thans reizeD wij Dog duur. MATA HARI. De Rotterdamsche rechtbank heeft ten eigen aardige zaak onder handen. Eeu eisch van twee broers «-an wijlen Mata Hari tot slakÏDg vao de vertooüiug van een film, getiteld „Mata Hari*. De film zou Mata Hari iu een verkeerd dag licht stellen. Het i9 wel een oode geschiedsnis, die hiermede opgerakeld wordt. Iotusechcn heb ber. de heeren Zelle de za k verioreD. NEDERLANDSCH—BELGISCHE TOLUNIE. Wij hebben er vroeger reeds melding van gemaakt, dat de Nederlandsche kamer van koop handel in België een referendom heeft gehou den over het al of niet wenschelijke van nauwere aansluiting (tolunie) tusschen België Luxemburg eu Nederland. Het bestuur heeft meer dan 1000 antwoorden ontvangen, waarvan 87 procent ten gunste der folunie. Dat pleit wel voor het komen tot eene naowere samen werking. RESTAURATIE-VLIEGTUIGEN BIJ DE K. L. M. De K. L. M. heeft besloten geleidelijk tot invoering vao de gelegenheid om iu haar vlieg tuigen maaltijden te gebruikeo over te gaan. Het vliegtuig Ekster wordt thans door den technischen dienst tot restauratie-vliegtuig inge richt. Een hofmeester zal aan boord louches en verver8chir.gen serveeren gedurende den over tocht geheel ten dienste der reizigers staan voor het regelen van de temperatuur en de ventilatie in de kajuiten en tot het geven van alle inlich tingen. ,',j Hoofd-en mespijn MIJNHARDTS POEDERS Doos *f5ct. Per stuk 8ct, Bij Uw drogist. 115 6 41905 DE NEDEKL. NATIONAAL-SOC. BEWEGING. In de N. R. C. lazen wij het verslag eener bijeenkomst, wnar ir. A. A. Massert uit Utrecht over „De Nederlandsche Dationaal socialistische beweging" gesproken he*ft. Volgens Ir. Musseri is de wereldoorlog noodig geweest. „Doitsch- land's opkomst*, betoogde de spreker verder, „heeft daartoe den stoot gegeven. Dit land vond ge«n uitbreidingsmogelijkheid en bad dus geen aoderen weg voor zich dan industrialisatie. Deze pacifistische weg heeft de kiem van deo wereld oorlog gelegd. In dieu oorlog hoeft Doitschland schijnbaar het moeten afleggen. Een analoog verschijnsel zien we thans in het Oosten, in Japan. De vraag is nu Moet een natie, die een gezonde kern heeft en verplicht is zich uit te breiden, de grenspaaltjes eerbiedigen Spreker zegt neen. Het is toch niet verkeerd, dat de blauken naar Amerika ziin gegaan.* Wat zou de heer Massert er wel van gezpgd hebben wanneer de Duitschers iu 1914 ons land bezet hadden PORTEFEUILLE MET F 37000.— ZOEK. Een 22-jarige kantoorbediende, bij de Com pagnie Coutinent&le d' Importation te Rotterdam verloor een portefeuille, inhoudende epii bedrag van 37.000 golden. Tot heden is de portefeuille nog niet teruggevonden. Het onderzoek der politie bleef vruchteloos. AMSTERDAM IN HET JAAR 2000. De directeur vao poblieke werken te Amster dam heeft in een offleieuso raadszitting ecne uiteenzetting gegeven van het. door zijn dienst ontworpen Algemeen Uitbreidingsplan van Am sterdam. Men sprak over liet jaar2000, wauneer Amsterdam haar maximale bevolkiog zal hebben bereikt. T. w. 1.100.000 inwoners. BUITENLAND De gebeurtenissen 111 het verre Ooste.D vragen wederom ouze volle belangstelling. Het *iet er naar uit, dat de derde groot opgezette pogiüg der Japanners om zich vast te bijten in het vaste land vau Azië mislukt. Do moeilijkheden voor de Japausche regeeriüg stapelen zich op. Niet het wenschelijke maar het onvermijdelijke is op het oogenblik richtsnoer harer handelingen. En hetgeen nog het ergste is ze wordt gestuwd door sterke na'ionaal-sucialistieche slroo- mingeo. Er schijnt geen stoffen meer aan bet begonnen spel. De moeilijkheden zijn van velerlei aard. Iu de eerste plaats lijdt Japan geweldig onder de economische crisis. Het gevaar dreigt, dat binDenlaudsche onrust bestreden moet wor den met een buitenlandse!! avontuur. In de tweede plaats ondervindt Japan gedueblen tegen stand in Mantsjoerije. Het heeft daar ongeveer 60.000 man troepen geconcentreerd. Maar met dit leger kan meD niet meer doeD dan de hoofd punten bezet te houden. Voor het verkrijgen vau veiligheid zonden er zeker tienmaal zooveel eoldateu noodig zija. Bovendien blijken de JapaDSche troepen totaal ongeschikt voor het voeren van een goerilla-oorlog, waarin juist de Chineescbe benden ware meesters zijn. Nergens iu Mantsjoerije is er Dog veiligheid, zelfs niet in de nabijheid van den Zuid-Mantsjnerijnschen spoorweg. De chaos is algemeen. Als derde moeilijkheid voor de Japanners, waarschijnlijk wel de belangrijkste, is te noemen de afk er der groote mogendheden van de inbezitname Mantsjoerije, welke annexatie vroeg of laai tot een oorlog moet leiden. Ook aan den interna tionalen politieken hemel schijnen er voor Japan zper donkere wolken. Wij wezen er op deze plaats reeds op, hoe door de krachtige pogingen der Doitscbers om zich uit de greep van Frank rijk los te wikkelen een non-agressiepact tosscheD Rusland en Frankrijk roet zijne satellieten werd gesloten.'Amerika heeft zich bij dat tweetal ge voegd. Zoo ontstond er een, ook tegen Japan gericht punt van Parijs over Moskou tot Washing ton toe. De Rossen kregen hierdoor geheel de haodeu vrij. En dat slaat thans wel vast Rusland is voor de Japanners een veel ernstiger bron van zorgen dan Amerika en Eugelend bij elkaar. Wat de vloot en het leger betreft is Japan Rosland verre de baas. Daarvoor moeten de Rossen te ver vau hon basis opereeren. E»enwel ir de Russische luchtvloot veel en veel sterker dan de Japausche. De beste Russische vliegers bevinden zich op het oogenblik in Cha- barowsk. Met Wladiwosiok als basis zijn ze iu staat Japan desnoods met den grond gelijk te maken. Het vliegbereik bedraagt ongeveer 200 K.M. Een cirkel met Wladiwo'tok a's middel punt en 700 K.M. als straal beslaat ongeveer alle belangrijke Japansche sleden. Wij knnDen ons voorstellen, dat de Japanners zich daarover eeosgszin9 ongerust maken. Het 19 voor Japan zeker aanlokkelijk, toe nadering tot Ruslaud te zoeken. Men heeft dit dan ook gedaan. Wanneer Rusland slechts bereid is een non-agresste-pact met Japan en Mantsjoerije te slniten, zal aan de Russische belangen in Noord-Mautsjoerije üiet worden geraakt. De Rassen hebben daarmede een zeer groot diplomatiek succes behaald. Geen sterveling gaf Dog eeD cent voor die Rossische belangen. De houdiog der Sovjets is natuurlijk afhankelijk van de voordeeleo, welke de Amerikanen daar tegenover slellen. Eeu leelijke strop voor de Russen is de op zegging door de Engelschen van het tusscheu beide stateD gesloten handelsverdrag. Ze is het gevolg van de te Ottawa door Engeland met zijne dominions gesloten overeenkomsten. Engeland was de beste Russischen klant, maar ook plaatste Rusland omgekeerd veel orders in Engeland. Dat is de reden, waarom minister Baldwin van verschillende kanten wordt aangevallen. De „Manchester Guardian" sprak zelfs van het Russische schandaal. Io de.» Oostenrijkschen Nationalen Raad kwam het tot heftige incidenren. Otto Baner, de sociaal-democratische leider, verweet den bonds kanselier Zuid-Duitsche sympathiën, waartegen over deze de permament bolsjewistische gezindheid van Bauer stelde. Baoer antwoordde, dat hij ook voor een Bolsjewiek achting kon hebben, doch voor iemand, die elke week van gezind heid verandert, had hij slechts verachting. Dat was bet sein voor den aanval. Er werd met inktkokers geworpen en met alles wat men slechls onder zijn bereik had. Eene motie van wantrouwen tegen de regeeriüg werd verworpeD. In België slaagde graaf de Broqnevelle eriu een nieuw kabinet te vormen. Zes ministers bebooren tot de katholieke partij, de anderen zijn liberalen. We moeten nu maar afwachten, of de regeering er in slaagt veertig dagen aan het bewind ie blijven. De verkiezingscampagne is n.1. reeds ingezet. Een strijd welke ditmaal buitengewoon vinnig zijn zal. Vooral ook, omdat de Vlaamsche kwestie op de spits wordt gedreven. De Thüfingeche minister van onderwijs heeft gelast, dat op de scholen de bepalingen van het verdrag van Versailles inzake gebiedsafstand, de ontwapening eD de schuld aan deD oorlog uitvoerig behandeld moeten worden. De onder wijzer of een der leerlingen heeft aan het einde van het lesnur voor de klasse de volgende formule uit te spreken: „Hoort het artikel, dat üoitschlands vijanden verzonnen te oDzer eenwige schande: „De geallieerde en geassocieerde regeeringen verklaren en Doitschland erkent, dat Doitschland cn zijn boudgeoooteD als ver oorzakers verantwoordelijk zijn voor alle verliezen en schande, die de geallieerde eD geassocieerde regeeringen en hoD onderdanen tengevolge van den oorlog, die hoü door den aanval van Doitschland eD houdgenooten opgedrongen werd, geleden hebben". De klasse antwoordt hierop gezameulijk „De Duitsche scbaDde zal branden in ooze ziel tot den dag van eer en vrijheid", 't Is fraai Te Coborg heeft onder buitengewoon groote belangstelling de plechtige kerkelijke inzegening plaats gehad van bet huwelijk vao den toe- komstigen Zweedschen troonopvolger, erfprins Gnstaf Adolf van Zweden, met prinses Sybille van Saksen-Coburg en Gotha. Een baitengewoon groote menigte was op de been.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1