IERSEKSCHE Eü THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Bieten rooien PUROL Ïjïo. 4276 Vrijdag 21 October 1932. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijh, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer >i<r Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. •ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17*/» ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van ioleD brengen ter openbare kennis dat vóór November a.s. bezwaren kunnen ingediend irden tegen onttrekking aan den publieken dienst i grond van de gedempte vest, gelegen langs en ongeveer 4 M. afstand van den dam der Vosso- '.ersche Poort ter lengte van ruim 50 M. en ter spie van 25 M. eu wel in verbaud met een aan- ,ag om verkoop van den grond voor bouwterrein. Thulen, den 21 October 1932. 11 BINNENLAND OPHEFFING RIJKSKWEEKSCHOOL VOOR VROEDVROUWEN TE AMSTERDAM. De eerste aanval tegen de door de regee- ïg voorgestelde bezuinigingen beeft in de veede Kamer plaats gehad. Mevrouw de •ies-Bruins heeft geïnterpelleerd over de iheffing van de Rijkskweekschool voor oedvrouwen te Amsterdam. Van ver- billende kanten heeft men het socialis- ;che kamerlid gesteund. De faculteit der neeskunde aan de Amsterdamsche uni- )$rsiteit zond een adhaesiebetuiging. Zal ize eerste stormloop slagen? Het ziet er ,ar uit, dat men den weg van het overleg lat bewandelen. Er is een gedachtewisse- aande met de gemeente Amsterdam. Ruys de Beerenbrouek verklaarde leen toeschietelijk te zijn, als de oploo- ng hem niet veel duurder uitkomt dan iheffing van de rijksschool zonder meer. BEDRIJFSRADENWET. In de Tweede Kamer is ook een begin maakt met de behandeling van de veel sproken bedrijfsradenwet, het nieuwste ciaal en economisch experiment. Beoogd ordt betere verhoudingen tusschen werk- i|] vers en werknemers te verkrijgen. Een ging die kan worden toegejuicht. Of er enwel resultaten zullen worden bereikt? DZOEK VAN DEN PRINS VAN WALES. Ons land heeft hoog bezoek gehad. Nie- and minder dan de Prins van Wales ieft eenigen tijd in ons land vertoefd. Iiar wij lazen moet de Engelsche kroon- ins meermalen zijn groote ingenomen- lid met ons land hebben betuigd en met ontvangst, welke hem hier is ten deel Uitvallen. DISTRIBUTIE VAN GOEDKOOFE MARGARINE. Bij de behandeling van de crisis zuivel- heeft de minister van economische ken toezegging gedaan een bepaalde hoe- lelheid, niet met natuurboter vermengde argarine ter beschikking van het behoef- j [e doel der bevolking te stellen. Thans bekend geworden, wie van dezen goed- nstige maatregel zullen profiteeren. Het j n de groote gezinnen van werkeloozen, 3 maanden- of langer steun genieten armlastigen, die 3 maanden of langer :un ontvangen en daarvan geheel of bijna heel moeten leven. Gedistribueerd zal )rden een kwart kilogram per hoofd en r week, aanvankelijk aan gezinnen met I en meer kinderen. ZUS BRAUN TERUG. »Zus"Braun, onze zwemkampioene, is ier in ons land terug. In een interview, t ze met journalisten had, heeft ze be- ierd, dat de wondroos, die ze aan haar en gekregen heeft, te wijten is aan een ïjspuiting, die iemand, die op de tribune t, haar in het voorbijgaan gegeven heeft, ilgens het oordeel van een dokter, wiens eening omtrent deze zaak gevraagd is, n de wondroos onmogelijk op deze wijze tstaan zijn. »Laat men nu het verhaaltje er de Olympische injectiespuit niet meer er vertellen», schrijft de arts, want als bet in het buitenland hoort met de 'merking er bij, dat men er daar in >C ttle old Holland" nog geloof aan hecht, n maken wij ons heusch wel een beetje lachelijk. SWEEPSTAKE. De Sweepstake, de Iersche loterij ten te van de Iersche ziekenhuizen begint, k in ons land, erg populair te worden. »oral nu de pers over de Nederlandsche ijswinnaars heele levensbeschrijvingen at geven. De Nederlandsche staatsloterij akt geheel op den achtergrond. Naar het lijnt koestert de regeering plannen om den verkoop van Sweepstake-loten te ver bieden. VOETBALWEDSTRIJD BELGIË—NEDERLAND. In Brussel werd een voetbalwedstrijd tusschen het Nederlandsch en Belgisch voetbalelftal gespeeld. In huis hebben dui zenden naar het ooggetuige-verslag van den heer Hollander, die zoo langzamerhand een beroemde persoonlijkheid gaat worden, geluisterd. Kootwijk zorgde voor de uit zending naar onze overzcesche bezittingen. Ook daar heeft men kunnen genieten van de overwinning, welke de Nederlanders behaalden met 3 tegen 2. POSTCHEQUE- EN GIRODIENST. De chaos bij den Postcheque- en Giro dienst in 1923, gevolg eener niet goed voorbereide centralisatie, heeft niet kunnen beletten, dat de girodienst zich in den loop der jaren tot een machtig instituut heeft weten te ontwikkelen. In "een artikel over het instituut lezen wij, dat deze week de 200.000sle rekeninghouder wordt inge schreven. Op 31 December jl. bedroeg dit i aantal nog pl.m. 185.000in 91/* maand tijd zijn er dus niet minder dan 1500 rekeninghouders bijgekomen. ffi;t i aardappelen rooien en andere land arbeid, veroorzaakt kloven in de handen en maakt ze ruw en pijnlijk. Dit verzacht en geneest men met 10 41890 Doos 30, 60 en 90 ct. VOETGANGERS WEEK. In Amsterdam werd een „voetgangers- week" gehouden. Aan alle automobilisten, wielrijders en voetgangers werden circu laires uitgereikt, waarin een beroep gedaan werd op het publiek om de noodige zorg te betrachten voor de voetgangers, een wel lastige maar toch moeilijk uit te roeien deel der bevolking. Deze week genoten de voetgangers in Amsterdam eens de bijzon dere bescherming. DEMONSTRATIE DER S. D. A. P. Op 8 November a.s. houdt de S. D. A. P. eene demonstratie in den Haag, waarin geëischt wordt ontwapening, socialisatie, uitvoering van groote werken, invoering van de 40-urige werkweek, extra belasting- hefling van vermogen en groote inkomens. De V.A R.A. heeft dezen dag tot „hoogtij dag" geproclameerd en heeft deswege ge vraagd, dat de A.V.R.O. haar zendtijd aan de V.A.R.A. zal afstaan, waar over de A.V.R.O. lang niet gesticht is. „Ue Tribune" heeft verklaard, dat de communisten zich niet ondergeschikt kun nen maken aan de soc. dem. leiding en dat „de 8ste November een massa-bewe ging moet vertoonen, die Ruys en de Geer met hun heele Weiter plan de deur wijst". Krijgen wij een herhaling van 20 Sep tember BUITENLAND De winter heeft nog uiet zijn intrede gedaan en reeds begii t het op vela plaateen onrustig te worden. Van Midden- en Oost-Europa zijn wij dit wel gewend. Zoolang het vredesverdrag van Versailles het lot. der volkeren, daar woon achtig, bepaalt, krijgt men in die strekeu geen vrede. In Duitschland zijn stakingen weer aan de orde van don dag. Alles wijst er echter op, dat de onrast ditmaal ook West-Europa zal aantasten, vooral Groot-Brittauuië. De voortee- kenen zijn er reeds. Io de afgeloopen week hebben er te Belfast, de hoofdstad van het Noordelijk, nog met het Vereenigd Koninkrijk verbonden deel van Ierland, ernstige ongeregeld heden plaats gehad. De toestand is er buiten gewoon slecht. Eeo vierde deel der bevolking en nog meer is werkloos, zonder hoop nog ooit aan den arbeid te kunneD gaan. Wanhoop be gint zich vau de inenschen meester te maken. De werkloozen wenschten verbooging der oit- keeringen. Ze hebben verzet tegen de politie gepleegd, straten zijn opgebroken, barricaden opgeworpen, er is geplunderd. De politie, pa- trouilleereud met gepantserde, met stalen netten 'egon steen worpen overdekte aoto's, moest tot 8000 man worden versterkt om de menigte te bedwinger. De vakvereenigiogen hebben zich met de eischen der wetkloozeu om steunver- booginp solidair v.rklaard. Het gevaar eener sympatliiestaking dreigt ook nu nog, uauat aan de opstootjes een etude gekomen is. De besprekingen in Parijs en Londen over de ontwapening trokken de aandacht. Er wordt tegenwoordig weer veel over ontwapening ge sproken en, dat hoort er blijkbaar zoo bij, be angstigend veel aan bewappning gedaan. De Japansche regeering liet bekend makc-n, dat de legerbegrooting verhoogd zal worden van 189 millioen yen tot 560 millioeo, en de marine- begrooting van 211 ^millioen tot eveneens 560 millioen. Gezamenlijk das een verhooging der militaire uitgaven van 400 tot 1120 millioen yen, dos tot bijna het drievoudige. Ue Vereenigde Stalen, tot a&u den wereld oorlog eeo natie, die er prat op ging geen militairisme te kennen, gaan tegenwoordig even prat op hon leger en vlooi. In Parijs en Londen dan is er over de ontwapening gesproken. Vooral da onderhandelingen tusschen Mac Dooald en de Amerikaanscbe gedelegeerde Norman Davis zijn vau belaog, omdat daarvan het lot van de ge heele ontwapeningskwestie afhankelijk Da-is trachtte de Eagelschen te bewegen dc on» -rapeningsvoorslelleu vau Hoover te aan vaar.ten. Deze brengen een vermindering der sch opstounage met ongeveer eeo derde, evenwel und- r behoad van de thans in gebruik zijnde groote slagschepen. Dit is voordeelig vcor de Vereenigde Staten, terwijl de Eogelechen zijn vo ir behoud der kleinere linieschepen, uatuorlijk omdat, dit voor Engeland voordeeliger is. Wij hebben niet veel vertrouwen in het succes dezer vóór-conferentie. Von Papen beeft in Müncben voor den Bond van B.'.iersche indastrieelen een zeer belangrijke rede gebonden. Onomwonden heeft bij verklaard, dat het doel der regeering geeu ander is dan de instelling eener dictatuur. De grondwet zal worden herzieonaast de, door partij belaDg gedicteerde, besluiten van den Rijksdag, krijgen wij de wijze beslissingen eener nieuwe Eerste Kamer. Er zal een boven de partijen staande staatsmacht geschapen worde.D, die onwrikbaar vaststaat en niet aan de wisselende parlementaire meerderheden onderhevig is. De republiek wil von Papen echter laten voortbestaan. In zooverre zal bet nieowe Doitschland afwijken van bet oado und; r keizer Wilhelm II. De jonkers in landbouw on industrie spelen een gevaarlijk spel 1 Iotusschen was de rede vaG den rijkskanselier in Dniicchland niet de sensatie van den dag. Dat was de ontmaskering van den opgelichte» Hommel, die in de Badeusche gemeente Endinger een paar weken lang de rol van Danbmann, de „laatste Dnitsche krijgsgevangene" heeft gespeeld. De bevolking van Endinger, welke Hummel bij zijn terogkeer nit het Fransche vreemdelingenlegioen met onbeschrijfelijke geest drift heeft ingehaald, heeft zich voor de heele wereld belachelijk gemaakt. Het is alsnog een psychologisch raadsel hoe de bedrogen ouders van Oscar Danbmann er toe gekomen zijn Hommel als hun zoon te erkeünen en in huis te nemen. Een tikje vin den sluier, welke nog altijd over hot Rus ische probleem hangt, werd opge licht door het bericht, dat 20 vooraanstaande communisten, onder wie Ziuowr.ef en Kamenef, nit de Russische communistische partij gezet zijn. De heide zooeven genoemde zijo, tegelijk met Trotski, reeds eerder met Stalin in botsing ge komen. Uitmaal zullen zij niet iu staat zijn te retireeren. W»it de industrie betreft, zijn de Russen in het uitvoeren van het vijfjarenplan wei geslaagd. In den landbouw heeft men echter hopeloos gefaald. Wauoeer bet eene probleem is opgelost, zijn er twee nienwe ontstaan. De strijd der oppositie tegen Stalin loopt in hoofdzaak over het landbouwvraagstuk. Blijkbaar is de strijd van ernstiger aard, want hij belette Stalin de officieele opening van de electrische ceDtrale Dueprostroi, de grootste tot dusver bestaande waterkrachtcentrale, waarmede enorm veel reclame is gemaakt. In Washington heeft Hoover de laatste steen gemetseld in het nienwe prachtige gebonw, waar het opperste Gerechtshof der Unie intrek zal nemen. Heel veel belangstellenden woonden de plechtigheid bij. Na afloop was op bet Witte Huis receptie, waarbij de arme president duizenden handdrukken moest ondergaan, als gevolg waarvan zijn hand gekneusd werd. In het verbaod hier mede is besloten een einde te makeu aan de traditie van het handje geven. De Weensche politie heeft een einde gemaakt aan het bestaan eener hoogeschool voor zakken rollers. Er werden daar ingewikkelde cursussen gegeven. De politie heeft tot dusver 230 zakken rollerijen kunnen nagaan, waaraan leeraren eu leerlingen der ochool zich hebbeu schuldig ge maakt. GEMEENTERAAD Gemeonto STAVENISSE Woensdag 19 Oct. 1932. Voorzitter dhr A. F. llaassens. Burg.-Secretaris. Aanwezig alle leden. Na opening worden <le notulen der vorige vergadering gelezen en onver anderd vastgesteld. De Voorzitter deelt mode, dat er zich voor het z.g. Vervolgonderwijs slechts 1 leerling heeft aan gemeld, zoodut dit Onderwijs dezen winter niet go- geven kan worden. Inzake de /barak besmettelijke ziekten" werd medegedeeld dat het groote plan voor W.-Brabant on Tholeu f 60.000 zou kosten. Men zag tegen deze hooge kosten op eo zou trachten ontheffing ol subsidie le krijgen. De Gezondheidscommissie kwam mei een plan voor een barak in iedoro gemeente, met 4 bedden. Kosten zouden zijn f2500.Toen wilde Borgen op Zoom, op medisch advies, de tegenwoordige barak gaan verbeteren, wat circa S000 galden zou kosten. De kosten zouden over de gemeenten om geslagen worden. Er zou plaats zijn voor 22 bedden en hot zou 1 cent per inwoner kosten. liet voorstel is wel aannemelijk maar men vond het aantal bedden te weiuig voor een bevolking van misschien 70.000 personen. Het voorstel van B. en W. om in deze nog een afwachtende houding aan te nemen werd z. h. st. aangenomen. Van den fnspectour der diricte belastingen was bericht ingekomen, dal de gemeentelijke fondsbe lasting voor 1931/32 voor hier geraamd wordt op f1800 en de opcenten op de vermogensbelasting op f900. Volgens opgemaakt proces-verbaal van 7 Sept. 11. is de kas van de gemeente-ontvanger nagezien, waar uit bleek, dat er was en moest zijn f 10839.81 aan geldeD eu geldswaardige papieren. De koninklijke goedkeuring op de verordening inzake eischen eu bezoldiging gemeenteveldwachter was ingekomen. De missive van den Min. van Binnenl. Zaken, beireffendo het jaarverslag „Maatsch. Hulpbetoon met een overweging om toe te treden tot het Centr. Archief, zal aan de leden worden rondgezonden. Ter tafel kwam het verzoek van Ged. Staten een tijdelijke korting op de jaarwedden van de Weth. en van don Ambtenaar van den Burg. Stand. De jaarwedden van de Wothouders hier zijn f 120, zoodat een korting van 2l/2,J/o slechts een voordeel zou geven van f3.dus van geen beteekenis. Dhr van Luijk zou die salarissen willen terug brengen tot f 90.Hij werd gesteund door dhr v. d, Slikke. Het voorstel werd verworpen met 2 voor en 5 tegen. Dhr Potappel, gesteund door Wetli. Ysseldijk, zou de bedragen willen terugbrengen tot die van het vorige jaar n.1. f100.— Dit voorstel werd met 5 tegen 2 stemmoD aangenomen. De jaarwedde van den Ambtenaar van den Bar". Stand is alhier f 660, volgens velen onbillijk hoog. daar die overal veel lager is. Dhr Stoutjesdijk (gesteund door van Oudenaarde) stelt voor hierop een verlaging toe te passen van 500/0 door ze te brengen op f330. De Voorzitter zegt dal dit tractement een eenmaal verkregen recht is. od men niet hieraan zal tornen. Hei voorstel voor verlaging wordt evenwel met 5 tegen 2 stemmen aangenomen. Aldus zal aan Ged. Staten worden geadviseerd. Ingekomen een missive van de commissie voor werkloozenzorg, betrekkelijk voorzieningen. Waar schijnlijk zal er in den a.9. winter een nog grooter werkloosheid zijn. Men moet niet wachten, tot die er is, maar te voren tijdig maatregelen nomen en waar geen werk verschaffing mogelijk is, moei men tijdig een steun regeling maken. B. en W. zijn reeds in die richting werkzaam. Door het in contact treden met het polderbestuur, het laten draineeren van gronden enz. zal men werkverschaffing trachten te bevorderen. Allen waren het er over eens dat men beter doet door werken geld te laten verdienen, Alan als steun te geven. Dhr van Oudenaarde bespreekt de steunregeling in het vorige jaar die volgens hem niet goed was, wat door den Voorzitter weerlegd wordt. Van het Prov. Bestuur was bericht iugekomen dat den 5 Sept. 11. de boeken en de kas van deD Gem.-Ontvanger in orde waren bevonden. Op hel schrijven van de Kamer van Koophandel in West-Brabant inzake haar adres: «Kanaal HansweortWemeldiDge" zal geen adhaesie verleend worden, daar alle berichten dionaangaande nog zeer voorbarig zijn. Op een verzoek van den A.N.W.B. om als lid of Donateur toe te treden wordt afwijzend beschikt. Het Rapport van de Commissie tot het onderzoek der begrootiug voor 1933 gaf geen aanleiding tot op- ot aanmerkingen zoodat doze werden vastgestold alsvolgtgemeentebegrooting op f 59635.49, kapitaal- dienst op f 159.94 en die van het Borg. Armbestuur op f2937.92 mot een subsidie van f1400. Ingekomen een missivie van den Minister van Financiën betrekkelijk de aitvoering der kortingswet ad f261 en van den Rijksdienst werkloosheidver zekering dat de gemeente over het 2e kwartaal schuldig is f150.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1