IERSEKSCHE Eli THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. fo. 4275 Vrijdag 14 October 1932. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. iaartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Het vergeten eiland. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17»/2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. I )e Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag den October 1932, des middags te 12 aar, ten Raad- 'ze aldaar, TWEE HOOPEN COMPOST iliek vcrkoopen. 8 41881 )e aanwijzing geschiedt door den Karreman. Er is vroeger wel eens geschreven over n „vergeten eiland" waarmede dan werd doeld het eiland Tholen. Niet geheel ten onrechte meenen wij, tals er een streek in ons land is, die tegenstelling met andere gedeelten efmoederlijk wordt bedeeld wat Over- idssteun aangaat dan is het wel eiland. Toen wegens de bezuini- ïg er Normaalscholen moesten verdwij- n, was die van Tholen ook hieronder werd aan zeer velen in ons eiland de jgelijkheid ontnomen om hun kinders studie te doen volgen die hun een er bestaan verzekerde. Toen later de brug gebouwd moest •rderi, werdeu wèl in de streken die regeeringskringen meer betrekkingen jbben, millioenen en millioenen besteedt i( or den aanleg van nieuwe wegen, doch t verzoek van Tholen om een tolvrije ug kon niet worden ingewilligd, er was irvoor géén geld. Toen kwam de wegenbelasting op auto- ibielen, waarin de bewoners van het and Tholen ook het hunne bijdragen. De wegen op het eiland, buiten het voor doorgaande verkeer van belang zijnde ik rijksstraatweg TholenScherpenisse, ongeveer 10 K.M. lang is, behooren e tot de tdrtiaire wegen en zijn voor meerendeel in onderhoud bij de Pol io rs of Waterschappen. Verbeterd kunnen □1 ze wegen wet worden en verbetering is fs hoog noodig, doch dan dienen èn lder- èn Gemeentebesturen bij te dragen. "Elders worden millioenen besteedt aan t verbeteren van wegen, voor ons eiland lijnt het een heel gewone zaak dat men vendien lichamen die met autoverkeer ts hebben te maken, hieraan mee wil en betalen. En dat ondanks de vele tomobilisten jaarlijks een niet onaan- nlijk bedrag offeren. Is het niet onbillijk dat b.v. de autobus- dernemer v. d. Klundert, die geregeld dienst TholenSt-Annaland onder- dt en dus géén rijksweg berijdt, jaar- i^s honderden guldens wegenbelasting '™et betalen! En bovendien een zeer chten weg moet berijden. Autobusondernemer Krijger verkeert in tzelfde geval. Hondef-den guldens wegen- lasting betaalt deze en berijdt van Sta- nisseScherpenisse een stuk weg, dat erminst geschikt is voor autoverkeer, wijl het 10 K.M. lange stuk rijksweg, bochten nu ook niet bizonder goed n worden genoemd. )S Wordt dus van het snelverkeer een groot rs drag aan belasting geëischt, dan komt f! g het vreemde dat men tusschen twee ks wegen een brug aantreft, die door de it-medewerking van de Regeering om ze brug van Rijkswege te bouwen, ook een offer vraagt, ijkt ons eiland niet een „Vergelen land?" En nu krijgen wij nog de opheffing van t Kantongerecht. Er moet bezuinigd worden, dat is zeker het aantal zaken dat bij het Kanton recht aanhangig wordt gemaakt is niet oot, doch één ding ziet men bij de op- fling over het hoofd, dat het contact ln sschen kantonrechter en publiek, een belangrijke factor, geheel verloren gaan, hetgeen zeker niet aan de recht- raak ten goede zal komen. Immers, als de eenvoudige man naar Kantongerecht gaat, dan heeft hij niet tgevoel alsof hij voor een rechter komt, int de Kantonrechter kent de menschen hij behandelt hen niet als een nummer ch als mensch, hetgeen weer het 1/ voel geeft dat men op een rechtzitting et den Vrederechter kan praten. En dat ■g rliest men geheel bij centralisatie. Boven- en wordt het reizen naar Bergen op Zoom n' er een last te meer voor hen die met Koopt geen losie Asplrin-fableffen, het kan minderwaardige en voor i de gezondheid schadelijke namaak of waardelooze vervalsching zijn. Aspirin-tabletten worden alleen door de Bayer-fabrieken in den handel gebracht en wel uitsluitend in: origineele oranjeband-buisjes ver pakking van 20 tabletten a 70 cent origineele oranje-zakjes verpak king van 2 tabletten a 10 cent. Alleen deze origineele ver pakkingen van BAYER waar borgen echtheid en zuiverheid. Weigert namaak en losse tabletten. den Kantonrechter te maken krijgen en door het veel meerdere werk dat de Kanton rechter te doen krijgt vervalt het ge moedelijke praten en worden de justiabelen nummers. En dan de Crisispachtwet, die toch zeker ook in onze omgeving wel zaken zal geven. Bezuinigd moet er worden, doch o. i. is het onrechtvaardig om het Platteland alles te ontnemen en het de menschen nog meer te laten gevoelen dat rnen wel be lasting mag betalen, doch de groole centra's maar steeds boven het Platteland worden voorgetrokken. Men maakt van ons Eiland terecht een „Vergeten Eiland", en o.i. is het meer dan tijd dat men zich hiertegen gaat verzetten, de inwoners van het eiland Tholen hebben ook rechten. BINNENLAND CONFERENTIES. Het economisch herstel, waarnaar een ieder verlangend uitziet, gaat uiterst langzaam. Van daar dat er waarschijnlijk niemand meer in ge- looit. Io de atgeluopen week kregen wij weer eeus eeu scherpe koersreactie op de beurs. Men hoopt na maar in een tijdelijke teruggang, zekerheid kan niemand geven. De economen laten oua totaal in den steek. Slechts de heer Suin de Wolff, de sociaal democratische privaat docent aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam, durft met 'stelligheid te beweren, dat wij over het laagste pont heen zijn. Middeler wijl groeien de moeilijkheden met den dag; de economische chaos lijkt volkomen. Hei wordt een strijd op leven en dood. Ieder zorgt nog slechts voor zichzelf, tracht zich zoo veel mogelijk veilig te stellen. Van samenwerking is ia het geheel geeu sprake. Dr. H. Colijn, wiens gezag wel door niemand betwijfeld wordt, heeft dit io Geoève nog eens op duidelijke wijze gezegd. Jaren achtereen worden er, jaar iu jaar uit, conferenties over opheffing van handelsbelemme ringen gehouden. De organisatie ervau kost banden vol geld. Lsnsanüe, Ottowa, Stresa, de economische conferentie van 1927. Ze zijn alle, volgens eenstemmig oordeel, schitterend geslaagd. „Maar" en un spreekt de heer Colijn, „er is niet één enkel feit io de praktijk aan te «ijzen, dat als resultaat dezer geslaagde samenkomsten aangemerkt zou kuDnen worden Vernietigender uitspraak is naowelijks denkbaar. Er wordt in dezen tijd uog al veel gesproken over „Plan- wirtschaf!" over interuaiioDale regeling der productie. Die zou de uitkomst brengen. Wanneer men het oordeel vau den heer Colijn over de internationale sameuwerking verneemt, wie durft daü uog over eeue internationale regeling der productie spreken Daarvoor is toch heel veel samenwerking noodig I STEUN AAN HET BOUWBEDRIJF. Als gevolg van de accoora-verklaring der bouwvakarbeiders met de resaltaten der voor- loopige besprekingen, tusschen de vertegen woordigers der organisaties iu de boowoijverbeid en de autoriteiten gehouden, heeft de regeering 20 millioeu voor wouiogbouw ter beschikking gesteld. Met behulp dezer credieten zullen waarschijolijk heel wal bouwvakarbeiders werk OPLEVING TE EINDHOVEN. Een verheugend bericht kwam ook uit Eindhoveo. Bij Philips valt eeu groote opleving te bespeuren. Sedert Joli zijn oDgeveer twee duizend nieowe arbeiders te werk gesteld en regelmatig wordt nog nieuw personeel aan genomen oDgeveer 50 60 man per week. De nieuwe arbeiders vinden voornamelijk werk in de fabrieken voor ontvangapparaten en radio lampen. Het nieuwste radiotoestel schijnt een zeer groot succes te zijn geworden. GEEN STEUNVERLAGING WERKLOOZEN. De bestoren der vier grootste gemeenten kregen van de regeering bericht, dat deze heeft afgezien van voorstellen tot vermindering van de dasr geldende werfcloozenregeliDg. Meo kan er zich over verheugen, dat de door den crisis wel het zwasrst getroffeoeD voorloopig nog geen offer zullen behoeven te brengen. STEUN AAN WERKLOOZEN IN NATURA. Minister Raijs de Bee.reubroack installeerde de commissie, aan welke is opgedrageu na te gaan, eo de regeering vau voorlichting te dienen over de vraag, of de steun aan werkloozen niet geheel of ten deele in natora zal dienen te worden verstrekt. Twee in deze commissie be noemde sociaal-democraten, de Haagsche wet- boader Drees eu zijn Rotterdamsche partijgenoot Warmolts, voorzitter van de Coöperatieve Han delskamer, hebbeD na overleg met hun partij voor de benoeming bedankt. De arbeid der commissie heeft daarom wel veel van zijn be- teekenis verloren. DE GEBEURTENISSEN VAN 20SEPTEMBER De gebeurtenissen op den 20sten September in Den Haag ter gelegenheid van de opening der zittingen van de Staten-Geoeraal zijn in de afgeloopen week uogdrok besproken. Io Amster dam had wethouder Douwes het hard te ver- aotwoordeu. Er kwam zelfs een motte bij bet centraal bestuur der kiesvereeuigÏDg „Nederland eu Oranje" in, om den Wethouder als lid van de kiesvereeniging te royeeren. Zoover kwam het wel niet, maar toch werd ernstig leedwezen uitgesproken over hel feit dat wethouder Douwes had medegewerkt aan het besluit van B. W. in zake het stempelen van werkloozen op 20 September. In den Haag kwam de burgemeester iu moeilijkheden. Hij verklaarde, naar aanleiding van de interpellatie-Vliegen, dat hij noch de hoofdcommissaris van politie eenigerlei hulp van buiten het politiecorps staanden heeft inge roepen. Een katholiek leider heeft deze beweriDg tegengesproken. Ook de Nationale Unie be schuldigt den burgemeester bepaalde feiten te hebben verzwegen. De zaak schijnt hierop neer te komen, dat de hoofdcommissaris van politie de leiders van verschillende Oranjevereeoigingen heeft ontboden om te bereiken, dat com munistische uitroepen bij het passeeren van de KoDiogiu dadelijk werden overstemd. Wij moeten maar afwachten, wat de bargemeester te zeggen heeft. Over de zaak zal nog menig woordje gesproken worden. Er zijn ook uog vragen van den heer Alberda aan den minister van binnen- laudsche zaken. TENTOONSTELLING SCHILDERWERK VAN DE KONINGIN. Naar wij lazen heeft de Koningin als totale op brengst van de tentoonstellingen van haar werken in eenige steden van ons land, een bedrag van f31.366.doen afdragen aan het steuncomité van beeldeode kaustenaars. Een aardig mee vallertje voor bet comité. MAASTRICHT BADPLAATS? De Voorzitter vau de Maastrichtsche kamer van koophandel heeft, op gezag vau een eerste klasse deskundige, die een onderzoek heeft inge steld, verklaard dat de Tregabron water levert, dat iD geneeskracht niet onderdoet voor dat van de badplaatsen Aken, Spa, zelfs Evtsn, Er zon ook genoeg water voor baden zijn. Wanneer dit zoo is, zon er voor Maastricht nog een schoone toekomst zijn weggelegd. GEEN REDEN VOOR PKIJSVERHOOG1NG. De Regeeringscomuiissaris voor de hulpver leening aan de melkveehouderij, brengt het volgeude ter algemueoe kenüis „Van onderscheidene zijden bereiken mij klachten, dat slagers de prijzen van rauwe reuzel en van rauw ruDdvet belangrijk hebben opge slagen. Voor deze prijsverhooging bestaat echter geen enkele redelijke grond. Do heffing van 85 ct. per K.G., die voor gesmolten vetten geldt, is niet vaü toepassing op rauwe reuzel en ranw rondvelook heeft de heffing op gesmolten vet geenerlei prijsverhoogeDden invloed op de prijzen der varkens of van het rundvee." D£ R.K. NED. BOEREN-EN TUINDERS- BOND WIL, DAT ONZE REGEERING NIET LIJDELIJK ZAL BLIJVEN TEGEN OVER DE DUITSCHE INVOER BEPER KINGEN. Bovengenoemde Bond, in welks hoofd bestuur 5 Kamerleden zitting hebben onder wie baron van Wijnbergen, heeft een brief gezonden aan minister Verschuur, waaraan wij ontleenen: Indien de nieuwe Duitsche plannen, om den invoer van land- en tuinbouwproduc ten in Duitschlaud nog verder te beperken, worden uitgevoerd, zal onze vaderlandsche land- en tuinbouw, die toch reeds zoo zwaar getroffen is, voor een groot ge- gedeelte ten doode zijn opgeschreven. Wellicht zelfs voor goed. Ook zullen de hulp- en steunmaatregelen welke de regeering heeft genomen ten be hoeve van den land- en tuinbouw, niet het gewenschte effect sorteeren. Onder deze omstandigheden meent onze organisatie, dat Nederland zal moeten vechten om zijn bestaan. Mocht de Duitsche regeering hare plannen ten uitvoer leggen en dus de invoer van Nederlandsche pro ducten tot een minimale hoeveelheid be perken, dan verwacht onze Bond dat de Nederlandsche regeering die voortdurend gepoogd heeft het handelsverkeer met Duitschlandonder waarborging van beider- zijdsche belangen in der minne te regelen, geen oogeriblik langer zal aarzelen om ook de Nederlandsche poort te sluiten voor den invoer van Duitsche producten. Onze Bond is ervan overtuigd, dat er met Duitschland niet te praten zal zijn, vooraleer het aan den lijve voelt, dat het niet-koopen van Nederlandsche producten hier te lande beantwoord wordt met een niet-meer koopen van Duitsche pruducten. Er wordt op gewezen dat in onze land en tuinbouwkringen hoe langer hoe sterker tot uiting komt een streven om indien de regeering meenen zou hare lijdelijke houding niet te kunnen laten varen den land- en tuinbouw zelf het initiatief te doen nemen tot een krachtig verweer tegen de Duitsche handelspolitiek en een breed opgezette boycot van Duitsche artikelen en producten in te leiden en door te voeren. Gehoopt wordt echter nog steeds, dat onze regeering in deze zelf zal ingrijpen. KONINKLIJK BEZOEK AAN ZEELAND. Dinsdag bracht de Koningin incognito een bezoek aan Zeeland. Per trein te Roosendaal aangekomen begaf H. M. zich naar Rilland waar ze eenigen tijd vertoefde en teekeningen maakte. Daarna vertrok de hooge Gast weder en kwam Dinsdagavond 20 u. 4<7 te Arnhem aan. De burgemeester van Arnhem, mr. S. J. B. de Monchy, was op het station ter begroeting aanwezig. Na een kort oponthoud zette H. M. de reis naar Het Loo per auto voort. Ondanks het slechte weer waren er vele belangstellenden op het Stationsplein en H. M. werd hartelijk toegejuicht. CRISIS-ZUIVEL-AANGELEGENHEDEN. De minister van oeconomische zaken en arbeid heeft bepaald dat ieder, die op 8 October voor zich zelf of voor een ander meer dan 500 K.G. andere spijsvetten in zijn bezit had, verplicht is, daarvan vóór 44 October aangifte te doen bij de crisis- zuivel-centrale, Laan van Meerclervoort 84, 's Gravenhage. De aangifte moet ouderteekend zijn en opgave bevatten van a. naam en woonplaats van den aan gever b. de soort van de hoeveelheid van den

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1