IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. ïo. 4274 Vrijdag 7 October 1932. Negen en veertigste jaargang heien, Poortvliet, Scherpenisse, St. iaartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per-post (4,65-4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17 V2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. SCHOOLBOUW BIJZONDER ONDERWIJS. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van lolon maken bekend, dat de Raad dier gemeente 28 September 1932 het volgend besluit heeft nomen De Raad der gemeente Tholen overwegende, dat Bestuur van de Vereeniging tot 9tichting en .ptandhouding van Scholen met den Bijbel te Tholen 6 Juli j.l., ingevolge artikel 72 der lager- derwijswet 1920, heelt aangevraagd beschikbaar- dling van gelden tot een bedrag van f 62.26 voor ischaffing van leermiddelen en meubelen dat aan de in artikel 73 derlager-onderwijswet 1920 ischreven vereischten is voldaan dat zich niet voordoet een der gevallen, bedoeld artikel 75, derde en vierde lid, dier wet; BESLUIT het verzoek in te willigen. Herinnerd wordt dat, ingevolge artikel 76 der ;er-onderwijswet 1920, binnen dertig vrije dagen, rekenen vanaf beden, ieder ingezetene en het toolbestuur van genoemd besluit bij Gedeputeerde aten in beroep kan komen. Gedurende dien termijn liggen alle bescheiden, i de aanvrage van het schoolbestuur betrekking bbend, kosteloos voor een ieder ter inzage op de cretarie der gemeente. Tholen, 4 October 1932. 31 3i.: Burgemeestor en Wethooders van Tholen brengen ter mnis dat aangifte voor ruiming van privaatputteR gen Donderdag 13 October 1932 kan geschieden. De aangiften te bezorgen in de brievenbus van !t Stadhuis. Op DONDERDAG 13 October 1932 zullen iu den gj lormiddag scherven, enz, worden opgehaald. Tholen, den 6 October 1932. 11 GEMEENTERAAD. ST-MAARTENSDIJK, 4 October 1932. Voorzitter Burgemeester J. J. Polderman, tcretaris de heer J. E. B. Meloen. Aanwezig alle leden. De notulen van de vorige irgaderiog worden aangebonden. Ingekomen stukken Een schrijven van Ged. Staten iohoudende ledkearing raadsbesluit lot wijziging der be- rootiug voor 1932. De kon. goedkeuring van de winkelsluitings- arordening. Esr. adres vau de Kamer vau Koophandel en abrieken van West N. Brabant betreffende het anaal HansweertWemeldinge. B. en W. stellen voor dit voor kennisgeving in te nemen, waartoe met alg. st. besloten ordt. Een verzoek van A. vau de Rhee om ont- ffing bondenhei isting. B. en W. stellen voor hierop «fwijzeud te 4 schikken omdat de inau er geen recht op tetf. Met alg. at. wordt, dit goedgevoaden. Een verzoek van J. P. Koopman om finan- ieele steun voor zijn dochtertje dat de kweek- hool te Zierikeee bezoekt. B. en W. stellen voor hierop niet in te gaan. Weth. Koopman merkt op zich hier buiten i honden. Dhr Qnakkelaar zegt in dat meisje zit veel 1 het wil voornit in de wereld en nu viudt jij het erg als dit meisje uiet geholpeu kan 'ordeD. Dhr Nelisse zegt nog op hetzelfde standpont staan als de voiige maal. Het beste is hier iet mee te begicnen. Heel de familie is wel- esleld, en gaat het na niet op een andere lauier Het gaat niet om het meisje, maar het in het belang van de gemeentekas, want als teu den een geeft, kan cuen den audere uiet (wijzen. Dhr Bout merkt op dat het gaat om eeu iQ&ncieele steun. Dhr Vroegop zegt dat alleen gevraagd wordf m een voorschot,, waarvan Koopman de intrest il betalen. Het is dos maar een helpen, men raagt dos geen subsidie en dat maakt onder- cheid. Dhr Nelisse zegt dat men niet weet of dat oorschot terug zal komen. Dhr Vroegop merkt op dat men dit beslist liet zeggen kan, maar men moet de capaciteiten anzien en dan gelooft spr. het wel. Dhr Nelisse zegt het is een lastige kwestie. Dhr Boot zegt het is een vlug meisje en de iggen die komen er altijd, men krijgt daar en slotte dos altijd het geld van. Weth. Hage zegt ook nog op hetzelfde stand- iQnl te staan, het gaat niet om die menscben, naar vraagt of er geen audereu weg te vinden Men zet een deor open voor ieder, want ieder die doorleert is niet lomp, en daar zijn Daarom trachten andere zaken, welke geen verstand van ge neesmiddelen hebben U dikwijls minderwaardige tabletten te verkoopen. Maar heeft U er al eens op gelet, op welke onhygië nische en vieze wijze dergelijke tabletten in zulke zaken bewaard en verpakt wordenI U zult dan zelf tot de overtuiging komen, steeds uitsluitend de origineele oranje-verpakking van BAYER: oranjeband-buisjes van 20 tabletten a 70 cent en oranje-zakjes van 2 tabletten a 10 cent te eischen, en alleen Aspirin-fabletten bij Apothekers en Drogisten te koopen, V p? waar deze origineele verpakkingen verkrijgbaar gesteld zijn. er uug meer vau de lagere school. Het is eeu lastig geval. Dh/ Geluk zou het jammer voor het meisje vinden. Met 4 tegeu 2 st. wordt besloten het verzoek in te willigen. Tegen de hh. Hage en Nelisse. Weth. Koopman hield zich bei'en stemming. Een schrijven van den Min. van Bion. Zaken dat de stenuregeling is goedgekeurd tot 8 Oc tober a.s». Dhr Bout stelt voor om B. en W. te mach tigen steeds verlenging aan te vragen, men be hoeft daar dan geen vergadering voor te houden. Dhr Vroegop meent dat B. en W. dit gerust tot eo met Mei steeds kuoneD doen, want zoo- laug heersebt er wel werkloosheid. Met alg. Bt. wordt het voorstel vau den beer Bout aangenomen. Een verzoek van Ged. St. om subsidie voor den stoombootdienst SfavenisseZijpeAüna Jacobapolder. Weth. Koopman zegt dat vroeger f250 sub sidie werd betaald, maar later is dat afgestemd. Spr. standpont is dat de financiëo vau de Pro vincie beier zijn dan van de gemeente. Laleu Ged. St. dat bootje zelf laten varen, spr. zon het verkeerd vinden als de gemeente er een cent voor zon geven. Dhr Quakkelaar is het eens met den heer Koopman. Het krioelt van de vrachtauto's en hel vervoer kan dus zeer gemakkelijk geschieden. Weth. Hage zegt dat bet waar is wat de heeren Koopman en Quakkelaar naar voren brengen. Spr. vindt echter niet goed dat Ged. Siateu dit de gemeente weer in de schoen schaift, zij outnemeu ons eiland bijna alles. Het bootje is niet dadelijk voor passagiersver voer, maar voor vrachtvervoer wordt er veel ge bruik vao gemaakt, vooral nu men van hier aardappelen gaat veilen in Rotterdam. Ged. St. hebben nooit getoond veel voor ons eiland over te hebben. Het autovervoer kan dit nooit ver vangen, omdat dat veel te door zon worden. Spr. zon jammer vinden dat bet bootje weg zou gaaD, maar hij is toch tegen het geven van subsidie. Spr. zon echter het autwoord zoo willen geven aan Ged. St., dat de gemeente geen sub sidie kan geven, omdat ze die lasteu uiet kao dragen maar men zou het verschrikkelijk vinden dat het bootje ontnomen werd. Weth. Koopman heeft daar geen bezwaar tegen. Hij zon het echter maar voor kennisgeving aan willen nemen, want als men antwoordt, dan denkt meu dat wij er niet zoo erg tegenover staan en dan blijft men vragen, zoodat meu dan ten slotte geeft. Dhr Vroegop acht het zonder belaog om het- geeu dhr Hage naar voren heeft gebracht aan Ged. Staten te antwoorden, het is net alsof men tegen iemand die zonder eten is, zegt ik zou wel eteu willen geven, maar ik heb het uiet. Nog eeoige discussie er over en tenslotte wordt, het voorstel van weth. Hage met alg. st. aangenomen. Een verzoek van J. Pot om alsnog tot lid te worden toegelaten vao de landarbeidersbond. Dhr Vroegop zegt dat de raad daar niets mee te maken beeft, hel is een zaak vao B. eo W. en die zeggen ja of Deen en het is billijk of' bet is onbillijk. De Voorzitter merkt op dat het verzoek aaD den raad is gericht, dos moet bij het io den raad brengen, maar het is een zaak van B. en W. Dhr Qnakkelaar zegt dat de man van zijn negotie niet kao leven en hij is aangewezen op landarbeid, dat hij ook de meesten tijd verricht. Dhr Bout zegt hier de vorige maal reeds wijd en breed overgesproken te hebbeD en heeft toen ook op het reglement gewezen. Nu zoo spr. toch echter willen vrageu welke motieven er waren dat die man niet uit de werkloozeukas, zou kuDneo trekken, volgeDS regleweui kau meu hem er uiel Duileu zeilen, hij kan in deze B. en W. niet begrijpen. Wethouder Koopman antwoordt dat van het voorjaar 12 menechen bij B. en W. zijn ge komen om op de lijst geplaatst te worden en er zijn toen 10 menscben geweerd. B. en W. moesten toch een grens stelleD, zij znllen geen menscben weren, indien duidelijk bewezen is dat die menscheo het grootste deel vaD het jaar bij eeu ander werken. Iudien Pot zwart op wit kao aangeveo. dat hij steeds voor een ander werkt, daD kan er bij B. en W. geen bezwaar tpgeo zijn, maar nu is het uiet bekend. Wethouder Hage merkt op dat B. en W. toch zonder gegevens uiets kunnen doen, men kan toch niet opgezegdeu afgaan. Dhr Nelisse vindt niet goed dat wij hier over die persooD gaau beslisseD, het is een zaak voor B. en W. en het is zeer goed dat er een greDS gesteld wordt. Dhr Vroegop merkt nog op dat de eeoe werkman de andere dwars zit. Een schrijven vau de Prov. Commissie voor Werkloozenzorg van de afd. Zeeland van de S. D. A. P. inzake het tijdig iovoereo van een steunregeling. B. en W. stellen voor aangezien hier reeds wat gedaan wordt, dit schrijven voor kennis geving aan te nemen, waartoe met alg. stemmen besloten wordt. Een schrijven van Ged. Staten betreffende een tijdelijke korting op de salarissen van wet houders en Ambt. Burg. Stand. B. en W. stellen voor dit stuk voor kennis geving aan te nemeu. Dhr Nelisse vindt dit belachelijk en vraagt waarom men niet komt met de groote salarisseD. Wethouder Koopman is niet er voor bet voor kennisgeving aan te nemen. Ged. Staten willen van het salaris van de Wethouders en van de ambt. van de Borg. Stand, die resp. f 160 en f 320 bedragen, korten, terwijl over de salarissen van Burgemeester, Secretaris eo Ontvanger, spr. is hier niet persoonlijk niet wordt gesproken. Hij zoa dan ook willen schrijveD, dat het gemeente bestuur dit schrijven Diet kan begrijpen en Ged. Siaten zouden toch zelf moeten inzien dat het niet zoo kan. Spr. zoo dan ook een motie in willen dienen, waaraan alle gemeeuten adheasie zouden moeten betuigen, om daar tegen in te gaan en te vragen waarom de salarissen van Burgemeester eu Secretarie en ontvanger niet verminderd worden. De Voorzitter zegt dat dit reeds is gedaan Wethouder Koopman wil beslist dit ter kennis brengeo, omdat Ged. StateD er steekend blind voor zijn. Wethouder Hage merkt op dat heigeen Ged. Staten doen belachelijk is. In die circulaire woidt gevraagd hoeveel korting het zou moeten zij en op laatst staat er dat dit niet geldt voor de ambtenaren die zelf bon pensioen betalen. Spr viudt dit geen goede verhouding eu het had beter geweest, dat meD bepaald had dat allen pensioen moeten betalen en dan nog eeu vermindering van b°/Q. Na is het bespottelijk dat men het op de salarissen en wethouders en Ambtenaars van Burg. Stand zoekt, dit zou voor hier een bedrag zijn van f9.60. Men zou er om moeten lachen als het niet zoo droevig was. Weth. Koopman stelt voor om aaD alle ge meenten in de Prov. Zeeland verzoeken adheasie te willen betuigen aan een motie waarin aan gedrongen wordt bij Ged. Staten om de salarissen vao Borgemeesters, Secretarissen eD ontvangers te korten en dat het een dwaze stap is om alleen de wethouders eo ambtenaren vao de Borg. Stand te korteD. Dhr Quakkelaar is daar Diet voor eo ook heeft Wethouder Koopman zelf wel eens gezegd om de sularisseu vau de wtthouders te korten. Weth. Koopman aDtwoordt daar nog steeds voor te zijn maar dan alles. Met 4 tegen 2 stemmen wordt het voorstel van den heer Koopman aangenomen. Tegen de heeren Bont en Quakkelaar. Aan de orde komt de voorloopige vaststelling van de gemeenterekeuieg van 1931, Dhr Nelisse brengt bij monde van de commissie rapport uit. De commissie heeft geen op- of aan merkingen en adviseert tot voorloopige vast stelling. De commissie verbengde het dat de rekemng sloot uiet bijna een goed slot, dat is in jaren niet gebeurd. Zij prijzeD daD ook iu deze hel goed eu zuinig beleid van B. en W. eu het wa9 eeu verblijdend leit, dat de gemeente er zoo goed voor staat. Met alg. st. wordt de rekening voorloopig vastgesteld, ook die van den woniogdienst. De rekening van het W. Armbestuur gaf ook geeu op- af aacmerkiogeu, zoodai deze met alg. stemmen wordt goedgekeurd. Dhr Gelnk hield zich buiten stemming. Met 6 tegen 1 stem wordt vastgesteld de verordening agent arbeidsbemiddeling. Dhr Vroegop was er tegen, omdat de raad hierin uiets te zeggen heeft. B. en W. stellen voor de zekerheidstelling voor de gemeente-ontvanger te bepaleu op f 81)00, zijnde 10 °/Q van de ontvangsten. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. B. eo W. stellen voor met ingaDg vao 1 No vember aan de tijd. gemeente-ontvaDger, de heer J. E. B. Meloen, onder dankzegging voor het goed eo degelijk beheer, ontslag te verleeueo. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Aan de orde komt na benoeming gemeente ontvanger. B. en W. heborn nit de 18 sollici tanten een alpbabetbche aanbeveling opgemaakt die loidt1. C. G. Hage, 2. J. E B. Meloen. Dhr Nelisse zegt er wordt altijd f 50 gegeven voor kautoorhuor. Hij zou gaarne zien dat dit er af werd gedaan en dat de ontvauger een zaal op het gemeentehuis kreeg. De voorz. weet niet waar er plaats is. Weth. Koopman antwoordt dat de voorzaal wel zoo groot is dat er een boerenwagen kan draaien. Het voorstel vao den heer Nelisse wordt met alg. st. aangenomen. Na 3 stemmingen wordt benoemd tot gem.- ontvaDger de heer A. P. van Damme. Bij de eerste stemming werden uitgebracht op den heer A. P. van Damme 2, op de heeren Joh. Breore, A.J.opden Bronw, C. G. Hage, M. L. Koopman en C. Priem ieder 1 stem. Bij de tweede etemmiog op de heeren A. P. van Damme, C. G. Hage en M. L. Koopman ieder 2 stemmen en op den heer A. J. op den Bronw 1 stem. Bij de derde stemmiDg moesten de heeren Hage en Koopman zicb buiten stemmiDg houden. Toen verkreeg de. heer A. P. van Darome 3st., de heeren C. G. Hage en M. L. Koopman ieder 1 stem, zoodat de heer A. P. van Damme gekosen was. De voorz. deelt daD nog iets roede omtrent de vergadering in Bergen op Zoom voor de ziekenbarak en de kosteD zullen uu zijn l cent per inwoner. Besloten wordt nog een afwachtende houding aan te uemeo. Hierna sluiting. BINNENLAND BEZUINIGING. Onze Senatoren hebben den naam een conservatief van aard te zijn. Wat hieronder verstaan moet worden, is niet zoo heel gemakkelijk te zeggen. Evenals zoo vele andere, zijn in den loop der tijden ook de begrippen democratie, liberalisme, conservatisme en dergelijke erg vervaagd. Wij willen daarom niet beoordeelen, of het bij het conservatief-zijn behoort. Maar feit is, dat oDze Eerste-Kamerleden niet gaarne ceremonies prijsgeven, ook al kosten deze aan de Schatkist handen vol geld. Zoo hebben de heeren nog altijd de gewoonte jaarlijks heel plechtig een Adres van Ant woord op de Troonrede aan te bieden. Een formaliteit, waarmede dit jaar niet minder dan drie extra zittingen gemoeid zijn geweest. Naar men weet ontvangen de leden der Eerste Kamer f20 per zitting. De plechtigheid zal aan het Rijk een 4a5 duizend; gld. hebben gekost. Herhaaldelijk zijn er pogingen aangewend om aan deze kostbare traditie, aan deze «presentiegeld- zittingen" een einde te maken. Tot heden echter tevergeefs. De «Standaard" heeft verklaard, waaraan dit is toe te schrijven. Het blad schreef in de afgeloopen week. „Tot afschaffing zou het allicht gekomen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1