IERSEKSCHE ERI THSMLSCHE COURANT QsêÉhmseiem NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. o. 427.3 Vrijdag 30 September 1932. Negen en veertigste jaargang iQlen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vosseroeer Eerste Blad. Daarom: alleen nog echte ASPIRIN in de origineele verpakkingen! Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, js per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,376, franco per post f1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17 72 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. EEN VERKEERDE OPVATTING. n de laatste Raadsvergadering meent heer Wagen aar, lid van den Raad on- Gemeente hel oirbaar te achten, om ider hiernaar een onderzoek ingesteld [lebben, de besturen van een tweemaal eenigingen iets indeschoenen teschuiven een geheel valsche voorstelling van ;n geeft en absoluut eene onwaarheid is. )hr Wagenaar meent te mogen ver- Ierstellen dat het Bestuur van „Gon- dia" den muziekavond heeft vastgesteld 24 September, omdat dit Kermiszater- was ils wij den heer Wagenaar nu anl- Jorden van deze plaats dan is het om- 1 .hij van een plaats waar het betrokken stuur zich niet kan verantwoorden dit in de schoenen schuift wat onwaar is. )it jaar heeft de Vereeniging „Kunst ir Kracht" te Poortvliet een muziek- >nd georganiseerd, terwijl tevens van muziekvereeniging te Scherpenisse °|dedeeling werd gedaan dat ook zij dit öf een Festival öf een muziekavond organiseeren. In dit verband kon er het houden van een muziekavond 'n|>r „Concordia" wier beurt het evenzeer niets komen. Doch ter elfder ure rd medegedeeld dat de muziekavond Scherpenisse niet door ging, waarop Bestuur van „Concordia" besloot dien ecden avond in ons eiland, te Tholen houden en gerust mijnheer Wagenaar heeft niet op den kalender gekeken na te rekenen of den 24 September lllicht den datum was van de vroegere loolsche kermis, en in gemuede, wie in idesnaam zou hier nog aan denken vendien wal heelt de vroegere Thoolsche 'mis te inaken met een muziekavond, ir beiden een geheel tegenovergestelde •ekking hebben I Trouwens, dat 24 September hiervoor aangewezen, had zijn oorzaak in het t dat- de Directeur van „Concordia" euals de Voorzitter, 10 en 17 September ..vezig waren, anders b id men een dier r ide avonden gekozen. En dan de vorig jaar gehouden Turndag is ook al gehouden op dien ver felijken datum waarop vroeger de loolsche kermis werd gehouden. En ook hier is de heer Wagenaar er k naast. Immers de G V. „OJympia" haar dertigjarig bestaan mocht gedenken d verzocht aan den Zeeuwschen Brabunt- ïen Turnkring van het Koninklijk derlandsch Gymn. Verbond om een e rndag te mogen houden. Zonder toe- mming van dien Kring kan dit niet lals hebben. En gelooft nu de heer Wagenaar in moede dat het Bestuur van zoo'n groote I janisatie, waarvan de Bestuursleden te iddelburg, Goes, Vlissingen, Bergen op om en Breda wonen, ooit iets hebben weten van een Thoolsche Kermis? Buiten- :n is de turndag gehouden op 12 Sep- raber 1031 en niet, zooals de heer Wage- ar durft zeggen, ook op den vroegeron rmis Zaterdag Wij willen den heer Wagenaar den ad geven, als Ge als lid van een open- ar College een aanmerking wilt maken m dan niet met verdachtmakingen, doch reek de waarheid, dat moet men als men dijk wil zijn, in de eerste plaats doen. Dat eenige jongelui Zaterdag j.1. meenden :h op beestachtige wijze te moeten f ragen, kan niet worden geweien aan ncordia". kosten thans de echte AS PI RIN -tab letten in het buisje met 20 tabletten f is de prijs van de nieuwe zakjes-verpakking met 2 tabletten welke hy giënischer en practischer is dan losse tabletten. Wanneer U Aspirin-tabletfen koopt, moogf U alleen deze verpakkingen verlangen, want dan hebt U de zekerheid, werkelijk de echte Aspirin-tabletten te ontvangen. Denkt niet, dat elke witte tablet Aspirin is. Het origineele Aspirin heeft op elke tablet het ingestempelde BAYER-kruis als teeken van echtheid, zuiverheid en kwaliteit en is uitsluitend In oranjeband-buisjes of oranje-zakjes verkrijgbaar. Losse Aspirin- tableHen worden niet meer door Bayer geleverd. 56 41845 GEMEENTERAAD. THOLEN, 28 September 1932. Voorzitter Burgemeester Mr. A. J. van der Hoeven. Secretaris de heer H. J. Laban. Aanwezig alle leden De voorz. opent de vergadering met het ambtsgebed. De notulen van de vergadering van '12 Aug. j.1. worden ongewijzigd vastgesteld. I Ingekomen stukken j Een schrijven van het centraal bureau van verrificatie dat zij de tas en boeken van het brugbedrijt gecontroleerd hebben en in orde bevonden. Eenige missives van Ged. Staten. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van Ged. Staten inhoudende een verzoek om Ier kennis te brengen hoe de raad er over denkt om op de jaarwedden van wethouders en ambtenaren van den burg. stand een tijdelijke salariskorting toe te passen en welk percentage. B. en W. stellen voor dit te behandelen bij de begroottng, met alg. st. wordt dit goedgevonden. Een verzoek van de schietvereeniging „Koningin Wilhelmina" om in een lokaal van de U.L.O. School kamerschieloefeningen te houden. B. en W. stellen voor dit op dezelfde voorwaarden als het vorig jaar te verleenen. Met do slem van den heer Overbeeke tegen wordt biertoe besloten. Van Ged. Slaton is bericht ingekomen omtrent de begrooting voor 1932 betreffende enkele posten daar in voorkomdnde. De voorz. zegl dat bet antwoord reeds gereed is. Dit wordt voorgelezen en be sloten wordt dit antwoord aan Ged. Staten te zenden. Aan de orde komt de voorloopige vast stelling van de gemeenterekening en die der bedrijven over 1931. B. en W. stellen voor deze voorloopig vast te stellen volgens het rapport van de commissie. Met alg. st. wordt hiertoe be sloten en wordt de rekening voorloopig vastgesteld in ontvang op f 192.452.03 en in uitgaaf op f 184.459.33, alzoo een voor- deelig saldo van f7992.70 wat betreft de gewone dienst en de kapitaaldienst in in ontvang op f45.681.09 en in uitgaaf op f 53 205.72, alzoo een nadeelig saldo van 17524.63 De commissie adviseert om de rekening der instellingen van weldadigheid goed te keuren, waartoe met alg. st besloten wordt. Dhr Moelker hield zich buiten stemming. De voorz. dankt namens de raad de commissie voor hun werkzaamheden in deze. Bij punt 4 toekenning subsidiën, zegt de voorz. dat de gymnastiekvereniging per jaar f150, de schietvereeniging „Koningin Wilhelmina" f75, de Ver. alcoholhoudende dranken 1'25, demuziekvereeniging„Goncor- dia" f75 en het alg. armbestuur 12800 ontvangt. B. en W. stellen voor de subsidie van f2800 aan het alg. armbestuur te ver leenen, maar wat betreft de andere sub sidies aan te houden tot de behandeling van de begrooting, die straks aan de orde komt. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Nu komt de behandeling der begrooting voor 1933. Het rapport van de commissie wordt voorgelezen en punt voor punt behandeld. De meerderheid van de commissie meent dat de post haven- en kaaigeld te hoog is geraamd. De voorz. antwoordt dat B. en W. met de verschillende factoren rekening hebben gehouden en meenen dat deze post gerust zoo kan blijven. Dhr Moelker zegt dat er veel suiker bieten vervoerd worden met auto's. De voorz. antwoordt dat men dit dan af moeten wachten, want dit is voor het volgend jaar. Dhr Overbeeke zegt in de commissie vergadering daar niet mee meegegaan te zijn. Enkele bieten zullen anders vervoerd worden, maar daartegenover staat dat er meer bieten zijn en dan ook de aardappelen die zijn er veel meer en die worden toch meest per schip vervoerd. Hij kan zich best vereenigen met de meening van B. en W. De commissie meent dat de post huur en pacht van eigendommen te hoog is. De voorz. antwoordt dat hiervan ver schillende contracten loopen en men mag niet anders op de begrooling zetten dan die bedragen. Wil men deze contracten het volgende jaar veringen, dan kan men de begrooting wijzigen. De commissie is van meening dat men de post onderhoud ambtswoning niet mag overschrijden. De voorz. antwoordt dat B. en W. deze opmerking ten volle beamen. Men moet echter niet vergeten dat het een oud huis is en dat eischt veel onderhoud. De commissie vraagt of de post be smettelijke ziekten voldoende is. De voorz. antwoordt dat deze post nu voldoende is. Dhr Dekker vraagt of er al iets nader bekend is omtrent de uitvoering van deze wet. De voorz. antwoordt dat op 7 Sept. weer een vergadering is geweest te Bergen op Zoom waar weth. v. d. Berge is geweest omdat spr zelf afwezig was en daar is medegedeeld dat er uitstel is verkregen van den minister voor het bouwen van een barak. Er zal echter toch een barak in orde gemaakt worden en dan zal dit de gemeente kosten 1 cent per inwoner en dit is dus voor ons f3Ü per jaar. En er staat f35 op de begrooting, dat is dus voldoende. Dhr Dekker vraagt of men daar iels voor heeft. De voorz. zegt dat men recht beeft om daar patiënten te brengen, maar tevens is toen medegedeeld dat elke gemeente vrij blijft, dus indien men de wet moet uit voeren, dan kan men zelf zien wat men doet. Weth. v. d. Berge deelt nog mede dat elke gemeente over drie bedden kan be schikken. De voorz. merkt nog op dat men al dank baar is, dat men geen ziekebarak moet bouwen. De commissie vraagt waarom f 100 is geraarnd voor onderhoud van de woning die pas gebouwd is. De voorz. antwoordt dat dit gedaan is uit gewoonte. Indien men het nielnoodig heeft, behoeft bet niet uitgegeven te worden. De meerderheid van de commissie vindt de post voor werkverschaffing te laag ge raamd. De voorz. merkt op dat er een post voor werkverschaffing staat op de kapitaaldienst. Dan wordt gevraagd waarom de brug wachters geen pensioen krijgen. De voorz. antwoordt omdat ze op ar beidscontract zijn aangenomen. De commissie vraagt welke verbeteringen aan de straten zullen worden aangebracht. De voorz. antwoordt dat eerst de Molen- viietsche straat verbeterd zal worden en dan de Verbrande straat zoover als de post toereikend is. Dhr Overbeeke zegt dat de Verbrande straat veel harder noodig is dan de Molen- vlietsche straat Als het donker is en men komt door de Verbrandestraat, dan moet men zeer oppassen wil men niet vallen. De Molenvlietsche straat is op stukken na niet zoo slecht en ook is deze straat nog geen drukke verkeersweg, want de trek naar Molenvliet is zoo groot niet, terwijl er door de Verbrande straat veel wordt gereden. De voorz. is het daar niet mee eens. Toen spr 8 jaar geleden hier kwam werd er al geklaagd over do Molenvlietsche sraat, maar telkens is dit verschoven en nu hadden B. en W. zij boven aan het lijstje gezet. Het is toch veel beter ook dat wij eerst de Molenvlietsche straat nemen dan de Verbrande straat, omdat indien de begrooting niet toereikend zou zijn, de Verbrandestraat beter voor drievierde klaar kan zijn, dan de Molenvlietsche straat. Dhr Dekker merkt op dat als de Molen vlietsche straat verbeterd wordt hij er voor zou zijn dat de beplanting ook werd aan gebracht. Dhr Wagenaar is het eens met den heer Overbeeke. De Verbrandestraat is veel harder noodig. Als het geregend heeft en men komt door de Verhrandestaaat dan is dit haast niet doenbaar en daar wonen toch ook menschen, terwijl men in de Moleuvlietschestraat nog trottoirs heelt. Ook komen er veel wagens door de Ver brandestraat. De voorz. merkt op dat de Molenvliet- schestraat een doorgaande straat is en de Verbrandestraat loopt dood. Hij acht dan ook een doorgaande straat van meer be lang. Maar B. en W. hebben zich nog niet precies ingedacht dit te doen, maar er bestaal kans dat beide straten uit deze post kunnen worden verbeterd. Dhr Moelker zegt als beide straten ver beterd worden, dan is hel goed, maar zijn aandacht was ook op de Verbrandestraat. De voorz. zegt dat B. en W. dit nog eens nader zullen bekijken en laten wij dit dan aanhouden ook wat betreft de be planting, dan kan er later nog eens over- gesproken worden. Met alg, st. wordt dit goedgevonden. De commissie vraagt hoe B. en W. het uitbaggeren van de vest zullen toepassen. De voorz. antwoordt dat B. en W. dit nog nader moeien beramen. De meerderheid van de commissie meent dat de post voor onvoorzien te weinig is en stellen voor de salarissen van alle ambtenaren met 3 te verlagen. De voorz. zegt dat B. en VV. zich in deze zaak hebben beraamd en zijn tot de con clusie gekomen dat als de korting op de salarissen kan worden toegepast zij niet afwijzend daartegenover staan, maar zou den dan deze verlaging over de geheele linie willen toepassen, dus ook voor degene die op arbeidscontract werken en het uur loon van 25 cent te brengen op 24 cent, benevens verlaging van alle subsidies en wel de subsidie van Olympia van f150 op f 100, van de schietvereeniging van f75 op f50, van de ver. alcholhoudende dranken van f25 op 120 en van Concordia van f 75 op f50 en wat betreft het laatste punt aan Ged. Stalen in dezelfde geest te schrij ven voor de lijd korting van de wethou ders en de ambt. Burg. Stand als bij de tijd. korting voor burgemeester, secre'--' ontvanger is gedaan. Dhr Moelker is tegen de tl GEEN.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1