IERSEKSCHE EB THOOLSCHE CSÜBAMT '^jmmvofieéreen! NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. f0 cis. 4272 Vrijdag 23 September 1932. Negen en veertigste jaargang iolen, Poortviiet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, s per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. KEURING DIENSTPLICHTIGEN. NOVEMBER en DECEMBER a.s. zal do euringsraad in eenige gemeenten zitting houdeu. oor het aanvragen van en toelating tot de her- ing, raadplege men de aanplakbiljetten, holen, 19 September 1932. 8 e Bargemeester van Tholen maakt bokend, dat n Woensdag den 2S September 1932 des narn. ure eene Openbare Vergadering van den 1 is belegd. Ponten van behandeling Ingekomen stukken. Voorloopige vaststelling der rekening van do gemeente en die der bedrijven over 1931. Goedkeuring rekeningen der instellingen van weldadigheid over 1931. Toekenuing sabsidien voor 1933. Vhststelliug begrooting der gemeente en die der bedrijven voor 1933. Goedkeuring begrooting van hot Algemeen Armbestuur voor 1933. Verbetering van den toegang tot den wal. Toekenning van gelden aan het Bestuur der school met den Bijbel. Verhuring van het huis aan dc Dalemsche straat no. 17 Vaststelling der verordening voor het agentschap der arbeidsbemiddeling en den dienst der werkloosheidsverzekering, holen, den 23 September 1932. 26 BUITENLAND vreeselijk spoorwegongeluk had er ook ■■Éts in de baart van Tierocer in Algerië. treiu stortte in een S0 Meter diepe kloof, aantal doodeu en gekwetsten was enorm it. Slechte toestand van deD weg, mogelijk aanslag, worden als oorzaak v&d den ramp iemd. andhi, is van plan zich van honger te laten ren, indien de Eogelscae regeering haar 'stel om eeu afzonderlijke verkiezingsorgaui- |- t voor de paria's in Britsch-Ludië te vormeD, laat varen. Ook Gandhi vindt, evenals V( Donald, den toestand der paria's verschrikke- Sa tei ■1« Evenwel moet, volgens deD Mahatma, ormiog, die den paria's een meuscbwaardige tis geeft, van de Hindoe-gemeeDschap zelf en. De regeliog, alï door Mac Donald voor- eld, verlamt de krachten der Hiodoes, schept eeldheid. De positie vau den EogelscheD nier Mac Donald is in deze zaak waarlijk benijdenswaardig, linsdag is Gandhi er mee begonnen eu onder- dt zich alleeu met water. |Be door da Zweedsche regeering benoemde toren in het faillissement van wijlen {var nger hebben een voorloopige staal vau activa passiva gepubliceerd. De activa bedragen >12.834, de passiva 1 170.606.855 kroDen, at het tekort mim eeu milliard kronen be- gt. Een Zwc-.edsche kroon is ongeveer 45 ceDt. bon rapport doelen de curatoren mede, dat tepubliceerde staat san de hand van zelf amelde gegevens moest worden opgesteld, boekhouding was onvolledig en gaf mis- inde aanwijzingen omtreDt de onderneming, rgaans konden de commissarissen geeo aan- ende inlichtingen verstrekken, 't Is fraai 1 3Ïden staat Maine (Ver. Staten) werd een ocraat gekozen. Dit is van belang, omdat 'erkiezing in Maine altijd beschouwd wordt een aanwijzing, hoe de presidentsverkiezing uitvallen, lo een halve eenw hebben de ocraten er maar tweemaal gezegevierd en lts éénmaal een gouverneur oit hun partij izen kunnen krijgeD. Op eeD kiezerscorps ruim een kwart millioen hoofden is de rderheid van 83.000 stemmen, die Hoover lij zijn verkiezing herhaalde, in de miuderbeid eenige duizenden stemjuen veranderd. Wordt ks de democraat Roosevelt tot president ge- ,io?Eeo kwestie, van beteekeois voor Europa 1^ het oog op de tariefpolitiek. Want juist in verschillen democraten en republikeinen. on Schleicher, de machtige generaal in tschland, heeft een rijkscuratorium voor de imelijke opvoeding van jonge maoneD inge- In een 20-tal sportkampen zullen telkens zekeren tijd een 100 250 jongelingen den geoefend. De jongens krijgen een ooiform De Franschen zijn tegen het besluit van Schleicher heilig te velde getrokken. Zij er oiet anders dan epn voorbereiding voor algemeenen dienstplicht i I Rekening houdend met de tegenwoordige eco- j nomische verhoudingen is de prijs van Aspirin- tabletten in buisjes van 20 tabletten van 75 cent tot verlaagd. Daarnaast zijn vanaf heden in een bij zondere hygiënische zakjes-verpakking 2 tabletten, ter vervanging van de dik wijls zoo onhygiënische aflevering van losse tabletten, verkrijgbaar tegen den prijs van Deze prijsverlaging tezamen met de nieuwe zakjes-verpakking stelt iedereen in j staat, de eenig echte, werkelijke Aspirin-tablefien te koopen. Dus vanaf heden allssn nag echte kWiM'ü in deze origineeie verpakkingen. Aspirin wordt uitsluitend door de BAYER-fabrieken vervaardigd. Elke tablet, die niet van het BAYER-kruis is voorzien, is geen Aspirin. Een garantie voor echtheid en versche tabletten wordt j uitsluitend in deze origineeie verpakkingen gewaarborgd. BINNENLAND Zaterdagmiddag heeft Jhr. Mr. Ch. Ruijs de Beerenbroack in de vergaderzaal van de Tweede Kamer de zitting der Staten-Generaal gesloten met de volgende rede Eet heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd mij op te dragen de zitting van de Staten- Generaal in haren naam te sluiten. Naast ver schillende andere wettelijke maatregelen zijn, dank zij ave medewerking onderscheidene regelingen tot stand gekomen in verband met de crisis, welke onze volkswelvaart heeft aan getast. De Koningin heeft mij opgedragen U haren dank te betoigeD voor nwen ijver en uwe toe wijding aan 's lauds belang. In naam der KoniogiD en daartoe door haar gemachtigd verklaar ik deze zitting van de Staten Generaal te zijn gesloten. Dinsdag heeft onder groote plechtigheid de -opening plaats gehad door H. M. de Koniugin in tegenwoordigheid van Z. B. Prins Hendrik en H. K. H. Prinses Juliaua. De troonrede, die door H. M. de Kouiugiu werd uitgesproken is belangrijker door hetgeen er oiet, dan door hetgeen er wel in te lezen staat. Geen woord over de concrete plannen van de verschillende departementen, geeo aankondiging van de in miu of meer verregaanden staat vao voorbereiding zijnde wetsontwerpen, geen ver- klariug zelfs" dat onze verhouding tot de vreemde mogendheden van den meest vrieodschappelijken aard zijn". Met alle traditie is gebroken. De Stateu-Geueraal wordeD omtrent het regeeriogs beleid van het komende jaar volkómen in bet onzekere gelaten. Maar er is crisis. „Zoüdér voorbeeld in de geschiedenis zijo de economische verhoudingen over heel de wereld ontredderd; onweerstaanbaar grijpen de gevolgen der crisis steeds verder om zich heen eo nog steeds kondigen zich geen betroowbare teekenen van kentering aan. Moederland eD Overzeesche Ge westen zien hnu welvaart ernstig ondermijnd. Nienwe belemmeringen iD het handelsverkeer tasschen de volkeren worden toegevoegd aaD de vele, welke reeds te vorigen jare de crisis ver scherpten. Id alle takken van volksbestaan bleef de bedrijvigheid gestadig afnemen handel, scheep vaart en vis3cherijeo zijn evenzeer getroffen als nijverheid en land- en toinbouw"De sitaatie verandert met deD dag. Het uitstippelen van richtlijnen van regeerioggbeleid is onder zalke omstandigheden onmogelijk. Wij leven in een tijdperk van „noodverordeningen". Dat zegt tronwens de troonrede ook: „Zijn reeds tal van noodmaatregelen tot stand gekomen om ineen storting van onmisbare bedrijtstakken te verhoeden, nienwe regelingen met hetzelfde doel znllen moeten volgen". Een ernstig*- wil bezielt de regeering om bet schip van Staat, met Gods holp io veilige haven te sturen. Maar zij kan slechts slugen, wanneer „ons Volk in al zijn lagen zich de werkelijkheid onverbloemd voro oogen stelt". Waiiueer dus door eeu ieder inge zien wordt, dat het brengen van offers nood zakelijk is. Zulleo, zooals door de commissie-Weiter voor gesteld, ook de werkeloosheidsoitkeeringen worden verlaagd De troonrede bevat over de werkeloos heid de volgende passages: „De werkeloosheid' bron van zooveel leed, heeft een uooit gedachten vorm aangenomen. Zij plaatst de Overheid voor sehier onoplosbare moeilijkheden, niet het minst van geldelijkeu aard. De Regeering zal baai voortdurende zorg ook io de toekumst aan dit maatschappelijk euvel geveDhet zoo uood- zakelijk herstel van het bedrijfsleven zal haar daarbij tot richtsnoer blijven. In het bijzonder zal ook het vraagstak van de jeugdige warke- loozen alle aandacht hebben". Niet alleen de werkeloozeüzorg, maar ook de handhaving van het peil van sociale voorzieniog, in betere tijden bereikt, stelt „aan het zoozeer verminderde draagvermogen der Natie" de uiterste eischeo. Eo de toestand van 's Rijks schatkist is zorgwekkend"Waarmede wij nog niet weten of eventueele tekorten door bezuioigiug dau wel door verhoogiog der belastingen zollen gedekt worden De regeeriug weoscht herstel van het inter nationale railverkeer te bevorderen door ver dragen, die een ruimer geest inademeo. En aal voortdurend bedacht blijven op afweudiDg van de gevareD. waarmede buiteDlaudsche maatregelen den afzet van onze voortbrengselen bedreigen. Overigens is eendracht, ter ontplooiing van al zijn stoffelijke cd zedelijke krachten noodzakelijk. Redenen waarom een beroep op het volk wordt gedaan, opdat „op den voorgroud treden, want de Natie vereenigt niet wat haar verdeelt" Met de bede dal Gods holp mijü volk sterke en met den weoscb dat God Zijn zegen aaD Uwen arbeid moge schenkeD, verklaar ik de zitting der Staten Generaal geopend. De Troonrede zegt niet veel. De millioenen- nota spreekt dnidelijker taal. Minister de Geer heeft deze aangeboden en wees een aanvankelijk te kort aan van 147.6 millioen Ten slotte werd geraamd op 22.1 millioen door de volgende te nemen maatregelen. Helfing van 30 tot 150 opceDteD op de Gemeeotefoudsbe- lasling. Helfing vaD 30 extra opcenten op de Vermogensbelasting. 30 opcenten op de invoer rechten en op de bieraccijns. Verhoogde pen sioensbijdragen van het rijkspersoneel van 3 op 8°/0 Tijdelijke aalariskorting gehandhaafd. Salarisaftrek van 3 tot 5% voor ongebuwdeD Geen verhooging Wegenbelasting van vrachtauto's en bossen en geen aankondiging van minder werkloozensteno. Bij Kou. besluit is benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamér der Staten Generaal voor hel tijdvak vaD de tegenwoordige zittiug, mr. J. K. R. vau Schaik, lid van die Kamer. NEDERLANDSCHE VARKENSCENTRALE. De Nederlaudsche Varkenscentrale maakt be kend, dat van a.p. Maaudag af in de provincies Limburg, Noord-Brabaut, Zeeland en Zaid Holland leveriog van varkens rechtstreeks aan de vertegenwoordigers der Nederlaudsche Varkens centrale kau geschieden. Van dezen datum at zal inkoop vau varkens in het zoutersgewicht, bestemd voor de Nederlandsche Varkenscentrale oiet meer geschieden op de markteD binnen dese provincies. Degene, die varkens aan de Nederlandsche Varkeusceotrale wil leveren zal hiervan mededeeling moeten doen aan den plaatselijken zaakvoeder der Nederlandsche Varkenscentrale io de gemeente zijner inwoning CUMULATIE VAN FUNCTIES. Een pnut van de agenda van het congres der S.D.A.P. dat in Utrecht gehouden werd om te protesteereD tegen het rapport-Weiter, zal ook boiteo de rijen der S.D.A.P. belang stelling hebben gewekt. Wij bedoelen de motie IJmuideo, luidende:" Het congres van oordeel, dat de curoalarie van salarissen, peusioeneD, enz. □it openbare bestuurfnocties in ons land een zoo- danigen omvang heeft gekregen, dat het ver trouwen van de arbeidersklasse in het parlement en de democratie er ernsiig door geschaad wordt, draagt de soc. dem. fracties in de wetgevende lichamen op, in deze colleges voorstellen aan de orde te stellen, die ten doel hebben aan die cumulatie een einde te makeD, voorziende de mogelijkheid, dat niet onmiddellijk dergelijke voorstellen worden aangenomen en uitgevoerd, Doodigt de parlijgenooten, die Tweede Kamerlid Wethouder, Burgemeester of Gedeputeerde zijn of worden eventueel een aoder openbaar be stuursambt vervallen of gaau vervollen en als zoodanig reeds een volledig inkomen nit de openbare kas ontvaogeD nit, no reeds af stand te doeD van alle andere inkomsten, vroeger thans of in de toekomst verkregen of te ver krijgen uit openbare fnocties, vanwege de Partij bekleed of te bekleeden en deze bedragen te storten in de Partijkas". Deze motie werd met 603 tegen 1214 en 75 blanco stemmen ver worpen. EINDE VAN DE STAKING IN HET ZEEVAARTBEDRIJF. Aan de stakiüg in hel zeevaartbedrijf kwam eeu einde. De beslaande loon- en arbeidsvoor waarden blijven gehandhaafd tot 31 Maart 1933 Er zijn bij deze stakiog harde woorden gevallen en daarom verheugt ons, dat in de tasschen werkgevers en werknemers gesloten overeenkomst is bepaald, dal er geen rancQDe-maatregelen znlleD worden gcoomeo en dat, bij noodzakelijke inkrimping vao peroneel, het feit van deel neming aan de staking niet aanmerking wordt geDomeD. De strijd tasschen werkgever en werk nemer moet niet zonder Doodzaak aangewakkerd worden KWAADWILLIGHEID BIJ BRANDEN. De minister van Justitie heeft zich io een circalaire tot de procureur-generaal bij de ge rechtshoven gericht om de aandacht te vestigen op de groote toeneming van het aantal branden. De slechte economische omstandigheden in aanmerking genomen, ligt kwaadwilligheid voor de haod. Door brandstichting kan in menig geval min of meer aanzienlijk voordeel behaald worden. Justitie en politie hebben bij iedere brand een nauwkeorig onderzoek io te stellen en, indien vermoeden eu strafbare feiten rijst, dit onder zoek mei de meest diligentie en nauwkeurigheid voort te zetten. ANTI-OORLOGSCONGRES. In het Handelsblad schreef de Russische roedewerker over de woede der bolsjewiki over de weigering van de Nederlandsohe regeeriug om Russische afgevaardigden naar het ^Congres tegeo den Imperiaiiatischen Oorlog" visa te verleeneo." De Sovjelbladen schelden op de Nederlandsche regeeriDg, de sovjetcaricaturisteo hebben zich iogespaDnen om Nederland bespottelijk te makeD, Gorki beschuldigde de Ned. regeering eu de Ned. bourgeoisie van lafheid, anderen gingen nog verder. In geheel Rusland organiseerden de bolsjewiki meetings, waarbij de woordvoerders geen kleur spaarden om de Ned. regeering en bet Fed. volk te brsBdmerkeD. Zelfs in bet af gelegen Midden Azië waar de bevolking voor 8090 proceüt aoalphabeet is, waarde menschen niet het minste begrip van Nederland hebben, werden dergelijke vlammende protesten" aan genomen. Als voorbeeld diene die motie, aau- genomen door de kolchoaniki van Kizyl-Joes »Wij kolchozuiki van de katoenplantages van Oezbekistan, die in het verleden den drak vsd het Russische en het baiteoiaDdscbe imperialisme hebben gevoeld zijn na bezig samen met het proletariaat en de boeren van de geheele Unie bet socialisme op te bouwen. Wij beschouwen het optreden van de Nederlandsche regeeriog als een niting van de meest minderwaardige lafheid van de bourgeoisie...." BRENGT UW VACANTIE DOOR IN EIGEN LAND. In de N.R.Ct vonden wij een kennisgeving, dat in de eerste acht maaoden van 1932 Baden- Baden bezocht werd door 45.87J vreem delingen, van wie er 11.446 nit het buitenland kwamen. Onder deze buiteolaüdscke gasten be vonden zich niet minder dan 1995 Nederlanders. Brengt ow vacantie door in eigen land, wordt er immers gevraagd I NEDERLANDSCHE OLYMPISCHE RTJITERS GEHULDIGD. De kranige Nederlandsche officiereo, die op waarlijk eminente wiize de glorie der Neder landsche ruitersport hebben hoog gehouden te

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1