EStS E KSO E E I THOOLSCHE COURANT1 NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 4271 Vrijda, s; 16 September 19.32. Negen en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Rust, kalmte en zelfbeheersching Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ter kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f '1,37B, franco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan '1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17»/2 c.t. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. LAND- EN TUINBOUW. at elke maand te doen geeft, loes- en bloemtuin, keuken en kelder (2e helft September.) (Nadruk verboden). ,r we ia deo nazomer gebrek aan hebben, o de bloem heesters. Er zijn er maar weinig, dezen tijd bloeien. De mooiste, zou ik ;eggen, blijft Hydraugea paoiculata grandi- Reeds geroimen tijd bebben we van de n genoten en nog staat de heester volop oei, boewei de oorspronkelijk roomwitte voor eeu rose tint heeft plaats gemaakt, o deze heesters mooie bloemen te bebben, ze in 't voorjaar sterk worden ternggc- en gedurende deo zomer flink bemest. Spiraea's zijn zoo goed als uitgebloeid, noemeu we: Sp. Bomalda en baar boute Anthonig WatereD, rood, Sp. Caallosa en rose variëteiten). Iets vroeger bloeit Jlicifolia Clethra almfolia staau nog in de witte bloemirosjes maken een aardig bovendien verspreiden ze een aaDgename in iv-'i een uitstekende bijenplant. Ouder »ere heesters, die ook oog bloeien, vinden 'mor. phantos maDdschnricus, met groote bladeren, die, vrijstaande geplant, een effect maakt. De witte bloemtrossen komen het reeds rood getinte loof goed nit. Zoo we vanzelf op de herfsteffecteo, die met ïoutgewassen zijn te bereiken. We noemeu boomeo de Amerikaansche Eiken ira, Q palustris, verder Acer Ginoala, eveu- genoemde eiken roodgetint. de zooeveo genoemde Diamorpbantos gaat yphina samen, Vibumum Opolas geeft be- )|J roode bladeren, oo(c fraaie vruchttrosseu. opzicht mogen we lijsterbrs (Sorbus aucn- niet voorbijgaan. Verder Berberis vulgaris roode langwerpige besje?. Rosa rogosa is 'Jl tooid roet vooiroode bottels. Op deze «ijze in daar rondkijkende, krijgen we ons herfst- iaal bijeen. Willen we veranderingen breo- onze tuin, of een nieuwen toin aanleggen, ieneu wc met deze herfsttinten rekening ideo. moeten er aan beginnen te denken om lillende planten, die den zomer buiten doorgebracht, naar binnen te brengen, sommige hebben we daarbij de noodige fooi >rg in acht te nemen. Musa's en dergelijke planten, die we weuschen te behouden in den vollen grond hebben ge°taan, we eens lond met de spade, om deo groei rust te brengen en later het opnemen en ten of inkoipen minder gevaarlijk te maken, vele gazonplanten, die zich mooi hebben kkeld kunnen we in de serre nog genot wanneer we ze nn in een kuip of pot met fliukon sardklnit. Met Nicotiana ea, Canna's en sommige Solariums gaat dit goed. Wel verliezen ze bij 't naar binnen eenige bladeren, maar eenmaal weer en groei, wordt dit verlies goedgemaakt,. T de keoken (voedingsleer). We bespraken: eiwit eu vet. Nn volgen de koolhy Iraten olwaterstoffen). Hiertoe behooren l Melk- welke slechts in melk opgelost voorkomt, 'ijkelijkst in paardenmelk ook is de melk roowen biervan rijkelijker voorzien dan die koeien, waarom men bij het voeden der met koemelk hieraan altijd nog 'n Belheid melksuiker moet toevoegen. Bij het worden der melk verandert deze sniker in zour, een klein gede- lte gaat door gisting in alcohol (2). Op deze wijze, door zore lelk bij paardemelk te voegen, bereiden de 1 ireo, Moogoleu en andere nomaden-volken Azië, zicb een op brandewijn gelijkenden loveoden drank, dien ze Rumisch en Aracu melksuiker wordt in 't lichaam uit de de voeding genoten suiker en bet zetmeel und. 8 Honig, 4- Melkzuur, dat zich voor- Blijk in de melk vormt door lang stilstaan warme loebt, en ook in 't maagsap komt 5 Zetmeel voorkomende o. m. in tppelen,granen,peulvruchten,sago, 6. Sntker: rietsuiker, druivensoiker. Prof. Senator te ijn zeiSaiker kan het vet in de voeding el vervangen. Dadels, vijgen en bananen tten resp. 75, 50 en 25 sniker of suiker lende zelfstandigheden. 7. Plautenlijm of toe, voorkomende in 't sap der meeste vlee- vruchten en wortels. 8. Plaotenslijm o. m. Onzaad. 9. Gom in arabische gom, oven- slechts weinig in de planten voorhanden. Alcohol of spiritus, nit de druiven- of ®elsuiker ontstaan. 11. Azijnzunr, 't welk komt in wijnazijn, vrachten- en korenazijü (uit gerst, tarwe en aardappelen) en brande.wijn- azijn. 12. Melkzuur in zuurkool en augurken iu 't zunr, en 13. Plantencelstof. De opgenoemde dierlijke en plantaardige vetaebtige (koolwater- stofhondeude) voedingsmiddelen zijn voor 't li chaam van een dubbel nut: zij dieDeu deels tot het vormeu van vet, deels, door bnn verbran ding, evenals't vet tot ontwikkeling der eigene warmte. Het zetmeel wordt echter, met behulp van 't mond- en buikspeeksel, vooraf iu suiker omgezet. BINNENLAND KENTERING Er wordt thans allerwege over eene op handen zijnde kentering gesproken. Wij moeten ous echter niet te vroeg blij maken. In industrieele kringen is men alles behalve optimistisch. Er wordt daar ernstig rekening gehouden met een verdere bedrijfsinkrimping. In verschillende indu- striën, waar men anders om dezen tijd van liet jaar eenige opleving bespeurt, is het titans nog de dood in de pot. Men beschouwde de prijsstijgiugop de goederen beurzen als het eerste kenteeken eener op banden zijnde kentering, liet wereldherstel moest beginnen bij een opleving in de grondstoffenlanden. Op deze prijsstijging is ech er een daling gevolgd. Voor "ver schillende goederen ee"n scherpe daling zelfs Het herstel is voor een belangrijk deel op psychologische gronden, op ver wachtingen tot stand gekomen. GRISISVARKENSWET. Op de Goudsche veemarkt ontstond eenige deining, doordat tegenover een normale hoeveelheid van 3 a 500 varkens, ruim 1500 varkens bleken aangevoerd te zijn en de Nederlandsche Varkenscentrale dit groote aantal aanvankelijk niet wcnschte te koopen natuurlijk zeer tegen den zin der boeren. Volgens den heer S. v. Zwanen berg, leider der Nederlandsche Varkens- centrale. werden ér vóór het inwerking treden der wet, per week hoogstens 10 a 12000 varkens voor bacon geslacht, die niet meer opbrachten dan 8 a 9 cent levend gewicht. Thans worden er wekelijks 20.000 varkens gekocht tegen 15 ct. per pond levend ge wicht. Er is intusschen reeds eene aan schrijving der regeering, dat niet alle len verkoop aangeboden varkens door de Varkenscentrale gekocht kunnen worden. NEDERLANDSCHE MUSICI IN HET BUITENLAND. Een orkestje dat verschillende jaren m Amsterdam in een der bekende lunchrooms speelde ondervond in Üuitschland (Mi'mchen eene ergelijke behandeling. Het werd aan de musicanten gewoonweg onmogelijk ge maakt voor het publiek op te treden. En dat, terwijl Nederland nog steeds zijn deuren wijd open stelt voor alle buiten- landsche artisten. Nationalistische ver dwazing. STROOPERSDRAMA VAN PUTBROEK. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch deed uitspraak in het strafproces tegen de jachtopzieners te Pulbroek. De vader werd tot vijftien, de zoon tot zes jaar ge vangenisstraf veroordeeld. De vader haalde bij de uitspraak de schouders op en zeide „Ik ben geen moordenaar, ik ga in cassatie" hetwelk den president deed opmerken „het Hof heeft anders over u geoordeeld. „Beide veroordeelden zijn tegen het vonnis in cassatie gegaan. Óf het hun veel baten zal? VEREENIGDE STATEN VAN EUROPA. In Heemstede werd een congres ge houden van de Vereeniging ter bevordering van de oprichting der Vereenigde Staten van Europa. Vroeger heeft men steeds gemeend dat wanneer de Vereenigde Staten van Amerika zich maar ontwikkelden deze uiteen zouden vallen. Men is bedrogen uitgekomen. De Unie is eene eenheid blijven Vormen. Intusschen moet men, naar het ons voorkomt, toch over een buitengewoon groot optimisme beschikken om nog aan de mogelijkheid der Ver eenigde Staten van Europa te kunnen ge- looven. AARDSCHOKKEN OP AMBOINA. Een zware aardschok, de zwaarste sedert '1898 geconstateerd, kwam de rust op Amboina verstoren. De kampong Toelekoe werd geteisterd, zestig huizen stortten in. SURINAME. Naar wij lazen zal er binnenkort opge richt een Suriname kolonisatie Commissie en een Suriname-Hoeve Maatschappij. Men is van plan den opbouw van het zoogoed als braakliggend Suriname eens ernstig ter hand te nemen. BUITENLAND De regeering von Papen gaat ongestoord haar gang. Er komt entiek van alle kan ton, van nat.-sociat. tot communisten toe. Vooral ook van arbeiderszijde. Men verwijt haar bevoorrechting der werkgevers, ach terstelling der werknemers. Maar von Papen heeft den steun van de baronnen van land bouw en industrie. De beschikking over de honderdduizenden wel geoefende en ge disciplineerde leden van Stahlhelm en over de 100.000 man Rijksweer. Bovendien is hel economisch getijde niet ongunstig. Het werkloosheidscijfer is dalende. En een deel van de opleving wordt allicht aan de re- geeringsactiviteit toegeschreven. Alles werkt mede, om von Papen tot aanblijven aan te moedigen, desnoods tegen den wil van den Rijksdag in. Vandaar alle geruchten omtrent een voorgenomen staatsgreep, terugkeer van den ex-keizer of komst van den kroonprins, enz. Natuurlijk is een staatsgreep niet huiten- gesloten. lloe de stemming onder de Stahl- helmers is, bewijst het door hen gepubli ceerde communiqué, waarin gezegd wordt: „De Stahlhelm, een bond van frontsoldaten, juicht het toe, dat de rijkspresident, in het hesel* van den wil des volks, de leiding van den staat bevrijd heeft van de partij en speciale belangen. Wij verlangen een nationale leiding van den staat, die op zichzelf vertrouwt en slechts verantwoor delijkheid kent tegenover het geheele volk. Veertien jaar hebben bewezen, dat dit thans niet door verkiezingen kan worden bereikt. Daarom moet het uil zijn met dit overleefde parlementarisme. Wij verlangen van deze regeering, dat zij voorwaarts marcheert. Er moet gehandeld worden, niet gepraat en gevraagd, zoo zal zij het vertrouwen van het geheele volk veroveren. Zonder belang is het, we zijn geneigd te spreken van gekonkel, dat er tusschen nat.-soc. en centrum plaats heeft. Tot eene samenwerking tusschen beide groepen komt het toch niet dat is thans wel duidelijk geworden. De zoogenaamde on derhandelingen hebben geen ander doel dan om aan de regeering von Papen steeds maar te demonstreeren, dat ze de meer derheid des volks niet achter zich heeft en eene nationale meerderheid zeer ge makkelijk kan worden gevormd. Vooral ook de nationaal-socialisten zijn erg op de regeering gebeten.Een artikel van Dr. Goebbels, naar men weet een der lei ders van de nazi's, in de „Angiïlï" trok bijzonder de aandacht. Goebbers schreef van de oude heerschers, die onder leiding van von Papen thans weer de zaken in Duitschland regelen: „Zij hebben niets geleerd en alles vergeten. De afgeloopen veertien jaren zijn ongemerkt aan hen voorbijgegaan, zij hebben sindsdien niets gedaan voor de wedergeboorte der natie, behalve dan dat ze plannen hebben ge smeed en hun rok hebben geborsteld om als zij tot hooge functies werden geroepen, in een nieuw omhulsel in het openbaar te verschijnen. Zij verwarren de „llerren- reiterei" met de hooge functies en zij voelen zich slechts behagelijk, wanneer zij onder elkaar zijn. Waar zij het volk ruiken, gaan zij er vandoor. Zij hebben een sluw plannetje ontworpenzij willen een poli tiek volgen, welke in haar wezen beant woordt aan hun feodalen, burgerlijk-kapi- talistischen hoogmoed en in vorm en in woord willen zij op handige wijze natio- naal-socialistische leuzen opvangen om de menigte te misleiden en uit de Hitlcrbe- weging te lokken. Het zijn erfenisjagers. Dat is het naaksle, gemeenste en onfat soenlijkste eigenbelang, dat men in Duitsch land ooit heelt beleefd. Niemand zdl van onze beweging zeggen, dat wij slippen- dragers van het marxisme zijn, maar wij bekennen eerlijk, dat het oprechter zou zijn, met de sociaal-democraten samen te werken, welke ten minste zoo eerlijk waren te zeggen, dat zij ons haten en verafschu wen en ook dienovereenkomstig handelen. j Het gespuis, dat mede tracht ons de mncht te onthouden, is niet alleen dom en bru- i taal, het is ook arglistig en gemeen. Zij zullen ons lecren kennen." Tot zoover Goebbels. Ondanks alle verzekeringen van het tegendeel, zijn de nationaal-socialisten op het oogenblik nergens banger voor dan voor nieuwe verkiezingen. De nederlaag lijkt gewis. Maar wij kunnen ons moeilijk voorstellen, dat de nationaal-socialisten hun stem niet aan de motie van wantrou wen tegen de regeering zullen geven, ook al volgt daarop ontbinding van den Rijks dag en nieuwe verkiezingen. Hoofddoel van de Duitsscbe buitenland- sche politiek is nog steeds de herwinning van Duitschland zijner volledige souverei- niteit. Eóu der „minderwaardigheidspun- ten" in het vredesverdrag van Versailles is de ontwapeningsbepaling. Het Duitscho leger mag niet grooter zijn dan 100.000 man (de zgn. Rijksweer) met inbegrip van ten hoogste 4000 officieren en zonder grooten Gcneralen Stal', enz. In de laatste weken worden vooral deze bepalingen door de Duilsche regeering naar voren gescho- keeren weer terug na bet gebruik van Mijnhardt s Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. 11 Bij Apoth. eu Drogisten. 41817 ven. Een felle actie voor gelijkberechtigd- beid wordt er gevoerd. Dezer dagen komen i wij te weten, hoe Frankrijk en Engeland over deze zaak denken. De Duitsche mi- I uister van buitenlapdsche zaken, Freiherr i von Neurath, heeft zoo juist de Franschc I autwoord-nola op de Duitsche voorstellen inzake de ontwapening (of bewapening ontvangen. Bolivia en Paraguay zijn den strijd be- gonnen. Er komen reeds berichten van het front. Na een verbitterden strijd van 23 uur om het bezit van het fort Bouque- ron in het Gran Ghacogebied hebben par tijen -in de hoofdsteden de overwinning gevierd. Men kent de leugenachtigheid der oorlogsberichtgeviug Rolf Juucblut geeft in de „Vossische Zeitung" eene aangrijpende beschrijving van de ellende der jeugdige zwervers in de Vereenigde Staten. Niet minder dan 200 a 300 duizend kind eren zwerven in het rijk Amerika dakloos rond. Het ministerie van Arbeid heeft deze schatting van hel aantal bevestigd. Be Russische kindergruwel staat dus niet meer alleen. Het is eene eerezaak voor de Unie aan dezen schandelijken toestand onmiddellijk een einde te maken. De vliegende familie Hutchinson wordt vermist. Ze heeft ergens op zee eene nood landing moeten maken. Hel zijn de slacht offers eener verdwaasde, sleclilsjvan records levende wereld. Thans is de vliegende familie gered. In het kleine stadje Meaux werd de vriendschap tusschen de Ver. Staten en Frankrijk bevestigd bij de herdenking van den slag aan de'Marne.'Herriot verklaarde plechtig, dat niets Frankrijk van de Ver eenigde Staten zal kunnen scheiden. LANDBOUW EN VEETEELT crisis varkensvvet. De Zeeuwsche Varke:>scent'ale deelt mede: De voorbereidingen voor de uitvoering der Crisisvarkenswet iu onze provincie zijn thans zoover gevorderd, dat Maandag 5 Sept. is be gonnen kunnen worden met het merken en in ventariseeren van den varkensstapel. Wij meenen in het belang van den varkenshoader er nog eens op te moeten «ijzen, dat na een door den minister te bepalen datum geen ongemerkte varkens meer op een bedrijf aanwezig mogen zijn, noch mogen worden afgeleverd of vervoerd, zoodat, bet noodzakelijk is, dat iedere varkenshouder zijn varkens laat merken. Alleen de varkens van die varkeusbouders die zich als lid der Zeeuwsche Varkenscentrale hebhen opgegeven, kannen wor den gemetkt. Iedere varkenshouder dient dus lid van dé Zeenwsebe Varkenscentrale te worden. Bij de inventarisatie wordt iedere varkenshoader een kaart, inhoudende de aanvrage om als lidjk te worden toegelaten, ter teekening aangeboden. Het lidmaatschap der Zeeowsche Varkeosceutrale

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1