lERSEKSCtfE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 4270 Vrijdag 9 September 1932. Negen en veertigste jaargang olen, Poortviiet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 17 V, ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. •gemeestor 6d Wethouders van Tholen brengen ter s dat aangifte voor ruiming van privaatputteu Donderdag 15 September 1932 kan ge len. aangiften te bezorgen in de brievenbus van itadhuis. Woensdag 14 Seplember 1932 zullen in den ddag door den reinigingsdienst langs de hnizon ven, glas, sieenen en andere naar de stortplaats rvooren voorworpen opgehaald worden, iolen, den 8 September 1932. 11 VERVOLGONDERWIJS. rgemeester en Wethouders van Tholen maken nd, dat voor hen, die het gewoon of builen- on lager onderwijs hebben genoten en niet meer r de verplichting vallen dit onderwijs te volgen, elegenlieid beslaat tot bet genieten van VERVOLGONDERWIJS, it vervolgonderwijs wordt gegegeven de JONGENS, iederen Maandag, Dinsdag, lerdag en Vrijdag gedurende de maanden imber, December, Januari en Februari, des ds van 43/4 tot 7 uur. tt strekt zich uil over de vakken: lezen, rekenen, Brlandsche Taal, Aardrijkskunde en Vaderlandsche liedenis. de MEISJES, iederen Maandag, Dinsdag, derdag en Vrijdag gedurende de maanden imber. December, Januari en Februari, des ids van 4 tol 6I/2 uur. et strekt zich uit over de vakken lezen, rekeneD, erlandsche Taal, Aardrijkskunde cn handwerken. >or het genieten van dit vervolgonderwijs zal schoolgeld worden geheven naar evenredigheid het inkomen, terwijl beneden een inkomen van 1goen schoolgeld verschuldigd is. aders of verzorgers, die hun kinderen bet ver- onderwijs wenschon te laten volgen, worden >cht daarvan vóór 1 October 1932 aangifte te op de Gemeentesecretarie, holen, 7 September 1932. DIENSTPLICHT. Inlevering van Rijksgoederen. opdracbi van den Minister van Defensie roept mrgemeester van T'holeu de gewoue dienstplich- der landmacht, die op 1 Uctober 1932 naar isnvullingsreserve overgaan, op, om de aan hen Irekte rijksgoederen met uitzondering van kam, roskam, spons en zakboekje in te leveren, 'zoover de inlevering van deze goederen niet reeds ft plaats gehad. )t de hierbedoelde dienstplichtigen beboeren zij, die zijn ingelijfd voor de lichting 1917, uitzondering van hen, die ten gevolge van ge- n uitstel van eerste oefening of om een andere m de eerste oefening met een andere lichting }en beëindigd zij, die zijn ingelijfd voor een andere lichting die van 1917, doch met deze lichting de eerste oing hebben beëindigd, cl >e inlevering moet, voor zooveel deze gemeente eft, plaats hebben te Ond-Vossemeer in het ge- ntehuis op Donderdag 13 October 1932 nam. uur. 'oor nadere bijzonderheden raadplege men de plakbiljetfen. 1Jholen, 9 September 1932. 28 Vijftigjarig bestaan der Stoom tramwegmaatschappij twerpen—Bergen op Zoom—Tholen. 15 September is het vijftig jaren geleden de eerste tram haar diensten aanving schen Bergen op Zoom en Tholen. Jit de oude geschiedenis diepten wij op 4 10 Augustus 1882 te Bergen op Zoom bijeenkomst van de aandeelhouders rd gehouden, waarbij besloten werd om, •dra het materiaal zou zijn aangekomen, dienst te openen. ■n zooals het bij een nieuwe zaak van blieken aard als vanzelfsprekend werd vonden, de opening zou op feestelijke ize plaats vinden, waarvoor in die ver- dering f500 werd uitgetrokken. Het was dan ook voor deze omgeving feit van heteekenis dat de tramdienst kwam. Immers, moest men op reis, dan het groote bezwaar de reis naar •i'gen op Zoom. De minder gegoeden die aanzienlijke kosten van een rijtuig niet nden betalen waren genoodzaakt te voet gaan en de wandeling vanaf het Thoolsche er naar het station Bergen op Zoom ra zeker anderhalf uur in beslag. Met 'ed weer ging dit wel eens, doch moest op reis en het regende of des winters net sneeuwde, dan was zoo'n erg aanlokkelijk. reisje Voor de beter bedeelden was het nog mogelijk een rijtuig te huren, doch dan was inen toch zeker ook nog een klein uur onderweg, terwijl de keiweg het rijden niet tot een onverdeeld genoegen maakte. Te hegrijpen was het dan ook dat de in exploitatieneming van de tram met vreugde werd begroet door het publiek. En zoo gebeurde het dan op dien 15 September 1882 dat de eerste tram, met feestelijk versierde locomotief naa r Tholen reed en ooggetuigen vertelden ons hoe een aantal van de kleine nu nog rijdende mosselwagens de staf van het 3e regiment infanterie medevoerde, terwijl de "kapel meester, de later gepensioneerde kapitein Bouman vanaf een der remkasten dc kapel dirigeerde. Ook in Tholen was men in de weer en werden de gasten na overgezet te zijn vanaf het veer met muziek afgehaald. Toen was Tholen uit haar isolement ver lost en de inwoners kwamen op veel vlugger en comfortabeler wijze aan het statiun dan voorheen. Doch zonder ongelukken liep de eerste reis niet af. Te Bergen op Zoom stopte de tram voor de veld die juist aan kwam gereden. Een paard voor een wagen ge spannen schrok, liep achteruit cn kwam te vallen. Gelukkig bleek de koetsier geen letsel te hebben bekomen en liep alles goed af. Bij Slikken burg liepen van de lokomotief, nog een paar assen warm, doch ook dit gebrek werd verholpen. Bes avonds werd ten gemeentehuize van Bergen op Zoom een diner aan verschillende genoodigden aangeboden en wel zeer op merkelijk is dat loen een wensch is uit gesproken die eerst 40 jaren nadien in vervulling zou gaan. De ingenieur van de Zuider tramwegmij. sprak aan tafel den wensch uil dat de nu geopende tramweg een krachtige schrede zou zijn tot over brugging van de Eendracht en dat deze rivier weldra eendrachtelijk Bergen op Zoom—Tholen zou vereenigen in tegen stelling van de scheiding die zij nu niet- eendrachtelijk veroorzaakt. Het eerste jaar was men over de uit komsten van het bedrijf zeer tevreden. Wij vinden aangeteekend dat in de ver gadering van aandeelhouders van 10 Mei 1883 werd medegedeeld dat de exploitatie van '15 September 1882 tot 1 April 1883 een batigsaldo had opgeleverd van f4192.475. Doch zooals het met meerdere zaken op dit gebied gaat, het nieuwtje om met de tram mee te reizen was er spoedig af en de maatschappij merkte dit alras in de daling van hare ontvangsten. Men begon toen naar andere wegen te zoeken om uitbreiding te geven aan den maatschappij en dit werd gevonden in de aanleg van de. lijn naar Antwerpen, het geen in 1886 zijn beslag kreeg en welke toestand tot heden toe nog bestaat. De eerste directeur was de heer G. J. van Dixhoorn, die werd opgevolgd door W. M. Moet, diens opvolger werd dhr. J. E. L. Hommes, wien wegens de lusie in 1930 als zoodanig eervol ontslag is ver leend, waarna als directeur optrad de heer ingenieur G. W. van Wieringhen Borski. Onder diens energieke leiding werden vele verbeteringen ingevoerd, in de eerste plaats mogen wij wel noemen de overeenkomst met de Nederlandsehe Spoorwegen waar door Tholen als spoorwegstation wordt beschouwd, hetgeen voor de Thoolsche zakenmensehen een voordeel van vele duizenden guldens per jaar heteekent omdat alle goederen voor vrijwel dezelfde vracht prijzen tot en vanaf Tholen kunnen worden vervoerd. Daarbij komt dan nog dat er sedert eenigen tijd op werkdagen een tram rijdt die aansluiting geeft op de laalstente Bergen op Zoom aankomenden trein en die alhier 23.15 aankomt. Er zijn nog andere plannen in wording waardoor het passagiersvervoer op vluggere en betere wijze zal kunnen geschieden, doch deze plannen zijn nog in voorbe reiding. Feest zal er bij dit gouden jubileum niet worden gevierd, de tijdsomstandigheden zijn hiervoor niet gunstig, doch voor Tholen en omgeving is deze tram van groot be lang, gezien het drukke goederen- en passagiersvervoer. GEMEENTERAAD. POORTVLIET, 30 Augustus 1932. Slot verslag vorig nummer. Wat betreft het andere punt omtrent de reductie zegt Weth. Krijger, dat in deze niet eigenmachtig is gehandeld. Ged. St. hebben deze pachtverlaging goedgekeurd. Dhr Boogaart zegt dat de ontvangsten volgens de begrooting niet kloppen, met hetgeen de rekening werkelijk aangeelt. De voorz. merkt op, dat hij dc gemeente rekening de ontvangsten toch ook niet precies zijn overeenkomstig de begrooting. Weth. Krijger zegt, het is spijkers zoeken op laag water. Dhr Garels vindt dit beleedigend. De voorz. wil even opmerken, dat Burg. en Weth. ook niet ontzien wordenzij zijn menigmaal beleedigd. Men kan wel hegrijpen, aldus weth. Krijger dat de paclitreduclie niet in eigen zak wordt gestoken. Ze is ten voordeele gekomen van de pachters. Misschien, zegt de voorz., is de commissie van meening, dat alvorens tot pachtver laging werd overgegaan, deze aangelegen heid eerst in den raad ter sprake gebracht had moeten zijn. Deze zienswijze is onjuist. Het is voor het armbestuur een interne aangelegenheid. Noch verpachtingen, noch pachtverlagingen zijn zaken voor den raad. Deze worden door het Armbestuur behandeld met Ged. Staten. Weth. Krijger zegt, dat omtrent de be deeling geen inlichtingen worden gegeven. De voorz. vindt dit standpunt van het armbestuur juist. Metverleenen van onder stand is een aan hel armbestuur toege kende zelfstandigheid, die niet door den raad kan worden aangetast. Daarna ontstaat een heftige discussie tnsschen Weth. Krijger en dhr Boogaart, waarhij weth. Krijger zegt dal dhr Boogaart zich moet schamen. De zaken van het armbestuur gaan nu veel heter dan vroeger, dat weel dhr Boogaart ook wel. De voorz. geeft dhr. Boogaart in over weging 0111 op hel beheer van deze instel ling. niet al te diep in te gaan, want dit zou wel eens onaangename herinneringen kunnen oproepen. Nadat de discussies geluwd zijn, stellen Burg. en Weth. voor de rekening van het armbestuur goed te keuren. De voorz. kan wel begrijpen, dat zij niet goedgekeurd zal worden, doch dan kan het Armbestuur zich ingevolge art. 27 der Armenwet, wenden tot Ged. Staten voor het verkrijgen van goedkeuring. Het voorstel in stemming gebracht wordt met 3 tegen 1 stem, die van dhr Dronkers, verworpen, terwijl beide wethouders, als leden van het armbestuur, zich buiten stemming hebben gehouden. De voorz. zegt, dat de rekening met bijlagen naar het Alg. Armbestuur terug gaat, zooals hij reeds opmerkte, kan dit Bestuur hij Ged. Staten in beroep gaan. Dhr Boogaart zegt dat dit besluit niet juist is, want de commissie neemt geen genoegen met de inlichtingen, die door den Voorzitter van het armbestuur en een lid daarvan zijn gegeven. Zij verlangt in lichtingen van het geheele Bestuur, name lijk van 2 leden, omdat de heeren van der Siikke en Krijger, niet als leden van het armbestuur beschouwd kunnen worden. Daar dit standpunt ook wordt gedeeld door de andere leden der commissie, acht de voorzitter het geen bezwaar voormeld besluit in te trekken en een nieuw besluit te nemen, tot terugzending der stukken aan het armbestuur om nadere inlichtingen. Namens Burg. en VVetli. stelt hij dan ook voor, de rekening met de daarbij behoo- rende bescheiden alsnog om inlichtingen, zooals in het rapport wordt verlangd, naar het armbestuur terug te zenden en het vorig besluit in te trekken. Dhr Garels zegt wat een comedie. Met 4 st., de heide wethouders onthouden zich weer buiten stemming, wordt voor meld besluit ingetrokken en besloten de rekening met bijlagen naar het Armbe stuur terug te zenden, met hijvoeging van het rapport der commissie van onderzoek, teneinde dit bestuur nog gelegenheid te geven de inlichtingen te verstrekken, welke de commissie nog wenscht. Aangeboden wordt de gemeente-begroo ting voor het dienstjaar 1933, in ontvan^ en uitgaaf op f51091,06, wat betreft den gewonen dienst en in ontvang en uitgaaf op f50, wat betreft den kapitaaldienst. Deze begrooting wordt voor de leden ter inzage nedergelegd tot het tijdstip dei- volgende vergadering, waarna zij artikels- gewijze in behandeliug worden genomen. De daarop aangeboden begrooting van het algemeen armbestuur 'voor 1933 in ontvang en uitgaaf op f21299,15, zal even eens voor de raadsleden ter inzage worden nedergelegd, tot den dag der behandeling in den raad. Als zesde punt der agenda wordt in be handeling genomen een wijziging der ver ordening op de begrafenisrechten. De voorz. deelt mede, naar aanleiding van een voorstel van dhr Boogaart tot her ziening van de begrafenisrechten, in over leg te zijn getreden met den gem.-opz. en den grafdelver. Zooals de hh. weten, be staat thans de gelegenheid een eigen graf te koopen voor f20 ter oppervlakte van 6 M2. dat bestemd is voor 6 lijken. Dhr Garels sprak bij dat voorstel van 2 M2. voor 2 personen, tegen een prijs van fO.OG5. Be grafdelver heeft echter mede- deeld dat dit niet mogelijk is. In plaats van 2 M2. zou dit 3 M2. moeten zijn. Burg. en Weth. hebben daarom gemeend het bedrag van f 0 op f 10 te moeten bren gen, waarhij thans nog komt f3 voor in- schnjvingskosten, dat volgens de Begrafe niswet voor iedere aankoop van een eigen graf verschuldigd is. Burg. en Weth. hadden daarom gedacht voor 2 personen een oppervlakte van 3 M2. te stellen tegen f 10 voor 4 personen een oppervlakte van 5 M2. tegen f 10 en voor 0 personen 7 M2. tegen f22. Dhr Garels vindt f 10 waarhij nog f3 voor inschrijvingskosten komt, nogal veel De voorz. antwoordt dat de familieleden toch iets over moeten hebben voor een eigen graf voor afgestorvenen. Dhr Boogaart zou geen klasse-verdeeling willen hebben. De voorz. acht het onmogelijk het ge heele terrein af te staan voor eigen graven. Burg. en Weth. stellen dan ook voor de verordening tot hefling van begrafenis rechten te wijzigen overeenkomstig het thans ingediende concept, dus 7 M2. tegen f22 voor 6 lijken 5 M2. tegen f 16 voor 4 lijken en 3 M2. tegen 110 voor 2 lijken, vermeerderd met f3 voor inschrijving in een speciaal daarvoor bestemd register. Dhr Garels zegt nogmaals 1 10 teveel te vinden. Hij zou het voor minvermogenden lager gesteld willen zien en wel 3 M2. voor f0. Dhr Boogaart acht het gewenscht, indien men zich houdt aan klasse-verdeeling, in de 1ste, 2de en 3e klasse, dus in alle klasse zouden deze bedragen dan goed zijn, maar voor de andere klassen wat lager. Weth. Krijger begrijpt dhr Boogaart niet. De voorz. zegt, dat het idee van dhr Boogaart niet aan te bevelen is. De be graafplaats zou dan spoedig te klein zijn en we kregen dan een gewirwar van eigen graven op het geheele terrein. Burg. en Weth. meenen hun voorstel te moeten handhaven. Dhr Boogaart stelt voor voor elke klasse eigen graven uit te geven. Dit voorstel, ondersteund door dhr Carels, wordt in stemming gebracht, waarbij de stemmen staken. Voor de hh. W. Carels, W. J. Boogaart en A. Murre, tegen de hh. M. Iv. Krijger, E. v. d. Slikke en W. Dronkers. De voorz. zegt dat in de volgende ver gadering dit voorstel opnieuw in stemming zal worden gebracht. Vervolgens wordt overgegaan tot be noeming van een lid van de commissie tot wering van schoolverzuim en een lid in de commissie van het plaatselijk school toezicht, ter voorziening in de vacature's ontstaan door het vertrek van het hoofd der 0. 1. school dhr H E. Dijken. De commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs heeft een aanbeveling, ingediend bestaande uit No. 1. J. van Brummelen, No. 2. Mej. M. B. Nieuwenhuizen. Met alg. st. wordt de heer J. v. Brummelen tot lid dier commissie benoemd. Ter vervulling van de vacature in de commissie tot wering van schoolverzuim

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1