1ERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 2 September 1932. Negen en veerfigste.jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, 8t. Maartensdijk, Stavenisse, St. Atmaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ter kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan J tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 171/, ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. nroeeeter en Wethouders van Tholen brongen obare kennis, dat do Flierveg, no. 25 van gor der wogen en voetpaden in de gemeente 29 Augustus tot en met 2 September 1932 it verkeer met rij- en voertuigen en voor vee zal zijD. eu, den 2 September 1932. BINNENLAND BELASTINGONTDUIKING, is interessant hoewel soms wel beetje vermoeiend de tallooze tellen te lezen, welke dagelijks in de verschijnen om aan de door de com- ^-Welter gegeven bezuinigingsmaat- ;n te ontkomen. Hel eene voorstel al aantrekkelijker uit dan het andere, „het Volk" komt iemand vertellen, herhaaldelijk en langs allerlei wegen ngetoond, dat een belangrijk deel, oedelijk meer dan vijf en twintig nl van het gezamenlijk inkomen en ogen der Nederlanders gemoedelijk den fiscus heen wegvloeit." oor de gaten in de fiscale dijken zijn tientallen - millioenen weggevloeid, ddeld 19251929 ontsnapte op die per jaar aan belastingen op het nen en vermogen minstens tachtig •en." Van 1914 tot en met 1931 kan rekenen, dat in totaal aan rijks-, nciale- en gemeentebelaslingen op ogen en inkomen is verloren gegaan 1 rhalf milliard". De. schrijver geeft dan regelen aan, welke zouden kunnen en genomen om aau deze belastiug- liking te ontkomen. Hoe vindt U zoo'n iteli'? Wanneer de begrootiogstekorten op deze wijze zouden worden weg- rkt Demonstraties van roeren. ij zijn hier wel niet zoo „ver" als in mrika waar de hoeren tot allerlei daden "Heweld zijn overgegaan, maar de platte- sbevolking schijnt bier toch ook in te zullen komen. Herhaaldelijk leest van vergaderingen en optochten van ïn. Zoo hielden boeren en tuinders in naar een demonstratie waaraan liet ectahele aantal van 2000 personen namen. Aan het slot der vergadering ;2S e de Voorzitter de aanwezigen op tot m neming aan een te Amsterdam te len demonstratie, welke voor de be deling der steunwetten in de Tweede er plaats vindt, en op die demonstratie waardelooze tuinbouwpi^ducten mede rengen opdat ook de bevolking in de 'dstad kan zien, hoe hoog de nood ïr de tuinders gestegen is." fENTARBElD VOOR JEUGDIGE PERSONEN, het voorontwerp van het Kon. Besluit effende den ventarbeid van jeugdige ionen, zoo juist door den minister van lomische zaken en arbeid bij den gen Raad ingediend, lezen wij „Het "ichten van loopwerk en het venten allerlei waren moet in het algemeen jeugdige personen een slechte be- )skeuze worden geacht. Mag het voor ele loopjongens misschien het begin om later als winkelbediende tot een j bekwaam arbeider op te groeien, voor 'eweg de meesten is het de intrede tot groote groep ongeschoolden, die door rek aan vakbekwaamheid later een zwaren strijd om het bestaan heeft voeren. Is het om deze reden al een eel, dat zij niet in andere richting iliten zich een bestaan te verzekeren, meer men bedenkt, dat vele jeugdige sone» 's avonds Iaat en ook Zondag in ouwburgen, bioscopen op perrons eu gs den openharen weg hun arbeid eten verrichten, behoeft het geen verder oog, dat deze jonge menschen onder r ongunstige omstandigheden opgroeien de bescherming der Arbeidswet dringend 'dig hebben." DE SPOORWEGEN EN DE MIJNEN, lusschen de spoorwegen efn de mijnen een strijd ontslaan over het vervoer van en. De spoorwegen verzetten zich tegen aanleg van een haven te Stein, waar door het gros van het kolenvervoer aan de spoorwegen zou worden onttrokken. Gelukkig schijnt er iets op gevonden te zijn wat een bemiddelingsvoorstel kan worden genoemd. THEOLOGISCH DEBAT, In het Handelsblad lezen wij „In ver hand met de behandeling van een nieuw reglement van orde op de raadsvergade ringen kwam het gisteren in den raad van Huizen tot een theologisch debat over het openingsgebed. Een der leden deed het voorstel om de vergadering te sluiten, met dankzegging. Dat vond geen steun omdat de gemoederen aan het slol van een vergadering wel eens te verhit werden geacht om in de juiste stemming Ie bidden. Van anderen kant werd van leer getrokken tegen liet formuliergebed, dat in strijd zou zijn met Protestantisme en de waarachtigheid; een vrij gebed werd van deze zijde voorgestaan. Dit lokte een protest uitde vaderen zelf hadden de formuliergebeden ingesteld; hoe zou een eventueel niet belijdend voor zitter zonder formulier de vergadering mei gebed kunnen openen? Aangezien ook een voorstel om een stil gebed m te voeren geen meerderheid kon vinden, bleet het formulieropeniugsgebed gehandhaafd". MISSTANDEN DIJ DE STAATSLOTERIJ. Van verschillende kanten wordt de aan dacht gevestigd op het opzettelijk vast houden der loten, gedurende de eerste vier klassen, door vele collecteurs en debi tanten. Na de vierde klassen komen de bekende advertenties voor het aanbieden van loterijbriefjes en dan eerst kan Jan Publiek deze in ruime male krijgen, als het risico van de nieten is aangebroken. De uitgifte door eigen ambtenaren op de postkantoren zou de Staat f400.090 doen hesparen. ANTI OORLOGSCONGRES. In de hoofdstad werd zeer tegen de zin der protesteerende Nederlandsehe fascisten een congres gehouden, dal den wcidschen naam droeg van „Wereldstrijdcongrcs legen den Oorlog torspronkelijk zou dit congres in Genève gehouden worden, doch de Zwit- schersche regeering vond termen om de samenkomst te verbieden. Daarna werd Londen uitgekozen, doch de Engelsche regeering gaf geen vergunning voor het congres. Toen belandde men in Nederland. Onze regeering had geen overwegende bezwaren, ook al had het congres, waaraan verschillende vooraanstaande kunstenaars en geleerden deelnamen, de verdenking op zich geladen een werktuig in handen van Moskou te zijn. NEDER LAN DSCI IE SCHEPEN ONDER ENGELSCHE VLAG. De Scheepvaart- en Steenkolen maat schappij heeft eenige van haar schepen onder Engelsche vlag gebracht. Aangezien de Nederlandsehe gages der zeelieden hooger zijn dan de Engelsche, is concur rentie met het buitenland onmogelijk. Vandaar, dat de maatschappij er toe is overgegaan haar schepen aan een daarvoor expresselijk gevormde Engelsche maat schappij te verkoopen. MUTATIE BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE. Bij de arbeidsinspectie hebben eenige mutaties plaats gehad. Met name is de heer Zaalberg afgetreden als directeur- generaal van den arbeid. Er kwamen allerlei veronderstellingen van buitenstaanders. Men mompelde, dat de heer Zaalberg de arbeidsinspectie te Utrecht wilde opbellen en dat hij ontslag had genomen omdat ten slotte Utrecht werd gespaard en Dordrecht als slachtoller viel. Deze mutatie schijnt echter louter en alleen bet gevolg van de wenscbelijkheid tot bezuiniging, waarbij de heer Zaalberg in de eerste plaats zich zelf voor ontslag voordroeg. BUITENLAND Er is ie de pers veel te weinig aandacht ge schonken aan de verklaring der Japaasche regeering in den Japanscheu Landdag, dat zij voornemens is binnenkort de regeeriüg van Mantsjoekwo, den nieuwen staat in Mantsjoerijp, ie erkennen. Deze verklaring is van meer dan gewone beteekenis. Zij dreigt aan de betrekkelijke rast, welke tot heden in het verre Oosten heelt geheersebt, voorgoed een einde te maken. Wij weten, waar hei om gaat. Terwijl- de bevolking van Japan in 1873 nit 33.30J.U0U menschen •lesfond, was zj in 1920 »ot 55.903.000 eu in 1925 reeds tot 59 737.000 aangezwollen, om in 1929 oDgsveer eene. verdubbeling vaD 1873 te be»eiken. Om deze snel groeiende bevolking aau "oedsel te helpen, stonden Japan twee wegen op: immigratie en verdere iodusirialiseeriug. Aan de Japansche immigratie werden allerlei hinder nissen in den weg gelegd. De Vereenigde Staten eu later ook An^lrahë sloten voor de Japanners hun grenzen. De eenige weg wa< toen nog lodustnalisalies en expansie op het vaste land van Aiië, waar de voor de industrie noodzakelijke grondstoffen worden gebonden. De eerste poging t >t eene grootsch-epoche expansie was die in 1895 uade Japa>isch-Chinep*chen oorlog. Rusland, gerugsteund door Frankrijk en Duiischl nd, dwong Japan zich in te hiuden. In 1904 kwam de aanvai van Japan op Ruslaud. Bij den vrede van JPortsroooth werden de Japansche rechten op Korea erkend. De weretdootlog bood Japan een nieuwe kans. Het verwierf zich Sjanioe.ng en Kiantvjau eu breidde zijn Manisjoerijscbe invloedsfeer tot in O >sl-Mongohë uit. Weer volgde, een terugslag, toen de oorlogvoerende staten hun handen vrij kregen. Japan hield echter vol. In de erkenning van Mantsjoekwo, geheel eeu Japaioch product, hebben «ij de jongste uiting vau het Japansche imperialisme te zien. De voorstelling van Japan, dat bet ontstaan van Mantsjoekwo te danken aan een spontane volksbeweging, zullen wij maar niet onder de loupe nemen. De leugenachtigheid ligt er al te dik bovenop. Siimson heeft uit Washington waarschuwende klanken laten hooren. Niemand is ook meer geïnteresseerd Lij bet geval als de Ver. Staten. Fm ook in Engeland gaan i-r meer stem men van verzet op tegen Japati's houding, liet ziet er echter niet naar uit, dai Japan do .r dreigemegten tot rede te brengen is. [ntus»chen zijn er opnieu Japansche troepeu naar Sjanghai gezonden om de Jspansche onder danen, aldaar woouachtig, tegen mogelijke uitingen van Chiueescbe volkswoede te beschermen. In Duitschlund gaat de strijd om de macht onvermiuderd voort. De meest uUeenloopende geruchten doeü de ronde. Er heeft een overeen komst tusscheo Hitier en het kabinet vod Papen vod Schleicher beslaan en deze overeenkomst bestaat niet meer. Dat feil, beheerschl op het oogenblik den politieke» toestand. Maar wat, er verder gebeurd is, daarover tast men in het -luister. Is er eene overeenkomst tusschen Hiiler en het Centrum gesloteu? Dat wordt thans be weerd. Boe zal dan de houding van de regeering /on Papen tegeuover deze coalitie, zijn Bij de nationaal-socialisten heerscht verwarring en ou- eenigheid. En voor het eerst zijn zij bevreesd voor nieuwe verkiezingen, waar de regeering kan op aausturea. De ter dood veroordeeling vau 5 nazzi's verwekte groote beroering, vooral ook omdat Hit Ier den waarlijk afschuwelijken moord op het communistisch hnisgezin voor zijn reke ning nam, de bedrijvers van de moorden tot „redders des vaderlands" heeft uitgeroepen. De speciale rechtbanken vonnissen verbazend streng. Toch gelooven wij niet, dat de natioDaal-soci- alisteu ter dood zullen worden gebracht. Het militairistiscb gedoe in Dnfischland het leger vau Hitier alleen bestaat uit vierhonderd vijftig duizend jonge mannen, militair gedrild eu afgeëxerceerd op machinegeweer, tank en handgranaten heeft de angst der FraDschen niet weinig doen toenemen. Men is io Frankrijk geneigd de zotste verhalen voor waarheid te neme». Zoo durfde Léon Daodet, realistisch en redacteur van de „Aciioo Franchise*, publicist van gezag, in de afgeloopen week het volgende fantastische verhaal te publiceerec. Het gaat oid den moord op president Doumer. Volgens Daodet zou de Duitsche generale staf in Mei j.l. besloten hebben Frankrijk tot den oorlog le dwingen door een plotselinge operatie. Tardieu o.a. verwachtte den oorlog vau de eeue minuut op de audere. Alle oogeu waren op Danzig ge richt, waar men reeds den intocht der HitlerianeD aankondigde en waar eemgen tijd later de Dnitschc vloot zon binneudriugen. Doch de Duitsche generale staf was verdeeld aangaande de keuze van het uilgangspuut, der actie en deze verdeeldheid geeft waarschijnlijk de revanche uitgesteld. Toen werd door de „internationale politie" besloten tot den moord op Donmer, teneinde tijdens d mob'.ltK:': t-anoide ui Parijs te verwekken, er; pendant '8n deu moord op Jouie*, dr f,\ Juli 1914. Men had Gorgoelof hij de en liet hem komenAlles faotas- men zeggen. Inderdaad dat is het. Men onderschatte evenwel met de beteekenis van dergelijk geschrijf! Aan generaal Sanjurjo, den Spaanschen op standeling en daarmede vermoedelijk wel aan al zijn volgelingen is gratie verleend. De uitgesproken doodstraf is in levenslange dwangarbeid veranderd. De monarchie is tegen haar belagers niet zoo zachtzinnig opgetredèo. Kenmerkend is, dat onder de onderleekenaren van de petitie om het leveu van den generaal te sparen, zich de moeder van feapfiein Galan en de vrouw van kapitein Hermaudez bevonden, wier zoon en wier man in December 1930 oa den opstand tegeD de monarchie in Jaca ge fusilleerd zijn. Het snelle neerslaan van deu monarchistische» opstand en de thans beloonde grootmoedigheid, zullen ongetwijfeld ren goeden indruk maken in binnen- en buitenland. Het gezag der repnbliek is ongetwijfeld versterkt. Io Lar cashire is een staking van „Eogelscb" formaat uitgebroken. 200.000 wevers en weefsters hebben het werk neergelegd. Ook de spinners- organisaties, waarbij 250.000 textielarbeiders zijn aangesloten, beeft besloten binnen de eerst volgende 10 dagen een stemming te houden over staken en niet staken. Een arbeidersieider verklaarde, dat de waarschijnlijkheid, dat men binnen korteu tijd tot overeenstemming zal ge raken tusschen fabrikanten eo wevers, nog geen kans van ééu op een millioeo is. Twente za! niet slecht varen bij deze staking! New York geraakte in opwinding bij het bericht van den dood van zekeren Hijman Stark. Het publiek nam aan, dat de man bij onder vraging in de z.g.n. derden graad, dat is met mishandeling, door politieagenten was vermoord. Het schijnt inderdaad waar te zijn, dat, de ongelukkige gedetineerde gestikt was doordat de ondercommissaris van politie, een man van 250 pond, met zijn schoen op de luchtpijp van Stark was gaan s'aau. THOLEN, 2 September 1S32. H. M. de Kouiugiu benoemde d.i. 27 A°g. jl. de heer G, Aoising boekhandelaar en drukker alhier, tot ridder in de orde vsn Oranje Nassau. Het muziekgezelschap „Concordia" bracht Dinsdagavond zijn Voorzitter een serenade, waarbij de heer Voets den heer Amsing nameus he; gezelschap gelukwenscbte. Ten overstaau van notaris D. v. d. Velde te Tholen, werd Zaterdag j.l. in de zaal van hotel „Zeeland", ten verzoeke der erfgenamen van wijien den heer J. Zachariasse, pnblick ver kocht een woonhuis met erf aan de Oudelandrche straat alhier voor f2275, aan den heer L. v. d. Hooft te Bergen op Zoom. RIJ KSPOSTSPA ARBANK. Aan het postkantoor Tholen en de daaronder ressorteerende holppostbantoren werd gedorem! de maand Augustus 1932 ingelegd f 16577.25 terugbetaald 1 15169.56. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boef j-. draagt het nummer 14872. Woensdagavond gaf het muziekgezelsc! „Concordia" ter gelegenheid van den verjaardag van II. M. de Koningin een concert op de kio^k op de Markt. Het blijkt hoe langer hoe meer dat het gezel schap op muzikaal gebied zeer vooruit p hetgeen is te danken aan de uitstekende lei img van den heer Seegers on aan de groote toewijding van de muzikauten. Gister ontstond brand in de groote land- bouwschuur var. den heer Akkermans aan de overzijde van het veer aan den rijksstraatweg. De schuur die vol was met graau en hooi ging geheel iu vlammen op. BOND VAN MOSSELKWEEKERS IN ZEELAND. Onder voorzitterschap van Mr. A. J. van der Hoeven heeft bovengenoemde bond Maandag te Goes vergaderd. De boud bestaat thaus vijf jaar, doch de onderlinge afgunst der visschers uiaakt samenwerking zeer moeilijk. De voorzitter wees er op dat door den bond de contigenteering der mossels in Frankrijk is afgewend. Verzocht zal worden aan de Er.gelsche regeering het voorgestelde invoerrecht niet te eischen. Er zal getracht worden eau verbod van visscben op Zondag te krijgen. Zeer werd geklaagd over den slechten prijs vau de mosselen, doch daar tegenover was de voorzitter en meerdere leden van meening dat dit de schold van de visschers zelf is, men beconcurreerd elkander, rerwij! als men het eens was veel betere eu das loopender prijzen konden worden bedongen. Aan de regeering zelf zal worden verzocht

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1