IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURJUT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 26 Augustus 1932. Negen en v eertigste jaa tien. Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. flnnaland en Oud-Vossemeer „Zij" Crème Dit. hlflH Vf»rCfKilr«r oll-ori Vt>ii/lnnni.nn/1 Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f (1,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -+- 15 ct. disp. kosten. PUBLICATIEN. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. IEV0EGDHEID TOT STEMMEN BIJ VOLMACHT. 1QEMEISSTER en WETHOUDERS van maken bekend, dat een kiezer, met inacht- van het in de kieswet bepaalde, bevoegd is volmacht te stemmen, indien zijn beroep of amheden medebrengen, dat hij herhaaldelijk arts gedurende het gedeelte van het jaar, de stemming gewoonlijk valt, werkzaam pleegt buiten de gemeente op welker kiezerslijst hij ml, mits zijn afwezigheid, indien hij gedurende dvak of de tijdvakken, waarin hij aldus werk- is, een of meermalen in die gemeente terug- als regel telkens langer dan drie dagen duurt. Ie is, met inachtneming van het in de kieswet tle, bevoegd bij volmacht te stemmen de vrouw, gehnwd met eeu kiezer, die voldoet aan de rermelde voorwaarden, met haar man, in ver met diens beroep of werkzaamheden, afwezig te zijn. kiezerslijst wijst aan, welke kiezers bevoegd tij volmacht te stemmen en voor welke ver- l z(j daartoe bevoegd zjjn. aanwijzing geschiedt niet dan nadat de belang- ide een daartoe strekkend met redenen om- verzoekschrift aan het gemeentebestuur heeft end de indiening moet geschieden vóór 1 Ja- en niet eerder dan 1 October van het vooraf- jaar Formulieren voor de bedoelde verzoek- zijn van 15 September tot en met 31 De- ter gemeente-secretarie kosteloos voor de verkrijgbaar. belanghebbende, die een verzoekschrift als jedoeld heeft ingediend en die van de ge le bevoegdheid gebruik wil maken, doet daar- persoon mededeeling ter secretarie van de He, op welker kiezerslijst hij moet voorkomen, n Burgemeester of aan den daartoe door dezen rezen ambtenaar. De mededeeling kan ge- zoodra het verzoek is ingediend, doch niet een week na den dag der candidaatsteliing. e inlichtingen zijn ter Secretarie te verkrijgen. leD, 25 Augustus 1932. 49 et fotografeeren met Rolfilms. vroeger jaren ging een amateur- raaf die vacantie ging vieren op reis en groote, lichtdichte tent, met groote en, kisten met glazen platen en een zware houten camera met bijbe- ïnd zwaar houten statief. De platen en in de tent gevoelig gemaakt, ten dadelijk, nat en wel worden be- rninuten lang omdat de plaat zoo voelig was en dan weer dadelijk in mkere tent worden ontwikkeld, ar tegenwoordig! De fotografische liek is zoo volmaakt, dat men eigenlijk mateur uiterlijk niet meer als zoodanig ent. Een uur lang kan hij met je aan wandel zijn, zonder dat je iets merkt, 11 opeens haalt hij een rolfilmcamera ijn zak, gluurt even door den zoeker, eeft een mooie opname gemaakt, it is een rolfilm en waaraan moet je en, als je er rnee werkt? Een rolfilm n lange strook celluloid, bedekt met ichtgevoelige laag, voor een 6 X 9 cM. el maar zes c.M. breed, doch ruim .M. lang. Die strook is opgerold hen zwart papier dat aan den buiten- rood gekleurd is, op een houten tje, met metalen zijkanten. Het papier precies tusschen die zijkanten, want '3 zou er licht tusschendoor kruipen 'film bederven. Daarom wordt hier raad gegeven, om nooit een rolfilm toestel te zetten, als de zon fel 't. Doe dat liever in een donker van de kamer, of als het niet anders toch minstens in de schaduw van je lichaamJe zult clan nooit last en van gesluierde randen, staan dus in een donker hoekje, ons toestel open en plaatsen de met het sluitzegel er nog aan, in het el. Zit de rol op de goede plaats, dan in we 't zegel los, rollen 't papier em eindje af en kijken goed, of de e kant wel naar den binnenkant van oestel gekeerd zit. Dan steken we het ide van het papier in de leege spoel, laan, en beginnen langzaam aan den d rechts van de camera te draaien iet papier pakt en strak gaat zitten, op dat het papier goed recht zit, fs wikkelt het scheef op en krijg je weer narigheid 1 Heb je ook goed dat het toestel heelemaal vrij van is? sluiten we het toestel, overtuigen ons dat het goed dicht is, dat de sluiting goed staat en gaan dan doordraaien. Ünder- tusschen kijken we aldoor in het ronde roode venstertje, om te zien, wanneer daarin wat verschijnt. Eerst zie je een paar wijzende handjes, dan ga je al lang zamer draaien, tot er stippeltjes verschijnen, meestal vier achter elkaar en dan ver schijnt het nummertje 1. Nu kan je de eerste opname maken. Goed het toestel stil houdeen, op de zon letten (niet precies in je rug, van terzijde is beter) en dan kalm afdrukken. Nu goed eraan wennen, dat je dadelijk na het maken van een opname, de film doordraait op het volgende nummer. Ook al heb je haast, dan moet je dat nog heel rustig doen. Niet een twee drie doordraaien, maar kalm en gelijkmatig. Anders verschijnen er strepen op je film, die de foto bederven. Zoo werken we alle acht opnamen af, en na de laatste, draaien we net zoolang door, tot het roode papier uit het venstertje verdwijnt. Dan maak je weer in een donker hoekje je toestel open, pakt de rol stevig heet, neemt met de andere hand de strook, trekt die even strak aan, en plakt de film dicht met het gegomde strookje. Dan breng je de film naar den fotohandelaar, die haar ontwikkelt, en je een paar dagen later een achttal mooie afdrukken ter hand stelt. Zoo ziet men, hoe gemakkelijk en een voudig het werken met rolfilms is. Zij zijn het ideale materiaal op reis en in vacantie, absoluut betrouwbaar wat de kwaliteit betreft en heel goed gevoelig. Dat wil niet zeggen, dat je maar raak kunt foto grafeeren en er altijd wel wat opkrijgt. Eenig overleg is noodig. Liefst met zon fotografeeren, in den tijd van 8 tot 6 uur. Is de zon wat bedekt, dan gaat het ook nog wel, maar is het bepaald donker, bewaar dan liever je film tot de zon weer schijnt, of plaats je toestel op een statief, gebruik een middelmatig diafragma en maak een korte tijdopname. En nu: goed succes met je rolfilm Fotografeer veel in je vacantie, want: de fotografie verrijkt 't levenp\ niet over de beteekenis der werktijdver korting als middel tot opheffing der werk loosheid geredeneerd? Het is bij praten en schrijven gebleven. Men heeft het onderwerp gewoonweg doodgeredeneerd. De Amerikanen willen nu eens de praktijk zien. Het Amerikaansche departement van openbare werken is daarbij voorgegaan. Het heeft de werkweek van vijf dagen ingevoerd. En de andere regeeringsdepartementen zullen waarschijnlijk spoedig volgen. Hoover laat een rapport over dit, in de Ver. Staten thans veel besproken onderwerp opstellen. Advertentienvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17'/. ct Grootte der letters mar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 171 In boseh en duin, Op hei en strand De huid wel bruin, Maar niet verbrand! 8 41777 te rooken, en je tot je verdriet toevallig geen lucifers hebt, links uit het dottke? komt toesnellen, zijn lucifers doet op- llikkeren en na een fooitje voor zijn hulp vaardigheid gekregen te hebben, weer in de duisternis verdwijnt. Een ander, minder sympathieke verschijningisde„ooggetuige". BINNENLAND BUITENLAND Een drietal sentationeele berichten, die met elkaar schijnen samen te hangen, vestigden deze week weer eens de aandacht op Sovjet-Rusland. Het eerste bericht meldde, dat Rusiand door Amerika zou worden erkend, wanneer de Russen deze vriendschap maar met de erkenning van een deel der Czaristische schulden zou willen betalen. Een tweede bericht laat een hooge Canadeesche autoriteit verklaren, dat het resultaat der conferentie van Ottawa o. m. zou hebben beslaan in het totstandkomeneenerovereenkomst tusschen Engeland en Canada, als gevolg waarvan de opzegging van het verdrag tusschen Engeland en de Sovjetunie slechts een kwestie van tijd is. Het derde bericht ten slotte spreekt van eene overeenkomst tusschen Rusland en Japan inzake Mants- joerije, een bericht dat evenwel door Moskou direct is tegengesproken. Alles draait dus om Rusland. Wij willen er hier het volgende over zeggen. De eiscli der Canadeezen om een scherp toezicht op den Russischen invoer op markten van het Rritsche Rijk is door Engeland moeilijk in te willigen Hij beteekent een slag voor tal van Engelsche industrieelen, die thans in ruime mate voor Rusland werken. Een invoerbelemmeringderRussische producten zou de inkoop opdrachten der Russen direct naar ünitschland of de Ver. Staten brengen. En de belangstelling der Ameri kaansche en Duïtscbe industrueelen voor Rusland is groot. Staat met deze belang stelling liet aanbod der Amerikanen om Rusland te erkennen in verband Samen werking tusschen Rusland en deVer.Slaten zou Japan misschien ook kunnen afhouden van al te brutaal optreden in Mantsjoerije. Misschien is hierdoor verklaard hoe het derde bericht overeenkomst tusschen Japan en Rusland de wereld in kon komen. In Europa houdt men van tiieoretiseeren. Amerikanen hebben hieraan een broertje dood het zijn wat men noemt practische lui. Hoeveel is er in ons werelddeel al Oostenrijk is arm, dood arm. En het zal wel zoo iang arm blijven, als de vredes verdragen van Versailles en St. Germain in tact worden gelaten. De financieele toestand van Oostenrijk is thans van dien aard, dat om eene leening van 300 millioen shilling (een shilling is ongeveer 35 cent) moest worden gevraagd. Waarmede in het geheel niet gezegd is. dat deze 300 millioen der bankroeten staat financieel gezond zouden kunnen maken. Het is slechts een doekje voor het bloeden. Engeland en Frankrijk zijn wel bereid de gevraagde hulp te verleenen. Maar de voorwaarden zijn van dien aard, dat Oostenrijk op het aanbod onmogelijk kon ingaan. Het parle ment wilde nog wel 81 tegen 80 stemmen. De Senaat heelt evenwel den moed gehad „neen" te zeggen. Zal de Oostenrijksche regeering bjj haar „neen" kunnen hlijven? Dat is de vraag. 30 Augustus komt de Rijksdag voor het eerst weer bijeen. Deze eerste zitting wordt altijd geleid door liet oudste lid, dat ditmaal de communiste Clara Zetkin is. De nationaal-socialisten hebben aange kondigd dit niet te zullen dulden en herrie te schoppen tegen het „communistisch jodenwijf Clara Zeikin schijnt echter ziek te zijn en de reis van Moskou naar Berlijn niet te kunnen maken. Anders zou reeds in de eerste Rijksdagzitting een gevecht tusschen politieke tegenstanders te ver wachten zijn. Prof. Piccard is voor de tweede male naar de stratosfeer geweest en behouden en wel teruggekeerd. Hij is er ditmaal in geslaagd een hoogte te bereiken van niet minderdad 16777 Meter. De onderzoekingen van den heer Piccard, welke hem tol het gevaarvolle ondernemen der tochten brach- ten, zijn gewijd aan de radio-activiteit. De Spaansche regeering heeft de goederen van alle, na den laatsten opstand gearres teerde leiders verbeurd verklaard. De waarde dezer goederen is lang niet gering. Alleen de jaariijksche inkomsten eruit be dragen meer dan 200 nnllioen peseta's. Een peseta is ongeveer 20 cent. Een aardig meevallertje naar men ziet. De regeering wil de gelden voor agrarische hervormingen aanwenden. In den staal Iowa (Ver. Staten) zijn de u.et meer ziJn oeot .orden. Sinds 1815 deel boeren in staking gegaan. De stad Sioux, uitmakende van hel Koninkrijk der Nederlanden liet centrum der bewemnrr. v»k™ri „„„„„t, i„. «eoerianaeii, warmte. Wij vangen dituiaai ons wekelijksch overzicht aan, mei eeo herinnering Ie brengen het ondet- verp, waarmede zich nu ledereeii heeft bezig gehouden, met de warmte. Er waB in de afge- loopen week, ooi in de lermen van hel Meterio- logisch Instituut te spreken,een „uitzonderlijke" warmte. Woeoedag wa. de temperatuur in de schadn» 85 gradan Fahrenheil, Donderdag 89 gr., Vrijdag 91 gr., Zaterdag was het nog warmer! Bij zoo'u hitte raakten zelfs de gesprekken uver het Rappnrt-Weiter en de kansen vaD Hitier up den achtorgrund. Zondag kwam, gelukkig, de ommekeer. Hier e-t daar beeft de hittegolf nog slachtoffers gemaakt, HULP IN NATURA. De minister in Binaeiilandscbe zaken is voor nemen* eene commissie in het leven te roepen, welke tot taak beeft na te gaan, of niet kan worden neergegaan de hulp aan de werkelnnzen geheel ol ten deeie in natnra te verstr»kkeD Do burgemeester van Hilversum, de heer Lamboov, zal het voorzitterschap der commissie op zich nemen. Wij betwijfelen zeer, of dit in goede aarde zal vallen. En toch REGEERING IN BOUWBEDRIJVEN. In den Haag heeft eene coufcrentie tusschen regeering en een aautal patroous en arbeiders bonden in de bouwbedrijven plaats gehad. Het „Handelsblad" weet mede te deelen, dat de regeering als hare meening heeft uitgesproken, da', wil het tot (noodzakelijke) credietverleening komerj, een loonsverlaging van 15 procent nood zakelijk is. Arbeidersgroepen, die niet willen meewerken aan verlaging der bouwkosten, zonden niet in aanmerking komen voor extra sobsidie teo bate ven de werkeloozenkassen en ook niet ODder de crisisregeling worden gebracht. VERVOER VAN SUIKERBIETEN MET BUITENLANDSCHE SCHEPEN. Naar het schijnt wordt Nederland een beetje actief ten aanzien van //Nederlandsch fabrikaat". Wij lazeu tenminste, dat de afdeeling Zuid- Hollaud van de Vereeniging van scheepsbe vrachters in Nederland zich telegraSsch tot den minister van ecouomische zaken gericht heeft om het vervoer van zes'igdmzend ton met regeeriogsste.no verbouwde suikerbieten van de Eirste Nederlindsche Coö^errtieve Suikerfabriek te Sas vau Gent met Nederlandsche schepen door NederLnosche schippers te doeu plaats hebben. De fabriek heeft reeds een contract mei een buitenlandsche firma a/gesloten. Een beetje activiteit in deze richting is zeker op zijn plaats. In hot buitenland is meu ons, wat dit betreft' hiel ver vóór. ROERMOND 700 JAAR STAD. Io Roermond heeft men op feestelijke wijze herdacht, dat 700 jaar geleden Roermond van graaf Otto II van Gelre stadsrechten verkreeg. Uit de rede van den burgemeester knippen wij «Zijn vroegere grootheid, welke Roermond vooral d nikte aan ziju verhouding tot Gelre, keelt het nooit meer kannen bereiken en zal ook wel niet meer zijn deel .orden. Sinds 1815 deel liet centrum der beweging, verkeert zou goed als in slaat van beleg. Duizenden boeren houden hun producten van de markt, in de hoop er betere prijzen voor te maken, en beletten anderen boeren hun voorraden aan te voeren. Ze hebben barricaden opgeworpen over de toegangs wegen naar de stad. Pogingen der politie om de barricaden op te ruimen mislukten steeds weer werden op andere plaatsen nieuwe gebouwd. In de stad begint men reeds het gebrell aan levensmiddelen te voelen. „Zooals ook in andere groote steden" schrijft de correspondent van de N. R. c' te Boedapest, „zijn er te Boedapest heel veel menschen.die geen alledaagsch haantje hebben, doch op heel zonderlinge manier hun kost verdienen. Hiertoe behoort het vóór den uitgang der bioscopen of schouw burgen wachtendejongmenscli, dat wanneer je b.v. in de tusschenpauze voor een oogenblikje op straal treedt om eencigaretje gevoelt het zich gelukkig onder de regeering van Koningin Wtihelmina, aan «ie ik voorstel eeo ttlegraui vatt trouw en aanhankelijkheid te zendeu*. EEN C. J. SNIJDERS-MEDAILLE. Er is een actie gaande om aan gep. generaal C. J. Snijders ter gelegenheid van zijn a.s. 8(leten verjaardag een lords atn te bieden, uit de rente waarvan jsarlijk» een gondeD ,0. .1. Snijders medaille" zon kanoën worden toegekend san dengene, die zich in bet algeloopeo jaar op eenigerlet wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Groot-Nederlandsche luchtvaart. Een en ander is bedoeld als blijk voor wsardeerieg voor a'les wat de beer Snijders voor de Nedetlaensche ea Nederiattdaob-Iediecbe luchtvaart gedaan heeft. DRAMA TE PUTBROEK. Ooder geweldige belangstelling is hel geteebts. bof te VHertogentiosch met de behandeling van de geruchtmakende moordzaak la Patbroek be- goonen. Het pobliek hoodt blijkbaar oo eenmaal ao dergelijke dingeu. Er ia nog eeo eo ander

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1