IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Frisch en fraai Vrijdag 12 Augustus 1932. Negen en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse. St. Annaland en Oud-Vossemeer Transpireerende voeten, Echt en goed Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 177* ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. irgemeester en Wethouders van Tholen breDgen ter ii dat aangifte voor ruiming van privaatputten Donderdag den 18en Augustus 1932 kun ge- deD. aangiften te bezorgen in de brievenbus van Itadbms. Woensdag 17 Augustus 1932 zullen in den ddag door den reinigingsdienst langs de buizen ven, glas, sleenen en andere naar de stortplaats irvoeren voorwerpen opgehaald worden, lolen, den 9eu Augustus 1932. 11 eu W. van Tholen brengen ter is, zulks ten verzoeke van hel betrokken Depar- ut teneinde zoo groot mogelijke zekerheid te dat na te noemen categorie van boeren oende doordrongen is van de noodzakelijkheid ie wenden tot het boter-controle-station, binnen gebied zij wonen, het navolgende WAARSCHUWING VOOR ZELFKARNENDE BOEREN. Regeeringscommissaris, voorzitter der Crisis- el-Centrale, brengt ter kennis van belaugheb- dat met ingang van 1 Augustus a.s. de ijo verstreken is, gedurende welken het toe kan is uit de bewaarplaats van veehouders, die melk tot boter karnen, boter zonder merk te oeren. a 31 Juli e.k. zal das geen eokele hoeveelheid de fabriek, de melkinrichting, de boerderij, nelkslijterij, in het algemeen de bereid- of bo- plaats, mogen verlaten, tenzij voorzien van het Bbotermerk, of het speciale Crisis-botermerk. ill karnende boereD, die zich tot dusver niet bij otrokken botercontrolestations opgaven met ver- botermerken te ontvangen worden daarom in eigen belang aangeraden, zulks alsnog ten digsle te doen. Het ligt n.1. in de bedoeling, !1 Juli nauwlettend op de naleving van de olijke voorschriften toe te zien en bij overtreding voorscbrifien tot bot doen opmaken van essen-verbaal over te gaan. et Ressort van hot Botercontrolestation Eind- ia" te Eindhoven omvat Noord-Brabant eu Zeeland, holen, 11 Angustus 1932. 35 een dauwdrop in de zon wordt Uw teint r hetdagely kscli gebruik van „Zij"-Crërae n prijzen van 2U—3045 en 75 cent. 7 41738 DE THOOLSCHE BRANDWEER. jèwoonlijk hoort men van onze zijde dikwijls critiek op fouten, die hei Üiek, overheidspersonen of -diensten eens aanwrijft, omdat hier veelal van ervlakkige critiek kan worden gesproken, it zonder kennis van zaken toch het gebeurde van Zaterdagavond idt ons thans wel critiek uit te enen, omdat het hier een zoo groot meen belang geldt en het optreden de brandweer zoodanig was dat het gedesorganiseerde troep was. Iet was ongeveer half tien toen het mklokje van het stadhuis te kennen dat er iets abnormaals aan de hand het meest voor de hand liggende dat' irand was. En toen wij in de Brugstraat ikwamen was het perceel van S. van Hemen hard aan het branden. Wij Ten aan een onderbrandmeester aan een onderbrandmeester die w ts deed dan heen en weer loopen met dergelijke mensehen inaj De heer Geluk heeft toen zelf zijn eigen dom weer naar zijn werkplaats moeten brengen. Verderop wilde men, na een brandkraan te hebben gevonden, deze open maken met de vingers, doch wat men ook pro beerde, niets baatte. Tenslotte moest een der omstanders de brandweerman op de gedachte brengen dat het met een ijzeren haak beter zou gaan en toen, ja toen kreeg men de brandkraan bloot. Daarna zou lluks de kraan opengedraaid worden, toen ter elfder ure weder dezelfde burger den brandweerman moest waarschuwen dat het beter, was vooraleer hij de brandkraan opendraaide eerst de standpijp er op te zetten en de slang aansluiten En ja toen, toen kwam er water Het perceel stond toen een hall' uur in brand In de Brugstraat hebben we zelfgezien hoe ijverige brandweermannen met een leege brandslang zeulden dan de Boter markt op, dan de Brugstraat in op zoek naar een brandkraan. Nog mooier, er waren er die over de geheele breedte van de Brugstraat .met voet en hand het zand wegveegde in dc hoop een brandkraan te ontdekkenJammerlijke vertooning en dat terwijl de brand steeds in hevigheid toenam! En gevaar dreigde voor de om wonenden. In de Vischstraat is een brandgang ge legen en daar waren ook handen genoeg om te trachten hulp te bieden en het vuur van de achterzijde te bestrijden. Daar deed zich het vermakelijke geval voor dat een drietal menschen in de Vischstraat aan de slang stonden te trekken en een viertal aan de andere zijde even hard trok om bij de brandkraan te komen. Toen de slang eindelijk naar boven werd geheschen had men op een dak in plaats van een straalpijp, het koppelingstuk in handen. En alweer ging kostbare tijd ver loren en tobde men in de donkere straten zonder verlichting. Uitrusten met brand fakkels van onze brandweer behoeft niet zoo kostbaar te zijn. De politie stond, intusschen geheel machteloos om het terrein van den brand te ontruimen, omdat het telkens voorkwam dat menschen die bij den brandweer be hoorden niet voorzien waren van hun armband. En nog was de brandklok niet geluid en verkeerden tal van verderaf wonende leden van de brandweer in absolute onwetendheid van een hevig woedenden brand. Want lezers, schrik niet, de man belast met het luiden van de brandklok mag zulks niet doen zonder last te hebben ontvangen van den burgemeester! Dus in geval van hevigen brand, als de burge meester zijn plicht doet op het terrein van den brand en niet bereikbaar is, mag de klokkenluider niet alarmeeren, ook al ziet de man het branden! Eigenaardige toestand. Aan wie de schuld is, is niet aan ons te onderzoeken, doch duidelijk is gebleken dat degenen aan wie de leiding van de brandweer is toevertrouwd niet in staat zijn de leiding te geven die men van verwachten, of mooie geel-rood geschilderde slokje indien zij wel goede leiders zijn, zij niet maar zenuwachtig informeerde waar in staat worden gesteld hun plicht te doen zijn slangen warenDeze onderbrand ester stuurde personeel van de brand er naar het stadhuis, waar de deur loten was, hetgeen te begrijpen is om- op het stadhuis géén slangen materiaal rdt bewaard. Deze brandmeester vergat :er dat hij zelf de slangen met zijn soneel aan de bergplaats moest halen, 'n zoo giüg het over de heele linie, organisatie of een flinke leiding peurde men niets, absoluut niets! Daarna am er hulp, slangen kwamen er! Ge- ichen werd er een op liet dak van een aan- end perceel, doch toen de brandweerman ter meende te kunnen geven bleek ten eerste de slang niet was aan En wij meenen niet te veel te vragen, want het geldt hier ons aller veiligheid, dat de brandweer zoodanig wordt gereor ganiseerd, dat bij het uitbreken van brand de brandweer kan doen wat haar plicht is. Er rust hier een plicht op de overheid om te overwegen of het niet zéér noodig is of menschen boven een zekeren leeftijd nog mogen worden belast met de leiding van zaken waarvoor men mannen moet hebben in den kracht van het leven. BINNENLAND EXPORT NAAB DUITSCÜLAND. Het ziet er voor onze exporteurs naar j l j - ----- Duitscbland niet goed uit. „Wij staan aan joppeld, doch dat tevens de straalpijp het begin van een geheel nieuwe oriën- - rak teering van de Duitsche handelspolitiek, moesten ladders komen. Schilder welke niet alleen bedenkelijk is voor de Geluk gaf ze welwillend af. En toen toekomst van den Nederlandschen uitvoer na afloop van den brand een der van landbouwproducten, maar zich als het tèrbrandmeesters verzocht om de ladders ware bij voorbaai in benadeeling der ug te laten brengen, kreeg hij een on- Nederlandsche belangen openbaart" schrijft willend antwoord. de Berlijnsche correspondent van de N.R.Ct. Terwijl dekoopkrachtin Duitschland verder daalt eu dus de behoefte aan zuivel producten geringer wordt, doet men boven dien nog alles om de eigen veredelings- produetie op het gebied van zuivel en landbouw te bevorderen. En Italië en Duitschland schijnen in bet geheim een overeenkomst te hebben getroffen, waarbij de invoer uit Italië zoo goed als niet be lemmerd wordt. Dekansen derNcderlandche afvaardiging schijnen niet groot te zijn. HET NED. BELGISCH HANDELS VERDRAG. In de ufgeloopen week is de volledige tekst van het Nederl.-Belgisch Handelsver drag gepubliceerd. Men wist reeds, dat de contracteerende partijen terstond de tarieven ten opzichte van elkander met 10% zouden verlagen, waarna nog vier jaarlijksche verlagingen van 10% zullen volgen. Ook was het bekend, dat de in voerrechten niet verder dan tot 4% van dc waarde voor halffabrikaten en tot 8% van de waarde van eindproducten verlaagd zouden behoeven te worden. Een verrassing was echter, dat Nederland en België zich verplicht hebben, de invoerrechten niet te verhoogen ten opzichte van landen, die niet aan het verdrag deelnemen, tenzij deze lauden zelf door tariefsverhoogingen de belangen van Nederland en België ernstig zouden schaden. Deze verplichtingen nemen Nederland en België geheel vrij willig op zich, zonder daarvoor eenige compensatie te verlangen. Een schitterend voorbeeld dat navolging verdient. VERLAGING HAVENTARIEVEN. Rotterdam begon zoo langzamerhand den naam te krijgen van „dure" haven te zijn. Van verschillende kanten werd daarom aangedrongen op verlaging der haven- tarieven. Gemakkelijk is men daartoe niet gekomen. Het besluit dat thans door den gemeenteraad van Rotterdam genomen is. kost in één jaar tijd een millioen gulden, En de opposanten meenden, daf dit een cadeautje der burgerij van Rotterdam aan de reeders was. Men verwacht, dat de Regeering nu ook nog de loodsgelden zal verlagen. Die zijn in Rotterdam zeven maal zoo hoog als de loodsgelden voor Antwerpen. VENETIAANSCHE NACHT. De Wilgenpias en het Lunapark nabij Rotterdam zullen voor een nacht herschapen worden in Vcuetie, de stad der Dogen. Het terrein rondom den plas zal verlicht worden met nietminderdan20.Ü001ampions. Men zal in verlichte gondels op den plas kunnen ronddobberen en zelfs onder de wereldberoemde Rialtobrug kunnen door varen. Een Italiaansche koor zingt daarbij Venetiaansche liederen. Zaterdag a.s. heeft het feest, dat enorme belangstelling zal trekken, plaats. Handen en Oksels behandele men met Purolpoeder. Dit is het meest afdoende middel. In bussen van 45 en 60 ct. Alleen bij Apoth. en Drogisten. S 41739 ISRAËL QUERIDO OVERLEDEN. Eén der meest markante figuren onder de oudere Nederlandsche letterkundigen is overleden Israël QueridoSchrijver van Levensgang, Roman uit de diarnantsbe- werkerswereld, Menschemvee, Roman van het land, De Jordaan, enz. enz. Buitengewoon vruchtbaar was het leven van dezen auteur. Desloversendezwoegers, de zelfbant der samenleving hebben in Querido een oprecht vriend verloren. INTERNATIONAAL POOLJAAR. De „Gertrud Rask" het schip dat ook de Hollandsche expeditie naar IJsland aan boord heeft, is ter bestemder plaatse aan gekomen. De taak van ons land bestaat in het onderzoeken door vliegtuigen van de bovenste luchtlagen in de Poolstreken. DIJK VERSCHUIVING IN IJ-POLDER. Ten Oosten van de in aanbouw zijnde Fordfabriek, niet ver van de Hembrug, is men druk bezig met het opspuiten van een uitgestrekt industrieterrein. Er heeft daar een ernstig dijkverschuiving plaats gehad. De dijk schoof meer dan dertig meter de akkers in. Ware deze dijk be zweken, aan zou een flink gedeelte van den Grooten IJ-polder overstroomd zijn. AFVLOEIiNG PERSONEEL BIJ DE LANDMACHT. Er zal weer een gedeelte van het be- roepspersoneel bij het leger moeten ver dwijnen. Officieren worden op non-activi teit, militairen beneden den rang van tweede luitenant op wachtgeld of pensioen gesteld. De minister van defensie heeft om een opgave gevraagd van hen, die vrijwillig den dienst willen verlaten. STEENKOLENEXPLOITATIE OP SPITSBERGEN. In de Noorsche pers komen berichten voor, dat de Nederlandsche Spitsbergen Compagnie haar uitgestrekte steenkolen velden aan de Lfsfjord op Spitsbergen aan de groote Russische mijnbouvvonderneming Arklikugol heeft verkocht. Het is de bedoeling der Russen om de steenkool van Spitsbergen naar de stations in de Noordelijke IJszee en naar de haven plaatsen in bet Noorden van Rusland te transporteoren. zijn Poeders alleen, wanneer zij de handteeke- uing dragen van den fabrikant A. Mijn hardt. Maagpoeders, Hoofdpijnpoeders, Kiespijn poeders, Hoestpoeders, Wormpoeders, enz. Per poeder 8 ct. Per doos 45 ct. Bij uw drogist. 9 4174Ü RIJDENDE KERK. In de N. R. C. vonden wij de volgende ontboezeming van een inzender „Schrijver dezes is een goedaardig man. Er zijn slechts weinig dingen, welke zijn toorn opwekken. Tegen drie ergernissen is zijn goed hu meur niet bestand jammerende honden, slaande deuren en radio lawaai bij de buren. Deze verschijnselen beschouwt hij als een onrechtmatigen aanslag op de rust van zijn particulier heiligdom. Thans is hier een vierde ergernis bijgekomen: de rijdende kerk. Ter voorkoming van mis verstand haast hij zich te verklaren, dat hij geert ergernis vindt in de kerk als zoodanig en dat men hem niet mag ver eenzelvigen met de bestrijders van den Godsdienst in al zijn vormen. Hij is een geloovig, zelfs een goedgeloovig man, maar er zijn onder de vormen van Godsdienst enkele, welke men, naar het woord van Schiller, juist uit godsdienstzin meent te moeten bestrijden. Hiertoe behoort de instelling: rijdende kerk. Stel u voor, lezer: men zit rustig verdiept in zijn werk of zijn boterham en daar galmen plotseling psalmen Een psalm is een eerwaarde in stelling, maar hij vergt zijn eigen sfeer en omgeving. Een psalm in de kerk klinkt inderdaad stichtelijk, zij het al niet steeds schoon. Voor een psalm moet bet Zondag zijn en men moet met zijn kerkboek naar het bedehuis wandelen en daar tusschen gebed en predikatie onder begeleiding van het orgel zelf het lied mee aanheffen. Maar een psalm, terwijl men juist een order op een schrijfmachine tikt of bij bet gemengd nieuws zijn laatste slok thee nuttigt, klinkt als een onvertogen woord. Deze onver- hoedsche stichtelijkheid doet denken aan het ijdelijk gebruik van den naam des Heeren, eerstdaags op straffe der wet ver boden OPHEFFING RECHTBANKEN EN KANTONGERECHTEN. Naar de Maasb. van welingelichte zijde ver noemt^ stelt de regeering zich op het stand punt zich geheel te moeten vereenigen niet bet rapport-Weiter voor wat betreft de op heffing van zes rechtbanken en 50 kantonge rechten, waarvan de totale bezuiniging op ongeveer.zeven ton per jaar wordt geschat. In het thans opgestelde ontvverp-justitie- begrooting zijn deze bezuinigingsmaatre gelen reeds tot uitvoering gebracht. Ook tot samensmelting van de beide Krijgsraden zou zijn besloten. De Krijgs raad te Den Bosch zou worden opgeheven en ondergebracht bij de rechtbank te Den Haag. Ook de vereenvoudiging in de procedure zou haar beslag krijgen. ONDERWIJS. Tlioleu. Vuur het tiaiueo uallige ham!«erkeu slaagde te Rotterdam mej. P. Biereus alhfer,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1