IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 4265 Vrijdag 5 Augustus 1932. Negen en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, SI. Annaland en Oud-Vossemeer SS 11 Echt en goed [elde arde Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ier kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 17Y2 cl. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. iken Serste Blad. et b( loge W.l OOll urgemeester van Tbolen maakt bekend, dat hf 'rijdag, den 12 Augnstus 1932, de9 namiddags eene openbare vergadering van den Raad {d. Punten van behandelin; ikomen stukken. oeming van een onderwijzer aan de U. L. O. ooi. bieding der rekeningen van de gemeente, bodrijvon en instellingen van weldadigheid 1931. bieding der begrootingen van de gemeente, de bedrijven, enz. voor 1933. j ordening op de Winkelsluiting, jigening. odiebe verhooging van het salaris van den gemeester. liging der verordening op de benoembaarheid bezoldiging van veldwachters. den 5 Aoguslns 1932. 21 BELASTBARE OPBRENGST bouwde en ongebouwde eigendommen lurgemeesler vau Tholen maakt bekend, da» ;aaf van de uilkomsten der meting en schatting ouwde en ongebouwde eigendommen, in deze gen, gedurende dertig dagen, van istus tot en met 4 September aanstaande, isentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt, Augustus 1932. 12 BINNENLAND HET RAHLORT-WELTER. het bezuinigings- le worden. Overal oppositie tegen 93; rl schijnt grooter lande komt men tol liet houden irnaderingenen demonstraties Enkele luimeesters ineenden tot een demon- verbod te moeten besluiten, heigeen Chl hand met het feit, dat zich bij de istratiesmindergewenschteelementen liten, wel verklaarbaar is. Zoo ge- ilijk komt het tot botsingen tusschen ïstranten en polilie. I11 de pers wordt ens een felle strijd gevoerd. Het |U rt wordt van allerlei kanten bekeken, og viel opeen twistgeschrijf tusschen eer Noordhoff, redacteur van een al organen van het Nederl. Verbond Vakvereenigingen, en de Nieuwe 'damscheGourant. Daarbij publiceerde er Noordholï' eenige cijfers, die hij is zijn verklaring steeds zal gebruiken, ler over het verslag der commissie- r gesproken wordt, en welke cijfers er onzen lezers willen geven. Ze zijn OOOrn - CO O n m v}< Ci ja O SqOOO; r- *3. Cl O O CO _CM O O CO EERSTE KAMERVERKIEZINGEN. Om de drie jaar treedt de helft van de leden der Eerste Kamer af. I11 verband hiermede moest in de Provinciale Staten van Gelderland, Overijssel, Groningen, Drente en Zuid-Holland de verkiezing plaats hebben van '25 leden der Eerste Kamer der Staten Generaal. Er werden gekozen': S.D.A.P. 6 leden :jR. K 5 leden, C. H.4 leden, A. R.4 leden, Vr. Dem. 2 leden, Vrijheidsbond4 leden. In de samenstelling der Kamer kwam derhalve geen verandering, zij blijftR. K.16 leden, S.D.A.P.11 leden, C. H,7 leden, A.R.: 6 leden, Vrijheidsbond6 leden, Vrijz. Dem. 4 leden. VECHTPARTIJ IN DEN ROTTERDAMSCHEN GEMEENTERAAD. In de gemeenteraadsvergadering van Rotterdam gingen de heer Reuderitik, communist, en de beer van Burink, ge wezen communist, elkaar te lijf. De raads leden rolden over stoelen, lessenaars en den grond en konden slechts met moeite door een paar toeschietende raadsleden gescheiden worden. De heer Reuderink bleek duchtig slaag gehad te hebben. De voorzitter schorste de vergadering en liet de tribunes ontruimen. STRIJD TUSSCHEN S.A.C.E.M. EN B.U.M.A. BIJGELEGD. De strijd tusschen S.A.C.E.M. en B.U.M.A. die ook nog in de Kamers besproken is, is bijgelegd. Van 1 Augustus af moet elke instelling, die muziek geeft of laat geven en geen contract heeft met de Neder- landsche agentschappen van S.A.C.E.M., zich aansluiten bij de B.U.M.A. De B.U.M.A. heeft door deze overeenkomst het geheele repertoire ter beschikking gekregen Een vinnige strijd is bijgelegd. O O O rt O CM CO «r- C 1 1 r 0000 0000 0000 mneer wij deze getallen hier curiosi- lalve geven, is dat niet om een ietigend)oordeel over de bezuinigingen ornmissie-Weiter te geven, wenschen ons over deze zaak niet laten. Wat de cijfers betreftmen te bedenken, dat deze in boven- e tabelleu betrekking hebben op de Hens der jaren 1023, 1928 en 1929 merikaanscbe bankcrisis viel in het r van 1929. UiNION INTERNATIONALE DES AVOCATS. De residentie speelt de rol van gast vrouw. De Union internationale desavocats. de internationale bond van advocaten, houdt in de kleine rechtszaal van het Vredespaleis bijeenkomsten. Onze minister van justitie heeft de begroetingsrede uit gesproken. BELEEDIG1NG VAN EEN BEVRIEND STAATSHOOFD. In Zaandam heeft de politie proces-ver baal opgemaakt tegen een communistisch gemeenteraadslid aldaar, die op eene bij eenkomst zich op beleedigende wijze beeft uitgelaten over Hindenburg, president vau het Duitsche Rijk. De communist zal het al heel bont gemaakt hebben. DE VIERDAAGSCHE. In Nijmegen werden onder buitenge woon groote belangstelling wederom de vierdaagsche afstandsmarscben van den N. B. v. L. O. gehouden. Een groot aantal buitenlanders waren ook dit jaar weer van van de partij. NIEUWE GOUDSCHE ZENDER. In Gouda is wederom een geheime zender aan het werk. In verband met de. kans op ontdekking, zeide de omroeper, waren de uitzenders zeer op bun hoede omdat zij niet graag aan de galg bengelen. Bang zijn zij echter niet, aldus de man, want we- kunnen hard loopen en als je dit kan, win je het meestal. Paula in Schoonhoven werd ook niet vergeten. Herhaaldelijk werd om rapporten verzocht en gezegd, dat deze aan het bekende adres op de Oosthaven kunnen worden bezorgd. Wat het eigenaardige is de verdachten wandelen tijdens de uit zendingen op straat rond. EU WE IN BERN. Schaakmeestes Euwe, waarop ons land met recht trots mag zijn, behaalde op het internationale tournooi te Bern, te zamen met Flohr, den tweede prijs. De wereld kampioen Aljechni kreeg deu eersten. Zich als amateur tusschen schakers van beroep aldus te onderscheiden is waarlijk een schitterende prestatie. A. M. DE JONG IS KWAAD. De bekende Nederlaudsche schrijver A. M. de Jong heeft een boek geschreven getiteld „De Verdoolde" en dit vóór de uitgifte als feuilleton doen verschijnen in de radiogids van de V. A. R. A. Van verschillende kanten is op dit boek critiek uitgeoefend. Het zou in strijd zijn met de gangbare begrippen omtrent de goede zeden. A. M. de Jong diende op de volgende wijze van repliek: „Ik weet, dat we in ons kleine laudje zoo ongeveer bij mekaar op schoot zitten, maar ik lijd onder de gewaarwording dat alle zedelijkheids apostelen van Nederland en die zijn d'r zijn nog al enkele tegelijk bij mij schoot willen klauteren, en ik vind ze zoo onbeschrijfelijk vies Van louter zedelijkheid durven ze huil blote lijt' niet te wassen zelfs het gezicht van hun onbedekte tenen brengt hen in gevaarlijke opwinding Het is werkelijk te veel, zelfs voor iemand die zóózeer op gezelligheid gesteld is als ik. Als ik alles vooruit geweten had, geloof ik, dal ik maar op de Balkan ge bleven was-! En ayl,nou hoor ik al de gezelligaards geestig worden en in koor balken»Ga d'r dan maar weer gauw naar toe dan zijn we je hier ten minste kwijt!" Ik moet er van zuchten., zelfs het mopje smaakt garstigEén ding nochtans blijft een troost: het gebeurt allemaal uit de zuiverste, onverdacht 011- baatzuchtigste, edelaardigst drijfveren en ter bevordering van de goede zeden, de deugdzaamheid, de kloeke onbedorven op rechte vierkante, robuuste, ruige (vul zelf nog een half dozijn vaderlandsche adjec- tieve in) ter bevordering dus van de eene en ondeelbare, rechtzinnige Hollandsche zedelijkheid. Een artikel, geheel eenig in de wereld Ik neem er angstig m'n hoed voor af maar op de Balkan is het toch j genoeglijkerOm misverstand te voorkomen merken wij hierbij op, dat zich onder de criticasters ook verschillende sociaal democraten bevinden. EEN VOOGDIJKWESTIE. Het Tweede kamerlid Peereboom vroeg aan den Minister van Justitie of het waar is dat de arr. rechtbank te Maastricht over een kind van Protestautsche ouders een Roonisch-katliolieke voogdesheeft benoemd en of de minister maatregelen wil nemen om herhaling te voorkomen. WILHELMUS VAN NASSOUWE. De Raad van Ministers heeft besloten, dat het „Wilhelmus van Nassouwe" voor laan uitsluitend als het officieele volkslied zal zijn te beschouwen en dat bij alle officieele aangelegenheden, waarbij het Nederlandsehe volkslied ten gehoore wordt gebracht, het „Wilhelmus" in de toonzetting van Valerius zal worden gespeeld. HANDELSVERDRAG MET BELGIË. De Belgische- en Nederlaudsche regeering hebben aan de regeeringen van de overige landen mededeeling gedaan van het handels verdrag, dat te Ouchy tusschen Belgic en Nederland is gesloten. De betrokken staten worden uitgenoodigd toe te treden. Donderdag is de tekst ge publiceerd. Er is een wetsontwerp in voorbereiding dat na het reces aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. BUITENLAND 6 41730 zij 11 Poeders alleen, wanneer zij de handteeke- uing dragen van den fabrikant Mijnhardt. De totaal-cijfers der Duitsche verkie zingen zijn op het oogenblik nog wel niet bekend. Wij weten echter wel voldoende van den uitslag om er een en ander over te zeggen. Ons voordeel komt in het kort. hierop neer. Wederom is aangetoond, dat Hitier de meerderheid van het Duitsche volk niet achter zich zal weten te verkrij gen. Belangrijke groepen der bevolking loopen achter zijn vanen. Van de zgn. burgerlijke partijen is met uitzondering van het katholieke Centrum niet veel meer overgebleven. Hitier heeft een be langrijke concentratie van krachten be werkt. Maar Hitier zal er niet in slagen de groote massa der arbeiders uit de sleden achterzich te krijgen. De nationaal-socialisti- sche partij hl It een partij van midden standers en boeren. Hetzelfde wat zoo ongeveer de fascistische partij in Italië is, Na 6 jaar fascistisch bewind moest Musso- lini nog verklaren, dat de fascisten „op bet punt stonden door te dringen in stre ken en vestingen" (bedoeld zijn de arbei ders der steden), die voor zijne verove ringen gesloten schenen. Groote winsten behaalden de communisten. Tot heden be perkte zich hun invloed tot de arbeiders bevolking der steden. Ditmaal schijnen ze ook aanmerkelijke winsten op het platte land te hebben behaald. Ze zijn nog wel geen ernstige concurrenten der fascisten. De landbouwers ten Oosfen van de Elbe hebben trouw op Hitier gestemd. Maar wat nog niet is kan komen. In ieder geval hebben wij hier te maken met een ver schijnsel van de grootste beteekenis. De socialisten hebben zich kunnen handhaven. Zooals men weet hebben ze hun kiezers aangeraden bij de presidentsverkiezingen op Hindenburg te stemmen. President von Hindenburg heelt hen een leelijlce poets gebakken. Zonder twijfel zouden de socialislon een groote nederlaag geleden hebben, wanneer de regeering-von Papen niet te hulp was gesneld door vele socia listische functionarissen gevangen te nemen en te ontslaan Mede dank zij het optreden van von Papen heeft hel Centrum zich niet alleen kunnen handhaven, maar heeft het nog niet onbelangrijke winsten behaald. Een kleine overwinning behaalden ook de Duitsch-nationalen onder leiding van Hu- genberg. Velen, die met de Landdag ver kiezingen ile zijde der nationaal-socialisten hadden gekozen, kwamen terug. Naar men weet zijn het de Duitsch-nationalen, die op het oogenblik in Duilsehland de lakens uitdeden. Alles bij elkaar genomen, heb ben de verkiezingen geen oplossing ge bracht. De nationaal-socialisten leden geen volslagen nederlaag. De positie van von Papen is daarom niet onhoudbaar gewor den en hij blijft aan het bewind. In een intervieuw moet hij zelfs verklaard hebben zich niet door een kunstmatige coalitie ten val te zullen laten brengen. Was het voor Hitier op een fiasco uitgeloopen,dan was een nieuwe regeering van Centrum mannen en sociaal-democraten gevormd, dit zou dan onvermijdelijk tot eene gewelddadige actie der HitJerianen hebben geleid. Het is zeer de vraag, of de socialistisch-katholieke regeering niet voldoende steun van von Schleicher en de andere generaals der Beichswehr had gehad. Een nationaal-soci- alistische overwinning was evenmin ver kieslijk. Thans zal de regeering-von Papen zich nog wel tienmaal bedenken alvorens de machtsmiddelen van den staat aan de nazi's in handen te geven. De tegenstand der socialisten, communisten en democratische katholieken is, blijkens den verkiezings uitslag, daarvoor te groot. Bij een verkie zingsoverwinning der Nazzi's zou het moeilijk geweest zijn hun de regeermacht te onthouden. Tenslotte: de mogelijkheid van burgeroorlag blijft natuurlijk bestaan en wordt grooter naarmate de economische toestand slechter wordt. Dit gevaar is echter niet acuut. Een groote verantwoor delijkheid drukt op de regeering von Papen, die, uit den aard der zaak, steeds meer het parlement zal uitschakelen. Polen en Rusland teekenden in den afgeloopen week een 11 iet-aanvalsverdrag. We kunnen ons voorstellen dat men in Polen met den gang van zaken in Duitsch- land angstig geworden is. Een nationaal-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1