IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Echt en goed Vrijdag 29 Juli 1932. Negen en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. )er kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,37&, franco per post fl,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. argomeester van Tholen maakt bekend aan kveehouders, dat de uitkeeriüg volgens de ivelwet ten kantore van den Gemeente er op 30 Juli en 1 en 2 Augustus a.s. n 91 uur in ontvangst kan genomen worden, on, 28 Juli 1932. 7 PUBLICATIEN. oeders alleen, wanneer zij dc handtee- dragen van den fabrikan t A. Mijnhard t 6 41717 BINNENLAND IEDERLANDSCH FABRIKAAT, r bevoordeeling van de bevolking van gen land schijnt men steeds nog maar s veel voelen. De Nederlandsche pen- n hotelhouders klagen steen en been, nd biedt zooveel natuurschoon en toch mep. met de vacantie altijd maar weer iet buitenland. Er zijn dit jaar zelfs buitenlandsche passen afgegeven dan jaar te voren. In liet orgaan van het ind van Ned. werkgevers kwam weer ten klacht voor van de Rijkscommissie werkverruiming, omdat fabrikanten, .b. de bemiddeling dezer commissie Jen om orders voor hun onderne- al dan niet met subsidie, t^ ver levering van onderdeelen door onderaanbesteden zonder hierbij het minst maar te bekommeren de vraag, of daarbij misschien de landsche industrie kan worden be- eeld. Een krachtig optreden van de lommissie zou hier zeker op zijn zijn. PHILIPS, de laatste dagen wordt er in de steden druk gecolporteerd met een |e „Criticus" genaamd. In het nurn- dat wij kochten lazen we een felle acht tegen de Rotterdamsche carga- wier eerlijke handelingen oorzaak en sterken achteruitgang van de haven (otterdam zouden zijn. Speciaal richt Schter het blaadje tegen het Philips- rn, waarvan allerlei slechts wordt d. Tot eene preciseering der feiten men echter niet, de politie zal wel Svat op de schrijvers hebben. Ter e heeft men zich van al dat geschrijf weinige aangetrokken. Er wordt op ogenblik bij Philips zelfs personeel nomen. Een 500 meisjes konden te werk worden gesteld. RISTELIJK-HISTORISCHE UNIE. de openingsrede, welke dhr J. R. :k Henckemans op de conferentie van ïr.-Hist. Unie te Lunteren heeft uit- oken, memoreeren wij dat de „om- igheden en verschijnselen, die het ezingswerk van 1033 in bijzondere zullen bemoeilijken liggen" op staat- t>> economisch, zedelijk en godsdiens- rrein. Een zestal verschijnselen zijn bijzonder belang: Ie de dalende, ske belangstelling, 2e de stijgende, ratische mentaliteit, 3e het toene- nationalistische streven, 4e de 'neer- de economische zorgen, 5e de drei- zedelijke achteruitgang, 6e de op- nde anti-christelijke propaganda." RELLETJES IN OVERSCHIE. nmunisten en O.S.P.'ers voeren in ichie een verwoeden strijd tegen de ten. De politie is tusschenbeide moe tomen, maar haar optreden is in de van de linies georiëuteerden partij 's overbodig geweest. Er kwam een idering«tegen de politieterreur te ichie". Nieuwe opstootjes, enz. Tenslotte eiden zich steeds meer menschen met eval. Een groote politiemacht moest en geconcentreerd. Overschie geleek lotte veel op een legerplaats. CRISISBESTRIJ DING. Amsterdam bad een onbekende Schout c plakkaten aangeplakt, waarin hij deelde een middel te weten om de in zes maanden op te lossen. Al wie 's avonds ora half negen op den Dam te komen. Dat was wat voor de nieuwsgierige Amsterdammers! Reeds lang voor het aan gegeven uur had zich een groote menigte op het Damplein verzameld. En nauwelijks had de klok half negen geslagen, of een bleeke jongeling klom in één der palen op het midden van het plein. Voordat de jongeman goed en wel zijn mond geopend, had, had een politieagent hem uit den paal gehaald. Tusschen twee agenten werd hij naar het politiebureau gebrachtdenzelfden avond nog werd hij op vrije voe en gesteld De groote menigte „kon" onverrichter zake huiswaarts keeren. Natuurlijk deed ze het niet, maar bleef nog uren lang over de politiek napraten. AUTOMATEN. Het is wat met die winkelsluitingswet. Geen dag gaat er voorbij of er doen zich nieuwe gevallen voor. Van belang is b.v. welke automaten wel, welke niet gebruikt mogen worden. In Dordrecht kwam iemand voor het kantongerecht, die een apparaat had vervaardigd, dat aan de achterzijde open, bijgevuld moest worden als er cén kooper was geweest. Volgens de ambtenaar van het O.M. was dit toestel geen auto maat. Een automaat moet zichzeff bijvullen zoodat de verkooper overbodig is. De ver dediger beweerde, dat verdachte nietwerk- zaain was geweest bij de automaat. Hij vulde de vakjes eerst bij wanneer de «verkoop" was ufgeloopen. En het bijvullen van een automaat was volgens de wet niet verboden. '1 Is lastig hier een oordeel te vellen WIJZIGING KIESWET. Er zullen enkele kleine wijzigingen in de kieswet komen. Men wil b.v. tegengaan het stellen van candidalen, die toch nooit een zetel behaion door de indiening der candidatenlijsten iets moeilijker temaken. Teneinde de versnippering van stemmeu te verminderen, wordt voorgesteld het percentage van 75 van den kiesdeeler, noodig voor een restzetel, te verhoogen tot 90. OVERDREVEN? De Eerste Kamer was voornemens aan liare medeleden Jhr. Mr van Sasse van IJsselt en mr. Smeege, die onlangs den tachtigjarigen leeftijd mochten bereiken een maaltijd aan te bieden. Aan dit voor nemen is echter geen uitvoering gegeven wegens de huidige crisis, welke het be trachten van soberheid op elk gebied en door een ieder noodzakelijk doet zijn." De kamer meende, ook anderen ten voor beeld, van het aanrichten van een gastmaal te moeten afzien. Eerlijk gezegd vinden wij dit een beetje overdreven. Bij Kon. besluit zijn benoemd in de provincie Zeeland, met ingang van 10 Juli tot dijkgraaf van den Óudèpolder van St. Philipsland, A. A. van Nieuwenhuyzen te St. Philipsland met ingang van 1 Aug. tot gezworene van den Oudepolder van St. Philipsland L. J. van Nieuwenhuyzen te St. Philipslandtot gezworene van den Nieuwe Annex Stavenissepolder Ghr. Luijk Jzn. te Slavenissetot gezworene van het waterschap De Vrije Polders onder Tholen C. Bierens en P. G. A. de Wit te Tholen. BUITENLAND Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer'17y2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. De paleisrevolutie in Pruisen is het onderwerp van de week geweesL Von Hindenburg benoemde ;rijkskanselier von Papen tot rijkscommissaris in Pruisen. Dr. Bracht, de burgemeester van Essen door von Papen met alle volmaclften be kleed, zal in de naaste toekomst over Pruisen regeeren. De uit socialisten en katholieken bestaande Pruisische re^eering is van het tooneel verdwenen, terwijl daar naast een groot aantal hoofdambtenaren op wachtgeld is gesteld. De Schupo werd ondergeschikt aan den rijksvveerminister Voor bet stadsgebied Groot Bèrlijn en de geheele Mark Brandenburg is den be perkten staat van beleg afgekondigd. Ber- lijners en Brandenburgers st^aan met negen teenen in gevangenis of; tuchthuis en wandelen met een strop oni den hals rond In het kort, de eerst iioodi<re maatregelen rr" "1' Al voor een rustige overgifte van de machts belang in stelde werd uitgerioodigd middelen van den Staat aan, de naUonaal- socialisten zijn genomen. We moeten nu maar afwachten, wat er verder gaat ge beuren. Tot op het oogenblik is alles kalm verloopen. Het is bij papieren protesten gebleven. Naar hun zeggen willen de soci alisten aan de regeering geen voorwendsel geven om de verkiezingen, welke op 31 Juli plaats hebben, uit te stellen. De waarheid is, dat de socialisten zich te zwak voelen om den opmarsch der nazi's te keeren. De mentaliteit der Duitsche bevolking is ook zoo geheel anders als in de dagen der Kapp-putsch. Wel is de verbittering in arbeiders kringen over de werkloosheid en de voort durende loonsverlagingen groot, maar eene algemeene werkstaking zou thans toch op een fiasco uitloopen. De socialisten hopen nu bij de verkiezingen succes te hebben. Dat hopen de nationaal socialisten ook. Eu deze laatsten zullen niets onbeproefd laten om eene meerderheid van stemmen te verkrijgen. Hun bewind zou dan ook nog in het teeken der „wettigheid" staan. Maar wanneer de uitslag der verkiezingen eens niet in het voordeel der nationaal- socialisten mocht zijn, gaan ze natuurlijk toch hun gaug. In Italië is 't ook al hommeles. Vijf ministers zijn afgetreden en daaronder' bevinden zich zeker drie krachtige, be- kvyame personen. Tot hen behoort de minister van buitenlandsche zaken Grandi. Wat deze op zijn geweten heeft is nog onbekend. Maar wij vermoeden, dat het jongste succes der Fransche politici ter zake het accoord met Engeland aan dit ontslag niet vreemd zal zijn. Lang heeft Mussolini-fjrandi zijn gang laten gaan. De Üuce had zich geheel bij de opvattingen van den .bekwamen Grandi neergelegd. Nu deze echter geen successen behaalde heeft Mussólini hem losgelaten. Misschien heeft fascistisch Italië politieke successen op het oogenblik hard noodig Van buitengewoon groote beteekenis zijn de conferenties, welke deze week in Ot tawa gehouden werden en nog tot Sep tember zullen worden voortgezet. Een vierde deel der bevolking der aarde is daar aan het bespreken hoe tot verleven diging van den inter-Britschen handel te geraken. Het schijnt, dat de Ganadeezen bereid zijn aan de industrieelcn van Shef- field voorrechten te verleenen, wanneer Engeland omgekeerd aan de landbouw producten van Canada zekere voorkeurs rechten wil geven. Mogelijk, dat de Engel- sche ijzerindustrie daarmede gebaat is. Minder volgzaam zijn blijkbaar Ierland en Australië. In ieder geval vormen de con ferenties te Ottawa een prachtige inleiding voor de te houden economische wereld conferenties. In Genéve weid eene resolutie Benesj aangenomen. Men wilde, alvorens met vacantie te gaan, toch iets aan de wereld toonen. Duitschland en Rusland stemden tegen d$- resolutie, hetgeen voldoende is om er de betrekkelijke waarde van te demonstreeren. Onze afgevaardigde prof. Rutgers somde als lichtpunten der reso lutie op le. verkondigt de resoultie het beginsel van de afschaffing van ieder luchtbombardement. Ondanks de vele ge maakte reserves is het eene overwinning dat het verbod van elk luchtbombardement door zekere delegaties is onderschreven. 2e. Doet de resolutie een stap op het ter rein van de directe kwantitatieve beper king der artillerie door de beperking te eischen van alle stukken zwaar geschut van een bepaald kaliber. 3e. Veroordeelt de resolutie volstrekt den chemischen, bacteriologischen en brandstichtenden oor log. 4e. Spreekt de resolutte zich uit over de noodzakelijkheid van een wezenlijke vermindering van het personeel der land macht. In de Spaansche Cortes schijnt een op vallend aantal afgevaardigden zwarte bril len te dragen. Een der afgevaardigden, om de reden van deze nieuwe mode ge vraagd, heeft ronduit erkend, dat men door de groote hitte gevoegd bij het ab normaal groot aantal vergaderingen ten slotte den slaap niet meer baas kon. Achter de beschermende zwarte glazen kon men rustiger een dutje doen. In België is het nog steeds onrustig de staking der mijnwerkers van de Bori- nage, het Gentrum en Charleroi breidt zich zelfs uit. Een groote strop schijnen de hotelhouders van Brussel te hebben als gevolg der stakingsonlusten. Vele bui tenlandsche reisvereenigingen hebben het logies afgeschreven, 't Lijkt ook niet pret tig, thans in België te reizen. Mooie ge legenheid voor Nederlandsche toeristen om eens in eigen land te blijven. Een verwoede douaneoorlog wordt er op het oogenblik tusschen Oostenrijk en Hongarije gevoerd. De Hongaarsche stu denten „interesseeren" zich bijzonder voor het geval. Zij organiseeren een boycot van Oostenrijksche goederen, eischen, dat alle buitenlandsche passen, die ook voor Oos tenrijk geldig zijn, onmiddellijk worden ingetrokken en dat Hongaarsche onder danen onmiddellijk Oostenrijk moeten verlaten. Er heerscht een opgewonden stemming. Engeland en Ierland schijnen in eenzelfden douaneoorlog te zijn ge wikkeld. Op IJsland heerscht groot gebrek aan sprekers over verschillende onderwerpen voor de omroep-microfoon. Geld om buiten landsche sprekers over te laten komen, is er niet. Men is nu op de origineele ge dachte gekomen om aan alle IJslanders in staatsdienst de verplichting op te leggen zich ten minste 2 maanden per jaar voor het houden van voordrachten ter beschik king te stellen van de Omroepmaatschappij. In Biglen (Zwitserland) viel een hagel steen uit de lucht grooter dan een etensbord. De dikte bedroeg meer dan 3 centimeter, het gewicht was meer dan een kilogram. Das na drie dagen was hij gesmolten. DE MOORDENAAR VAN PRESIDENT DOUMER. Maandag is te Parijs het lang verbeide proces tegen den moordenarr van den Franschen president begonnen. De beschuldigde, de Rus Gorgulof, werd na onderzoek door deskundigen, toereken baar verklaard, hoewel hij zich tijdens het geheele verhoor als een zonderling deed kennen. Drie dagen heeft het proces geduurd en het slot was dat Gorgulof ter dood is veroordeeld. Voor het vonnis is geen beroep mogelijk, alleen de president der republiek kan gratie verleenen, waardoor de doodstraf kan worden veranderd in levenslange ver banning naar de Fransche dwangarbeiders kolonie in Fransch Guany. De verwachting is dat een verzoek orn cassatie en eventueel later een gratie verzoek, indien het wordt ingediend, zal worden verworpen. ONDERWIJS. R. H. B. S. BERGEN OP ZOOM. Toegelaten zijn tot de le klasse: J. Beijboer en J. Rijnberg van Ond-Vossemeer. Ja.TazelaarenJ.de Bres van St. Maartensdijk; M. Bil van St. Annaland. Bevorderd van de le naar de 2e klasse: J. Bastiaause van St. MaartensdijkJ. van der Slikke van Poortvliet. Bevorderd van de 2e naar de 3e klasse L. Fridericbs van Ond-VossemeerM. Geuze van PoortvlietI. Hage en Dina Rijstenbil van Scherpenisse J. Klompe tsd Tholen. Bevorderd van de 8e naar de 4e klasse: H. van den Berg van Tholen M. Bil van St. Maartensdijk. Bevorderd van de 4e naar de 5e klasse: J. de Bres, P. de Bre«, M. Groenewege en A. van Oost van St. Maartensdijk C. Stoffers en Jeanne van der Valk van Tholen. Ond-Vosaemeer. De heer A. C. van Dijke van hier, onderwijzer aan de O. L. School te Krimpen a/d Yssel, voordien te Hoedekenskerke, slaagde te Rotterdam voor de hoofdakte. THOLEN, 29 Juli 1932. WEER EEN SUCCES. Voor de tweede keer dit jaar, werd door den heer M. C. Dearloo, bakker alhier, inge zonden op een vakwedstryd in ons land en wel te Groningen. Hier weid door den heer Dearloo een zilveren medaille behaald. Dinsdagmiddag was het 7-jarige Geertje de Jonge in de schoeDmakerswerkplaats van J.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1