19> eb rol lat ogeo i als t die npo: 'olde groo 3I0D ;edaa ns. Het is wonderlijk en hij richt zich zoons. Ik heb gekend als knapen, ow gang door het leren mogen volgen r is reeds droefheid in voortgekomen, aar is ook blijdscbp geweest, thans staat er op de laatste rustplaats van ow vader, s ook een trouwe vriend voor U, maar getroost met de gedachte dat er een Vader hemel is die niet weggaat, dat er een 11.1. Jezus Christus is, die ons een groote gewezen heeft om voor ons in deo dood gaan. Ik weorch li van harte toe dat eeren zegeo met U allen zij. Ameo. oudste zood, Dr. A. C. Polderman, dankte de familie zeer aangedaao, voor de eer aan zijn vadbr bewezen. In verband met het plotselinge overlijden beer J. Polderman, is als tijdelijk nteontvanger aangesteld de heer F. M. ard. De Voorzitter wijst er nog op dat er leden zijn die meenen, dit bleek bij de jongste schatting dat er koeien van f 800 zijn, hij wekt ieder in zijn kring om indien zij buren hebben die dit meenen te overtuigen dat men een koe ter waarde van f 150 niet aan mag geven voor f300. Bij de rondvraag worden nog eenige inlichtingen gevraagd betteffende ziektegevallen die een dier wel geschikt doen zijn werk te verrichten, terwijl de ziekte tooh ongeneeslijk is. Het Bestuur zal deze gevallen nagaan. Daarna werd de vergadering gesloten nadat de Voorzitter de leden van het stembureau de h.h. A. Gaakeer en C. Dorst nog dank had gebracht. Die! wo»d. IERPENI8SE. Door den heer M. tiolier Je. lag genomen als voorzitter van den modernen eu tninbonwarbeidersbond terwijl in dieDB is gekozen de heer C. van Ast Gz. 1VENI88E. In de alhier gebonden boiten- algem. vergadering van de Coöp. Boeren- .ok werden in de vacature dhr J. C. ndijk (benoemd als bestuurslid) gekozen van den Raad van Toezicht dhr M. van en als plaatsvervangend bestuurslid, wegens annemiüg van dhr I. Hage Iz. dhr C. L. Jz. Oogeveer 2 jaren geleden verloor de zoon hr Blijleveo, bij de werken aan de nieuwe alhier, zyn gouden horloge. Dezer dagen gedeeltelijk uitdiepen der havenkom dit horloge alweer gevondeu. In den laatsten Dacbt zijn, waarschijnlijk een hond, 13 konijnen van dhr O. alhier ai II. ;el de Onde Doos. EEN ZONDERLINGE BRIEF, slot van den zonderlingen brief van do- B. te Noordwijk aan Zee, een domioé, wat noten op zijn zang had, zooals wij vernomen, vervolgt nu nog „het spreekt zelve, dat een beroepen Predikant uiet vrij transport van goederen, maar ook Personen van hem eu de zijnen beeft, timmerman om meubelen af te breken te zetten vrij, dae ik wenschte, dat ik kunnen blijven, ik weet het niet, ik geen beraad en hou het io overdenking, daar alles wat ik op miju hart hadde, exu- mijne vrijpostigheid en vrijmoedigheid, ik schrijven, dan kannen wij elkander erstaan, en er valt posieriori dan niet ibelen, inen weet dü alle», en ik blyv nog wat ik doen wil en de gemeente wat eij hoe dagt ds. C. in het godsdienstige van hier vertrek loopeu er classicale op losmaking weduwebeors etc., daar ik niets aaD, dat is mijn zaak niet. segene u in Zijn werk, enz. er moet toch uog een P.S. bij natuurlijk, beroeping eenparig en met algemeen ge- van Kerkeraad, Gemeente, Regenteo, igtsheerik schrijv alles gul, eo God weet, omstandigheden dwingen inij er mij toe. GEMENGD NIEUWS. "gn ker n d izij ede lig jus Ij- vergadering O.V.T. week hield in Hotel *Do Gouden Leeuw" iherpenisse onder Voorzitterschap van den D. Klompe bovengenoemde maatschappij haar sene vergadering. Voorzitter die de aanwezigen een welkom betreurde hel dat de vergadering zoo slecht VI88CHEN IN DE WADDENZEE. Bij beschikking van den minister van eco nomische zaken en arbeid van 11 Juli is be paald 1. met ingang van heden tot een nader vast te stellen datum wordt een aangegeven gedeelte gesloten voor de visscherij 2. het vi9schen binnen dat gedeelte wordt vergund op voorwaarde, dat niet gevischt wordt met eeQ mossel-, oester- of wnlkenvischtnig en dat geen gebrnik gemaakt wordt vaD eenig middel om mossels, oesters of walken te vangen 3. het districtshoofd kan in bijzondere ge vallen ontheffing verleenen van de sub 2 ge stelde voorwaarden, ooder de noodige bepalingen ter voorkoming vao misbruik; 4. het onder 1 bedoelde gedeelte vao de Waddenzee wordt omschreven als volgt Io het oosten begrensd door de lijn, gaande van den spitsen toren van Uithuizen over den molen van den Lanwerpolder naar de oostzijde van het eiland Rottum en iu het zuiden door deo afsluitdijk in de Zuiderzee. Nader is bepaald, dat de gesloten tijd voor het visschen met de ansjovisfoik in de Wadden zee in 1932 zal iogaao op 1 Aogustus. WIE BEEFT GESCHOTEN De eigenaar van een café aaD de Stille Veer kade in Den Haag vertoeft root zijn hoisge- nooten voor korteu tijd buiten de stad eu had de zorg voor zijn zaak overgedragen aaD eenige familieleden. Dinsdagavoud omstreeks half acht kwamen 5 personen het café binnen en bestelden eeD consumptie. Na korten tijd stonden de bezoekers op en een hunner wilde de verteringen betalen. Plotseling klonk een schotde man die betaalde werd getroffen en zakte ineen. Wie het schot heeft gelost is niet opgehelderd, gewonde ia de 24-jarige M. G. B., die De .nleiding vao de critiek door den heer Groenwege in de vorige vergadering geuit, deze insinueerde dat door den directeur uit en zouden zijn gedaan zonder dat eerst een eofr'DÉ> *8 ontvangen, bevreemdt het hem dat dhr Groenewege, noch dhr Steendyk die beiden itgenoodigd, aanwezig zijn. Voorzitter vraagt of de vergadoriog, teneinde zaak te onderzoeken, een commissie noodig Er is een blaam op Voorzitter en Bestuur le pen hetgeen hij met kracht afwijst. heer P. Nelisse acht een dergelijk onderzoek een commissie niet noodig. heer Gaakeer meent dat indien er van de aldigingen één woord waar was, de heeren middag wel verschenen wareD. heer Dorst vraagt of het wellicht aanbevelens- zou zyn indien de heer Groenewege eens bij Directeur aan hnis kennis kwam nemen van °fscheiden. Voorzitter wenscht dit in geen geval, daarom hij ook namens het bestuur of men een com- wenscht tot onderzoek, vergadering spreekt zioh uit dat zij het niet g acht een commissie te benoemen, waarna de itter dankt voor dit bewijs van vertrouwen in eleid van het bestuur en dat van hem. orlezing wordt gedaan van de wijze van signale- opnemiug eener Onderlinge Veeverzekering te Kruiningen. Waar blijkt dat de controle evenzeer voldoet acht men het niet noodig moeilijker en niet afdoender systeem in eren. Brna doet de secr.-Penningmeester verslag over toestand der maatschappij, welk verslag wordt ekeurd ook het jaarslag wordt goedgekeurd, aftredende bestuursleden de h.h. A. L. Hage en Vogelaar worden herbenoemd met op een na temmen. heer Hage dankt den leden voor het in hem ie vertrouwen en zegt toe steeds met al zijn ten de belangen der My. te zullen behartigen dhr Vogelaar sluit zich hierbij aaD. Voorzitter hoopt dat beide heeren weder op e aangename wijze" als steeds met hem samenwerken in het belang der Maatschappij tot nogtoe steeds in goede harmonie ge- dde. plv. leden tot nazien der rekening worden ;en de h.h. P. J. Nelisse en B. J. van Westen, Nelisse neemt zijn benoeming aan, dhr van zal bericht worden gezonden. Ide bij de komst der politie hevig bloedend op den grond lag. De geneeskundige dienst vervoerde hem naar het ziekenhnis, waar men zijn toestand zorgwekkend achtte. Commissaris Kramer was inmiddels ter plaatBe verschenen en stelde een onderzoek io. De be heerder van de zaak kon hem echter weinig mededeeleo. Ook kon hy geen aanwijzing'geven omtrent den persoon, die het schot gelost had. Een van het vijftal was Dog in het café aan wezig en werd door de politie verhoord. Ook hij kou geen inlichtingen omtrent den dader geven. Commissaris Kramer oordeelde het noodig den man aan te houden en liet hem naar het hoofdbureau van politie overbreDgeD. De dader is iumiddels door de politie aauge- honden en opgesloten. KERKINBRAKEN TE SMILDE. Gisternacht is ingebroken in de Gereformeerde kerk te Smilde. Er wordt een aaozieulijk bedrag aan geld vermist. Het joiste bedrag kon nog niet worden opgegeven. De indringers hebben in het kerkgebouw alles overhoop gehaald. Ook is een iubraak gepleegd in de Hervormde kerk te Bovensmilde. Hier wordt echter niets vermist. EEN HONDERDJARIGE. Te Alphen (N.-Brheeft de weduwe J. Oomen- Horrevoeta haar lOOsten verjaardag gevierd. Het oudje is sedert een paar jaar blindverder maakt zij het Dog vrij goed. Het geheele dorp vlagde, en er werd bij deze gelegenheid een historische optocht gehondeD, waarbij voorstellingen van kleederdracht, zeden, gewoonten en verkeer van een eeuw geleden. DE ROUW VAN EEN SMOKKELAARSTER. Eene in diepen rouw gekleede dame, met een zwaren zwarten sluier over het hoofd, begaf zich van Kerkrade naar Her- zogenrath. In de eene hand droeg ze een bouquet bloemen, in de andere hand een fijn leeren koffertje. Surveilleerende be- j ambten hielden haar aan en waren zoo vrij het koffertje te onderzoeken. 15 pond tabak kwam te voorschijn. Bovendien werd de dame nog meegenomen naar het dou anekantoor. De visiteuse vond nog 12 pond tabak die in haar kleeding was verborgen. In totaal had de smokkelaarster dus 27 pond tabak frauduleus over de grens ge bracht. Alles werd in beslag genomen. De dame had nü wel alle reden om te treuren. ONTZIET DE PAARDEN De Koninkl. Nederl. Automobiel Club richt zich tot alle automobilisten met het verzoek in deze zomermaanden wel bizon- dere aandacht te willen schenken aan de paarden. Op warme dagen wordt er van paard, dat voor een groentenwagen of EEN EIGENAARDIG GEVAL UIT DE DIERENWERELD. De heer Halbertsma te Grouw had een kip zitten broeden op eieren van een bergeend. Toen na 4 weken broeden de eendekuikens uitkwamen, werden ze met de kip in een door gaas afgesloten ruimte gelaten. Van dien tijd af was er steeds een vreemde eend, welke bijna nooit van dit hok wegweek. De heer Halbertsma vond dit wel zeer eigenaardig, doch pas later zou blijken wat het dier in zijn schild voerde. Toen n.1. de eendekuikens groot genoeg waren, werd de kip er bij weggenomen en werden de kuikens los gelaten. Wat deed nu de vreemde eend Hij, die ongeveer 4 weken lang steeds de wacht bij het hok had gehouden, ontfermde zich direct over de jonge eendjes en is thans nog eiken dag met hen op pad. ONDERWIJS. Oud-Vossemeer. De heer Boot, onderwijzer aan de o. 1. s. alhier, is te Rotterdam geslaagd voor de hoofdacte. Scherpenisse. Geslaagd voor bet einddiploma aan de Middelbaar Technische School te Haarlem de heer P. H. Jager alhier. plaatje voor dit mooie doel in ontvangst te nemen. Ook zijn wij bereid op aanvrage een reclame biljet te zenden. Wij vragen U dos nn een klein offer, want bedenkt dat vele kleintjes één groote maken. Steont ons in ous werk, voor de lijdende menschheid J. J. SCHOON J.Jz. Brogstraat 27, TholeD. RECTIFICATIE. In het noromer van 8 Juli onder venlken- leokenring daar staat in rnbriek Hengstveulens 3e prijs Jaap vaD Reigersbnrg vao Anth. L. Hage 8t. Maartensdijk dit moet zijn veulen van M. J. C. Geluk Ood-Vossemeer. BURGERLIJKE STAN0 SPORT. Oad-Voesemeer. Voetbal. O. V. C. 1 tegen Militair elftal te Bergen op Zoom met 12 in nadeel O. V. C. Tholen. De seriewedstiijdeu van de voetbalver- eeniging T. V. V. zijn al eeD paar weken aan den gang. De thans gespeelde wedstrijden zijn H. M.S. 2—Dosko 3 0—2. T. V. V. 2 tegen D. E. V. O. 1, 4—1. Xerxes— D. E. V. O. 2 5 0 wegens niet opkomen van laatstgenoemde clob. T.V.V. I tegen H. V. C. 15. Deze wed strijd is vorige weck gespeeld. Veel is daar niet vaD te zeggen, alleen zullen de spelers van T.V.V. gemerkt hebben dat oefening uoodzakelijk is eu dat voetballen niet geleerd wordt zooder oefeoing. De wedstrijd werd niet al te best ge leid, maar dat doet niets aan het spel af, dat was zeer slecht. Zaterdag a.8. staan een paar mooie wedstrijden op het programma nl. om 6 unr 8. V. C. 1 tegen Dosko 4 eo om 7.30 uur Fijnaart 1 tegen Dosko 2. Het Harmoniegezelsehap „Concordia" zal zijn medewerking verleenen. Zie voor nadere bij zonderheden de in dit nnmmer voorkomende advertentie. VERK00PINGEN EN AANBESTEDINGEN. Oud-Vossemeer. Door notaris D. van de Velde te Tholen, werden geveild twee woonhuizen met erf staande in de Molenstraat groot 1 A. 95 cA. toabehoorende aan wijleu C. Uijl, wed. C. Qnak- keiaar, gekocht door dhr Mach. Kievit alhier voor f 2200.eu een woon- en winkelhuis staande iu den ring vat. het Dorp, bewoond door W. J. L. Doow, groot 1 A. 30 cA. aan dhr C. v. d. Klooster voor f 2100, INGEZONDEN sleeperskar gespannen is, toch reeds veel gevergd, maar nog meer wanneer het moet stilhouden en zijn vracht weer aan trekken. Stopt dus zooveel mogelijk voor paarden: het gaat uw automobiel gemak kelijker af dan een paard; en het is toch altijd maar om een paar seconden te doen. Geachte Redactie. Hiermede hebben wij de eer U beleefd te vejzoeken onderstaand berichtje in Uw veelge lezen blad te willen opnemen. Voor Uw welwillende medewerking zeggen wij U bij voorbaat onzen hartelrjken dauk eD verblijven inmiddels Hoogachtend, Namens de Ver. tot Bevordering der Belangen van T. B. C. Patiënten in Nederland, J. J. SCHOON J.Jzn. Plaatselijk verzamelaar. Wat zullen wij met onze oude rijwielplaatjes doen Over enkele weken wordt U weer verplicht een nieuw belastiogplaatje op nw fiets te plaatseD Het onde plaatje beeft voor U du« geen waarde meer. Het vorige jaar ziju circa DRIE MILLIOEN rij wielplaaljes verstrekt, die bij het verwisselen op 1 Aogustns voor U geen waarde meer hadden. Waar bleven deze plaatjes, die voordien nutteloos werden weggeworpeu Door de Vereeniging tot Bevordering der belaDgen vau T.B.C. patiëuten in Nederland, werd het iuitiatief genomen, genoemde plaatjes en ook andere metalen te verzamelen, teneinde ze dienstig te maken teD bate van hen, die voor nazorgbehaudehng in aanmerking komen. Dank zij de medewerkitig van velen, die hiertoe hebben bijgedragen, konden wij aaD het einde van het jaar een totaal gewicht van plm. 5000 K.G. koper bijeen krijgen maar waar wij welen dat elk plaatje 4 gram weegt bd dit vermenig- voldigen met bovengenoemd aantal, dan komeo wij aan een gewicht van 12000 K.G. koper, hetgeen een zeer bednideDd bedrag zal kunnen opbreogen. Hoewel aan t.b.c. bestrijdiog momenteel vrij veel wordt gedaau, zijo er toch nog veleo, die tengevolge van geldgebrek uiet kunnen worden uitgezonden. Nog minder kan worden gedicht aan NaZORGBEHANüELING. Door geldgevrek dreigen velen die wellicht behondeD kunuen blijveD.ten onder te gaanals... op hen maar de „Nazorg" wordt toegepast, zul'en velen voor grootere ellende gespaard kannen blijven. Vandaar.een beroep op ALLE bezitters van rijwielen die een steentje kannen bijdragen tot verwezelijkiog van ons doel. Door het rijwielplaatje NIET in de vuilnisbak te deponeoren, doch dit te willen zenden aau onder- slaand adres, welk gaarne bereid zal zijn, Uw Gem. THOLEN van 1521 Juli. GEEN AANGIFTEN. Gem. STAVENIS8E over Juni 1932. Geboreo Matthijs Abraham, z. v. J. M. Koe man en N. Geoze. AdriaaD Abraham, z. v. J. D. Riedijk eo W. 8. Stontjesdijk. Johanoa Lucretia, d. v. L. Roozemond eo J. P. Kaashoek. Gehuwd Dirk J. Kardux (van Steenbergen) jm. 23 j. 8D Heleua I. Stontjesdijk, jd. 19 j. Heodrik Vleugdenhil (van Maasslnis) jm. 34 j. eo Pteleroella G. Gaakeer, jd. 38 j. Jan Jo- hannis Vermaas, 21 j. jm. en Kommertje Hage, 19 j. jd. Willem van HaafteD, 28 j. jm. en Cornelia J. Eerland, 26 j. jd. Gem. POORTVLIET over Jnni 1932. Overleden Hobregt van Westen 49 j., echtgeD. van Cornelia vaD de Velde Stontjeadijk. Cornelia van PotteD, 58 j., echtg. van SteveD de Rijke. Maatje Jannetje Elenbaas, 78 j., wedawe van David van de Velde. Geboren Belia Martioa, d.v. Abraham Daniël Eleobaas en van Cornelia Johanna Catharina van Putte. Willemina Cornelia, d.v. Leendert Oostdijk en Willem Vermaas. Adriaan Martions, zv. Heodrik Hartog eD Coroelia Maria Ista. Willemijna Catharina, d.v. Cornelis Marinns Geaze en Elisabeth Cornelia van As. Marinns Anthonie, z.v. Marinns Anthonie Poot en van Heodrika Anthoniase. Gem. SINT MAARTENSDIJK over Juni 1982. Geboren Helena Cornelia, d.v. J. J. Slager en L. Bolier. Jacobos, zv. C. Knolst eD E. J. vau Nieuwaal. Martiuus, zv. A. P. van Damme en C. A. Hoek. Elisabeth Sazanna, dv. A. M. Polderman en M. J. Potter. Elizabeth Martha, d.v. J. Polderman en M. Quist. Jacomina Johanna, d.v. J. C. Polderman en J. Moelker. Ondertrouwd: J. P. Jasperse jm. 32 j. en M. A. Moouen jd. 25 j. J. Lindhout jm. 26 j. en M. A. v. d. Rhee jd. 24 j. Getrouwd A. Verborg, jm. 21 j. en I. Priem, jd. 21 j. L. P. van Beveren jm. 22 j. en P. M. Hengstmeugel jd. 20 j. I. van Dalen jm. 22 j. en L. M. C. Hage jd. 21 j. OverledenB. Hage, 89 j., weduwe van J. Noom. KERKNIEUWS. Poortvliet. Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk alliier, Ds. J. E. Klomp te Ede. Scherpenisse. Beroepen by de Ned. Herv. Kerk alhier candidaat C. J. de Haan te IJsselatein. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 our ds. de Bres en nam. 2.30 ds. Wolfensberger. Ger. Kerk voorm. 10 unr en nam. 6 uur dr. Veltenaar. Oud Gerei. Gom. voorm. 10 uur nam. 2.30 en 'savonds 6.30 leeskerk. Vrije Ger Gem. voorm. 10 uur, nam. 2.30 en 's avonds 6,30 uur leeskerk. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm 10.30 leeskerk en nam. 3 uur ds. de Gidts. Ger. Kerk voorm. 10.30, nam. 3 uur dhr de Vries en 's avonds 7 uur leeskerk. Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 'savonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 nar ds. Moerman. Oud Ger. Gem voorm. 10.30, nam 3 en s' avonds 6.30 leeskerk. ST. MAARTENSDIJK. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam. 3 unr ds. de Bres. (H. Doop.) Oad Ger. Gem. voorin. 10.30, nam. 3 en 's avonds 6.30 leeskerk. STAVEN1SSE. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. Moerman eu nam. 3 uur leeskerk. Ond Gerei. Gem. voorm 10.30 nam. 3 en 'savonds 6.30 leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 ds. de Gidis nam. 3 unr leeskerk. Geref. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur leeskerk. Oud Ger. Gem. voorm. 10.30, nam. 3 en 's avonds 7 nar leeskerk. Donderdagavond 7.30 uur ds. Baaij te Tholen. MARKTBERICHTEN THOLEN, 22 Juli 1982. Boerenboter f 0.725 per pond. Roomboter f 0.726 Kieren f 2.50 per 100. Noteering te Middelburg, 21 Juli Boerenboter (part. prijs) f0 80. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Juli Graden C. Zaterdag 16 21, Zondag 17 20, Maaudag 18 19,8 Dinsdag 19 19,2 Woensdag 20 Donderdag 21 18,3 Vrijdag 22 19,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 3