aUO hier blue band •"verr assend nieuws nog altijd 25 ct. par half ponds pakje uitkeeringen, die bij ons de werkloozen ontvangen. Daar kan toch niet veel van af! In Brazilië wederom revolutie. De koffie planters van Sao Paulo willen zich niet bij den bestaanden toestand neerleggen ze wenschen aan het hoofd der regeering j te staan. Op het oogenblik, dat wij dit schrijven staat een leger van 35.000 man lederalen, dat zijn regeeringstroepen tegen over de 20.000 man sterke strijdmacht van Sao Paulo. Het schijnt heelemaal in Zuid-Amerika te rommelen. Uruguay heeft de diploma tieke betrekkingen met Argentinië ver- broken. Bij een bezoek van den kruiser „Uruguay" tijdens het Argentijnsche nati- j onale feest schijnen zich incidenten te hebben voorgedaan. Engeland behartigt thans de belangen van Argentinië in Uruguay, 't Is altijd lastig de oorzaken der woelingen in Zuid-Ainerika op te sporen. Doorgaans zijn het botsingen tusschen Engelsche en Noord-Amerikaansche be langen. In Mantsjoerije is het nog lang niet rustig. Verschillende regimenten zouden zich hij de opstandelingen hebben aange- sloten, andere weigeren tegen de Ghineezen j te vechten. Ook de verhouding tusschen Japan en Rusland is alles behalve van vriendschappelijken aard en, ondanks het feit dat de toestand niet meer zoo ernstig is als hij zich oorspronkelijk liet aanzien, is een oorlog tusschen deze staten geenszins buitengesloten. In de afgeloopen week werden verschillende Sovjet-ambtenaren, werkzaam bij den Chineeschen Ooster- spoorweg,door deMantsjoerijsche regeering gevangen genomen, terwijl entrepots van dien spoorweg werden bezet. Allerlei verontrustende berichten komen uit Zuid-Slavië. De toestand zou inderdaad hopeloos zijn. Een VVeensch blad waar schuwt zelfs: „Als de dingen in Yougo- Slnvië zoo doorgaan, zal de wereld na het Serajewo van 1914 een Serajewo van 1932 beleven". In de plattelandsgemeenten worden de raadhuizen bestormd, portretten des konings op straat geworpen en de verboden Kroatische vlaggen geheschen. In Dalmatië en Ilerzegowina nemen de betoogingen toe. In Bosnië worden de graanpakhuizen van den Staat bestormd Een ontzettende droogte heerscht in Hongarije. Het riviertje Perint in het graafschap Vas is geheel uitgedroogd. Op enkele plaatsen slechts stond het water nog 10 tot 20 c.M. hoog. Daar hadden zich tienduizenden visschen verzameld, die ellendig te gronde zijn gegaan en een verschrikkelijken stank verspreiden. Thomas Bat'a, de bekende Tsjecho Slo- wakijsche schoenenkoning verongelukte bij een vliegtocht naar Zwitserland. Een der grootste industrieeleu der wereld Bat'a kan vergeleken worden met Ford heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. LANDBOUW EN VEETEELT PR1JS-CRISIS-BOTERMERKEN VOOR BOERENBOTER IN ZEELAND. De Voorzitter van den Bond van Boe- renboterproducenten in Zeeland deelt ons het volgende mede. De Regeeringscommissaris voor de hulp verleening aan de melkveehouderij, heeft de prijs der Crisis-Botermerken, voor boerenboter in Zeeland, voorloopig vast gesteld op '10 cent per K.G. boter. Na 1 Augustus moet alle boerenboter die verkocht wordt van zoo'n merk voor zien zijn. Tusschen 20 en 30 Juli bestaat in vrijwel alle gemeenten in Zeeland ge legenheid om Crisis-Botermerken te ver krijgen. De Districtscontroleurs, met een Commissie van landbouwvoormannen, houdt daarvoor zitting. Hieraan is vol doende bekendheid gegeven. Wie niet op de zitdagen verschijnt, zal de merken later bij de Districtscontroleurs moeten afhalen. Verkrijgbaar zijn: boekjes met 100 merken elk voor 1 pond prijs f5.25, hoekjes met 100 merken elk voor 1 K.G. prijs f 10.25, hoekjes met 20 merken elk voor 5 K.G. prijs f 10.15. Administratieve overwegingen hebben er toe geleid, dat de steunregeling, voor do boerenbóterproducenten in Zeeland anders geregeld is dan voor de fabrieken. Voor de fabrieken kost het Crisis-Boter- merk thans 42 cent per K.G. Aan het einde echter van bepaalde perioden ont vangen de fabrieken een uitkeering per K.G. verwerkte melk, waarbij rekening gehouden wordt met het vetgehalte. De boterfabrieken ontvangeu echter minder terug dan ze voor de botermerken betalen. Ieder die boter maakt moet een offer brengen voor hen die met verlies zuivel producten uitvoeren. De boeren nu betalen voor de merken direct de prijs die voor de fabrieken vast gesteld is, min de geschatte steun die aan de fabrieken later uitgekeerd wordt uit de Crisis-Zuivelpot. Als deze schatting tijdelijk iets te hoog of te laag blijkt te zijn, wordt dit bij latere prijs verandering der merken verbeterd. Voor de boerenboter dus minder admi- Ter voldoening aan de wet op het menggebod wordt Blue Band voortaan gemengd met 25°/o allerfijnste Roomboter onder rijkscontrole. Ondanks deze toevoeging van dure natuurboter BLIJFT DE PRIJS van Blue Band ONVERANDERD. AND 41667 nistratieve rompslomp maar toch een ge lijke behandeling. De winst voor de boterproducenten zit daarin dat de prijs van de boter voor het binnenland, die nu in het buitenland slechts 83 cent per K.G. opbrengt, kunstmatig veel booger gemaakt wordt. Die binnen- landsche prijs is al bij de f 1.30 per K.G. Men hoopt die prijs tot f 1.50 a f 1.00 per K.G. te kunnen opvoeren. Dat alle belanghebbenden trouw hun aandeel in het offer nemen dat gebracht moet worden om onze melkveehouderij, in het belang van onzen boerenstand, weer rendabel te maken. Probeer geen boter om te zetten zonder crisis-merk. Dat is gevaarlijk en oneerlijk. Houd de voorgeschreven, eenvoudige boek houding keurig bij. Uit het rapport over April vau de 5e Zeeuwsche Legwedstrijd teSt. Maartensdijk blijkt dat het verloop vau deo leg der 8 toornen is geweest, dat de Witte Leghorns (ahe toomeD zijn W. L.) van den heer A. Bruyuooge no. 1 zijn geworden met een totaal van 547 eieren ter waarde van f17.32, no. 2 Gebr. van den Berg 500 eieren ad f 16.83 en N. P. J. Pol derman 482 eieren ad f 15.85. Wat den leg in April betreft was die als volgttoom Bruyu ooge 129 stuks Gebr. s. d. Berg 117 N. P. J. Polderman 130; P. Dielemanvan Driel 78; G. F. Verwilghen 131D. Vermaas 107 H. A. Hanken 101; K. Helder 116. Gemid delde prodocUe van de benneu in de verschil lende jaren tot en met April i9 a. v. 1927/28 en zoo vervolgens: 69.5 eieren; grootste aautal van 1 hen 113 staks j 63,4116; 93,4—146; 78,7134 en thans 69135. Bij de gehouden keuring van stamvader en afstammelingen van wege de Prov. Rege- liogscommissio in Noord-BrabaDt gehouden te Steenbergen vondeu wij vermeld voor onze om geving onder no. 3 als vaderpaard „Teun Kladde" van de WitKoeuraadt te Steenbergen, afstam- meliugeD der eigeoaars van merries 8. Smits, Antb. Geluk en Mars. Geluk, allen te Oud- Vossemeerhierbij werd vermeld dat alle 15 aanwezige afstammelingen werden geprimeerd met f10.terwijl die van Smits en A. Geluk een medaille ontvingen. De iudrnk der jury was zeer goede afstammelingen, goed gelijnde veu len», waarvan enkele (hierbij worden enkele van de 15 deelnemeis bedoeld) iets hoogheenig. subsidie veer Stavenisse—Zijpe, dil zal in de volgende vergadering bij de begroeting tor sprake komen. De exploitatie der Prov. stoombootdiensten gaf aanleiding tot het niten van wenschen. Do Staten gaven toestemming tot het stellen van den rentevoet voor een aan te gane geldleening op ten hoogsse 60/q. De rekening der Provincie werd tenslotte vast- geiteld in ontvang op f 12.783.123.06 en in uitgaaf op fll 345 856.14. VOORLOOPIG BEHOUDEN. De Staten van ons Gewest zijn het niet in alle opzichten eens geweest met het voorstel vau Gedeputeerden om de subsidie aan het z.g. trambootje StaveuisseZijpe, in le trekkeu. In de meeste afdeeliogeu is er verzet gekomen en Ged. Staten hebben hun voorstel teraggelrokken, zij zollen in de najaarszitting met andere voor stellen komen. Wellicht hoodt dit id de bekende kapstok I Zoo behoodt bet eilaud Tbolen voorloopig dezen dienst, heigeen zeker ook te danken is aan de actie die van uit Stavenisse en omgeving, die bij deze bootverbinding beiang heeft, is te danken. PROVINCIALE STATEN. Dinsdag kwamen de Stalen van ous Gewest in open bare ziwing bgeen. Er werden mededeelingen ge daan omtrent de P.Z.E.M. Een wijziging Prov. wegenplau en wegenbelasting- verordening werd aangenomen. Inzake het Prov. wegenfonds werd nogal discussie gevoerd, tenslotte werd het voorstel Ged. Staten aangenomen. Het voorstel verbetering steigers Kortgene en Wolfaartsdijk werd goedgevonden. Er werden nog eenige tolafkoopen goedgekeurd, waarna in de middagvergadering tot buitengewoon lid van Ged. StateD werd benoemd de heer Kodde met IS stemmen. Aangenomen werd het voorstel van Ged. Staten om garantie te geven ten behoeve der betaliogen van de Gewestelijke tarweorganisatie. Zooals men elders in ons blad kan lezen trokken Ged, Staten hun voorstel in tot intrekking van laar 1 er op ook getro beo u.1. gew. i gaï eeren ouds de eer In v nteoi ard. IERJ logg al( i ndii ofe TH0LEN, 22 Juli 1932. ST. ANNALAND. Maandagmiddag werd onder groote belangstelling ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer J. Poldermao, oud-secretaris der gemeente etc. Ouder het groote aantal dat opgekomen was om deo overledene de laatste eer te bewijzen, bemerkten wij o. m. op den heer J. J. Polder man, burgemeester van St-Maartensdijk, den heer C. M. P. W. Hanssens, burgemeester van 8t-Annaland, den heer A. F. Hanssens, burge meester van Stavenisse, den heer W. L. Klos, burgemeester vsd Scherpenisse, de ambachtsheer Jhr de Casembroot. Toen de kist in het graf was neergedaald werd het eerst het woord ge voerd door den heer C. M. P. W. Hanssens, burgemeester der gemeente. Spr. zegt dat voor enkele maanden geleden de oudste wethouder aao de schoot der aarde werd toevertrouwd en thans staat hij aao d* groeve van deD gemeente-ontvanger. Wie had dat kunnen deuken dat dit krachtig lichaam zoo spoedig zou ter neerliggen P Men was dan ook zeer onder den indrnk toen men hoorde van het plotseling overlijden van den heer Polderman en men kon het bijDa niet gelooven. Hoewel de heer Polderman de leeftijd des ouderdoms beeft bereikt, zoo men hem toch nog wel enkele jaren toevertrouwd hebben, daar hij zich steeds ia een goede gezondheid mocht verheugen, wij zien hier dat men daar niet op kan bouwen. Vele betrekkingen beeft de overledene bekleed en heeft hij die steeds met groote werkkracht vervuld. Spr. memoreert dan enkele betrekkingen en wel 28 jaar is de heer Poldermao secretaris der gemeente geweest en de wijze waarop hij deze functie heeft bekleed is alle waardeering waardig, dan ontvanger griffier van het waterschap eD ook hier bleek dat de heer Polderman op het gebied van polderzaken een deskondige was, dan is bij 12 jaar bestuurslid ge weest van de afd. Groene Kruis eo daar heeft spr. altijd met zeer veel genoegen met hem samengewerkt. Zijn laatste vergadering daarin heeft bij nog over eeD zeer belangrijk onderwerp gesproken, maar wegens de tijdsomstandigheden kon dit niet uitgevoerd worden. Hoewel de tyd van rust reeds voor hem was aangebrol nB* hij op zijn post. Het is jammer dat h 200 van 1 Sep'smber niet heeft mogen want dan had hij ontslag genomen als g ar ontvanger, waarom jnist gewacht tot die Dat heeft de heer Polderman hem gedeeld, want dao was het juist 100 zijn vader en hij die vertrouwenpos hebben waargenomen. De beer Polde een hoog begaafd meoscb en zijn groo kracht is een voorbeeld voor velen, werk groote. waarde had werd in en b gemeente gezi en voor enkele jan bij «co koninklijke onderscheiding oi Hij spreekt hier narueus het gemeen ah hij den heer Polderman daukt hij voor de gemeente heeft gedaa zul Kir: dat steeds blijveD gedenken en baar blijven. Dan richt spr, zich tot de familie dat de slag vreeselijk is. Ik wil hopen de Almachtige de weduwe en ook de Zijn bijstand zal schonken. Dan richt i su t< lot het graf en zegt geachte heer P dank voor hetgeen U gedaan hebt, iVE U de laatste groet en wij nemen afschi( Uw a*cb ruste io vrede. Hierna sprak de heer A. J. Bierei Burgemeester. Hij wenscht ook uog ee woord te spreken voordat het lichaau kille schoot der aarde wordt toev< annï Zooals reeds gezegd is heeft de overled betrekkiugen waargenomen. Spr. bre dank voor de jaren die hij heeft moge werken met bem toen de heer Polderm taris was eo ook als ontvanger-griffier, een welbesteed leven achter zich e jammer dal hij nog niet vele jaren welverdiende rust heeft mogen geniei hoopt dat de familie gesterkt moge wo d, eindigt met den wensch dat hij ruste Toeu sprak jhr. de Casembroot als ai heer. 52 Jaar is u geachte heer P( rentmeester geweest. Wij waren dau getroffen toeD wij het bericht van Uw o kregen. U waart niet alleen onzen rent maar ook onzen vriend, het is een groo Spr. stemt in met de woorden reeds en dat de h*er Poldermao zacht roste Daarna sprak de heer Hanssens, burg van Stavenisse. Spr. zegt enkele spreken reeds de verschillende kwaliteiten van ledene ter Bprake gebracht en hebben zi werkkracht geprezen. Spr. wil hem gede collega. 20 jaar heelt spr. met werkt en niets dan lof voor hetgeen hi Ook brengt spr. zijn grooten dank groote vriendschap en gastvrijheid die heeft ondervonden. Ook was het geen dat hij secretaris werd van de Vereeoig burgemeesters en secretarissen in ooi Spr. zou een heele lijst kannen noemi gedeukt nog slechts de moeilijke dagen distributie en steeds koDdeu wij zien werkzaam man bij was. Het is een gro voor de familie, doch dit kan dat de heer Polderman niet voor uif geleefd en laat dit dan ook de troost deze dageD. Spr. eindigt met een groet te eu de woorden Uw asscbe ruste in vre< Daarna sprak Ds. Waardenburg. Diet gekomen te zijn bier te spreken kant, ofschoon dit van mij misschien werd, daar ook de beer Polderman zoovi met de vele gaven die bem werden gest de kerk beeft gediend. Spr. beeft geho bij 34 jaar kerkvoogd is geweest. M ,t spreekt als vriend. Er is reeds veel gt ir over zijn bargerüjke ambten, eu wat gezegd is, kan ook geldeo voor zijo kt ambten. Spr. is hier heen gekomen als die vele jaren duur deu band des vries aan hem verbonden is geweest. Spr. tuigen dat hij een troawe, langdurige proefde vriend is geweest eu nu kan aau een graf zeggen, waarbij alle mens grootheid klein wordt, omdat wij he pei worden dat wij stof eo arch zijD, en aai ijdelheid. Wat wij geweest ziju hebben God ontvangen en Die mogen wij ook Spr. kan getuigen van de vriendschap gastvrijheid die hem eigen was. 2 Jat spr. hier gearbeid en er was eea band eD als er in elk gezin iets gebeuren, w de leden vau belang was dan ondervoi sc] steeds belangstelling. Ook in tijden van druk heeft hij vriei mogen outvangeo. Dit heeft spr. zelf ondei toen hij eens ernstig ziek was, was Polderman de eerste die hem kwam bt ook al was de reis moeilijk. Toen daD overlijdensbericht kwam, stond dadelijk bij hem vast om bem de laatste eer bewijzen. Thans is bij weggelegd in de der vertering en wij zien hoe kortstom: leven is. Wij bidden dau ook dat de eer bem moge kroneD, want dat is voor hen liefhebben weggelegd. Hij is heeDgegi eri hierin heeft bij ons een liefdedienst God spreekt hier tot ons slleu, tot de gemeente, hoe broos, hoe ijdel ons Het was io eeu oogwenk afgeloopen. hier zooals geschreven staatGelijk bet ons kortstondig leven, gelijk eeD bloem, het veld verheven, Wel sierlijk pronk! krachteloos is en teer. Hoe menigmaal ook niet zelf gelezen, als er een vacatoi dat God zelf bij het naderen van de 'd volkomen uitkomst kau geven. Dau is vriend Jezus Christus die altijd een Heiland is voor groote zondaren. Trouwe gij zijt vau ons weggegaan, gij hebt des doods alleen moeten betredeD, maar ow trouwe vriend is geweest eo dat ten allen tijde zal blijven voor wedowe, Jz. Oog hr I alhi' t f dit In de II. slo de iel le 1 d ti tyal °g daai mij zoo jers Hbe! wg' igts D. °l E

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 2