IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 22 Juli 1932. Negen en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpeuisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ^«yjer kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, orl ^ranco Per posi fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. REI ELI op imi >ch UITGAVE FIRMA J, M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17 »/2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BINNENLAND HET RAPPORT-WELTER. lilijk had men kunnen verwachten, iet rapport-Welter nog grooter be- D zou verwekken. Van alle kanten de voorgestelde bezuinigiugsrnaat- n aan het bekijken. Geen paragraaf Niet rapport bleef onbesproken. Zelfs i, een catagorie der bevolking, die doorgaans ver houdt van alles, wat politiek betrekking heeft, meenen een woordje te moeten spreken. Wij ten minste verschillende artikelen irtsen over de vraag, of de bezuini- ar i der corninissie-Welter al dan niet lde|ksgezondheid bedreigen. De couranten vol van de verslagen van protest- deringen, welke door het yeheele gehouden werden. Werkenden en iozen, staatsambtenaren en in parti- fen dienst werkzamen schijnen in ;ing te zullen komen om vermeend it ongedaan te maken. UIT DE RADIOWERELD. Ie kringen der omroepmaatschappijen in ongerust. De verkoop van gramo- laten gaat, als gevolg van de heer- de wereldcrisis, steeds meer achteruit, verlaging van de prijzen der platen it veel meer te bereiken. Het gevaar l, dat op dè vergadering welke dezer 'ee te Amsterdam door de groote inter zonale trust der gramofoonindustrie 0 t gehouden,besluiten worden genomen radiouitzending van gramofoonplaten irbieden, althans sterk te beperken, inrust der omroepvereenigingen laat dus wel verklaren. ONTSLAGEN BIJ DE MIJNEN. tijden dat men bij de steenkolen- in altijd werk kon vinden, behooren tot het verleden. Zelfs voor het 00 irvolle beroep van mijnwerker in 1 j ïfgeloopen week kwamen er weer 3 iders in de staatsmijn »Maurits" om leven zijn te veel liefhebbers. In geloopen week hebben de mij ndirecties, ns gebrek aan afzetgebied voor de kolen, honderden arbeiders moeten aan. En er zijn nog veel meer ont- n te wachten. OELMATIG BEHEER BIJ DE K.L.M. men overigens ook over den heer t denken moge, erkend moet worden hij zijn taak serieus opvat. Er gaat week voorbij zonder dat men iets zijn activiteit verneemt. Deze week hij het' beheer, of liever het ondoel- 1 beheer der K.L.M. eens onder de egenomen.Passagepersoneel,menschen ?reemde talen moeten kennen, verdient een diensttijd van 80 uur per week, ulden per maand. Lager personeel met maandgeld van 25—60 gulden, wordt ns bezuiniging ontslagen. Daartegen- verdient een boekhouder, die uit een gere betrekking reeds pensioen geniet gulden per maand een sous-chef van technischen dienst, met een penisoen 70 gulden per week, eveneens 275 en, terwijl 5000 gulden werd uitge- voor tafelzilver van het restaurant Maatschappij. HUISBEZOEK, het tijdschrift „Predikant en dokter" indelde ds. S. Berkelbach v.d. Sprenkel, Herv. Predikant te Rotterdam, het bezoek als ambtsbezigheid van een ikant. Wij knippen uit het lezens- 'digeartikelhet volgende: »Het luisteren en genot. Allereerst is het een artistiek Wonderlijk nieuw is elk ander isch; ieder is zooals men er nooit een voren gezien heeft en ieder zegt weer wat hij wil te kennen geven en 'ergen. En wat een dramatische diepte in de dingen, die wij te hooren en en krijgen, gelooven is een hartstochte iets en niet-gelooven evenzeerwat spanningen worden er openbaar bij gesprek over het gelooveu. En dit wordt voorgedragen in het milieu irin de dingen doorleefd en doorleden 'den. Het is geen boek het is de waaruit het boek geboren worden Het is geen tooneelstuk, het is de &ts in haar geheel, waar de dramatis sonae zelf leven en zich bewegen. LIJKJE VERSTOPT. lil een klein liotel aan het Thorbecke- plein te Amsterdam, vond men in een kast een koilertje, waarin zich een kinderlijkje bevond. Ongeveer twee maanden geleden was een vrouw in het hotel heimelijk be vallen. Volgens haar zeggen vertoonde het kind geen teeken van leven en zij wist geen andere wijze om zich van het lijkje te ontdoenTragiek! Het bezoeken doen is een taak van eiken dag met een ongelooflijke rijke heerlijkheidhet kan niet eentonig worden, „Belangrijker dan eenig kerkelijk vraagstuk, belangrijker dan eenige vereeniging of vergadering vindt de gemeente het, dat zij herderlijk bezocht, herderlijk gekend en herderlijk geleid wordt. Niet dat het kerkbezoek toeneemt, niet dat het gods dienstonderwijs er door bevorderd wordt, is de voornaamste vrucht van hot herderlijk bezoek, maar dal beter gekend en verstaan wordt, hoe God menschen kent, en dal gezamenlijk er iels van verslaan wordt wat de Geest tot de gemeente zegt.'" Mr. KAN CONTRA MINISTER VERSCHUUR. Staatsraad oud-minister mr. Kan, aan de meeste Nederlanders vooral bekend als sportman, heeft ruzie met minister Ver schuur. In Juni werd hij door minister Verschuur uitgenoodigd zich te belasten met de 'leiding van een bespreking van belanghebbenden bij hel visscherijbedrijf te IJmuiden. Deze bespreking had plaats en dien/elfden dag nog bracht de heer Kan daarover rapport uit, die daarbij tevens op snelheid van handelen aandrong. Mi nister Verschuur het echter niets meer van zich hooren „De minister had aan het „rapportje" niets, er werden „vrijwel geen nieuwe gezichtspunten geopend. „Mr. Kan schrijft nu„Uit het persgesprek van den heer Verschuur mocht ik vernemen, dat Z. Exc. niet over een tegen hem ge richte geste denkt en zelfs niet de minste animositeit tegen mij koestert. Het omge keerde zou trouwens op een gevaarlijke prae-dispositie tot vervolgingswaan hebben gewezen. Hoe kan de houding van een bewindsman, die zich „dag aan dag met deze dingen bezig houdt, „die in vier weken geen minuut vindt orn zijn zeil gekozen adviseur op de hoogte te houden, zachter gekwalificeerd worden dan als „passief"? Welke invectieven zouden.er met gevallen zijn als de heer Verschuur eens een ander oud-minister, met wien hij onlangs een klein verschil van gevoelen vereffende, aldus had behandeld?" Het is, zooals men ziet, niet alles koek en ei in de hoogere regionen R1JWIELBELAST1NGMERKEN. Met ingang van 16 Juli zijn op de kantoren der posterijen verkrijgbaar de rijwielbelastinginerken voor het belasting tijdvak, aanvangende 1 Augustus 1932 en eindigende 31 Juli 1933. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd dat liet geval zich kan voordoen dat op een postkantoor en in het bijzonder op een hulpkantoor, tijdelijk geen belastingmerken voorhanden zijn. Hetverdientdaarom aanbeveling het koopen van een merk niet uit te stellen tot het tijdstip waarop men het moet gebruiken. Voorts wordt er met nadruk op gewezen dat de controle op liet gebruiken van geldige belastingmerken reeds dadelijk na den aanvang van het nieuwe belastingtijd perk zal worden ingesteld. IS UW NL-PLAATJE IN ORDE? Autotoeristen ondervinden in ver schillende landen moeilijkheden aan de grens, omdat de NL-plaat op hun auto of motorfiets niet aan de wettelijke eischen voldoet. De letters NL. mogen alleen in zwarte teekens worden aangebracht op een ovale, witgeschilderde plaat, welke verticaal aan de achterzijde van liet motor rijtuig moet worden bevestigd. Ook is het toegestaan, de letters op een ovaal wit vlak aan te brengen, dat op verticaal deel van de carrosserie (a. d. achterzijde!) is geschilderd. Gekleurde velden of biezen zijn niet toegestaan, terwijl de afmetingen van plaat en letters nauwkeurig voorgeschreven zijn. Voor auto's dient deze witte vlakte 18 cM. hoog en 30 c.M. breed te zijn. De zwarte letters moeten een hoogte hebben van 10 cM. terwijl de dikte van letters l1/2 cM. moeten zijn. Voor motorrijwielen zijn deze afmetingen 12, IS, 8 en l cM. Dus geen witte letters op zwart vlak of op een vierkant blauw vlak. Voorts moet de plaat in donker verlicht kunnen worden men kan aan de grens niet volstaan met de belofte „o, ik rijd toch niet bij avond", de douanebeambte kan in zoo'n geval liet binnenrijden ver bieden en meermalen reeds is van deze bevoegdheid gebruik gemaakt Voor verdere inlichtingen kan men zich o.m. wénden tot den A.N.W.B. TÖeris- tenbond voor Nederland, van wieh wij deze waarschuwing ontvangen hebbefa. Op vele auto's en motorrijwielen ontbreekt voorlslicteveiieens voorgeschreven nummer en gewichtsplaatje, en ook die nalatigheid kan tot oponthoud en kosten aanleiding geven, zelfs in het eigen land Bij Kon. Besluit zijn benoemd met ingang van l Aug. a.s. tut gezworene van de Deurioopolder dhr J. G. Stoutjesdijk Tliolen, van het Waterschap St. Annaland dhr M. J lieijboer St. Annand. RADIO-REDE VAN DEN MINISTER- PRES. RUYS DE BEERENBROUCK. De minister-president Ruys de Beeren- brouck heeft Dinsdagavond in een radio rede gewezen op den zorgwekkenden toestand des lands. De ziektekiem, zei spr., die sinds jaren de wereldhuishouding heeft aangetast, heeft zich het kon niet anders ook gezet in het weefsel van onze volkshuishouding. Achtereenvolgens zagen schier alle voor naamste takken van het bedrijfsleven zich aangetast. De scheepvaart en de scheeps bouw, het bankbedrijf, de industrie in vrijwel haar geheelen omvang, de landbouw en de veeteelt, de ooft- eu tuinbouw, dc zeevisscherij en de veenderij, alle heeft de looden crisislast gedrukt en alle hebben zware schokken moeten opvangen. De economische toestand in Nederlandse!) Indië vertoont al een even troosteloos beeld als die in het moederland. Ook daar een .schrikbarende teruggang, zich uitend in een Indische begrooting met een belang rijk delicit, zoödal de Indische regeering zich gedwongen zag met betrekking tot de voorziening in hare kasbehueften een beroep op de Nederlandschc schatkist te doen. Daarnaast drukt onze gemeenschap op zorgelijke wijze de wreede plaag der werkloosheid, welke aail de steuncapaciteit der overheidslichamen ongewoon zware eischen is gaan stellen. Spr. somde op, welke maatregelen er genomen waren. Verschillende welvaartsbronnen zijn op gedroogd de daling van het belastbare volksinkomen moet op minstens 30 pet. worden geschat. Er spraak tusschen f rankrijk en Engeland. Deze landen zouden het pact, waarbij van Duitschland als slotbetaling een bedrag van drie milliard mark werd gevraagd, slechts dan ratificeeren, wanneer de Ver- eenigde Staten bereid waren evenveel als zij op de oorlogsvorderingen te laten vallen. Da geest van Lausanne was dus geen andere, dan dat er in het geheim een front tegen de Vereenigde Staten was gevormd. Reeds vóór den wereldoorlog kende men dien geest en men noemde hem „geheime diplomatie". Het laatste nieuws komt uit Amerika. Het biad „Baltimore Sun", dat de reputatie heelt steeds goed ingelicht te zijn, weet te vertellen, dat de ambtenaren van het departement van buitenlandsche zaken te Washington de overtuiging hebben, dat Hoover in het geheim betrokken is bij het gent.Ieman's agreément. We weten waarlijk niet, wat er zich nu werkelijk achter de schermen heeft afgespeeld en aan gissingen zullen wij ons niet wagen. In Duitschland wordt de toestand met den dag slechter. Zondag jl. kwam het in Altona nog tot een verwoed straatge vecht, De burgeroorlog staat voor de deur. Communisten bereiden het communistisch Duitschland voor gelijk de nationaal-soci- alisteu het Derde Rijk. Beiden gevoelen zich als de wettige legermacht van een toekoinstigen slaat en zij loopen op zijn komst zoo ver, mogelijk vooruit. De nazi-troepen en de communisten houden elkander om zoo te zeggen weder zijds voor oproerlingen. Daartusschen dan het rijksbanier, door communisten en nationaal-socialisten evehzeer gehaat. De nationaal-socialisten zien in de Rijksbamer de exponent van het „systeem", het troe telkind van de „Jodenrepubliek", de ver wende onderdrukkers van de „nationale wedergeboorte". De communisten beschou wen de banier als een troep overloopers, verraders van het proletariaat". In de laatste weken schijnen evenwel communisten en socialisten één lijn te zullen trekken. Intusschen duren de onlusten voort. Daarbij zijn 31 dezer de verkiezingen op komst, waarbij ernstige ongeregeldheden worden gevreesd. De huidige rijkskanselier von Papen heeft deze gelegenheid aangegrepen en er is voor Pruisen de uitzonderingstoestand afgekondigd. De regeering is ontslagen, politieautoriteiten afgezet, kortom het lijkt wel of men in Pruisen van plan is de dictatuur in te voeren. Van alle zijden komen de protesten los. Men noemt een dergelijk optreden ongrond wettig, doch de Rijksregeering wijst op de noodzaak in het belang van de orde en de veiligheid die door de communisten verstoord dreigt te worden. Doorgaans wordt in het nationaal-soei- alisme niets anders gezien als een L- tot versobe^» S wel ten koste der arbeiders. Niets is dwa zer dan dit te denken. Men realiseere waarin voor van de collectieve behoeften zien moet worden Met allen ernst, dien de tijd verlangt, klinke een beroep op allen, vooral op hen, die zijn geroepen de openbare meening voor te lichten en leiding te geven aan volksgroepen. Laat men in deze uren doorzicht en ordelijkheid betrachten bij het tot uiting brengen van wat de bevolking te zeggen en te wenschen heeft, niet van wat haar in strijd met de feiten wordt opgedrongen Met het vertrouwen in die, van burgerzin getuigende medewerking, weet dc Overheid haar moeilijke taak verlicht en houdt zij hare schouders recht onder den zwaren tijd, omdat zij op God's kracht en steun mag rekenen. BUITENLAND 't Is een rare geschiedenis met die con ferentie van Lausanne. Er is iets gebeurd, dat staat vast. Maar wat? Aanvankelijk meende men, dat de conferentie de kwestie der herstelbetalingen had opgelost en dat die der oorlogsschulden nu wel spoedig zou volgen. De tijd der reconstructie was aangebroken. De vreugde verdween spoe dig. Herriot praatte zijn mond voorbij. De heele wereld was toen vol van het gentleman's agreement. de geheime af- slechts, dat er heel veel communisten naar Ilitler zijn overgeloopen. In deii Pruisi- schen Landdag hebben de nationaal-soci alisten, gesteund door de communisten, besluiten doorgedreven, die waarlijk de moeite waard zijn hier eens vérmeid te worden. Eén besluit was b.v. om alle in komens boven de 46.000 R.M. te belasten met een jaaflijksche inkortisténbelasting van 80%. Ondernemingen (groote banken, trusts, concerns) moeten ongeveer 100% van hun winsten afgeven. De regeering von Papen denkt er natuurlijk niet over, gehoor te geven aan deze, inderdaad bol sjewistische aanbevelingen. Maar ze zijn voldoende om te laten zien, dat het ver keerd is in het nationaal-socialisme een reactionnaire partij te zien zonder meer. Eindelijk is er in België eenige ontspan ning in den inderdaad gespannen toestand ingetreden. De industrieelen van de metaal nijverheid en den machinebouw hebben, op verzoek der regeering, toegestemd in de intrekking van de jongste loonsverlaging en in de stabilisatie van de loonen tot 1 November. De loonen der mijnwerkers in de Borinage varieeren tusschen 22 en 35 francs, dit is tusschen fl.50 en f2.45 per dag en zijn dus nog lager dan de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1