IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Zomersproeten ver dwijnen in korten tijd geheel door Vrijdag 15 Juli 1932. Negen en veertigste jaargang olen, Poortviiet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Weigert namaak! Transpireerende Voeten, Sprutol. Bu Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 -|- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. Maatregelen tegen Hooibroei. Burgemeester vau Tholen brengt hierbij onder Klacht van de aldaar woonachtige landbouwers dat het in de eersie plaats hun eigen belang m het uitbreken van brand tengevolge ivan hooibroei te voorkomen lat, wanneer tengevolge van nalatigheid huuner- ijds brand mocht uitbreken, zij krachtens de lepalingen van art. 158 van Wetboek van Strafrecht met den Strafrechter in aanrakinj ;omen. ilen, den 13 Juli 1932. 1; jeroeester en Wethouders van Tholen brengen ter dat aangittc voor ruiming van privaatpatten Donderdag 21 Juli a.s. kan geschieden, aangiften te bezorgen in de brievenbus van aahu:s. Woensdag 20 Juli 1932 zullen in den na- door den reinigingsdienst langs de huizen en, glas, steenen en andere naar de stortplaats voeren voorwerpen opgehaald worden, den, den 14 Juni 1932. 11 igt de echte Poeders en Tabletten! zijn ze alleen, wanneer op de akking de naam van den fabrikant evenstaande Iteekening komt. 104 Tl 41657 BINNENLAND 1ZUIN1GINGSRAPPORT-WELTER it met zooveel spanning tegemoet ne rapport van de „bezuiniging"- of Taleerings"-commissie-Weiter is thans 0 libliceerd. De eerste oplage is reeds rkocht, de tweede in bewerking. Zóó •t is de belangstelling. Wij zullen ons eel, of het rapport deze belangstelling |rdaad verdient moeten opschorten •voor moeten wij weten, of men in Haag zich van de voorstellen der |missie iets en, zoo ja, hoeveel zal aan- :en. Wel gelooven wij, dat hoe langer illende duurt, des te meer van de linigingsvoorstellen uitgevoerd wordt, len aard der zaak heeft de commissie jten schatten. Zoo heeft zij de daling het belastbaar inkomen in de naaste :omst op 30 procent geschat. Zij vindt dit cijfer ligt „aan den optimistische en daarom acht de commissie „de elijkheid geenszins uitgesloten, dat de i door haar voorgedragen besparings tellen nog slechts een eerste schrede 3n vormen op den moeilijken weg der getverlaging, die spoedig door een Bdestap van niet minder verre strekking >lgd zal moeten worden". Reeds nu dt er van verschillende zijden luide „reactie" geroepen. Men kan zich •stellen wat het bij voortduring der ïomische malaise zal worden. Van de 'gestelde bezuinigingen treft in de te plaats de verlaging van den werke- ensteun met 15 Dit is een zeer 'ijpende maatregel, waartegenover die verlaging van de loonen der rijks- tienaren in het niet verzinkt. Een ander rstel der commissie-Weiter, dat de dacht trekt, is de „afdwinging van jksoortige salarisverlagingen als ten zien van het Rijk voorgesteld, ten op tie van provinciën en gemeenten." 'P de kosten van de marine- en leger- anisatie wordt 10 °/0 bezuinigd door haffmg van 8 regimenten en uitdunning het beroepskader. In den loop der en zal wel heel wat commentaar op bezuinigingsrapport-Weiter verschijnen. *P de lijst van kantongerechten die 'den |opgeheven, komt dat van Tholen r. economische toenadering tusschen moederland en KOLONIËN, te slechte gang van zaken onzer textiel- nstrie heeft in de laatste dagen speciaal aandacht op de toenadering tusschen Ierland en koloniën gericht. Naar wij Bn overweegt de regeericg thans de 'ell ing van een commissie ter bestudeering het vraagstuk dezer toenadering. De commissie zal gevormd worden uit vooraan staande personen uit de zakenwereld, uit handels-, bank-, scheep vaart-en industrieele kringen Meu verwondert er zich over, dat men daar niet reeds veel eerder mee be gonnen is. Luister eeus naar hetgeen het Rataviaasch Nieuwsblad te vertellen heeft in verband met de Jaarbeurs te Bandoeng". Wij hooren", schrijft het blad, „in dezen tijd de eene klacht na de andere over den nood der Nederlandsche industrie in al haar geledingen. Wij hooren van pogingen, die worden aangewend om het Opperbestuur te bewegen door tariefmaatregelen de kansen van den bodem en van de fabrieken in Indië te verbeteren. Afgezien van allerlei andere overvvegiugen, die dit denkbeeld voor ons niet bijzonder aan trekkelijk maken, rijst telkens weer de vraagwat doet de Nederlandsche industrie om zich bekendheid in Indië te verwerven Er zijn gélukkig uitzonderingen, maar in het algemeen kan men zeggen, dat de Nederlandsche producent zich aan zijn afzetgebied hitter weinig gelegen laat liggen CONFLICT AAN HET JUL1ANAKANAAL Aan de werken van het Julianakanaal te Born in Limburg is een arbeidsconflict uitgebroken, dat bij de bevolking dezer streek groote verbittering heeft gewekt. Aldus oordeelt ten minste het Tweede Kamerlid Maenen. De bepalingen van het collectief contract, zooals deze vrij algemeen in de Mijnstreek worden toegepast, worden niet nagekomen, ten gevolge waarvan de werkstaking is uitgebroken. De tewerk stelling van buitenlandsche arbeiders heelt op enkele plaatsen de orde en rust verstoord GASSCHOOL. Het Ingenieursbureau J. Duiker te 's Gravenhaue geeft gelegenheid tot het volgen van twee gascursussen, tot het houden waarvan de minister van defensie de militaire stormschool te Waalsdorp welwillend beschikbaar heeft gesteld. Cursus A is betemd voor hen, die belang stellen in het practisch gebruik van gas maskers en zuurstofapparaten, cursus B behandelt onderwerpen, verband houdende met het vraagstuk der luchtbescherming. FRIEZEN BIJEEN. In het openluchttheater te Birkhoven nabij Amersfoort waren 1200 buiten Fries land wonende Friezen bijeen, allen lid van den Bond van Friesche vereenigingen. Alle aanwezigen zongen natuurlijk staande eenige coupletten van het Friesche Volkslied en in de pauze werd op een aparte „douns- flier" druk gedanst; vooral de „Skotske trije" was in trek. Altijd zoeken die Friezen elkaar toch opl FASCISME EN JODEN. De nieuwste Nederlandsche nationaal- socialistische beweging zal geen haat tegen de Joden zaaien. „Wel zijn", lezen wij, „behalve de Spanjaarden en de Fransche réfugie's, ook de Joden, die hier in vroeger eeuwen gekomen zijn, van origine geen volksgenooten. Doch deze nationaal-socia- listen zijn van oordeel, dat de meesten door vermenging met de oorspronkelijke bevolking en inleving in den oorspronke- lijken volksaard zich zoodanig hebben aangepast, dat het niet meer mogelijk is om hier te lande een scheidingslijn tc trekken. Voorts zijn er hier personen uit Joden geslachten, welke inderdaad vrijwel volkomen volksgenooten zijn geworden en zuiver Nederlandsch denken. „Evenwel „Vandaar", wordt verder gezegd, „dat de N. S. B. zich op het standpunt heeft gesteld geen onderscheid te willen maken ten aanzien van het ras, maar wel ten aanzien van de personen. De personen moeten zich met het leidend beginsel volkomen kunnen vereenigen en bereid zijn loyaal en naar beste weten aan den opbouw deel te nemen." De Joden blijven gelijk men ziet bij een N. S. B. bewind volkomen vogelvrij. Handen en Oksels behandele men met Pu rol poeder. Dit is het meest afdoende middel. In bussen van 45 en 60 cent. Alleen bij Apoth. en Drogisten. 8 41659 Advertentiënvan 1 tot 4 regels 5 ct.; ieder regel meer 17V2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BUITENLAND De conferentie van Lausanne is dus een succes geworden. Allen waren het daar over met elkaar eens. Het meest enthou siast was nog de Fransche premier. „Een nieuw tijdperk is gekomen", riep de heer Herriot uit. »Een nieuwe geest is ontstaan, de geest van Lausanne, die allen als richtsnoer moet dienen. Tot dusver heeft men doorgaans slechts op de ver schillen tusschen de volkeren gewezen thans is echter de tijd gekomen om te wijzen op de karaktereigenschappen, die alle volkeren gemeen hebben". Wij zullen al deze woorden maar niet op een weeg schaaltje leggen en maar denken, dat er, bij feestelijke gelegenheden, wel eens meer dingen worden gezegd, die niet te verant woorden zijn. Nochtans kunnen wij er over verheugd zijn, dat het met de Fransch- Duitsehe toenadering reeds zoover gekomen is. De overeenkomst is er nu. Duitschland is bevrijd uit de zware ketenen van de schadeloosstellingdaarvoor is in de plaats getreden een vooral voor hen gezond Duitschland dragelijke last. Duitschland moet drie milliard Reichsmark aan Obli gaties ter beschikking stellen van de Bank voor Internationale Betalingen te Bazel, die deze obligaties echter eerst na drie jaar in omloop mag breugen en niet be'- neden een koers van 90 procent. De rente der Obligaties (5%) behoeft slechts te worden betaald, voor zoover de stukken als leeningen in omloop zijn ge bracht. Alleen in geval van een snellen opbloei van Duitschland heeft dit land kans met rente en aflossing (6%) te worden belast en dan eerst nog geleidelijk aan, naarmate de leeningen kunnen geplaatst worden. In totaal heeft Duitschland na tuurlijk nog wel veel te betalen, maar dat moet Duitschland dan maar beschouwen als zijn aandeel in de schuld aan den oorlog. Wij vreezen, dat er in Duitschland zelf nog wel oppositie tegen dit accoord zal zijn, vooral ook omdat er, wat de politiek hetreft, door von Papen weinig of geen succes behaald werd. Duitschland blijltde schuld dragen aan den wereldoorlog. Duitschland mist nog steeds het recht uit breiding aan zijne bewapening te geven. Wat dit laatste betreft, misschien geeft hier de ontwapeningsconferentie te Genéve eene oplossing De staking in de Borinage breidt zich snel uit. Bovendien is het in vele plaatsen tot ongeregeldheden gekomen. Hier en daar werden zelfs barricaden opgeworpen. Eenige regimenten infanterie en cavalerie zijn naar de opstandige streek gezonden. Naar wij lazen heeft de federatie der vak bonden van Charleroi als doel der alge- meene staking de volgende eischen ge steld Ie. geen vermindering van steun aan de verzekerde werkloozenvoldoende bij stand van de niet-verzekerde werk loozen 2e. rechtvaardige verdeeling van den arbeid onder alle arbeiders, onder controle der vakvereenigingen 3e. geen vermindering van de loonen en waarborgen voor een minimumloon 4e. in overweging nemen van een weke- lijkschen arbeidsduur van 4U uur geen belasting meer op het brood. Wij hebben het hier vroeger al eens gezegd de zaak is hierom zoo treurig, omdat de mijnen naar het schijnt uitgeput zijn en niet meer rendabel gemaakt kunnen worden. En de mijnwerkers zijn degenen die de eerste plaats de actie voeren, al hebben zich zelfs spoorwegarbeiders bij de beweging aan gesloten. Ontroering verwekte het verongelukken van de Fransche duikboot „Prometheé" die een proeftocht aan de oppervlakte maakte. Meer dan 60 man verdwenen in de diepte, slechts 7 leden van de equipage die op de oogenblik van het ongeluk over boord zijn geslageu, zijn gered. Risico van den inderdaad gevaarvollen arbeid. Vreugde was er bij het bericht, dat de twee Amerikaansche vliegers Mattern en Griffin die een poging waagden het record voor een vlucht om de wereld te verbeteren en vermist werden, ergens in Rusland gevonden zijn. Een der landen, die door de crisis het meest getroffen zijn, is Roemenië. Daar wordt op het oogenblik heel veel honger geleden. Zondag hielden 25 lepra lijders uit het leprakamp, die sedert dagen geen eten en medicijnen hadden ontvangen een demonstratie in de hoofdstraat van het dorp Iracea. Hun verschijning ver wekte natuurlijk groote ontsteltenis. De in lompen gekleede melaatschen met hun open wonden, die er als geraamten uit zagen, boden eeu verschrikkelijken aanblik zoodat de boeren zich in huizen opgesloten en alles deden om een aanraking met de zieken te vermijden. Een sterk cordon gendarmes nam hen in hun midden en joeg de stakkers naar het kamp terug. Jn Boedapest is een leeraar van het gymnasium gearresteerd, die reeds jaren als zoodanig werkzaam was, in zeer goede kringen verkeerde en op het punt was tot rector te worden benoemd. De man bleek indertijd tot leeraar benoemd te zijn op grond van vervalschte universitaire diplo ma's. Hij had het nooit verder gebracht dan een jaar studie en was voor het eerste examen reeds gezakt. Verder ging hij door voor reservemajoor, hoewel* hij het in militair opzicht nooit verder had gebracht dan tot korporaal en toen gedeserteerd was, Verder heeft hij als geestelijke en gods dienstleeraar aan een klooster les gegeven, terwijl de naam, dien hij voert, niet de zijne is. Als leeraar liet hij zich door ouders van kinderen, die examen moesten doen, omkoopen. Kinderen, wier ouders niet wilden of konden betalen, zakten bij de examens, terwijl zich ook een geval voordeed van een armen joodschen koopman, die met moeite 100 pengö bijeenbracht en wiens zoon desondanks twee onvoldoendes ont ving, zoodat hij werd afgewezen. In een huis op een der grootste pleinen van Chicago zagen voorbijgangers zich dezer dagen een drama afspelen. Een venster werd opengerukt, een touw vast gemaakt en met groote spoed klom een meisje en vervolgens een jonge man daar langs naar beneden. Nauwelijks had deze den grond bereikt, toen een heer met een van woede vertrokken gezicht, eveneens door het raam naar beneden gleed en met een revolver op het vluchtende paartje schoot, zonder te raken. Het publiek, dat verbluft dit tooneeJtje, hetwelk zich in weinige seconden afspeelde, stond aan te kijken, wierp zich op vervolger en ver volgde. Deze schenen hun veete te hebben vergeten en riepen vroolijk lachend tot het toeschouwende publiek »Dames en heeren, dit is het begin van den nieuwen roman, die in de »Chicago Post" zal verschijnen." Een listige methode van reclamemaken. alle Drogisten. 7 41658 KANTONGERECHT TE THOLEN. 27 Juni 1932. Door den heer Kanton rechter alhier zijn heden veroordeeld wegens Overtreding der politie-verordening A. D. 15 jaar te Tholen, teruggave aan de ouders zonder toepassing van straf. Straatschenderij D. B. te Tholen tot f2 boete of een week tuchtschool. Vee laten loopen op verboden grond. C. M. A. S. te'Stavenisse tot f3.—boete of 3 dagen hechtenis. Overtreding Motor- en Rijwielreglement. J. V. te Sint-Maartensdijk tot f2.—boete of 1 dag hechtenis. Openbare dronkenschap. C. S. te Tholen tot f6.boete of 3 dagen hechtenis. Loopen op verboden grond. J. B., F. B., M. R. en W. K. allen te Sint-Annaland tot f2.— boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner. G. v. 't [f. en J. J^. S. beiden te Sint-Annaland ieder tot f 1.boete of 1 dag hechtenis.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1