IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Moeder en Kind Vrijdag 1 Juli 1932 Negen en veertigste jaargang en, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. natten van Schoonheid Mijnhardt's Kinderzalf Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. »r kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Het trambootje enïsse—A. Jacobapolder- Zijpe. nuchter staat het er, dat Ged. Staten eland aan de Prov. Staten van ons het voorstel doen om de subsidie Rotterd. Tramwegmij. voor de thouding van dat bootje niet meer NUÉeenen. Motief is dat het passaqiers- fe dalende is. is het te begrijpen dat men een af aanlegt bij de beoordeeling of uit de publieke kas beschikbaar worden gesteld. -kunnen dan ook wel aannemen dat sagiersvervoer met deze gelegenheid iring is. Maar er staat toch ook iets JJ? tegenover en dat is dat de Provincie ■"-'d een der moeilijkste provincies van id is ten opzichte van het verkeers- tuk. Belangrijke deelen ervan zijn iden door breede wateren en het r door Prov. booten onderhouden ihatten geld. gelooven niet dat er één Prov. lootdienst is of er is een deficit en n moet men dan nu het eilaud vooral het N. Westelijk deel ont- wat het jaren heeft gehad Temeer ;edurende den tijd dat de tuinbouw- :ten ter veiling gaan, tal van tuinders roducten per veerbootje verzenden, is het eiland Tholen immer slecht it door de overheid is men bezig liet eiland nog te ien een der weinige verbindingen tor de Provincie een bijdrage geeft, dit nu niet anders kunnen? Advertentiënvan! tot 4 regels V5 ct.; ieder regel meer 17'/, ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. BI] abonnemeot aanmerkelijke prijsvermindering. ren in Uw huid. Gelaatsmassage met (vektze tot nieuw leven. Een handlei- oor gelaatsmassage ontvangt U gratis p van Purol (doos 30 ct., tube 80 ct.). •Heen bij Apoth. en Drogisten. 9 41611 uit St. Anualand aankomend, dus géén wachttijd voor de passagiers, uit Stavenisse komt géén bus om dezen iijd. 19.03 vertrekt een tram, vanuit St. Anna land weder géén aansluiting op deze tram, vanuit Stavenisse een aansluiting met de bus die 18.55 aankomt. 20.30 een tram naar Bergen op Zoom waarop géén enkele autobus aansluiting geeft omdat er géén meer aankomt en des avonds 23.15 een tram waarop ook geen enkele autobus rijdt. Dan krijgen wij het vertrek van de autobussen na aankomst van de trams! Zoodra de autobussen uit beide richtingen te Tholen aankomen, vertrekt eenige mi nuten nadien de tram. Gcén oponthoud voor de reizigers. 10.17 komt een tram aan, terwijl er geen autobus vertrekt. Tl.43 komt een tram uit Bergen op Zoom, 11.50 vertrekken beide autobussen, dus géén oponthoud. 13.50 komt .een tram aan, echter géén autobus die het eiland ingaat. 14.54 komt een tram aap, 15 uur ver trekken in beide richtingen de autobussen, dus voor de reizigers ju st maar tijd om over te stappen, géén tijdverlies. 16.53 komt éeri tram aan 16.55 en 16.56 vertrekken rosp. beide autobussen, voor de reizigers géén tijdverlies. 18.28 komt weder een tram, 18 30 ver trekken beide autobussen, dus weder géén tijdverlies voor de reizigers. Hiermede is ook de laatste autobus voor de richting Oud-Vossemeer v rlrokken. 20.27 weder een tram, 20 30 vertrek van de éénige autobus, dus weder géén opont houd voor het reizend publiek. Men ziet dus duidelijk dat voor diegenen die met de autobus aankomen en verder wenschen te gaan per tramof per tram aankomen en verder willen gaan per bus, óf onmiddellijk aansluiting vinden 61 géén aansluiting' hebhen omdat er géén autobussen rijden dat, indien hij concessie zou krijgen hij toch van diegenen die zoo ijveren voor deze concessie een groote garantie moest nebben, waardoor deze in ieder geval minstens zijn bruggelden zonde betalen. O. i. is het aanvragen van een dergelijke concessie, die allesbehalve in het belang is van het reizend publiek, niet te verant woorden, omdat de tram in alle redelijke behoeften, zelfs nog meer, voorziet. lachen beiden van tevredenheid, wanneer de roode, ontstoken of gesmette plekken van baby's huidje zijn ingewreven met Doos 25, tube 40 ct. Bij Uw Drogist. 11 41615 BINNENLAND JEREMIADES OVER DE MALAISE. „Sedert de mislukking der Petroleum- confereute te New York", schrijft de Haagsche Post, „blijven de woordvoerders der olie-belangen sputteren over de houding van Rusland. Zoo zagen wij bijvoorbeeld, dat de Parijsche Daily Hail dwars door zijn voorpagina het opschrift plaatste: „Moskousch Complot om den Grooten Olie-Prijsoorlog te verscherpen". „Hoe Stalin de Olieconferentie schipbreuk deed lijden" enz. In den loop van het artikel wordt uiteengezet hoezeer de olieprijzen zijn gedaald. Men vraagt zich terstond af, waarom de olieproducten een uitzondering zouden maken op de algemecue prijsdaling, doch vindt natuurlijk hierop geen antwoord. Maar wel vindt men eenige cijfers, die stof tot diep nadenken geven. Zoo vernemen wij dat de winst der vier groote Britsche roepen, Koninklij ke-Sholl-Persian-Burmah in 1931 ll.OüO.UOü minder bedroeg dan De tram en Tholen. aanleiding van een aanvrage van 'eetal autobusondernemers om con- voor een autobusverbinding Tholen— op Zoom v. v., hetgeen geschiedt een motief dal een rechtstreeksche van de plaatsen in ons eiland ergen op Zoom van zoo'n groot be- kunnen wij niet anders doen dan ander eens na te gaan en tot de verhoudingen terugbrengen, de dienstregeling van de tram treilen n vertrekuur vanaf B. o. Z. om 5 30, c Tholen 6.08, aaukomst te B. op ö.35. Letten wij nu op dat deze 'erbinding geeft met trein 6.49 naar d en 7.02 naar Zeeland. Op deze aelangrijke verbinding rijdt géén is vanuit het eiland en zal er o. i., romer komen. komt hier des morgens 7.31 van een tram aan die vijf minuten vertrekkende, aansluiting heeft op dn 8.19 naar Holland. Vanuit St. Anna- oint een autobus binnen 7.30, vanuit isse een autobus 7.25. Reizigers het eiland behoeven dus NIET TE 1TEN, ze hebben niet te loopen beide autobussen op eenige meters dvan de tram hun halteplaats hebben, vertrekt hier een tram 9 uur. Er 8.40 een autobus aan uit St. Anna- irit Stavenisse 8.50 een autobus, chttijd is dus hier gering. 1 vertrekt hier weder een tram. '10.05 aan een autobus uit St. Annaland, een uit Stavenisse, wachttijd dus ering. 0 vertrekt hier een tram alléén uit dsse een autobus, aankomend 12.20, w goed als géén wachttijd. - vertrekt een tram. alléén een >s die 1.40 uit St. Annaland aankomt |ns voor de reizigers onmiddellijke 0 vertrek tram, waarop alléén de e 3.20 uit Stavenisse aankomt aan- g geeft, vanuit St. Annaland komt hus. Uur vertrekt een tram, 16.50 een bus 1930, doch de totale winst voor de Men werpt het bezwaar op dat het zoo vier bedroeg volgens dc Mail nog steeds lastig is dat men moet overstappen! te zamen meer dan £9.000.000. Tevens Zeker dat bezwaar is er, indien het een hoorcu wij,dat de vier bij el kaar £130.000.000 szwnnr man- hoAtan T„Aion kapitaal hebben Daargelaten nu, dat een bezwaar mag heeten. Indien men met zekere treinen naar Holland moet, gebeurt het ook dat men ên te Roosendaal én te Rotterdam moet overstappen, .en op deze stations nog veel verder moet loopen dan van hier in tram of autobus te komen. Een bezwaar dat dus denkbeeldig is. En nu 'een andere zijde van de zaak. Waarom trachten zij, die nu zoo een recht streeksche verbinding voorstaan niet om eerst betere verbindingen vanuit hun woonplaatsen te krijgen met Tholen. Van hier vertrekken en komen aan elf zegge elf trams! de bussen geven vijf en zes aan sluitingen dus de helft minder per dag. Wij weten dat de autobushouders nood gedwongen deze concessie hebben aange vraagd, terwijl zij weten dat geldelijk hun diensten niet uit zullen kunnen. En wat blijkt nu Men meent te kunnen verwachten datindien de consessie wordt verleend, de autobushouders reductie op de brug tarieven kunnen krijgen van de Gemeente Tholen, terwijl de stoomtram Mij. voor IEDERE passagier die zij ver voert 12'/2 cent aan de Gemeente belaalt, dus 25% meer dan anders de bruggelden kosten! En nu komt er nog een groot belang voor de Tboolsche neringdoenden. Sedert ruim een jaar staat Tholen in rechtstreeksehe verbiuding met alle stations in Nederland, waardoor goederen per spoor aangevoerd voor dezelfde vracht te Tholen komen. Dit scheelt de Thoolsche handeldrijvende middenstand per jaar geen honderdendoch duizenden guldens. En men kan toch zeker wel nagaan dat, gezien den minder roos- kleurigen toestand waarin de tramwegen verkeeren, bij stopzetting van de tram diensten alle schade op Tholen zou neer komen, want we zijn werkelijk met onze 11 verbindingen per dag zéér tevreden en met ons goederenvervoer nog meer. Ware het waar dat aan de verkeers- toestanden met het eiland iets te verbeteren ware door rechtstreeksche verbindingen, gerust wij zouden de eerste zijn die hier voor de handschoen opnamen, doch de bovengenoemde feiten toonen duidelijk dat er van verbetering géén sprake zal zijn. Een der ondernemers deelde ons mede groot deel van het kapitaal sterk werd verwaterd, bevinden wij dat de stakkers van oliemaatschappijen in het jaar van de grootste depressie, die de geschiedenis kent, toch altoos nog 7 procent winst maakten, helgecn zeker ver boven het gemiddelde is. En aangezien de Russen, die hun olie- teneinen met iustallaties meerendeels hebhen gestolen, terwijl zij veel lager loonen betalen, zeker goedkooper kunnen produceeren en vervoeren, moeten zij nog winsten maken, die een verder opschrift „Dumping iu meer dan 30 landen" niet rechtvaardigen. De zaak is eenvoudig, dat de olietrusts woedend zijn omdat de Russen hen beletten de wereld nog langer aan de trusts schatplichtig te maken. En hier zien wij, zeer eenvoudig gesteld, het probleem van revisie van ongezonde uitwassen van het kapitalistisch stelsel. Wij behoeven den lezer niet te zeggen, dat ons blad in geen deele anti-kapitalistisch is, noch behoeven wij er aan te herinneren dat wij, juist om een stelsel te helpen handhaven dat vooreerst door niets beters, noch door iels even goeds is te vervangen, nimmer nalaten het onze bij te dragen tot wegwerking feilen. Maar juist daarom stellen wij de vraag wat verkieslijker is: dat reuzen- combinaties reuzen-dividenden betalen op schroomelijk verwaterd kapitaal, of zij zich tevreden stellen met redelijke, niet buiten sporige winsten, zoodat automobilisten en industrieele verbruikers van olie deze zoo goedkoop mogelijk krijgen". Tot zoover de Haagsche Post. Wij gelooven, dat deze woorden velen lezers uit het hart gegrepon zijn. Neemt men tegenwoordig een courant ter hand, dan wordt men getracteerd op allerlei jeremiades over de malaise. De eeue zaak staat er nog al slechter voor dan de andere. Niemand zal natuurlijk ontkennen, dat een vreeselijke crisis de menschheid teistert en velen met econo- rnischen ondergang bedreigt. Voor velen bestaat evenwel echter in het geheel geen aanleiding tot pessimismede door het Haagsche blad aangehaalde onderneming is daarvan een voorbeeld. OLYMPISCHE SPELEN. In de sportwereld is er heel veel te doen geweest over het deelnemen van Mej. Schuurman aan de Olympische spelen. Deze jongedame wenschte begeleid te worden door hanr eigen trainer en niet door dien van de K.N.A.U. Ten slotte is de kwestie toch nog bijgelegd en vol goeden moed zijn thans onze athleten aan het oefenen. LIJKVERBRANDING. In de pers, vooral de katholieke, is veel geschreven over de kwestie der lijkver branding. Een rijksorgaan heeft n.1. de opDame geweigerd van een advertentie, omdat daarin van crematie sprake was ls lijkverbranding in strijd met de roomseh- katholieke leer? Dit schijnt niet het geval te zijn. In sommige deelen van Indië, waar het verbranden een overoude gewoonte is, heeft de kerk geen bezwaar gehad, dat ook katholieken zich lieten verbranden, merkte de Residentiebode op. FIETSRIJDEN ZONDER HAND AAN HET STUUR. Een Haagsch advocaat had zich, teneinde een rechterlijke uitspraak uit te lokken, laten bekeuren wegens liet rijden op een fiets zonder minstens één hand aan het stuur te houden. De Hooge Raad heeft thans uitgemaakt, dat dit ios-rijden niet strafbaar is, ondanks alle gevaar, dat hieruit voortspruit. TEGEN RE VOLUTION AIRE PROPAGAN DISTEN IN RIJKSDIENST. Van het departement van defensie, waar geducht bezuinigd schijnt te worden, is een circulaire uitgegaan, waarin aange drongen wordt om aan rijksambtenaren, die bedektelijk of openlijk propaganda maken voor ongehoorzaamheid aan het wettig gezag, onmiddellijk ontslag aan te zeggen. KNOEIERIJEN VAN MILITAIREN TE BREDA. Aan de militaire administratie te Breda schijnt iets te haperen. Nauwelijks zijn de militairen en burgers, die betrokken waren bij de knoeierijen bij leveranties aan het garnizoen te Breda veroordeeld, of reeds is men nieuwe on regelmatigheden op het spoor gekomen. Drie militaire koks moeten steekpenningen van leveranciers hebben aanvaard. Ze bevinden zich in arrest. UNIVERSITEITSFEESTEN TE AMSTERDAM. In Amsterdam is het 300-jarig bestaan van de Amsterdamsche universiteit feestelijke wijze herdacht. LICHTSIGNALEN VOOR HET VERKEER. In Den Haag is op enkele plaatsen een nieuw systeem lichtsignalen in gebruik genomen. Deze toestellen regelen, zonder dat hiervoor een agent noodig is, het verkeer. Op vooraf bepaalden tijd gaan deze signalen aan en uit. Bjj groen licht kan het verkeer doorgaan, bij rood licht moet men stoppen. Een voorbeeld ter navolging? DB LEEFTIJ DSGREN8 VOOR TOELATING TOT DE LAGERE SCHOOL. Ia het Staatsblad la afgekondigd een Kon. healoit waarbij bat volgende ia bepaald: De kiodeten, die iD bet tijdvak rao 16 Joli 1932 tot on met 15 Joli 1933 tot oeo acbool voor gewoon lager ooderwija wordeo toegelaten moeten bij het begio van bet schooljaar ol van des ecboolcoraoa deo leeftijd hebben bereikt van vijf jaren en negen maasden. De kindereo die in bet tijdvak san 16 Joli 1933 tot eo met 15 Joh 1935 tot eco acbool voor gewoon lager onderwijn worden toegelaten moeteo bij bet begin van bet acbooljnar of vtn den scboolcurana den leeftijd van zes jaren hebben bereikt. Onder schooljaar of echoolcoraoa wordt verataao de iD het leerplaD der acbool vastgestelde klaaaeduur. DE CALAMITEUZE POLDERLA8TEN IN ZEELAND. Op vragen van het Tweede Kamerlid KeraleD Kunnen de mieiateva mededeelee, wat de ooieaak ie, dat de door de Provinciale Sisten op

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1