IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 24 Juni 1933. Negen en v eertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. 11 e Z.L.M. te Tholen. Vreest geen Examen De juichende zomer Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Jer kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17 V2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. imeester van Tholen maakt bekend, dat de van den Minister van economische Arbe<d d.d. 11 Juni 1932, betreffende g van de jacht, ter secretarie ter in- t. ;n, den 21 Juni 1932. in "Vervolg rede Mr. P. Dieleman. zende op wat Frankrijk ten deze zegt spr. dat men ook hier zou moeten illeu hoeveel buitenlandsche tarwe loodig heeft en dan overeenkomsten met invoerende landen, sluit zich geheel aan bij wat hij igeland las, dat er moet komen een rlijke winst voor den ondernemer, reMoon voor den arbeider, rente voor ipitaal. Ook in Amerika streeft men allerlei beschermende maatregelen den landbouw en spr wijst speciaal vraag of het in Nederland mogelijk iclfcijn om ook roerende goederen als heek onderpand aan te wijzen, zooals ien landbouwersinventaris of wel de il i ens spr. is dit academisch een strijcl- Het is noodzakelijk de prijzen der tsl nlandsche producten verhoogd te want als deze laag zijn, dan zijn de loonen laag en dan verdwijnt de racht bij de plattelandsbevolking en leeft wederom een noodlottige uit- ng op de nationale welvaart. Spr. S verschillende voorbeelden van lage n. welke voor den landbouwer zeer 'lig zijn. Spr. zegt dat zij die spotten dachten uit den landbouw, niets be- n van de diepe ellende in de gezinnen ilattelande. de hand van gepubliceerde cijfers spr er op, dat op een bepaalden tijd m varken in 't gunstigst geval f5.80 [eleden op een kip ook nog iets. melk 2 cent per L. De toestanden en intusschen hoe langer hoe penibeler, 1 in de zuivelindustrie, nog andere cijfers, die op groote van allerlei artikelen wijzen, te in genoemd, komt spr tot de vraag maatschappij zich daaraan zal aan- n dan wel of het prijsniveau weer jgen. Spr wijst daarbij op het boek r. Werner SombartZukunl't des 'alismus. Deze meent, dat het terug van de vrijheid aan den ondernemer zou helpen en beveelt zijn Plan wirt- taan,waarin hij hetnationaleproductie- em als de kern der zaak beschouwt het ook zij er moet bezuinigd worden, er moet gesteund worden ook. richtprijs voor de melk alleen zal millioenen kosten. Van de velerlei regelen, die op de crisisprograrnma's zijn er verschillende nog niet ge in en dan noemt spr verlaging van rvrachttarieven. Doch hij staat uitvoerig Jij het daarover uitgebrachte rapport, et schijnt hem aanvankelijk terecht hiervan niets te verwachten is. Spr dan op de groote kosten aan belasting waterschapslasten, die in Zeeland be en deelt dan mede, dat de provincie iet belang van den tarweteelt iets zal ien doen. Ged. Staten zullen een voorstel om onder bepaalde voorwaarden voor illioen gulden de provincie garant te zijn tegenover een bank, die dit ag zal verschaffen ter uitbetaling aan and bouwers voor door hen afgeleverde waardoor het mogelijk zoude zijn ij eerder konden afleveren en dus er de beschikking zouden krijgen over koopsom, waardoor zij in*" een tijd, "in zij het meest bediijfscrediet be en, over die gelden zouden kunnen bikken. Spr vertrouwt op aanname dit voorstel. Inzake gerst meent spr gemeen overleg tusschen brouwerij andbouw moet worden gestreefd naar weeken der goede soorten. Zeer uit- J stond spr daarop stil bij de reeds gesproken bietenkwestie en zeide, dat erland is een landbouwstaat. Men mag nooit vergeten. De bietensteun moet z. i. verhoogd worden. Hoe het ook zij spr hoopt zeer ernstig, dat een zoodanige regeling getroffen kan worden, dat aan den nood van den nijveren boerenstand tegemoet kan worden gekomen. Het wel varen van den Staat hangt daarvan af. De crisistoestand wordt verergerd door toename der bevolking en mindere toe neming van cultuurgrond. Gelukkig, dat de gedeeltelijke bepoldering van de Zuiderzee tegemoet komt. De werkloosheid ten platte- lande wordt een brandend vraagstuk 0. a. ook door machinale bewerking. Als er geen voldoende werk en verdiensten ten plattelande ook voor de landarbeiders komt, ontstaat er een groot pauperisme tot schade van den staat niet het minst van het platteland. Men moet volgens spr den trek naar de groote steden voorkomen door de plattelanders te helpen op het land zelf en doelmatig moeten de millioenen besteed worden voor productieve doeleinden. Spr eindigt zijn als altijd interressanto rede met er op te wijzen, dat men elkander moet bemoedigen en steunen. Het groote geheim van hulp, is aanmoediging, bemoe diging. Een dag als deze is zoo goed. Laat men samen de zorg even afleggen, en samen indenken wat ons vereent en ver- eenigt, om sarnen met terzijde stelling van particuliere wenschen en gevoelens op te offeren wat niet m strijd is met bet geweten om in de organisaties samen te arbeiden en samen te steunen voor elkanders wel varen. Dan troosten wij en bemoedigen wij. Dan toonen wij te bezitten dat groot geheim van waarachtige hulpverleening. Dan zaaien wij ook voor de toekomst en kan uit het lijden en strijden van den tegenwoordige» tijd liet karakter gelouterd, de eenheid bevorderd, ootmoedigheid en waarachtig Christelijke zin gekweekt wor den. Arbeiden zoo lang het dag is, vol hardend,ij verig, energiek maar met ootmoed en geloof en afhankelijkheid van den Almachtige. Daarna vereenigden de genoodigden en de leden zich in Hotel llof van Holland aan den disch waarbij nog menig hartelijk woord werd gesproken. Eerst wijdde de alg voorz. een dronk aan dhr Mansholt, daarna wijde mr. van Dusseldorf een paar woorden aan den scheidenden secretaris en aan den voorz. Dhr Hage te St. Maartensdijk bracht namens de leden der Z.L.M. in het alge meen en namens de leden van de afd. Tholen een woord van oprechten dank aan den scheidenden secretaris lr. Siebenga voor alles wat deze voor de maatschappij had gedaan, waarbij hij dezen het beste in zijn verderen loopbaan toewenschte. Hij betuigde zijn volle instemm ng met de woorden in hel hoofdartikel in hetZeeuwsch Landbouwblad van de hand van mr. Diele man betreffende de kringvoorzitter, de heer Stoutjesdijk en hoopte dat dhr Stoutjesdijk nog eens bij de opleving van den landbouw een loflied mag aanheffen. De voorz. van de kring WestN.Brabant dhr P. Sneep voerde nog liet woord waarna dhr C. H. A. Stoutjesdijk een slotwoord sprak daarbij den wensch uitende dat hij over 9 jaar allen weder te Tholen aan wezig zou mogen zien. Hierna begaf men zich naar bet Kaaiboschje waar de auto's voorden rijtoer reeds stonden opgesteld en daarna zelte de lange stoet uit 02 auto's en 3 autobussen bestaande, onder leiding van dhrA. Wage- maker, zich in beweging. Langs de Peuke werd naar Oud-Vossemeer gereden, toen naar St. Annaland en Stavenisse en van daar de landwegen volgende naar St. Maartensdijk. Hier werd eenigen tijd verpoosd, waar nu men weder de polders door naar Scher penisse en Poortvliet toog en te ongeveer 6 uur te Tholen aankwam. De gasten hebben wel genoten van de vergezichten die op ons eiland zoo mooi zijn en waar het oog telkens wordt onder broken door de tallooze boomenrijen. Prachtig staken de fraaie hofsteden af tusschen het groen en er was door de gasten maar één roep „wat is het eiland Tholen mooize genoten van den zoo veel belovenden oogst te velde, die straks op des maaiers hand wacht, waarbij wij den wensch uitspreken dat die oogst onzen landbouwer door zijn geldelijken opbrengst moge beloonen voor zijn zorgen moeite. want er is een middel dat U kalm houdt en waardoor Uw geest helder blijft. Mijnhard t'sZenuwtabletten behoeden U voor zenuwachtigheid. Ze zijn verkrijgbaar in kokers van 75 ct. bij Apoth. en Drogisten. 9 41598 GEMEENTERAAD. STAVENISSE, 18 Juni 1932. De heer L. C. Potappel met kennisgeving tiwesig. De notuleD worden ongewijzigd vastgesteld. Door den voorzitter wordt mededeelmg ge- daa dat in een schrijveD van Ged. St. wordt voorgesteld met het oog op de belangrijk hooge jaarlijksche provinciale subsidie van f5000 aau de R. T. M. voor haar bootdienst Staveuisse Zijpe, deze dienst, door intrekking der subsidie, op Ie heffen, lo een op 17 Juni jl. te Middel burg door Ged. St. en het college van B. en W. gehouden conferentie is deze aaugelegenheid nader ter sprake gebracht. Als motief tot dit voorstel vsu Ged. St. werd aangevoerd, de da ling van het personenvervoer; terwijl door B. su W. naar voren werd gebracht speciaal het goederenvervoer, vooral met het oog op de zich in ons eiland uitbreidende tuinbouwteelt, welker producten hoofdzakelijk worden geveild aan elders bestaande veilingen; wijzende op de door particnliereu daarvoor saamgebrachte gelden als jaarlijksche. subsidie tot instandhouding dezer Oootdienst. Na deze uiteenzetliug van B tn W. werd door Ged. St. een nadere overweging toegezegd. Naar aanleiding vau een door overste Bierman te Scherpenisse gebonden brandbluschmiddeleo- demonstratie, werd besloten een tweetal gasmas kers aan te koopeti terwijl tevens in overweging wordt gegeven ie komen tol een reorganisatie van bet brandweerpersoneel, zoo mogelijk tot het institncereo eeuer vrijwillige brandweer, waarvoor zich reeds een iuwuner heeft aange meld en deze bereids een sleutel van de berg plaats der brandweermiddelen is ter hand ge steld en is voorgelicht ia de behandeling der brandkranen cp de waterleiding. Een aanvrage door B. en W. gericht aan Ged. St. voor een rechtsireeksche aotobusver- binding StavenisseBergen op Zoom, zal door Ged. St. 10 gunstige overweging worden ge nomen, en is door den ondernemer J. C. Krijger te Goes daartoe reeds concessie aangevraagd. Door wetb. van Ysseldijk, vertegenwoordiger der gemeente als aandeeihoudsier in de N. V. Wa'erleidiogroij. „Tholen" werd van* de door die maatschappij op 17 Mei jl. gehouden alge- neene jaarvergadering, verslag uitgebracht. Naar aanleiding der rondgezonden stukken werd opgemerkt dat een klacht over de gelegen heid waterafvoer in de 0. I. s. door aanbrengen van het daartoe benoodigde materiaal, biunen t'ükele dagen sou wordeD opgeheven. Op een verzoek van C. L. vau Dalen e. a. lot verlaging der Pers.hel. op biljarts, wordt voorgesteld, omdat nog zoo kort geleden een zelfde verzoek van dezelfde aanvragers was be handeld geworden, afwijzpnd te beschikken. Dhr. Stoutjesdijk kan zich met dit voorstel uiet vereeuigen doordat de biljart door hein niet enkel als „loxe" wordt gezien, en zag die be lasting dan ook gaarne teruggebracht op voor gaand bedrag; het is toch voor de aanvragers een kwestie om hnn brood te kunnen verdienen. De voorz. zegt.; we weten nog niet hoe de Wet werkt en er zijn slechts 2 van de adres- saulen die f 15 ho >gere belasting op hun biljart betalen, de andere slechts f 10, laat ons nu eens wachten tot wij een jaar onder do Gieuwo Wet hebben geleefdhet gaat nu toch niet aan om voor elke aanvraag, die er momenteel uit deze tegemoetkoming zou kunnen voortvloeien, telkens onze verordening te gaan wijz'g^o. Weth. v. d. Slikke gevoelt zich in deze aaQ de zijde van dhr Stoutjesdijk en zegtzeker is biljartspelen /yluxe", maar toch enkel voor het biljartspelend publiek, niet aau den kastelein, an zou dan ook gaarne de belasting tot het voorgaand bedrag zicD teruggebracht. Dhr van IJsseldyk meent, dat het luxe door de liefhebbers daarvan ook moet wordeu betaald en laat daarom den biljartspeler ook dat luxe betalen, door partijgeld te inoen boven dat wat uitgelegd wordt aan bier etc. met het z.g. 15 pQDlenspel. De aanvragers trekken in hun verzoek één lijn, laat hen dat ook toepassen op innen van partijgeld. Dhr. v. d. Slikke zegtdeze opmerking van dhr vau IJsseldijk te moeten deelen, aangezien bij de gehouden bazar ten bate der mnziek, ge bleken is dat men hier voor „luxe" nog al bereid is offers te brengtm. Besloten wordt dat het verzoek vooralsnog niet voor inwilliging vatbaar is. Indien na de werking der nieuwe wet blijkt, dat dit verzoek kan ingewilligd worden, zegt de voorzitter, zal lil zeer zeker gebearen en behoeven adressanten hnn verzoek niet meer te herhalen, maar zal dan met dit rekening worden gehouden terwijl weth. van IJsseldijk zegt: ÏDdien maar eenigs- zios mogelijk, deze gevraagde ontheffing öf ge heel of gedeeltelijk te helpen bevorderen. Wed. H. Hendrikse kan tegen betaling van f4 per jaar, tot wederopzegging het t ai ut je voor haar woniDg behonden. Tot inspecteur der Volksgezondheid betreffende besmettelijke ziekten is benoemd dr. G. D. Hemmes. Omtrent het schrijven van de Gezondheids commissie inzake stichten ziekenbarak zal voor alsnog een afwachtende hondiog wordeu aange nomen. Door den Iuspecteur der belastingen is een nadere raming over 1931/32 ingezonden. Pers. f 3200 opcenten. Pers. f3200. Grondbel. f3000 opcenten daarop f 1800, terwijl de voorloopige raming 1932/33 Gemeentetondsbe.lasting wordt geraamd op i 1800 en opcenten Vermogensbe lasting f840. Een verzoek van de Ned. Ver. tot bevorde ring van den arbeid van onvolwaardige krachten om vau die vereeniging lid te wordeD f 10 per jaar, wordt besloten, hoewel het nuttige van deze vereeniging wordt erkend, alsnog geen led te wordeD. Het subsidiebedrag der werklouzen- verzekering 3e kwartaal 1931 bedraagt voor deze gemeente f 151.74, terwijl aan de exploi tatiekosten arbeidsbeurs te Bergen op Zoom f 19.13 ten laste onzer gemeente komt. Een verzoek van P. den Braber e. a. tot wijziging wiukelsluiiingverordeoing, wordt ge- renvoyeerd naar B. en W., terwijl in verband met dit verzoek in overweging wordt aanbevolen legesheffing voor kooplieden buiten onze ge meente, iuzonderheid met betrekking tot de z.g. „vliegende winkels". Volgens het le lid van art. 8 van het K. B. dato 18 April 1932, zal gedurende 3 jaar gekort worden f161. Ged. St. berichten herbenoeming tot lid der Gezondheidscommissie zetel Tholen, vau den beer B. J. van Oost te St-Maartensdijk. Procesverbaal van kasopname bij den gem.- ontvanger dato 10 Jani 1932, geeft aan dat in kas was en moest zijn f 9630 78. Rondvraag levert geen bijzonders. Hierna sluiting. heeft zijn intrede gedaanal wat adem heeft verzadigt zich aan licht en lucht. Stelt U zelf in staat zonder gevaar van deze feest gaven der natuur te genieten door, ter voor koming van zonnebrand, Uw huid met „Zij"-Crême in te wrijven. 11 41599 In prijzen van 20—30 - 45 en 75 cent. POORTVLIEt', 21 Juni 1932. Ia de heden gehouden raadsvergadering werd besloten tot toelating van den heer A. Murre als lid van den raad, nadat de geloofsbrieven onderzocht en goed bevonden waren door een commissie, bestaaude uit de heeren Vogelaar, Krijger en van der Slikke. De heeren Carels en Booganrt, die eerst verzocht waren deel uit le maken van de Gommissie tot onderzoek, weuschten daarvoor niet in aanmerding te komen. Daarna werd, na net bonden van een geheime zitting, overgegaan tot het benoemen van een hoofd der o. 1. school. De door'Burg. en Weth. opgemaakte voor dracht luidde als volgt 1. J. van ërnmmelen, onderwijzer, wonende te Ginnnken, 2. J. C. van Bortel, tijdelijk Hoofd der o. I. school te Zijder— veld, wooende te Driebergen, 3. Iz. Gaakeer, onderwijzer te Staveoisse. Met algemeene stemmen werd benoemd de heer J. vao Brummelen. Daarna werd de vergadering gesloleD. BUITENLAND De nieuwe Dnitsche regeering von Papen is begonnen met tal van bezuinigingen. Vod Papen weoscht zijn woord, dat de staat niet langer als een weldadigheidsiostitoot beschouwd mag worden, gestand te doen. Ingevolge de Dieowe noodverordening zijn de werkloosheidsuitkeeringen roet circa 15 de crisisuitkeeringen met ongeveer 10 verlaagd.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1