IERSEKSCHE Eü THOOLSCHE COURANT L( Z5jct.pek pafcz M^IyANGS NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Zomersproeten ver dwijnen in korten tijd geheel door Vrijdag 17 Juni 1932. Negen en veertigste jaargang BIN i'er plen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. tvyfE^T TK.Tr. VERSCH GEKARND Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,375, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17 V2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Ipmeester en Weihouders van Tholen maken dal ter Secretarie vanaf 20 Juni 1932 ge- 9 8 dagen voor een ieder ter inzage zal een lijst van hen die dit jaar aan de loting ilijving bij de brandweer deelnemen, en, den 15 Joni 1932. 7 DIENSTPLICHT. Wenschen omtrent inlijving. ingeschrevenen voor den dienstplicht, die hun ien met betrekking tot de inlijving niet reeds keuring hebben opgegeven ol die iets anders i wenschen dan zij toen hebben medegedeeld, tot 15 Juli gelegenheid, hun voorkeur op en aan den commandant van het indeelings- Het verdient in het algemeen aanbeveling iriftelijk te doen. e voorkeur kan betreffen zoowel de indeeling zeemacht of bij een bepaald korps als het oen, den tijd van opkomst en de opleiding tot ol onderofficier. >r sommige gevallen zijn bij de keuring bij- e aanwijzingen verstrekt omtrent de wijze van lding. Voor deze gevallen moeten die bijzondere zingen stipt worden opgevolgd, ook al wijben van hetgeen hierboven is te keenen gegeven, ierbedoelde bijzondere aanwijzingen hebben I elijk betrekking op vervroegde inlijving, bij den motordienst en opleiding tot a-offioier-vlieger of reserve-officier-waaruemer luchtvaartafdeeling. tnghebbeuden behooren er rekening mede te dat niet aan ieders wenschen ban worden BLUE BAND oion, 16 Juni 1932. 31 Burgemeester van Tholen brengt ter kennis fle veehouders, dat ingevolge de Crisiszuivelwet eeliouders gedurende ten hoogste drie weken iringen kunnen worden verstrekt, berekend f0.75 per melkgevende koe per week (dns staande dieren niet mede te rekenen), uitkeering geschiedt ten gemeentehuize. De reehouders buiten de kom der gemeente kunnen laarloe aanmelden op Zaterdag 25 dezer in 'oormiddag. Zij dienen dit te doen onder opgaaf Fendo hun melkvee. overige melkveehouders kunnen aangifte doen onderdag en Vrijdag 23 en 24 dezer tusschen uur v.m. ornamelijk dient te worden opgegeven ital melkkoeien op 15 Juni 1932. lkproductio in de week van 12 t/m 18 in of liters. rprodactie van den veestapel inl931 in K.G. liters. olen, 17 Juni 1932. 21 Burgemeester van Tholen brengt ter kennis, do Zeeuwsche Landbouwmaatschappij dit jaar verhadering in deze gemeente zal houden. Hoewel tijdsomstandigheden daarmee geen tentoonstelling islelijkheid zal gepaard gaan, meent hij toch eze de ingezetenen te mogen verzoeken op a.s. lagmiddag en Woensdagochtend de vlaggen i steken. olen, den 17 Juni 1932. 10 Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat Woensdag op de Kaai geen gelegenheid zal be- voor parkeeren van motorrijtuigen, welke niet de rijtoer van de Zeeuwsche Landbouwmaat- terrein is de Markt aangewezen. loleD, den 17 Juni 1932. «HARDT's Zenuw-tabletten 75" Laxeer-Tabletten 60" Hoofdpijn-Tabletten 60" '0 7 Bij Apoth. en Drogisten BINNENLAND ET BEZBINIGINGSRAPPORT DER COMMISSIE- WELTER. Vanneer er niets gedaan wordt komt 'P de begrooting 1933 een tekort van millioen, ongerekend de 35 millioen f werkloozen-uitkeeringen en 35 milli- 1 die zullen moeten worden bijgestort net Gemeentefonds. Zoo is het oordeel hezuinigingscom missie-Welter, welke ®t dat er thans spijkers met koppen 'ten geslagen worden. In haar rapport I1.. zij, dat elk departement 15 procent Z1jn begrooting zal dienen te bezuinigen. 1 uitzondering vormt slechts het Huis Koningin, ten aanzien waarvan geen ischen worden kenbaar gemaakt. Dit spreekt vanzelf na de. belangrijke offers, welke bet Koninklijke Huis reeds heeft gebracht. Het percentage, dat de koningin reeds uit eigen wil heeft prijsgegeven" is belangrijk meer dau 10 procent, nadat Hare Majesteit reeds tegemoetkomingen had gedaan in de pachten van het Kroon domein. Voorgesteld wordt versobering, geen afbraakslechts indien de staats inkomsten later zouden blijken nog meer terug te loopen, dan thans kan worden berekend, zou tot afbraak moeten worden overgegaan, b.v. door opheffing of sterke inkrimping van sommige staatsdiensten of instellingen (b.v. universiteiten en hooge- scholen) die wel zeer nuttig zijn, doch voor het bestaan van den staat niet onmis baar mogen worden geacht. Als voorbeeld van versobering wordt genoemd reis- en verblijfkosten. Men heeft bevonden, dat op mooie dagen het aantal dienstreizen plotseling stijgt. De Raad van State zou uit 8, inplaals van uit 15 leden kunnen bestaan. Op de defensiebegrooting moet 9 millioen worden bezuinigd. Naar het schijnt moeten volgens de bezuinigings commissie de voornaamste bezuinigingen komen van kortingen op de salarissen °en beperking van uitgaven voor materiaal. Het eerste zal door de rijksambtenaren natuurlijk minder prettigworden gevonden. DE SCHATGRAVERIJ TE ZAANDAM. Er begint thans eenige spanning te komen in de Zaandamsche schatgraver-ij. De ingenieurs, die bij het werk de leiding hebben, hebben n.1. het vermoeden op een onderaardscheu gang te zijn gestuit. Mevr. Sylvia is steeds bij het graafwerk aanwezig om, als zij dit noodig oordeelt, nadere aanwijzingen te geven. PROCES TEGEN DE TRIBUNE. De rechtbank te Amsterdam behandelde de zaak tegen de Tribuneredacteuren, be schuldigd van allerlei dingen, beleediging van pastoor Uyttewaal en een Rotterdam- schen inspecteur van politie, het maken van afbeeldingen van den Paus en den Belgischen koning met beleedigende onder schriften, het uitmaken van leugenaar van den minister van buitenlandsche zaken enz. Het voornaamste van het proces was naar onze meening, dat het uiterst moeilijk is gebleken een verantwoordelijk persoon te vinden voor het in de Tribune gepubli ceerde. Een gevolg van de drukpersvrijheid zooals die in ons land bestaat. Aan den anderen kant is te verwachten, dat de justitie in het vervolg spoediger lot nu toe zal ingrijpen. De officier van Justitie waarschuwde, dat indien deze publicaties worden voortgezet, het Amsterdamsche parket .niet zal aarzelen over te gaan tot inbeslagneming van de drukpersen. ONGELUK BIJ HET GASSEN VAN DEN MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. Een zeer tragiscli ongeval kwam voor bij het gassen van de Marilix van St. Al- degonde, die de Amsterdamsche haven is binnen geloopen, Door een ongelukkig toe val raakte een aantal personen van den Sanitairen havendienst door cyaangas be dwelmd. En terwijl men met de hulpver leening aan de slachtoffers nog bezig was, constateerde men plotseling de vermissing van een der deelnemers aan de gasexpedit' D dr. Hofman, in bedwelmden toestand®6 hij waarschijnlijk overboord gevallen en verdronken. OUD-MINISTER HEEMSKERK OVERLEDEN, In het Diaconessenhuis te Utrecht over leed op 79-jarigen leeftijd mr. Th. Heems kerk, lid van de Tweede Kamer, minister van Staat, oud-minister van Justitie. Een figuur van groote politieke begaafdheid is met hem heengegaan. Aanvankelijk liberaal werd_ hij door de godsdienstige actie van dr. Iiuyper in het hart gegrepen en ging over naar de anti-revolutionnaire partij. Vlug van verstand en begaafd met een immer vaardigen humor, was en bleef hij een sieraad van het parlement, RELLETJES TE BOSKOOP. In Boskoop kwamen ernstige relletjes voor. Reeds eenige weken werd onder Boskoopsehe werkloozen communistische agitatie gevoerd. Sinds enkele dagen werd eiken morgen voor het gemeentehuis de monstratief opgetreden. Eindelijk kwam het tot een botsing tusschen politie en be- toogers, waarbij een communist uit Gouda door een sabel in de hartstreek getroffen werd en spoedig daarna overleed. LUCIITVERBINDING TWENTE— AMSTERDAM. De burgemeester van Enschede heeft de luchtverbinding Twente—Amsterdam offi cieel geopend. Zij moet worden gevoed uit twee bronnen; industrie en het toeristen verkeer. Men verwacht dat het toeristen verkeer een groote vlucht zal nemen. Het begin is niet slecht. Voor de eerste vluch ten zijn alle plaatsen reeds besproken. DE ORANGPENDEK-EXPEDITIE- KWESTiE. Het Tweede Kamerlid Moller heeft eenige eigenaardige vragen tot den minister van Koloniën gericht, welke wij hier overnemen. Heeft de Minister kennis genomen van de medeelingen in de pers omtrent den orang letjo of orang pendek, die voorkomt in het Boveu-Rokangebied van Sumatra's Oost kust, dat men twijfelt of deze wezens die ren of menschen zijn en dat men pogingen aanwendt en reeds heeft aangewend om een oi meer daarvan dood of levend in handen te krijgen, teneinde wetenschappe lijk vast te stellen, tot welke soort zij be hooren? Is de minister niet van oordeel, dat een dergelijke lichtvaardig jacht maken op wezens, die mogelijk menschen kunnen zijn, volstrekt ontoelaatbaar is en misdadig genoemd moet worden, ook al zou latei- de wetenschap met zekerheid uitmaken, dat bedoelde wezens geen menschen zijn? DE MOORD TE PUÏBROEK. De rechtbank te Roermond heeft de jachtopziener v. d. Elzen Sr. tot 15 jaar BB 34 -0144" BUITENLAND diens zoon de veldwachter tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens den drievoudigen moord. De veroordeelden gaan in hooger be roep. I oe Ol. Bij alle Drogisten. I de menschen rj 41575 Amery, Engelsch Lagerhuislid en voor malig minister, voor de dominions, Leeft als zijne meening uitgesproken, dat wij in de eerstvolgende maanden in Europa hoogstwaarschijnlijk staan voor een vol komen economische ineenstorting. Zoo pessimistisch zijn wij niet gestemd. Maar precair is de toestand zeer zeker. Eén der beste middelen ter beoordeeling van den economischen toestand is eene beschouwing van de grootte der staalproductie. Zij staat in het nauwste verband met den op- en neergang van het bedrijfsleven. Welnu, de Amerikaansche staalproductie is in de eerste maanden van 1932 zoo laag geweest, dat de productie van 193*2 waarschijnlijk lager zal worden dan tot nog toe in deze eeuw is voorgekomen. Gelukkig is in dit record een tendenz van verbetering aan wezig. Men kan toch moeilijk aannemen, dat men genoegen blijft nemen met een hoeveelheid staal, die aan het einde van de vorige eeuw toereikend was. En het is toch ook haast ondenkbaar, dat de wereld tot het steenen tijdperk terugkeert! In den teruggang der staalindustrie schuilt, buiten andere, nog een heelgroot gevaar: het gevaar van oorlog. „In de ontwapeningskwestie", schreef dezer dagen de goed ingelichte correspondent te Gënève van het Engelsch tijdschrift „Economist", »komt elke staat voor zijn eigen affaire op. Duitschland wilde klaarblijkelijk liever, dat het zich weer wapenen mocht dan dat anderen ontwapenden. Het alleruiterste wordt beproefd in Frankrijk en zonder twijfel ook elders door de wapenfabriek- belangen om iedere overeenstemming te verhinderen en terwijl alle soorten van bezuinigingen worden aanbevolen, tot zelfs het verlagen van oorlogspensioenen, blijkt er weinig neiging te bezuinigen op de kolossale uitgaven, die in de toekomst nieuwe oorïogspensioenen zullen noodig maken". Men kan waarlijk de macht van het Creusot-concern niet hoog genoeg aan slaan 't Is zooals een blad schreef: Het beste middel om het oorlogsgevaar te keeren zou zijn, dat een combinatie van vredewillende millionairs het Creusotcon- cern opkocht. Langzamerhand wordt er iets meer be kend over de revolutie, welke in Chili heeft plaats gehad. De regeering is, zooals men weet, opgetreden met zeer radicale leuzen. Men noemde haar socialistisch, communistisch, nat. socialistisch. Het be stuur van Chili is altijd in handen geweest van een aristocratie, die niet zoozeer op rijkdom steunde als wel op hooge koloniale afkomst en altijd conservatieve en mili- tairistische neigingen vertoonde. Tegen deze aristocratenheerschappij is in de laatste jaren door extremistische elementen onder het volk heftige propaganda gemaakt. In Januari van dit jaar proclameerden de vakvereenigingen de algemeene staking voor onbepaalden tijd. Slechts door zware straffen wist de regeering zich te hand haven. Dit heeft ze ditmaal blijkbaar niet gekundze is weggevaagd. Kolonel Grove heeft besloten de revolutiounaire beweging voor zijn rekening te nemen. Grove is geen man, die aan Moskou zal gehoor zamen, maar het is op het oogenblik de groote vraag of hij, dan wel Moskou den

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1