IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT r NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 10 Juni 1932. Negen en veertigste jaargang Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. J fe Hierop letten! Bij Hoofdpijn «h en bij Kiespijn Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. |r kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f l,376, franco per post f 1,65 4- '15 ct. disp. kosten. 21, 1133 170.' UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 et.; ieder regel meer 17'/, ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. kzuc bree H >uiz eig ino« we thei toonslag 15 Juni 1932 zullen in den na- door den reinigingsdienst langs de huizon glas, sieenen en andere naar de stortplaats eron voorwerpen opgehaald worden, den 9 Juni 1932. 11 jeester en Wethouders van Tholen brengen ter it aangifte voor ruiming van privaatputten nderdag 16 Juni a.s. kan geschieden. □giften te bezorgen in de brievenbus van en tabletten zijn alléén echt, als ■pakking voorzien is van den naam irdt. Let bij het koopen daar speciaal 'it dit alleen garandeert U de echtheid. 8 41563 BINNENLAND. BEZUINIGINGSPLANNEN, rapport der bezuinigingscommissie- stelt aan de regeering voor, op de Bezoldigingsbesluiten vastgelegde sen van burgerlijke ambtenaren en ren een uniforme korting toe te van 8 pet. voor de gehuwden en pet. voor de ongehuwden. 'ergoedingen voor reis- en vcrblijf- zullen belangrijk worden verlaagd, zal strenge controle worden inge- op de noodzakelijkheid en doelmatig- an de dienstreizen. RLANDSCHE GEREDDEN VAN DE GEÜRGES PH1LIPPAR. Nederlandsche schipbreukelingen van het Suezkanaal verbrande Fransche Tichip, de Georges Philippar, zijn in d aangekomen. Mevrouw Marissen, Br overlevenden van de scheepsramp, aan de pers een en ander mede- d over haar wedervaren. Het was n verschrikkelijk. Afschuwelijk zijn ineelen geweest, die zich hebben af- :ld. Van eenige orde en regelmaat een sprake meer, ieder streed om irdst voor het behoud van zijn eigen Op de trappen ontstond een op- ug, de menschen konden niet meer if weerer was een ware paniek roken. Eigenaardig is, dat er, naar uw Marissen mededeelde, aan boord Georges Philippar geen enkele ïgsoefening is gehouden en niemand waar zijn sloep zich bevond en nd ook in het bezit was van een igsgordel. PROEVEN OP MENSCHEN. bestuur van de stichting Anti- ictiebond heeft bij den officier van e aanklachten ingediend tegen ver ende professoren^ wegens het ouge- )fd proefnemen op kinderen en vol- nen in Nederlandsche ziekeninrich- Het bestuur wil door deze aanklacht ichterlijke beslissing uitlokken, of de op menschen wettelijk toelaat- zijn. ZONDERLING ONTSLAG, stationchef van Hoorn was op den dat hem ontslag werd aangezegd ren 11 maanden bij de Nederlandsche 'wegen in dienst. Een maand dus zijn gouden jubileum, werd hij aan lijk gezet. Aan dit gouden jubileum, ar het schijnt een gratificatie ver en en dus is het ontslag blijkbaar ge- i om aan het uitkeeren dezer grati- e te ontkomen. Het tweede kamerlid heeft deswege aan den minister waterstaat vragen gesteld. Wij vinden behandeling van een in dienst ver ten ambtenaar niet erg gentlemaulike. RAPPORT VAN DE BEZUIN1GINGS- COM MISSIE-W ELT ER t tweede en derde deel van het rapport ebezuinigingscoramissie-Weiter, waar in den lande zooveel belangstelling at, is thans ook verschenen. Évenwei t de regeering er maar weinig voor telen dit rapport te publiceeren. Trou- is het in de eerste plaats ook bestemd 'oorlichting van de regeering en niet voor het publiek. Het spelen van open kaart in deze malaisetijd lijkt ons anders wel gewenscht, speciaal wanneer van ver schillende bevolkingsgroepen offers zullen moeten worden gevraagd. NEDERLANDSCHE RUITERS NAAR LOS ANGELES. De Nederlandsche ruiterploeg, die ons land op de Olympische spelen te Los Angeles zal vertegenwoordigen, is reeds op reis gegaan. Teneinde te voorkomen, dat de paarden aan boord stijf zullen worden van het lange op stal staan gedurende de reis, heeft de ploeg een soort tredmolen mede genomen. Dit instrument staat eenigszins hellend, waardoor de zwaarte van het paard en ruiter een soort trottoir-roulant bewegen. Het paard kan nu rustig stappen en de snelheid geregeld worden door het meedraaiende vliegwiel. Een zeer practische uitvinding. ONZE SCHEEPVAART. Tot de takken van bedrijf, welke vooral van de malaise te lijden hebben, behoort de scheepvaart. Wij lazen, dat op 1 Juni te Rotterdam alléén niet minder dan 108 zeeschepen zijn opgelegd. Een heele j vlootDe regeering heeft nu het plan de scheepvaart te helpen. Er zal een Maat schappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen, een soort bank, die gelden leent aan reeiierijen, worden opge richt om Ie bevorderen eene nauwere aaneensluiting en samenwerking den daar voor in aanmerking komende reederijen, van een doelmatiger en meer aan de be hoeften van het verkeer aanpassende in richting van de Nederlandsche koopvaardij vloot en van een zoo productiof mogelijke verdeeling van die vloot over de verschil lende internationale scheepvaartlijnen. Het steunvoorstel stelt zoowat de heele scheepvaart onder curateele. DE LOONSVERLAGING DER AMSTERDAMSCHE GEMEENTEWERK LIEDEN EN DE S. D. A. P. De vorige week vermeldden wij reeds het curieuse geval, dat drie Ainsterdamsche S.D.A.P.-sche gemeenteraadsleden gemaakt hadden, dat de loonsverlaging voor de gemeentewerklieden in Amsterdam er zonder slag of stoot doorging, terwijl juist de S.D.A.P. sterk tegen loonsverlaging had geageerd. Wij dachten wel dat dit muisje een staartje zou hebben en thans blijkt onze gedachte juist te zijn geweest. De drie raadsleden zijn gedwongen hun zetel ter beschikking te stellen. Begrijpelijkerwijs verwekte het geval in de S D.A.P. veel beroering. IERSCHE SWEEPSTAKES. De lot ng van de Iersche Sweepstakes ontmoet ook in ons land veel belang stelling. Wij lazen, dat er ditmaal in Nederland 22 prijzen gevallen zijn van f900.In totaal is er dus gewonnen f20.000 en dat, terwijl, er naar schatting bij iederen ren een kwart millioeu door Nederlanders aan loten wordt gekocht Iedere nieuwe Svveep beteekent de niet onaanzienlijke verplaatsing van gelden naar Ierland KOOPKRACHT. Er wordt, vooral in dezen tijd, veel ge sproken en geschreven over de vraag of loonsverhooging vergrooting van koop kracht beteekent en omgekeerd, of loons verlaging verkleining dezer koopkracht bewerkt. Een artikel in de Chr. Hist. „Nederlander" heeft de aandacht ge trokken, vooral ook omdat de regeering, en deze wordt toch door de Chr. Hist. gesteund, van meening is, dat loonsver laging geen koopkrachtvermindering be teekent, integendeel, dat loonsverlaging noodzakelijk is om het bedrijfsleven er bovenop te helpen. Een inzender schreef dan in het Chr. Hist. Blad: „Loons verlaging beteekent altijd vermeerdering van koopkracht. Bewijs: stel arbeidsloon op 100 pet. kosten ('t is minder), dan kan 10 pet. loondaling 10 pet. prijsverlaging zijn, maar daarbij heeft niemand belang, want in wezen verandert er niets. Minder dan 10 pet. prijsdaling beteekent: vermin dering van koopkracht, minder afzetgebied, meer werkloosheid, meer koopkrachtdaling enz., een vicieuse cirkel. Het argument- te kunnen concureeren op de wereldmarkt aan. Vijf honderd oud-gedienden zijn na gaat ook niet op. Bewijs: le. de^geweldige j hun vertrek uit New-York door de politie met behulp van geweren en traangas uit elkaar gejaagd. Omstreeks 250 personen uR bet Westen werden begeleid door Californische vrouwen in overalls. Negen honderd oud-gedienden uit Baltimore be reikten Washington, waar 2000 personen weigerden gevolg te geven aan een ultimatum van de politie om te stad te ontruimen. In Italië werd overal herdacht de vijftigste verjaardag van den dood van Garibaldi. Het stoffelijk overschot van Anita Garibaldi, de heldhaftige vrouw van den grooten condottiere, dat na aanvankelijk te Nice begraven te zijn geweest, in het pantheon van Stagliens bij Genua was bijgezet is vandaar naar Rome overgebracht.Garibaldi raag wel als een der grootste van de revolutionnairen aller eeuwen worden be schouwd. Hij is de grondlegger van het huidige Italië. loonsvermindering van den Engelschën arbeider heeft Éngelands uitvoer niet kunnen verbeteren (Colijn wees er kort geleden op in de kamer, in verband met uitlatingen van een Engelschen minister en de verbetering van het Engelsche betaal middel is slechts te danken aan drastische tarieven 2e. voorbeelden uit eigen land laat een boer varkens mesten, niets rekenen voor arbeidsloon, niets voor afschrijving op stal of gereedschap, toch legt hij op een vet varken ongeveer toe wal het op brengt, trots het feit dat hij voedergranen koopt beneden kostprijs, 't Zeiftle geldt van zuivel en van den ruwen tuinbouw en dreigt voor alle tuinbouw cultures. De theorie der koopkracht staat door alles heen onaangetast. De geweldige productie capaciteit van onze maatschappij onderstelt trouwens koopkracht, ja, heeft koopkracht tot levensvoorwaarde? Wij laten de juist heid der redeneering natuurlijk geheel voor rekening van den schrijver. Mijnhardt's Poeders. Doos 45 ct. Bij Uw Drogist. 9 41562 BUITENLAND Rijkspresident von Hindenburg heeft dus, na het aftreden van Brüning, von Papen met de samenstelling van een kabinet belast. De nieuwe regeering, eene verzameling van allerlei menschen met deftig klinkende namen, die ons sterk aan het Duitschland van vóór den oorlog doet denken, is er. Bruning is ziek en wij weten daarom nog niet, wat de oorzaak van zijn aftreden is. Maar dat er duistere machten aan het werk zijn geweest om von Papen aan het bewind te brengen is zeker. Omtrent de plannen der nieuwe regeeriug tast men in het duister. Uit de verklaring, die de regeering niet aan den Rijksdag maar aan het volk heeft gericht, weet men, dat zij strijd tegen de sociaal-democraten, com munisten en het centrum voor zoover dit tenminste Trai-d'union zou willen zijn tusscheu de reactionnaireu, burgelijken en arbeiderspartijen zal voeren. De regeering zal ook de sociale-maat- regelen beperken en met krachtige hand de daaruit vooruitspruitendeóntevredenheid onderdrukken. Maar hoe de verhouding van de regeering tot de Nationaal-socialisten zal zijn is nog onbekend. De een meent, dat het kabinet feitelijk tot taak heeft de nationaal-socia listen zoolang mogelijk buiten de regeering te houden. Anderen waaronder de beer von Papen zelf achten als taak der regeeriug, de nationaal-socialisten zoo spoedig mogelijk aan de regeering te doen deelnemen. Voor hands schijnen de rollen tusschen de nationaal-socialisten en von Schleicher zoo te zijn verdeeld, dat de nationaal-socialisten volkomen progagandavrijheid krijgen voor de aanstaande verkiezingen, maar deze omgekeerd de regeering niet zullen be strijden. Het is te verwachten, dat de natioaaal-socialisten de verkiezing zullen ti achten te foreeeren. Zij zullen beproeven met alle middelen eene meerderheid te verkrijgen en zullen daarbij door de regeering worden gesteund. Een begin van komenden burgeroorlog Ook in de Vereenigde Staten zijn er teekenen van komende volksbewegingen. Amerika is een land zonder tradities. On tevredenheid uit zich daar veel meer dan in ons werelddeel in het gebruiken van geweld. De eigenaardige samenstelling der be volking werkt daarbij bovendien nog mede Ongeveer 4500 oud-gedienden zijn uit ver schillende deelen van het land, gedeeltelijk te voet, in goederenwagens of met vracht auto's naar Washington getrokken om de volle uitbetaling van hun.uitkeering-in-eens te verkrijgen. De marsch nam bedenkelijke vormen De regeering van Tschecho-Slowakije is een strijd tegen hel ook in dit land op komend fascisme begonnen. Zij heeft de ontbinding van alle onwettige fascistische jongemannen bonden gelast. Door het ge- heele land hebben er huiszoekingen plaats, hetgeen begrijpelijkerwijs de noodige op schudding verwekt. In de pers duiken er hoopgevende be richten op Amerika, zou zoo heet het, bereid zijn een Engelsche uitnoodiging te aanvaarden tot een conferentie, die zou moeten beraadslagen over de stabilisatie van de goederen prijzen over de heele wereld. Wij betwijfelen zeer, of een der gelijke conferentie kans van slagen heeft, maar men moet er zich zeer over verheugen dat de twee grootste handelsmogendheden ter wereld zich ernstig bezig houden met plannen die ten doel hebben de econe- mische ellende van dezen tijd in een van haar hoofdwortelen aan te tasten. Naar het schijnt maakt de Engelsche regeering zich reeds gereed om de andere Staten tot deelneming aan deze conferentie uit te noodigen. Uit Mantsjoerije slechte berichten. On danks krachtige troepen concentraties is het den Japanners niet gelukt de orde te herstellen. De gevechten blijven voortduren. De opstandige troepen zijn krachtig en het onderdrukken van den opstand zal geruimen tijd duren. Wij zouden over de nederlaag van den overweldiger verblijd kunnen zijn ware het niet dat deze tegenslagen het gevaar voor complicaties sterk vergrooten. Intusschen verklaarde de Japansche minister president Saito in het Parlement, dat er in het geheel geen oorlogsgevaar Japan en Rusland bestaat. Hij deed een beroep op het gezonde verstand van het Japansche volk om zich door dergelijke geruchten niet te laten misleiden. De Amerikaansche politie heeft bij een razzia de gangster Salvotore Spitale, die in opdracht van Lindbergh onderhande lingen heeft gevoerd met de onderwereld ter zake van terugbezorging van het ont voerde kind, met nog vijf andere personen gearresteerd. De Poolsche ingenieur Dunikowski, de man die beweerde goud te kunnen maken zal nu te Parijs wegens oplichterij terecht staan nadat hij verschillende maanden politie en justitie om den tuin heeft ge leid. Hij houdt ook thans nog vol, volkomen te goeder trouw te zijn. Blijkbaar heeft hij het echter le bont gemaakt. Aan zijn argument, dat de bewuste machine door onbevoegden in het ongereede zou zijn geraakt en hem wat radio-actieve stof ontstolen is, wordt door deskundigen geen waarde gehecht. Een ander geruchtmakend proces is thans ten einde, dat van de Sklarcks. De beschuldigden zijn er buitengewoon voor- deelig vanaf gekomen 6 jaar tuchthuis straf werd er geëischt. VERGADERING VAN DE AFDEELING THOLEN VAN DEN PROVINCIALEN ZEEUWSCHEN BRANDWEERBOND TE SCHERPENISSE.' Op Zaterdag 4 Juni 11. hield de afdeeling Tholen van den Provincialen Zeeuwsche Brandweerbond onder voorzitterschap van den Heer A. F. Hanssens eene vergadering

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1