IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT m NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 3 Juni 1932. Negen en veertigste jaargang >n, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer BA )aai 00 Weigert namaak! holen Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, r kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 4,37®, franco per post fl,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17 V2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BINNENLAND. btstr dorla Besluit is tot burgemeester van elle benoemd jhr. mr. A. F. C. de >ot. Deze is de zoon van wijlen jhr. mr. de Casembroot, lid van Ged. Staten ind. Doemde werd 17 December 1906 te irg geboren en is dns een der jongste esters in ons land. WEBKLOOZENZORG. en ertre iaar evrac neen len te n vr echts 'elefo onds epartement van Binn. Zaken beeft naar meldt, over bet tijdvak van 3 April met 30 April 1932 de volgende cijfers 'erkloozenzorg versterkt, aan alle gemeenten een vragenlijst ge- Van 103 gemeenten met 584.843 in- ,ijn geen gegevens ontvangen, geren door de gemeeuteo, van welke zijn ontvangeu (zonder aftrek van snh- staatc.q. provincie); aan werkloozensteon 10 en voor werkverschaffing f 1.605.618. ld door werkloozenkassen f 1.440.556. Rijk is betaald f 1.870.930. DE VERPACHTING VAN ITERPERCEELEN IN ZEELAND. Tweede Kamerlid Drop heeft den minis- fioanciën en van economische zaken en volgende vragen gesteld: het waar, dat bij de verpachting vaü irceelen in Zeeland onder toezicht van stuur der Visscherijen op de Zeeuwsche °p vrij groote schaal het systeem liddf htoverdracht bestaat P ja, van welken omvang is deze over- welke zijn de pachtbedragen waarop de icht heeft en welke bedragen ontvangen olijke pachters van degeneo aaD wie zij overdroegen P het waar, dat io een aantal gevallen irdeu van de eigenlijke pachters der por ti vermindering van pachtsom in ver- de uitkomsten vao het bedrijf is Ie raat OP ostk 36SHI -ai n Scl o P Ia de miaister niet van oordeel, dat I vraag III bevestigend moet worden be id maatregelen bebooren te worden ge- waardoor bereikt kan wordeD, dat in pal door degenen, die van de pachtover- pt werkelijk gebruik maken, geen hoogere kan worden gevorderd dan in het met Itaat afgesloten pachtcontract is bepaald P Is het waar, dal op bet in voorafgaande 1 behandelde reeds in Februari en Maart lie aandacht van de regeering is gevestigd l h op klachten daaromtrent vaow bg geantwoord P |t de echte Poeders en Tabletten! I zijn ze alleen, wanneer op de Ikking de naam van den fabrikant (venstaande p jj jeekening f 104 11 41541 ERZEE AFGESLOTEN, i afsluiting van de Zuiderzee is thans feit geworden. Met laatste sluitgat is gesloten, de afsluitdijk gereed en de ,iding tusschen Noord-Holland en and tot stand gekomen. Een bekend Isch blad schreef over de afsluiting >uiderzee alsvolgt: Zevenhonderd jaar [en heeft de zee in een enkelen aan- •en geheele provincie aan het Hol- ohe volk ontrukt. Vandaag is dit volk geslaagd den verloren grond te her ^n. Dit is niet gebeurd door een oorlog, door geduldigen arbeid en door de ..leid der ingenieurs. De Noordzee is de [Ier geweest, die thans weer is uitge- i na vele jaren werk. Hiermede heb- le Nederlanders de kaart van Europa iderd. Deze vreedzame verovering van Igebied strekt het volk tot meer eer, wanneer dit door oorlog zou zijn ird. D J }P AAN DE MELKVEEHOUDERS, lor de Tweede Kamer werd een wets- i^rp aangenomen tot hulpverleening de melkveehouders. Of deze hulp vol- |de is, zal nog moeten blijken. Men '•de opbrengst der accijns op 100 Joen gulden per jaar. Maar in ieder 1 wordt er een zware last gelegd op de schouders der consumenten. Een kilo gram boter stijgt iu prijs van ongeveer f 1.20 tot fl.80, de margariueprijs komt van 40 cent op ongeveer f 1.10. Dat slaat in! DE KONINKLIJKE. Weken.lang hebben de aandeelhouders der Koninklijke zich gepijnigd met de vraag, of er over het algeloopen jaar al dan niet dividend zou worden uitgekeerd. De kans daarop scheen allengs zeer gering te zijn geworden. Het bestuur is blijkbaar teruggeschrikt voor de beroering, welke dividend passeering hij de aandeelhouders zou verwekken. Per slot van rekening is men met een uitkeering van 6% dividend gekomen. Het is wel een sprekend teelten van den ernst der tijden, dat zelfs bij een zoo groote en stevig gevestigde onderneming het nalaten van dividend uitkeering onder de oogen moest worden gezien. AANLEG EIGEN M1JNSPOORWEGEN. Een teelten des tijds is ook, dat de Ned. R.K. Mijnwerkersboud eén schrijven aan den minister van Waterstaat zond orn aan de Nederlandsche mijnen niet de gelegen heid te ontnemen tot aanleg van eigen, van de Ned. Spoorwegen onafhankelijke mijnspoorwegen voor de verbinding met het Julianakanaal. Dat een arbeidersver- eeniging om een goedltooper vervoergele- genheid van de producten der industria vraagt, is zeker een unicum. MISLUKTE DEMONSTRATIE VAN SNORDERS. In Verband met het optreden der politie tegen de taxichauffeurs zonder concessie, de z.g.n. snorders, waren een 30-tal snor- ners uit den Haag en Dellt in optocht naar Rotterdam gekomen om daar met de Rot- terdamsche snorders te demonstreeren. Aan de grens van de gemeente Schiedam werden ze evenwel door de politie opge wacht. De chauffeurs werden bekeurd wegens het rijden met een gele band in de gemeente Rotterdam zonder vergunning, terwijl de chauffeurs daarna bewijzen moes ten aileggeri, dat hun rem- en stuurin richting goed functionneerden. R.K. EN DE PACHTWET. De pachtwet, welke zooals men weet in de Eerste Kamer verworpen werd met medewerking van 6 Katholieken, is in de R.K. Staatspartij nog al niet van de baan. Naar wij lazen, heeft de partijraad eene motie van deu volgenden inhoud aange nomen: „De vergadering van den Partij raad der R.K. Staatspartij, kennis genomen hebbend van de verwerping van het ont- werp-pachtwet door, de Eerste Kamer der Staten-Generaal; coustateerend dat deze verwerping mede is veroorzaakt door dat 0 R.K. leden dier Kamer tegen het wets ontwerp hun stem hebben uitgebracht, be sluit deze motie te publiceerenin de pers." We dachten wel, dat dit muisje een staartje zou hebben. Daarvoor bchooren teveel kleine boertjes tot de R.K. Staatspartij. VEREENVOUDIGDE SPELLING. Prof. de Vooys heeft op de algemeene vergadering van de vereeniging tot ver eenvoudiging van onze spelling scherpe critiek op minister Terpstra uitgeoefend. Hij zeide o.m.: »In tegenstelling met de welwillende houding van den vorigen minister van onderwijs heeft de tegen woordige ons teleurgesteld. De halfslachtige concessie, waarmede hij een einde hoopte te maken, aan de z.g.n. spellinganarchie, heeft niet tot de ge- wenschte ordegeleiden de verwarring veeleer vergroot. Doordat hij geen nieuwe officieele regeling aanvaardt, maar slechts spreekt van niet-aan-te-rekenen fouten bij eind examens, kunnen conservatieve stedelijke autoriteiten bepalen, dat hij het onderwijs zulke fouten wel moeten gelden. De zaak der vereenvoudigers schijnt er trouwens heelemaal slecht voor te staan. Professor van Ginneken, een geleerde van naam, is bekeerd en is thans een lofredenaar van De Vries en Te Winkel geworden. DRAMA IN ZAND VOORT. Een drama speelde zich af in Zand voort. Twee garnalen visschcrs begaven zich bij gevaarlijk weer op de Noordzee en kwamen jammerlijk in de golven om. „Om een handvol garnalen", sprak de weduwe van een der getroffenen. De woorden van wij len Heijermans: „de visch wordt duur be taald", zijn hier al bijzonder goed op hun plaats. HET DRAMA TE PUTBROEK. Het vooronderzoek in de zaak tegen een jachtopziener en zijn zoon uit Putbroek is teneinde en deze week heeft de openbare behandeling een aanvang genomen. Na tuurlijk zal voor deze berechting opnieuw de belangstelling van het heele land ge wekt worden. Te meer, omdat sedert zes maanden (zoolang zitten de verdachten reeds in voorloopige hechtenis) niets meer over het drama werd vernomen. Tegen den jachtopziener is levenslang- tegen den zoon 12 jaar gevangenisstraf geëischt. VUURWAPEN GEVONDEN. De recherche van de invoerrechten en Accijnzen deed eene buitengewone vangst. Nauwelijks lag het schip aan den wal, of de recherche stelde een onderzoek in en vond onder een hoop zeilen en touw eenige pakken, In deze pakken werden niet min der dan 250 revolvers en 25.000 patronen gevonden. Niemand wist iets van de zon derlinge zending af. Stokers en matrozen zijn Chineezen. Dat zegt genoeg. IIARM SMEENGE. De heer Harm Srneenge is ter gelegen heid van zijn SOsten verjaardag buitenge woon gehuldigd. Vooral zijn lievelingslam! Drente heeft hem overstelpt met betui gingen van dankbaarheid en aanhankelijk heid. Van een Drentsche schoone had hij een geit te aanvaarden. gij Hoofd-en Kiespijn MIJNHARDTS POEDERS Doos A-5ct.Perstuk 8ct. Bij Uwdrogist- 41542 WAT ER VAN RIJKSWEGE VOORDEN LANDBOUW GEDAAN IS EN NOG ZAL WORDEN GEDAAN. In het verslag van een rede van prof. mr. P. J. Aalberse in den R.K. Partijraad zegt de Maasbode ln boerenvergaderingen wordt nog dik wijls het verwijt gedaan, dat de regeering nog niets voor de boeren heeft verricht. Is er een onbillijker verwijt mogelijk? Spr. herinnert aan de regeeringsbulp voor de suikerbietenteelt, die het vorige jaar f 7 milliocn, dit jaar f 14 milliocn heeft gekost, aan die voor vlas fl millioen, voor de aardappelmeelindustrie f 2.400.000 a fonds perdu en f4 millioen crediet. Voor de bollenteelt f50.000 crediet, voor den tuinbouw in Noord-Holland f 700.000, den tarwebouw f 10.500.000. Hiertegenover staat slechts een compen- seerend invoerrecht op de suiker, groot f 1.285.000 eu dat van het vleesch, dat van 8 op 20 pel. is gebracht. De nu pas ontworpen steun aan de melk veehouders valt economisch te waardeeren op f65.000.000 per jaar. Dit zijn eenvou dige feiten, zegt spr. en het is dwaasheid deze feiten te willen loochenen. Bovendien overweegt de regeering op korten termijn steun aan de varkensfokkerij, aan de vlas industrie, aan de veenkoloniale boeren, aan onzen export, speciaal naar Duitsch- land, aan den tuinbouw zoowel in als builen De Streek. Bij de critiek, dat dit alles te lang duurt, mag men niet vergeten, dat een bepaalde groep van economisch belanghebbenden soms een maatregel van de regeering vraagt met volkomen goed recht, maar dat men uit de kringen dier belangheb benden zelf vaak op tegengestelde adviezen stuit. De regeering kau natuurlijk niet anders dan alle deelen van het volk raad plegen en dit onderzoek kost natuurlijk tijd en overweging. Bij de groote tegen strijdigheid van adviezen is het voor den minister, die een groote verantwoorde lijkheid tegenover het geheele volk bezit, soms zeer moeilijk onmiddellijk maatre gelen te nemen en moet men met alle belangen rekening houden en om deze reden moet men met de critiek dat het te langzaam gaat een zekere matiging betrachten en bedenken, dat de regeering er is voor het algemeen welzijn van Nederlandsche volk. BUITENLAND Grooter stommiteit dan de nationaal- socialisten thans in den Pruisischen Land dag hebben uitgehaald is wel moeilijk denkbaar. Het is deze Heeren nu eenmaal onmogelijk langs wettelijken weg aan de regeering te komen. Ze hebben de hulp der Katholieken noodig. Instede nu echter te trachten goede maatjes met het Centrum te worden, of beter gezegd, te blijven, hebben ze met één slag iedere mogelijkheid tot eene samenwerking met de Katholieken omzeep gebracht. De nationaal-socialisten hebben zich ont popt als een doodgewone knokploeg zonder meer. Het was aan een ieder bekend, dat het gros der nationaal-socialistisclie afgevaardigden opgrond van hun lichamelijk strijdvaardigheid werd uitgezocht. Kennis van zaken is onder deze heeren nu een maal een kwestie van lagere orde. Wat men evenwel mocht is, dat in de gelederen tucht heerschte. Het is gebleken, dat deze tucht totaal afwezig is. En eene verant woordelijke partij zal zich nog wel tien maal bedenken, alvorens met deze heeren iu zee te gaan. In ieder geval wensclit het centrum het op dit oogenblik niet te doen. Het ergste van hel geval is nog dat het treffen van strafmaatregelen ook nog onmogelijk is. De Landdag telt 422 leden en daarvan hooren er 162 tot de nationaal-socialistische en 57 tot de com munistische partij. Dit zijn er samen 219, waartegenover slechts 203 noncombattanten staan. De communisten moeten van inmenging van derden niets hebben. Die willen zelf dal zaakje opknappen. De wereld heeft vele gekke dingen gezien van dezen aard. Maar ongekend is het geval, dat een volk van goede schoolontwikkeling, dat trotsch op het peil van zijn beschaving, krachtens een kiesrecht, dat op de volledigste wijze wat in hel volle leeft tot uiting laat komen een meerderheid van die hoedanigheden en tot dergelijke dingen in staat, voor zijn volksvertegenwoordiging kiest. Een leelijk ding is ook, dat von Hinden- burg openlijk partij gaat kiezen voor de vechtersbazen. De Rijkspresident wil, dat Groener verdwijnt. Hij wenscht een krachtiger figuur, iemand die blijkbaar krachtiger tegen de sociaal-democraten optreedt. Generaal Schleicher, die het ver trouwen heeft van de uiterste rechterzijde moet de heelc executieve macht in handen krijgen. Als treffend staaltje van de brutaliteit der Duitsche fascisten kan worden be schouwd het inspecteeren door Hitier van een Duitsche kruiser. De bemanning van het schip heelt aau haar toekomstigen chef de geweren gepresenteerd. Intusschen is er een nieuw ministerie gevormd, nadat gebleken was dat Von Hindenburg is omgepraat. Von Papen, iemand uit de Centrumpartij heeft een ministerie gevormd. De berichten spreken dat ei op nieuwe verkiezingen worclt aangestuurd, hetgeen onder invloed der Nazi's wel een geheele opschuiving naar rechts zal kunnen beteekenen. Verwachtte men in het algemeene reeds binnen eenige weken een oorlog tusschen Rusland en Japan, het schijnt dat er in laatste dagen eenige ontspanning gekomen is. Dat is niet te verwonderen. De Russen geven alles toe. Ze weigerden de Volken- boudscommissie in de gelegenheid te stellen met den generaal Ma te spreken, wat op Russisch gebied zou moeten geschieden. Ze erkenden de facto de nieuwe Mantsjoe- rijsche regeering. Zij lieten consuls der nieuwe Mantsjoerijsche regeering toe in de hoofdplaatsen van Russisch-Oost- Siberië. Ze gaven al hun rechten op, op den Oost-Cbineeschen spoorweg in Noord- Mantsjoerije. Een smadelijker terugtocht nauwelijks denkbaar. Al kunnen wij heel erg verheugd zijn over dezen stand van zaken. Een andere houding der Russen beteekent wellicht oorlog.... wereldoorlog. De laatste wereldoorlog brengt nog steeds verrassingen. De ouders van Oscar Daub- manri, woonachtig ergens in het Zwarte Woud, ontvingen bericht uit Napels, dat o hun zoon op weg is naar huis. Oscar werd hetin 1916 zwaar gewond aan de Somme en geraakte in Fransche gevangenschap. Een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1