IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Zonnebrand PUROL Vrijdag 27 Mei 1932. Negen en veertigsfe jaargang lien, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer IAI Weigert namaak! n en Yerpl 3r kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, 2 franco per post f 1,6~ Zuive N OP sier-, Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. et Geïllustreerd Zondagsb 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17% ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. DIENSTPLICHT. vingsregister en alphabetisch register. urgemeesler van Tliolen maakt bekend, dat Ï3T de ,ien da8en' vaD 30 Mei tot en met 8 Juni gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage inschrijvingsregister voor de lichting 1933 daaruit opgemaakt alphabetisch register, een afschrift van het gemeenschappelijk :isch register voor deze gemeente en de andere en, welke ten aanzien van de loting met meente zijn samengevoegd. deze registers kan binnen dien lyd bij een enen omkleed verzoekschrift bezwaar worden :ht. Het verzoekschrift wordt ingediend bij irgemeester der daarbij betrokken gemeente. |Ddl het aan den Commissaris der Koningin, ,ist bij een met redenen omkleed besluit, 'erzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn. 25 Mei 1932. 22 BINNENLAND. LASTEN DER CALAMITEUZE POLDERS IN ZEELAND. Tweede Kamerlid Kersten heeft den Qlfters van binnenlandsche zaken en i-aterslaat dc volgende vragen gesteld 3tre, men de* ministers mededeelen, wat rzaak is, dat de door de Provinciale van Zeeland besloten korting op lamiteuze polderlasten tot op heden s toegepast? de ministers bereid te bewerken, snog aan de ingelanden een korting a|1931 wordt toegestaan? teil1 de ministers van oordeel, dat bij voering van werken aan die polders, v. bij dien van Borsseie, men zich et allernoodigste beperkt, en de ite zuinigheid wordt betracht? htsi efol STHUMA CONTRA VERSCHUUR, [buitengewoon vinnige correspondentie pen den ons uit de oorlogsjaren be- 3n oud-minister Posthuma, als voor van het Comité van Economisch sr, en minister Verschuur heeft heel jelangstelling getrokken. „Organisaties in nu lang genoeg gewacht op maat- |en der regeering, kunnen de verant- lelijkheid niet langer dragen en zullen Ddzaakt zijn zelf handelend op te in, indien regeering langer zwijgt," de heer Posthuma in zijn telegram Ie regeering, waarop volgde het vol le antwoord van onzen minister van imische zaken en arbeid„Uw toon lo grof, dat samenspreking, welke m. i. con hebben, onmogelijk wordt. Daar irsoonlijk van de activiteit der regee- bijzonderheden kent, is mij Uw hou- onbegrijpelijk. Uw verantwoordelijk waarvan U gewaagt, zou meebrengen tmenwerking met de regeering niet Uw wijze van optreden onmogelijk [laken." Op dit miuisterieele antwoord toen de heer Posthuma zich in een brief tot minister Verschuur gericht, fin „de activiteit der regeering meer beneden nul" wordt genoemd en ge wordt, dat „de regeering geen samen- ing met het Comité voor Economisch 'eer heeft gewild. De gelegenheid daar- heeft maandenlang bestaan. Nu de ons dwingt in forsche doch in geen 5l opzicht onwelwillende bewoordingen laatste poging te wagen, zal het in Inghebbende kringen met groote grief jomen wordendat nu het antwoord regeering alleen een opmerking over 1 toon is geweest." Hier worden inder- spijkers met koppen geslagen. Wij len dat niet zoo kwaad. [en schijnt zich in de steden slechts zeer onvolkomen voorstelling van den 3 ten plattelande te maken, waarvan boer dupe kan worden. Overigens Uen wij als oordeel uitspreken, dat wij activiteit der regeering alles behalve ieder, nul" achten. Wij vinden een sontwerp, als gevolg waarvan de boter pschijnlijk 40 cent per pond meer zal h kosten, zeer ingrijpend. Wordt de lelijke bevolking daarvoor wel niet een tje al te veel belast ten bate der boeren fend dient echter te worden, dat voor het ïité van verweer andere regeerings- dregelen worden verwacht dan zulke. MAN, DIE ZIJN GEH EUGEN KWIJT WAS. In Rotterdam kwam een reiziger aan, die niet in het bezit was van een spoor kaartje en beweerde zijn geheugen kwijt te zijn. Oorspronkelijk meende men, dat de man simuleerde, maar dat schijnt niet het geval te zijn geweest. Intusschen is de man door een familielid naar zijn woonplaats in Amsterdam teruggebracht. ANONIEME BELEEDIGENDE BRIEVEN. Veel opzien baarde de gerechtszaak een predikant te Winterswijk in hooger beroep voor het hof te Amsterdam. Het is een zeer duistere geschiedenis. Schriftdes kundigen verzekeren allen, dat deze predi kant de schrijver is van anonieme be- leedigende brieven aan het adres van jhr. W. A. Orth, directeur van de stichting Zandbergen te Amersfoort. Verder zijn er nog allerlei andere dingen, die den predikant als den vermoedelijken dader aanwijzen. De rechtbank te Utrecht veroordeelde hem tot een maand gevangenisstraf. Maar altijd nog blijft de predikant zijn onschuld volhouden. AARDBEVING IN N.O. CELEBES. Een ernstige aardbeving teisterde de Minahassa. Er zijn verschillende dooden en vele gewonden te betreuren. Iedere medaille heeft een keerzijde. Tegenover den vruchtbaren grond van Indië staat liet gevaar der vulkanen. Stukloopen van Huid en Voeten en Doorzitten bij Wielrijden verzacht en geneest Doos 30-60. Tube 80 ct. Bij Apoth. eD Drogisten 10 41529 LOONSVERLAGING IN AMSTERDAM. De loonsverlaging der gemeentewerk lieden van Amsterdam, waarover zooveel te doen is geweest, komt er nu toch. Met 24 tegen 20 stemmen is het voorstel van B. en W. thans aangenomen. Het eigen aardige van het geval is, dat ten slotte nog drie sociaal-democraten den doorslag hebben gegeven, terwijl zooals men weet de sociaal-democraten zich het scherpst tegen de loonsverlaging hebben verzet. De motiveering van Mr. van den Bergh, één der drie socialistische voorstemmers, was, dat dit gebeurde om erger te voor komen. EEN ZELDZAAM GEVAL. Nu we het over loonsverlaging hebben. Een zeldzaam geval deed zich voor in het dorp de Bilt. Het secretarie-, het technisch personeel, alsmede het personeel van gemeentewerken, bouw- en woningtoezicht, gemeentereiniging en plantsoenendienst en dat van den dienst van den ontvanger richtte den volgenden brief aan den raad der gemeente. „In verband met den financieelen toestand van het rijk en de gemeente en de alom heerschende werkeloosheid, voelt het per soneel van uwe gemeente zich gedrongen zich tot uwen raad te wenden met het voorstel, de salarissen van het gemeente- personeel met ingang van 1 Juli as. te verminderen als volgt: van de eerste flQOU van het salaris van ongehuwden en van de eerste f2090 van dat van de gehuwden, weduwnaars en zij, die van echt zijn gescheiden, 21/l t ten honderd en van het bedrag, dat boven f1000 onderscheidenlijk f2000 wordt genomen, 5 ten honderd en met behoud van den tegen woordigen pensioengrondslag en voorts deze verlaging te bestendigen tot de tijdsomstandigheden zoodanig zijn, dat geen gemotiveerde reden meer aanwezig is de verlaging te hand haven. Opgemerkt dient te worden, dat dit voorstel alleen gedaan wordt om boven genoemde redenen en niet beoogt eenigen invloed uit te oefenen op eventueele voor stellen van de door uwen raad benoemde salariscommissie." Die laatste passage mocht er wel bijstaan, zoo'n geval behoort waar lijk tot de uitzonderingen. AARDOLIE IN NEDERLAND. Bij de Tweede Kamer is een wetsont werp ingediend tot tijdelijke beperking van de vrijheid van opsporing van delf stoffen door boringen naar aanleiding van een bespreking met de N. V. Bataafsche Petroleum Maatschappij over de aanwezig heid van aardolie in chemische winbare hoeveelheden in het Noordoosten des lands. Zal binnenkort in Nederland ook petroleum gewonnen worden AANSLAGBILJETTEN. Naar wij lazen heeft de minister van financiën aan de inspecteurs der belastingen opgedragen, met alle hun ten dienste staande middelen een vroegere uitreiking 'van de aanslagbiljetten te bevorderen, aan gezien zulks van belang is voor regelmatige en vlugge invordering van belastinggelden. De regeering zit blijkbaar krap bij kas. VEERTIEN VOORNAMEN. In Rotterdam heeft de politie ondekt, dat een inwoonster dier gemeente niet minder dan veertien voornamen heeft, dat is een dusdanig aantal, dat vele ambtelijke documenten voor het plaatsen van al die voornamen geen ruimte bieden. De juffrouw, waarvan hier sprake is, heet Johanna, ITuberta, Maria, A nthonia, Martina, Hermina, Paula, Ottilia, Franzisca, Augusta, Mathilda, Amelia, Sophia, Joséfa en dan nog de achternaam. KONINKLIJKE BELANGSTELLING IN DEN WIERINGERMEERPOLDER. Prinses Juliana heeft Woensdag een bezoek gebracht aan den Wieringermeer- polder, waar het eerste dorp in de nieuwe, de Zuiderzee ontwoekerde polder, Sloot- dorp, werd bezocht. Het aantal inwoners telt thans ongeveer 1000 personen. Doel van den reis naar Sloofdorp was het ont hullen van een gedenksteen in het kerk gebouw van de N. II. G., terwijl later de Prinses de waterleiding in werking stelde. Vervolgens werden nog de Geref. Kerk en de R. K. Kerk bezo-ht, terwijl de Prin ses ook nog eenige woningen bezichtigde in de nieuwe nederzetting. Daarna werd nog een bezoek gebracht aan den afsluitdijk, die volgende week zal worden gedicht. BUITENLAND Met alle middelen heeft zich Japan een militair apparaat aangeschaft van je welste. Japan is getreden in de rij der groote mogendheden. Maar de aankoop der weer middelen tegenover de buitenwereld ver hinderde, dat er naar binnen veel kon worden gedaan aan economische en intel lectueel opvoedingder Japansche bevolking De lasten der moderne militaire en mari tieme techniek zijn te zwaar gebleken voor een volk, dat bijna in zijn geheel nog op een zeer lagen levensstanddaard leeft en financieel weinig draagkrachtig is. De bom aanslagen en revolverschoten, die den Japanschen premier Inoekai met Pinksteren neergelegd hebben en de berichten die daarop zijn gevolgd hebben klaar en duidelijk het sociaal-revolutionair karakter blootgelegd van de dingen, die er in Japan gaande zijn. Complete stukken westersche beschaving en complete westersche in stellingen zijn van hoven af overgeplant op een bij uitstek oorstersch en conser vatief volk. Dit volk heeft al dit nieuwe niet kunnen verwerken. De wereldcrisis en de Chilieesche boycott brachten Japan aan den rand van den af grond. In Januari beliep de iDvoer 116 millioen Jen tegenover een uitvoer van slechts 71 millioen Jen, in Februari be droegen deze cijfers resp. 128 en80 millioen Jen. In December jl. trachtte Japan zich lucht te verschaffen door het loslaten van den gouden slaudaard, maar de depreciatie van de Jen met 36% heeft het handels verkeer niet kunnen verbeteren. De Japansche kunstzijde- en katoen industrie arbeidt op 65% der capaciteit, de Japansche landbouwers zitten over de ooren in de schuld, voora' de zijde- en de rijstboeren, die slechts .de helft van de vooroorlogsche prijzen kunnen bedingen. En met de toeneming der ellende groeit het gevaar, dat binnenlandsche radeloos heid een uitweg zoekt in buitenlandsch avontuur. Als de ambities der militaire machthebbers in Japan zich nu maar door de grenzen van Mantsjoerije laten beperken dan kan het nog losloopen. Amerika zal voorzichtig zijn tegenover een Japan, dat politiek den wildeman speelt en er waar schijnlijk de voorkeur aan geven af te wachten, wat Japan zichzelf op den duur daarmede aandoet. Voor de Russische spoorwegbelangen in Noord-Matsjoerije zouden wij* voor het oogenblik niet veel willen gevenmaar Rusland zal nog betrekkelijk tevreden zijn als zijn risico niet verder gaat. Wat zal evenwel het einde zijn, wanneer Japan een uitweg zoekt en geen grenzen vindt. Deskundigen verwachten een Japansch—Russische oorlog binnen enkele weken. In België is, als gevolg van den nationa- liteitenstrijd, het kabinet afgetreden. De Vlaamsche beweging neemt met den dag in kracht toe, waardoor het voor de Katho lieke partij onmogelijk geworden is, met de wenschen van deze beweging niet ernstig rekening te houden. Wanneer zij doof bleet voor de kreten om recht zou de Katholieke partij bij de volgende ver kiezingen al heel gehavend uit den strijd te voorschijn komen. Daarom is de Katholieken partij wel tot concessies bereid, concessies waarvan de liberalen echter niets willen weten. De strijd ging ditmaal om het onder wijs in het Vlaamsche .land. De Vlamingen willen niet, dat op de overheid in Vlaanderen de verplichting blijft rusten orn er afzonderlijke klassen in de scholen op na te houden voor kinderen van Fransch sprekende huise. Zooiets be staat ook niet in het Waalsche land ten aanzien der Vlaamsch sprekende kinderen. En de Vlamingen wenschen dezelfde rechten als de Walen. De Belgische kabinets crisis is geen plotse'ing incident, maar een verschijnsel van de chronische ziekte, waarvan het Belgische parlementarisme op het oogenblik lijdt, tengevolge van de macht, die de ant-Vlaamsehe liberalen als kleine partij op de wip kunnen uitoefenen Eerst de nieuwe verkiezingen zullen klaar heid kunnen brengen. Vraagt de echte Poeders en Tabletten! Echt zijn ze alleen, wanneer op de verpakking de naam van den fabrikant in nevenstaande handteekening voorkomt. 104 11 41526 ln den Volkenbondsraad werd de kwestie van de hulpverleening aan den rand van den afgrond verkeerenden negerstaat Liberië behandeld. Het bestuur van dit land is in handen van vrijgelaten Amerikaansche negers. Men meende ten onrechte langs deze weg Liberië tot bloei te kunnen brengen, heter nog dan blanken daartoe in staat, zouden kunnen zijn. Het optreden der regeering tegenover de inboorlingen bevolking is thans meer dan ergerlijk. Niet minder dan 120 000 negers zijn na het barbaarsche regeeringsingrijpen in het begin van dit jaar uit de kuststreek naar de bosschen gevlucht. De toestand is on houdbaar geworden en Amerika heeft het recht opgeëischt zelfstandig tegen Liberië op te treden, wanneer het internationale hervormingsplan van den Volkenbond door den tegenstand van Liberië nog niet zou zijn tot stand gebracht. Op 145 mijl ten noordoosten van Kaap Guardafui verongelukte het buitengewoon luxrieus ingerichte Fransche schip Georges Philippar. Brand heeft de boot van achter steven tot voorsteven vernietigd. Een groot aantal passagiers waaronder zich oök Neder landers bevonden, kwam jammerlijk inde vlammen om, terwijl anderen, die zich trachten te redden, door overboord te springen een prooi werden van de tallooze haaien, die om het schip zwommen. De kranige Amelia Earhart,eene 34-jarige Amerikaansche, is de eerste vrouw geworden die alleen in een vliegtuig den Oceaan is overgestoken. Mevrouw Earhart vloog reeds toen zij 19 jaar was, in 1920 vestigde zij recerd van vrouwelijke vliegers met een hoogte van 4000 meter. Het is reeds de tweede maal,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1