IERSEKSCHE THQQLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 20 Mei 1932. Negen en veertigste jaargang len, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse. St. Annaland en 9ud-Vossemeer Hoofdpijn s|b en Kiespijn Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. 1 per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f'1,376, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 1772 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BINNENLAND. AAK KRöLLER. ige maauden geleden was er reeds sprake eo justitieël onderzoek naar aanleiding van brochures van een accoantaut Qeijne. Toen liets meer van de zaak boorde, heeft mevr. thai8-Smit bij de justitie begrooting geün ieerd, waarop de minsiter van justitie ge- Tl ord heeft„Ik stel er prijs op te verklaren legeude, die inet eenige hardnekkigheid etgeen niet pleit voor de betrokken scri— i wordt gelanceerd, alsof aan deze zaak •den van algemeen belang geen aandacht geschonken, volkomen uit de lucht is ge- j. Hoe staat de zaak? Verleden jaar zijn nige- brochures verschenen, waarin allerlei is aan eeo groote kring van menschen ten laste gelegd. istonds is toen dezerzijds aandacht guschou- ,au eenige beschuldigingen, of laat ik liever insinuaties aan het adres van de rech- macbt, dat onderzoek hepft echter vol- od aangetoond, dat van de gegrondheid :ie insinuaties schijn noch schaduw san- was. Ik wil wel zeggen, dat dit resultaat iceplisch stemde tegenover den vorigen in- vau die brochures, ,en waarvan eenerzijds ochares, bezien nit het oogpunt, of daarin trafbare feiten sprake was, niet veel anders len en algemeenheden bevatten en zijds degenen, die in deze brocbare werden ideld, een aanklacht tegen den schrijver rwege meenden te moeteu laten, was er voor ustitie geen reden tot ingrijpen. Daarna is i) de justitie ran den schrijver ingekomen «eer concrete aaugifte van strafbare feiten, ij meent, dat begaan zijn. Zonder aanzien persoons wordt aan die aangifte aandacht onken, zouder aanzien des persoons Daar kanten, de qualiteit en de motieveD van aangever zoonel als de positie van de be- digden blijven buiten aanmerking. Wel wil geachte afgevaardigde uog uitdrukkelijk rken, dat de justitie slechts aandacht aan lak kan schenken, wauueer inderdaad aaD- Qgen zijn voor strafbare feiten, en het dos op haar weg ligt om alles wat in brochures geschreven, te onderzoeken". De justitie nu blijkbaar de laatst verscbeuen brochures :oo beleedigende aard geacht, dat er moest en ingegrepen. De brochures werden in be- genomen en dhr Heijoe gearresteerd. Even- werd deze laatste na een dag weer vrijge- nadat hij eene verklaring had ondertpekend, hij zich verbond zich van verdere voor ie eu justitie beleedigende qualificaties te udeD. Het lijkt eeüe rare geschiedenis. UWE GEVANGENIS maatregelen. zaak die. ook druk besproken is, is het, 4 staatsblad opgenomen koninklijk besluit, bij nieuwe gevangenis maatregelen zijn vast- ld. Een daarvan is. dat in de bijzondere {evangenis te Leenwarden de lijfstraf kaD en opgelegd bij voortdurende verstoring van rde en aanslagen tegen personeD. Deze straf iat uit het toebrengen van ten hoogste 25 m op het achterdeel door middel vaD bulle- of rotting. Bij de ten uitvoerlegging zijn van de gestichtsgeneeeheeren eu tenminste den van bet college van regenten tegen- dig. TegeD6tanders van dezen maatregel vooral de nadruk op het vernederende in het toedienen van deze straf schuilt. fACS LAJOS NAAR KOPENHAGEN. bekende band van de A.V.K.O. welke den ijken naam Kovacs Lajos heeft aaDgenomeD, eene reis naar Kopenhagen onderoomeo en veel succes gehad. Wij hebben hier in erland Jac. Hyltoo, Panl Thytemao en al andere beroemde buitenlandsche hands gerust noodig voor het hooren van jazz muziek, eilanders kunnen dit ook wel geveD. CONFLICT IN DE VENEN EN DE RK. Emmen is eeae conferentie gehouden van Herv. predikanten en evangelisten uit de streek van Drente ter bespreking van de" 'lijkheden, die door het bestaande looucon- »oor vele leden der kerk zijn geschapen, oten werd te protesteeren tegen de houding het hoofdbestuur van den Chr.'Natiooaleo ksmanboud, dat blijft weigeren stakings- uit te keeren. [D VAN DE DERDE VERDIEPING GE- ALLEN. '®n 'iceselijk ongeluk gebeurde in Amsterdam, de derde étage vso een huis was aan den 'eikant tusschen twee uitgebouwde keukens eeo staaldraad gespauueu, waarop een bedje was bevestigd. Een van de bewoners had op dit bedje zijn kiodje vau ruim een jaar ter ruste gelegd. Nauwelijks had hij dit gedaan, of de staaldraad raakte los uit den steenen muur, waariu hij met eeo pen was bevestigd, met het gevolg dat het kind naar beneden stortte. Het kind is eeDÏge uren later overleden. De onvoorzichtigheid werd hier wel erg zwaar gestraft. BEROOIDE MEKKAGANGERS. Een groot aantal Nederlandsch-Indische onder danen verkeert thans in Mekka en omgeving in behoeftige omstandigheden. Men schat, dat het er wel 4000 zijn. De Nederlandsch-Indische regeering kan don terugreis uiet bekostigen van hen die vrijwillig naar het bniteoland vertrekken. De positie dtzer peigiims is alles behalve be nijdenswaardig. Huo lot is geheel afhankelijk van de steun, welke van particulieren binnenkomt. INDISCHE TENTOONSTELLING IN DEN HAAG. lu het bijzijn van den minister van koloniëu eu vele audeie vertegenwoordigers der regeering heeft Prinses Juliana de Indische tentoonstelling 1932 in Den Haag geopend. „Thans zullen wij te lande ia staal zijn gesteld", aldus de Prinses, „een indrak van Indië te verkrijgen door wat wij hier zien van de groote verzamelingen van bonst en wetenschap en door de vele gegevens, die als overzichtelijke staten, heldere beelden verschaffen''. Een bezoek aan de tentoouslelliDg is waarlijk aanbevelenswaardig. HET VISSCHERIJ BEDRIJF. Eén der ergste slachtoffers der malaise schijnt wel het visscherijbedrijf te zijn. Dit eens zoo bloeiende bedrijf lijkt den ondergang nabij. De Reedersvereeniging heeft zelfs de hulp der dagbladpers ingeroepen in de hoop, dat er nog iets gedaan zal wordeD. Vau de 193 stoom- treilers, die de IJ muider vloot telt, zijn er nog slechts 40 iD de vaart en daarvan werken er nog vele mei groote verliezen, zoodat een verdere oplegging van schepen te verwachten ie. MENGGEBOD BOTER. Over het gebod om margarine voor 50 °/Q te mengen met boter wordt heel veel geschreven en gesproken. Tegen den maatregel heeft zich de Zuivelindustrie verzet. Eu ten behoeve van haar is het decreet uitgevaardigd. Uit het adres, dat de margarine-industrie, de Unilever N. V., aan de regeering heeft gezondeo, moet men bijna opmaken dat het menggebod zelfs geheel onuit voerbaar is. De principieele bedenking vaD de Unilever, dat het niet aangaat de lasteü, ver bonden aan den voorgenomen steun vaD de melkveehouders voor een groot deel af te wentelen op de weinig draagkrachtige margarine- verbruikers, is o. i. volkomen juist. zullen spoedig bedaren door Mijnhardt's Poeders Vraag daarom Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders. Alleen echt als op doos en poeders de naam Mijnhardt staat. Let bij liet koopen hierop. Prijs per poeder 8 ct. eu per doos 45 ct. Verkrijg baar bij Uw Drogist. 10 41513 LAND- EN TUINBOUW. Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. Nadruk verboden. (2e helft Mei). Op den kouden grond kan nu de pos'elein wel gezaaid worden. Het zaad ontkiemt snel als de bodem warm on vochtig iszoolang hel weer koud en guur is, doet men beter het zaad nog niet uit te strooien. Het moet niet diep in den grond gebracht worden, maar nadat het is gezaaid even doorgekarkt daarna met een platte schop wat aangeplakt en vervolgens goed nat gegoten worden. Bij scherp zonnig weer is hel goed, het zaad te bedekken met een mat, zoolang tot het opkomt, om het uitdrogen te voorkomen. Het moet nog al dik gezaaid wordenzaait men dun, dan krijgt men dikke steDgels wat Diet zoo verkieslijk is, om dat het de groente minder smakelijk maakt. De postelein van den kouden grond heeft altijd een eenigszins zuren smaak. Voor hen die daar niet van houden, is het beter de postelein in den bak, onder glas te zaaiendeze is altijd smakelijker. Wordt ze onder glas gezaaid dan moet het zaad niet in den grond gemaakt, maar na het zaaien vast aangeplakt en goed gegoten worden, waarna het tegen de zon beschermd wordt tot het opkomt. Koolrapen kan men van nu af (na midden Mei) op kleigrond zaaieD dit kan men direct op de plaats doen, om met liet verplanten niet zoo afhan kelijk te zijn van hel weer. Op zandgrond wachtte men lot 2e week Junize worden op dezen grond eerder hard en houterig zijn dan minder geschikt voor veevoeder en ook, als groente, minder ver verkoopbaar. De drie gestrenge Heeren (11, 12 en 13 Mei zijn de data der IJsheiligen) zijn voorbij en daar mee, willen we hopen, ook het gevaar voor nacht vorsten. Leg dus nu uw stam- en stokboonenleg ze evenwel nog niet alle 't heeft nog al den tijdze kunnen alleen bij warmte flink opkomen, zonder kwade harten. Is het wat warm dan zullen er veel asperges gestoken kunnen worden; wilt ge mooie blanke steek ze dan 3-maal per dagzijn ze eenige uren boven den gronu, dan worden ze blauw eu minder smakelijk. Hel uit den grond trekken is niet aan te bevelen. Op 't eind der maand kunnen er al arbeien ge plukt worden ot ze staan in vollen bloeidaarom is hel nu de tijd om er tusschen te wieden, dan hoeft men er straks niet meer aan ie doen. Gieten bij felle droogie, is gewcnsckt. Zaai nu augurken op een rabat, dat isvoor een schutting of muur op een warm plaatsje zaai dun. Onder glas krijgt men beter eu gezonder planten dan in den vollen grond. Goede soorten zijn Scherpe en gladde groene en Venlosche Export-augurk. Komkommerteelt op den kouden grond is ook mogelijk maar in ons klimaat wisselvallig, waar om ze meest in bakken en kassen geschiedtdeze cultuur is in de laatste tientallen jaren sterk toe genomen. Lupinen. Voor groenbemesting kan men thans bij gunstig weer zaaien ook tol sieraad van den tuin vóór Mei is het niet geraden mot het oog op do nachtvorsten. Men zaait ia deD regel ander half tot 2 K.G. per Are (is 100 vierk. meter) en make het zaad ondiep onder. Vele planten en bloemen kunnen nu naar buiten bij gunstig weer kaD men, te beginnen bijv. met de Pelargonium Zonalen (Geraniums), de perken bij- planten. Om een perk Zonalen {staan goud-of zilver- bonte Zonalen heel aardig als randde grootste achtoraau. De hoogste plant wordt het eerst midden op het perk gezet, en zoo vervolgens van de hoogste af, torwyl er ook op gelet dient te worden dat er geen twee planton met één bloemeukleur bij elkaar komen te staan. Verbena's Petunia's eu Heliotropen kunnen ook al uilgeplant worden. Deze moeten echter in den vollen grond worden geplant dus uit den pot slaan op een perk, dat hiervoor toebereid is door inbrengen van oudeu koe- of verteerden paarden- mest. Aloë's, Laurier, Phormiums en andere koude kasplanten kunnen nu ook op hun bestemming voor den zomer geplaatst worden. Do Cyclamen, die in voorjaar zijn gezaaid, moeten den geheelen zomer onder glas gehouden en matig begoten worden. Ze kunnen in do maanden Ociober en November al bloeion. Oudere CyclamonbolleD, die reeds meermalen gebloeid hebben, worden, nadut ze uitgebloeid zijn buiten gezet, doch slechts eenigon tijd bijv. de maanden Mei en Juni, waarna ze weder verpot en onder glas gebracht worden. Ze verlangen besten, stevigen grond, gemengd mot onden koemest. Een weinig kleigrond er door is uitstekend. Wanneer de Cyclamen pas opgepot of verpot zijn moeten ze heel weinig water hebben daar ze wel ongeveer een maand kunnen staan, eer men zien kan, dat de bollen beginnen te werken. ONS VOGELHOEKJE. No. 8. DE KOK- OF KAPMEEUW. Nadruk verboden. In de aanwezigheid van meeuwen op het land zag men vroeger en zien velen nog wel het voorteeken van komend stormweer I lk heb zelfs wel eens hooren bewereo, dat het onstuimige en hevig in beweging zijnde water, de vogels geen kans zonden geven om voedsel te bekomen, waarom ze dan bij voorbaat maar het land opzochten No zien we het geheele jaar door meeuwen en misschien 's winters wel het meest. Vooral op bouwlaod, als er geploegd wordt, kan men soms waarnemen dat tientallen meeuwen direct achter den ploeg neer vallen om in de omge ploegde. voten voedsel te zoekeD. Ook achter de ma&imacbine kan men ze in den nazomer op merken loerende op wormeo, slakken en ander grut, hetwelk het afgemaaide veld oplevert. Wordt het echter kouder, de vorst strenger, dan trekt de meeuwnaar de stad. Niet alleen hoven of iu de haven, maar zelfs op brugleuningen, ja warempel wel in venster- baokeD en op trottoirs komen de hongerige meeuwen (die dan „stadsvogela" zijn geworden) om brood of andere lekkernijen schooien, welke vogelvrienden en kinderen voor hen beschikbaar stelleu. 't Is zelfs gebeurd io Amsterdam, dat er een werbelooze was, die door de hongerige meeuwen aan werk en brood kwam. Hoe dat kon Hij had d.1. opgemerkt dat vele Amsterdamroers er een vermaak iu schepten, de anders zoo schuwe meeuwen te voeden en zoo van nabij te wennen. Wat deed de slimme baas du? Hij kocht een zak spiering en verkocht die weer bij de grachten van de binnenstad, waar velen er een paar vuile vingers voor over hadden om den honger buDner gevleugelde vrienden te stillen! Er zijü heel «at meeuweasoorten in ons vaderland. Maar met de meeuw, die wij als hierboven beschreven, hadden we speciaal op 't oog de kok- of kapmeeuw (Laros rodibundus) ook wel lachmeeuw of kob genaamd. Deze bij de wet beschermde vogel vertoont zich echter op verschillende tijden van bet jaar iu andere kleedij. Misschien komt het wel daar door dat velen hem verwarren met andere soorten. In Januari begint de gedaanteverwisseling. De «itle kop met alleen het kleine zwarte plekje voor en een grijze vlek achter het oog, begiut van kleur te veranderen. De grijze vlek achtsr het oog wordt gaandeweg grooter cn donkerder; er ontstaat als 't ware een nekke- oaod, totdat ten slotte de geheele kop gehu'd is in een prachtig chocoladebruin kapje. (Vandaar de naam kapmeeuw). Even als bij de hoenders rnit het eene individu vlugger dan het andere. Sommige meeuwen zijn in begiD Februari al ongekleurd, doch de meeste pas in Maart. Dit is de braidstooi van de meeuwen en nu verlaten ze de stedeo. In April ziet men ze niet meer in groote massa's op de weilandenze zijn weggetrokken en hebben gehoor gegeven aan den lokroep der natuur eu zijn bcgonDen hun nesten te bouwen op moerasachtige plaatsen en tus<cheD het riet. Hier nesleleD ze soms bij houderden bij elkander, hoewel de nestboow zeer verschillend ie. Sommigen maken hun nest evenals de sterntjes (ook eeo meeuwensoort.) heel eeovoudig in het zandanderen bonwen een niet ongeknutseld nest van riet en stengel?. Wat ze echter allen gemeen hebben is de dappere verdediging van eieren en joDgen ee deinzen er zelfs niet van terug een meusch, die te dicht hun legsel nadert, het hoofddeksel van 't hoofd te stooteD. De kokmeeuwen zyn evenals hon meeste soort- genooten meesters in het vliegen. Ik heb hen dikwijls gadegeslagen, als ze achter de schroef van een boot trachten in het schuimende schroef- water buit op te duikelen. Ze verslaan de knnat neer te schieten met de snelheid van een valk, maar op een afstand vaD eeu vengellengte in volle snelheid te remmen om dan langs het water te scheren met gewone gang. Soms zie je ze heel langzaam vliegeQ en met volle aandacht ergens naar turen om daarna weer een heel andere houding aan te nemen. D? oude kokmeeuwen zijn reiner van kleur dan de jongere exemplaren. Behalve de punten der slagpennen, die zwart zijn, zijn ze heelemaal wit. Bek en pooten zijn rood. De jonge meeowen zijn bruiner en hebben meer zwart aan de vleugels. Ook heeft bun staart een breeden zwarten zoom, met. weer een wit randje er buitenom. Wie de meeuwen op het land gadeslaat, en hun wat nauwkeurig opneemt, heeft zeker wel eens gedachtwat ecD typische bewegiog maakt die vogel. Allergekst kan men hem zien trappelen. Hij doet dat eenigen tijd aaneen en snapt daarna eeu worm. Door die trappelende bewegiDg heelt hij 't zelfde gedaan als wel eens hengelaars doeo, die met een spade in de grond woelen om regenwormen te voorschijn te brengen. Van den strengen winter 1928-1929 heeft ook de kokmeeuw veel te lijden gehad; vele exemplaren die aaü de zeekust vertoefden kwamen om. De „stedelingen" brachten het er beter af. Toch Iieb ik verledeu jaar en dit jaar uog onder scheidene meeuwen opgemerkt met slechts één poot of een geschonden poot, waarschijnlijk was dit veroorzaakt door vastvriezen. Natuurlijk kan het ook bij het grasmaaieo gebeurd zijü, doch dit wil er bij mij niet in, daar de op wormeo azende uieeuweo niet voor, maar achter de machine hun buit benadereD Doch voor ditmaal genoeg. BUITENLAND Geen gebeurtenis van de laatste jaren heeft zulk een indruk op alle dcelcn der Amerikaansche bevolking gemaakt als het vinden van het doode kind der Lindbergh's. 't Is een afschuwelijke moord. Er is niets wat in het voordeel der daders kan worden gezegd. Uit het leed van twee ouders, uit den deelneming van invloedrijke en kapitaal-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1