IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT II "r1"9 NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 4258 Vrijdag 13 Mei 1932. Negen en veertigste jaargang en, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse. St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. ir Weigert namaak! Een kind als een wolk Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, er kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 171/, ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. DIENSTPLICHT. Onderzoek van Verlofgangers. Inrgemeester van Tholen maakt bekend, dat erzoek van verlofgangers, bedoeld in art. 41 id, der dienstplichtwet, voor deze gemeente Isd gehouden te Ond-Vossemeer in het Ge- uis op Vrijdag 24 Juni 1932, dos namiddags bij het onderzoek moeien verschgneu hot onderzoek moeten deelnemen de tot de ht behoorende groot-verlofganger, ingelijfd der lichtingen 1920 en 1923. die voor een dezer lichtingen zijn ingelijfd, gevolge van uitstel of om een andete elijk met een latere lichting de eerste hebben volbracht, moeten zich niettemin onderzoek onderwerpen, voor zoover zij niet behooren tot hen, die daarvan zijn vrij- uadere bijzonderheden raadplege men de biljetten. Gewijzigde bekendmaking. Vischakten (BinnenvisscheriJ) üoofd van plaatselijke politie te Tholen maakt dat ter gemeentesecretarie kosteloos verkrijg- ijn formulieren voor de aanvragen tot hei van een visch- of hengelakte, voor het anvangende 1 Juli aanstaande en eindigende i daaropvolgende. Belanghebbenden worden odigd hun aanvragen zooveel mogelijk vóór e.k. aan hem in te dienen. De aanvraag minderjarige wordt mede onderteekend ;j. ijn vader ol voogd, die daarbij tevens zijn vermeldt. avolgende akten worden uitgereikt oole Vischakten A tot het visschen in de teren en de rivieren met alle geoorloofde ihtnigen tegen betaling van f7,60; iote Vischak'en B tot het visschen uitsluitend le rivieren met alle geoorloofde vischtuigeu, en betaling van f 2.60 eino Vischakten tot het visschen, hetzij met peur holzij met één hengel geaasd met :h of met één sleephengol tegen betaling Qgelakten tot het visschen met meer dan hengel, tegeD betaling van f 0.50. en, 10 Mei 1932. GEMEENTERAAD. (Vervolg 2e blad raadsverslag Uud-Vossemeer.) Voorzitter merkt op dat als men toch :orten tijd ontslag neemt, dan is er heelemaal geen bezwaar tegen deze tag op te nemen. Ampt zegt dan wordt men gedwongen, voorstel van B. en W. wordt ver in met 3 tegen 4 stemmen. •rdeheerHeijboer en beide wethouders, r Ampt stelt voor dat de tegenwoor- ambtenaren op 68-jarige leeftijd ont moeten nemen en de nieuwe ambte- op 65-jarige leeftijd. Dit voorstel t echter niet ondersteund, zoodat het stemming komt. alg. st. wordt goedgevonden een png der begrooting voor 1931. de rondvraag vraagt dhr Ampt of er verandering gebracht kan worden, le auto's overal maar niet zoo worden ezet. voorz. antwoordt dat er in de nieuwe everordening een bepaling voor is lomen. Daane zegt de vorige vergadering zen te hebben op de sloot in Koen- hij zou echter B. en W. in over- g willen geven, daar nog eens goed indacht op te vestigen, die zou zeker naai per jaar uitgedaan moeten worden, voorz. zegt dat er naar gekeken is, er zit geen schot in die sloot, die zijn niet in orde. Er zal echter acht aangeschonken worden. Daane zegt uit vertrouwbare bron omen te hebben, dat mej. Ruijtenburg gratificatie nog niet heeft ontvangen, Dec. reeds is toegestaan. Spr wilde hoe dit kwam of dit misschien 'ten is. voorz. antwoordt mej. Ruijtenburg id te hebben, dat zij een gratificatie ontvangen van f50. liet mandaat moet echter nog klaar gemaakt worden en dat dat zal zoo spoedig mogelijk gebeuren. Dhr Heijboer zegt gisterenavond gezien te hebben dat om 10 uur de straatlantaarns nog branden, is dit nu niet langer dan op andere jaren of is deze straatverlichting goedkooper. De voorz. antwoordt dat het niet langer is, want het vorig jaar hebben ze gebrand tot 1 Juni. Nu kunnen wij er eerder mee ophouden en wel 15 Mei. Dhr Heijboer heeft in overweging om op de feestdagen het licht in contact te houden. Hij vraagt tevens of het duurder is. De voorz. antwoordt dat wij het vorig jaar nog niet aan de 800 branduren zijn geweest, wij hebben dus moeten betalen voor hetgeen wij niet gebruikt hebben. Dhr Heijboer vraagt dan naar de steun regeling en hij heeft gehoord dat ermen- schen uitgesloten zijn die het hard noodig hebben, hij zou gaarne zien dat er wat soepel werd gehandeld. De voorz. antwoordt dat de steunrege ling maar is tot 15 April, toen is er ver lenging gevraagd aan den minister en die is verkregen tot 30 April en nu zulleu B. en W. nogmaals aankloppen bij den Min. Nog eenige discussie is hierover, waarna de raad B. en W. toestaan een verhoogd crediet hiervoor. Dhr Heijboer vraagt dan die modderpoel voor de Chr. school door werkloozen te laten opruimen. De voorz. zegt dat er zand gevaren wordt en als dit er is dan wordt dit ook verbeterd. Dhr Lindhout vraagt of het niet mogelijk is een bak aan het slachthuis aan te bren gen om den afval in te gooien, daar het nu maar tegen de heining wordt gegooid en dit veroorzaakt veel stank. Tevens vraagt hij om bij de brandplaats het straatje te vergrooten en voor het slachthuis de ruimte grooter te maken, daar men daar met paard en wagen niet kan draaien, De voorz. zegt dat dit alles verbeterd zal worden, wat betreft die bak voor afval, dat zal men nagaan, hoe dit te doen. Dhr Daane merkt nog op dat men het er toch wel naast zal gooien. Hierna sluiting. Vraagt de echte Poeders en Tabletten! Echt zijn ze alleen, wanneer op de verpakking de naam van den fabrikant in nevenstaande 104 11 41491 BINNENLAND. KONINKLIJKE GIFT. Prinses Juliana heeft opnieuw een bij drage van f 30.000 aan het nationaai-Crisis- comité doen toekomen. Mr. HARM SMEENGE 80 JAAR. Op 25 Mei hoopt het Eerste Kamerlid mr. Harm. Smeenge zijnSOsten verjaardag te vieren. Daar meti aanneemt, dat velen behoefte zullen gevoelen den man, die zooveel voor ons volk en in het bijzonder voor de Liberale Staatspartij De Vrijheids bond heeft gedaan, te huldigen, zal op initiatief van het hoofdbestuur van ge noemden bond op Zaterdag 28 Mei te Meppel het oude kiesdistrict van mr. Smeenge een huldiging plaats vinden. DE MICHELINE. Ia aan het kortstondig leven van den moder nen spoortrein een einde gekomen? Het is eene vraag die men jnist onwillekeurig stelt bij het verschijnen van de „Micbeline", de moderne laxe-anto met wielen, voorzien van luchtbanden, die zich thans ter kennismaking in ons land bevind. Naar wij lazen hebben de spoorweg autoriteiten nog niet heel veel fidnetie in de bruik baarheid van het nieuwste vervoermiddel, er schijoeo groote kosten aaD de exploitatie ver houden te zijn. Maar er kan ook nog veel aan de „Micheline* verbeterd worden. ELECTRISCHE FIETS. Een ander novom was de verschijoing van de electrische fiets. Accu en electromotor hebben de itrijd aaogebonden legen den kleinen benzine motor. Het nienwe vehikel zal door een vijftal Nederleodsche rijwielfabriekeo onder licensie van Philips worden vervaardigd. DE VERWORPEN LOON- EN SALARIS KORTING. De vorige week schreven wij, dat de gemeente raad van Amsterdam het voorstel om de loonen en salarisseu der gemeentewerklieden te verlagen had verworpen. De regeering is hiermede echter niet accoord gegaan. Het gemeentebestour kreeg althans van de regeeriDg. de mededeeliug, dat de Kroon het besluit van den gemeenteraad geschorst heeft. Nu de zaak zoo staat hebben B. en W. aan de werklieden nogmaals voorgesteld de aan gekondigde loonsverlaging te accepteeren. VERDEDIGING TEGEN LUCHTGEVA AR. De regeering benoemde de leden der commissie van a 1 vies, die tot taak heeft haar voor te lichten in zake de wettelijke voorzieningen, die zij denkt te nemen ter bescherming van de burgerbevol king tegen eventueele aanvallen nit de lucht. De commissie moet haar voorstellen in den vorm van een wetsontwerp vastleggen. Wanneer wij lnistereu naar hetgeen er op de ontwapenings conferentie te Genève gesproken wordt en ons op den bodem der werkelijkheid willeu plaatsen, is het oemen van voorzorgsmaatregelen ÏDgeval van een nieuweu oorlog Daar het ons voorkomt, dringend geboden. De vraag, of men zich stellen moet op het standpunt der eenzijdige dan wel op dal der internationale ontwapening, kan daarbij geheel onbesproken blijven. MOEILIJKHEDEN MET HYPOTHEKEN. Het broederschap van Gediplomeerde Makelaars heeft een request tot de regeering gericht, waarin verzocht wordt om zoo spoedig mogelijk over te gaan lot het op mime schaal verstrekken van hypothecaire credieteu door dan Staat en verder, dat de staat zich garant stelt voor alle thans nit te zetten hypotheken, opdat bet publiek zich weer zal iDtereseeeren voor de paodbrieveD der erkende hypotheekbanken. Het opnemen van geld op onderpand van hoizeu is iu den laatsten tijd inderdaad heel moeilijk, hetgeen natuurlijk wer keloosheid in de bouwvakkeo beteekent. NATIONAAL-SOCIALISTEN IN NEDERLAND. Hoeveel fascistische partijen wij hier in Neder land al niet hebben weten wij niet, maar hnn aantal is legio. Bezemgroep, Verbond en Nieu Verbond van nationalisten, nationaal socialistische arbeiderspartij, wie noemt er meer. Dezer dagen is er weer een bijgekomen, men ueemt aan dat de andere groepen er zich bij zullen aansluiten. Het centrum der bewegiog is Utrecht en de leider is Ir. A. A. Massert, bekend door het Moerdijk kaDaal. Het leidende beginsel der nieawe partij is voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van het volk is Doodig een krachtig staa'.sbe- stuor, zelf respect van de natie, tocht, ordt- solidariteit van alle bevolkingsklassen en het voorgaan vsd het algemeen (nationaal) belang boven het groepenbelang en van het groepsgelang boven het persoonlijk belang. Het beginsel is inderdaad schoon. WINKELSLUITING. De winkelsluitingswet heeft tot heel wat moeilijkheden aanleiding gegeveD. Vele winkeliers wisten niet wat ze te doen hadden. De politie, dit wel begrijpend, was erg coulant en deed vaak een oogje dicht. We meenden, dat ze daar hbel goed mee had gedaaD. „Een vrouw," die een ingezonden siuk in de N. R. C. plaatste, is het met deze handelwijze echter in het geheel niet eens. Ze schrijftffEéo oogje dicht hield de politie voor de overtreders ran de Rijks- winkelslnitingswet op Zondag j.l. Soepel, hoinaao, alles wat maar wilt. Maar heeft zij gedacht aan de winkeliers, die de wet niet overtraden, er zich strikt aan hieldeD hun wiukels sloteu en toe moeten zieD hoe hnn concurrenten onge stoord hun gang gingeo Wat nn op 8 Mei Zonden de niet overtreders rustig met vrouw en kinderen kunnen gaan wandelen, en de be scherming vaü hnn belangen aau de politie overlaten? Wij zullen maar hopen en vertrouwen, dat er nu geen twéé oogjes dicht gedaan zullen worden." We hebben hier niets aan toe te voegen als onze meening, dat het verbazend moeilijk is het alleü naar deD zin te maken. VON SIEBOLD-HERDENKING. In Leiden is op grootsche wijze het feit her dacht, dat von Siebold voor honderd jaar zijn belangrijke collectie bloemen en planten vanuit Japan naar c-ns laDd heeft overgebracht, welke overbrenging den stoot heeft gegeven tot het kweeken van en den handel in een groot aantal j boomen, bloemen en plaDten, die voor dien tijd in ons land en in geheel West-Europa onbekend wareD. Een groote tentoonstelling van Japansche planten en bloemen werd bij deze gelegenheid geopend. MOEDERLIEFDE. Het Bat. Nieuwsblad bracht de volgende ge schiedenis, welke zich in het Tjikawcengsche, in West-Java afspeelde. Terwijl eenige jagers door het bosch doolden om eenig wild te knonen neerleggen, zagen zij op een tak vaD een boogen boom een groote zwarte apin, met haar jong aan de borst. Eén der jagers schoot op het beeBt, dat niet getroffen werd. Het dier liep echter niet weg, doch be lekte slechts met beide voor- pooten de oogen. Weer werd geschoteu, het dier werd in de Zijde ge'roffeD, doch viel niet dood neer. Het klauterde vliegensvlog, het jong om strengelend, naar beneden cd giüg Daar de jagers toe. Eerst dacht men dat het dier een aanval wilde ondernemen, maar toen men be merkte, dat het hevig uit de wonde bloedde, kregeo de jagers toch menelijden. Nog dieper was hun spijt om de aangeschoten apenmoeder, toen deze haar jong aau de jagers afstoud, om niet lang daarna den laatsten adem uit te blazeD VOETBALMATCH IN AMSTERDAM. In Amsterdam werd wederom een internationale voetbalmatch gebonden; duizenden op het veld ea waarschijnlijk wel tienduizenden in de huis kamer voor de radio volgdeD den strijd der Nederlanders tegen de beroopsvoetballers uit Ierland. Dat de Nederlanders met 20 het onderspit dolveD, is zoo bekend, dat het hier eigenlijk niet behoeft vermeld te wordeD. wordt ook Uw baby, als hij zijn slaapje maar ongestoord kan genieten. En slapen doel het, wanneer U de roode, gesmette en stukke plekken van zijn huidje verzacht en geneest door ze in te wrijven met Mijnhardt's Kinderzalf. Doos 25, Tube 40 ct. Bij Apoth. en Drogisten. H 41494 BUITENLAND De moordaanslag op den 75-jarigen President der Fransche Republiek Doumer was natuurlijk het feit, dat in den afge- loopen week tongen en pennen in be weging heeft gebracht. »Heel Frankrijk" zoo vangt het regeeringsmanifest aan, „is stom van droefheid en in rouw ge dompeld. Het land betreurt den illusteren grijsaard, wiens leven in 's lands dienst stond en van wien vier zonen voor de verdediging van zijn land zijn gevallen". De dader, Gorgulof genaamd, is een Rus. Men meent dat de man, die een artsdiploma bezit krankzinnigis, hoewel er weer anderen zijn die beweren te kunnen bewijzen dat de Russische Bolsjewisten achter de zaak zitten. Het politie onderzoek schijnt uit te wijzen dat de dader zonder invloeden van buiten heeft gehandeld. De vrouw van den moordenaar is ook gearresteerd en er wordt een onderzoek ingesteld naar de herkomst van een geldsom die men bij den moordenaar thuis heeft gevonden. Waar de grondwet voorschrijft dat de Republiek niet zonder staatshoofd mag blijven, is Dinsdag de Nationale Vergade ring, bestaande uit Senaat en de kamer van afgevaardigden, bijeengekomen om het nieuwe staatshoofd te kiezen. De eerste stemming heelt reeds een uit lag gebracht en is de Voorzitter van den Senaat, de heer Albert Lebrun gekozen, die onmiddellijk zijn functie als zoodanig aanvaarde. Donderdag is het stoffelijk overschot van President Doumer met veel eervertoon voorloopig in het Pantheon bijgezet, van waar het Vrijdag zaJ worden overgebracht naar het familiegraf. lntusschen beeft de nieuwe President reeds een aantal dreigbrieven ontvangen met mededeeling dat op dezelfde wijze een eind aan zijn leven zal worden gemaakt als zijn voorganger is ten deel gevallen. Nog heeft Frankrijk een van zijn be kende Staatslieden verloren. Albert Thomas hoofd van het Internationaal arbeidsbureau van den Volkenbond is onverwacht te Genève overleden.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1