1ERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 6 Mei 1932. Negen en veertigste jaargang olen. Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Slaaenisse. St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Hoofdpijn en Kiespijn Schoonheidsontwake». Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiênvan '1 tot 4 regels D rt.; ieder regel meer 17'/. ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. 4 fERHX VAN MATEN EN GEWICHTEN irgemeester en Wethouders van Tholen maken ld: dit jaar voor den herijk der maten en ge len in het Gymnastieklokaal der U. L. O. School Ig zal worden gehouden Woensdag 18 Mei A D 14 uur. Donderdag 19 Mei E—O 9—12 en 1—4 uur Vrijdag 20 Mei P—Z 9—12 en 1—4 uur. iderscheidelijk voor hen wier namen beginnen een der letters, vermeld bij bovenvermelde i. n belanghebbenden wordt in herinnering ge- al: dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onder zocht te kunnen worden IJzeren maten binoen en buiten geverfd. Blikken malen blank geschuurd. Koperen gewichten afwasschen en ook de gaten gereinigd. IJzeren gewichten mogen niet gepotlood zijn, doch moeten roestvrij z|jn gemaakt en daarna inge wreven met gekookte lijnolie; dat de maten en gewichten vóór 1 October 1932 gestempeld moeten zjjn met de letter g en dat er, bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan hel ijkkantoor te Middelburg op 2627 Mei; 16—17 Jnui; 21^-22 Juli en 11—12 Angnstus van 912 en 1.304.30 uur. dat de maten en gewichten, welke worden gestompeld met het af- keuringsmerk niet in winkels enz. mogen teruggebracht worden dat betaald moot worden voor het onderzoek van malen eu gewichieu (ijkloon) en voor hot josteeren van gewichten ju3teerloon en wel ten bate van 's Rijkschatkist dat de milligram-gewichten niet op de herijk- zitting maar alleen aan het ijkkantoor herrijkt kunnen worden. Opzending per post franco met insluiting van een postbewijs tot een bedrag, overeenkomende met de som van 10 cent voor elk gewicht. Ook is mede te zenden de bij de laatste verificatie afgegeven gezegelde enveloppe, daar de gewichtjes anders aan de eischen, ge steld voor nieuwe, zullen moeten voldoen. bolon, 3 Mei 1932. 61 zullen spoedig bedaren door Mijnhardt's Poeders gdaarom Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders Mijnhardt's Kiespijn poeders. Alleen echt op doos en poeders de naam Mijnhardt Let bij het koopen hierop. Per poeder en per doos 45 ct. Verkrijgbaar hij Drogist. 16 41462 BINNENLAND. IANAFEESTEN. er gelegenheid van den verjaardag van H. Prinses Juliana werden in. ons overal feesten georganiseerd. Ook ten ons land lieten vele Nederlanders 30sten April niet ongemerkt passeeren. het Holland Huis te Brussel werd het anafeest met.^grooten luister gevierd; waren niet minder dan 1000 personen enwoordig. MEIFEESTEN. één Mei-feesten zijn ook dit jaar tig verloopen. In ons land trokken de ïstoeten heel veel belangstelling. Ook aantal demonstranten was buitenge- groot. Het feit, dat de 1 Mei dit op Zondag viel, is daaraan natuurlijk vreemd. OEDTRANSFUSIE. Rotterdam had onder auspiciën van Ned. Roode Kruis de plechtige uit- Kiög plaats van den Landsteiner-penning allen, die sinds de oprichting van den edtransfusiedienst hun bloed voor trans hebben beschikbaar gesteld. Prof. Karl ndsteiner is de man die zich met de bloed- nsfusie bijzonder heeft bezig gehouden diepgaande onderzoekingen is men geslaagd de transfusie voor patiënt leveranciers" onschadelijk te maken, Helde prof. Koolemans Beijnen. Bloed- Hsiusie. kan een buitengewoon gunstigen invloed hebben en is in staat levens te redden. LOONKORTING VERWORPEN. In den Amsterdamschen Raad hebben de middenstanders voor eene verrassing gezorgd, door met de sociaal-demoraten en revolutionairen tegen het voorstel van Burgemeester en Wethouders te stemmen, waardoor de loonkorting verworpen werd. Het is ook wel een uiterst moeilijke positie waarin de middenstanders zich bevinden. Verlaging der loonen van het gemeente personeel brengt, onder overigens gelijke omstandigheden, verlaging der belastingen, Evenwel brengt loonsverlaging ook ver mindering van koopkracht, waarvan de middenstanders mede de nadeelige ge volgen ondervinden. De keuze is al heel moeilijk. WINKELSLUITING. Op 1 Mei is de nieuwe Rijkswinkel sluitingswet in werking getreden. Hoewel over de nieuwe wet zooveel gepraat en geschreven is, bleken heel veel winkeliers nog niet te weten waar zij nu eigenlijk aan toe waren en de politie had druk werk met het geven van adviezen. De komische noot heeft ook niet ontbroken. Een winkelier in Rotterdam, die zijn foto grafisch atelier wel open mocht hebben maar daarin geen fotografische artikelen mocht verkoopen, had in zijn etalage een grafkrans opgehangen met een groot biljet, waarop te lezen stond „Heden overleed onze geliefde vrijheid om foto artikelen te verkoopen. Zij, die den over ledene hebben gekend, weten wat dit verlies voor ons beteekent. Koopt door middel van den automaat! PRIKPLANKEN. De minister van Justitie heeft een circu laire gericht tot de procureurs-generaal bij de gerechtshoven inzake de prikplanken en buitenlandsche loterijen. De exploitatie van prikplanken zonder sleutel (welke aan wijzingen geeft, die ter kennis van het publiek behooren te worden gebracht en aan de hand waarvan het mogelijk heet te zijn, de plaats der prijsnummers te be palen, waarbij het geheel en al van het toeval alhangt, of men al dan niet een prijsnummer prikt, is eene overtreding der loterij wet. De politie moet met kracht tegen deze overtreding der wet optreden. Ook tegen den verkoop der loten van buitenlandsche loterijen zal krachtig wor den gewerkt. OUDE VROUW LEVEND VERBRAND. In Rotterdam had er een buitengemeen tragisch ongeluk plaats. Twee oudies, één van 96, de ander van 88 jaar, woonden samen: De 88-jarige had voor hare oudere vriendin een stoof klaar gemaakt, waarop deze hare voeten plaatste. Haar kleeren zijn toen in brand geraakt en de vrouw stond in korten tijd in lichte laaie. De andere vrouw, die eenigszins hulpbehoe vend is kon haar geen hulp bieden. Zij waarschuwde menschen op straat en toen die boven kwamen was de vrouw reeds overleden.. gaven. Veel zal er dus niet aan de Fran- sche buitenlandsche politiek, de schrik van heel de wereld, veranderen. Iets an ders zou het geweest zijn, wanneer de socialisten onder aanvoering van Leon Blum, eene beslissende overwinning hadden behaald. Wellicht dat dan van Frankrijk tor zake de ontwapeuing en schadeloos stelling iets anders had kunnen worden verwacht. Maar zelfs] de socialisten zelf hebben eene dergelijke éclatante overwin ning niet verwacht. En zoo valt er over de verkiezingen eigenlijk niet veel anders te vertellen, dan dat de zalven op denzelf den voet zullen worden voortgezet. De weinig meegaande houding der Franschen werd in de afgeloopen week in Genove wederom heel duidelijk gedemon streerd. Op de ontwapeningsconferentie is namelijk het gevecht om de kern der zaak in vollen gang. Frankrijk ziet zich daarbij met zijn eisch van verhoogde veiligheid vrijwel geïsoleerd Zelfs zijn trouwe volge lingen (Polen en Tschechoslowakije) vindt het niet aan zijn zijde. Zoo sterk was de stroom, dat de behendige Paul Boncour er geen stand meer heeft kunnen houden. In zijn benardheid, bestookt door alle figuren der internationale politiek, heeft hij zijn chef Tardieu te hulp moeten roepen. Deze is daarop toegesneld om het „onheil" te stuiten. In Sjanghai pleegden waarschijnlijk Koreanen een bomaanslag, waarbij ver schillende Japansche hoogwaardigheids bekleders werden gewond, één zelfs het leven verloor. Gelukkig zal, uaar een be richt uit Tokio, de aanslag geen in ter- nationale gevolgen hebben. De Chineezen worden niet in staat van beschuldiging gesteld, de Ghineesche-Japansche betrek kingen, hoe zijn die eigenlijk'?, worden er niet door verstoord. In Sjanghai dreigt geen gevaar. Maar hoe is de toestand in Mantsjoerije'? Naast de Russische waait thans ook de vlag van het nieuwe Mantsjoerije op de stations van den Chineeschen Oosterspoorweg. Dat is Rusland heelemaal niet naar den zin, zoomin als het steeds verder oprukken der Japansche troepen. Allerlei berichten komen de atmosfeer bederven. Zoo zou de aanslag op den trein, waarbij 23 Mants- joerijsche soldaten werden gedood, op aan stichting van agenten der Russische Sovjet- regeering zijn gepleegd. Er zouden Russische troepen concentraties plaats hebben aan de Russisch-Mantsjoerijsche grens, enz. Ware Rusland in staat oorlog te voeren, een ultimatum zou waarschijnlijk reeds gesteld zijn. RECHTZAKEN. ARR. RECHTBANK TE BREDA. Uitspraken van Maaodsg 2 Mei 1932. VAN 'N JAGER. Door den Kantonrechter te Tholen veroordeeld tot 3 weken hechleuis omdat-ie Zondag 10 Januari j.l. te Stavenisse zich om ongeveer kwart voor 6 's avonds zonder jachtakte met een geweer heelt bevonden in den Nieuwenpolder eu den Noord- polder, ging de veldarbeider J. W. 3., wonende Weatvest te Sint Maartensdijk vau dit vonnis in hooger beroep naar Breda om 'n minder strenge straf te bekomen. Onze jager" had in zooverre sncces dat de rechtbank bij haar uitspraak van Maandag hem ioplasts van de 3 weken hechtenis comform de eisch van het O. M. hem 'u boete gaf van f 15. bij niet-betaüog te vervangen door 15 d. h chtenis, zoodat S. na het brommen kan ffafkoojen". Maar z'n geweer bij de arrestatie, reeds door den onbezoldigden rijksveldwachter L. iu beslag ge- oomeo, is-ie kwijt, want de rechtbank gaf bevel het te vernietigen. Posterijen en Telegrafie. NIEUWE AANSLUITINGEN. No. 19 St. Maartensdijk Q. L. Hage, bouwer, Woudhoek D 25. LANDBOUW. land- Zooals de milde stralen der voorjaarszon een bloesem van schoonheid aan boom en struik tooveren, wekt het dagelijksch gebruik van „Zij"-Crême een nieuwe lente in Uw huid. In prijzen van 20—30—45 en 75 cenf. 9 41464 BUITENLAND Het resultaat der Fransche verkiezingen is geweest, dat er eene opschuiving naar links heeft plaats gehad. Van veel betee- kenis is dit eigenlijk niet. Of we nu krijgen een zich naar Herriot schikkende Tardieu, dan wel een zich naar Tardieu regelende Herriot uiaakt niet zoo heel veel uit. Bovendien* wanneer er nu als verkiezings- uitkomst een kabinet Herriot mocht op treden, is het heelemaal niet buitenge sloten dat straks, bij dezelfde samenstelling der kamer, een kabinet-Tardieu met luid gejuich wordt binnengehaald. Men stoort zich in Frankrijk niet zooveel aan de uit spraak der kiezers, de gekozene staat veel losser tegenover degenen, die hem hun stem Inmiddels is het eerste rapport van de commissie-Lytton over den toestand in Mantsjoerije door het Volkenbondssecre tariaat ontvangen. Volgens dit document heerscht op het oogenblik in Mantsjoerije een dergelijk verwarden toestand, dat de Chineesche autoriteit geheel verdwenen is. De commissie acht het daarom onmogelijk thans reeds eenige aanbevelingen voor een duurzame vrede en het terugtrekken der Japansche troepen te geven. De Japansche troepen tellen 22.500 man, tegen 10.500 voor 18 September 1931. Dan is er een leger van 85.000 man van den Mantsjoerijschen 9*aatdit leger is geheel uitgerust door de Japanners. Verder 119.000 man plaatselijke politie, zeer mili tair georganiseerd en 110.000 man Chineesche troepen, waarvan 60.000 be hooren tot het leger vau Mantsjoerije, 30.000 man, die trouw hieven aan Nanking en rondom Kirin gelegerd zijn en 20.000 „ongeregelde" Chineesche troepen. Zooals men ziet, een allegaartje. Wie een oogenblik gedacht mocht hebben, dat de verhouding tusschen Rusland en Turkije er in den laatsten niet heter op was geworden is bedrogen uitgekomen. Een buitengewoon grootTurksch gezelschap de vooraanstaanden in de regeéring, handel industrie en land, vertoeft er thans in Sovjet-Rusland. De hoofdstraten van Moskou lezen wij, zijn rijkelijk getooid met vlaggen in de Turksche en Russische kleuren. Een groot aantal feesten en ontvangsten zijn ter gelegenheid van het bezoek ge arrangeerd. TholeD. De agenda van de Algemeene Ver gadering van den Ned. Bond van Boeriooen en andere Plattelandsvrouwen, afdeeling Zeeland, welke vergadering Dinsdag 10 Mei gehoudan wordt in het hotel van den heer M. J. Hoek te l holen, vermeldt o. m. Bestuursverkiezing vacature Mev. van Dijk—vau Prooye te Tholen eu Mevr. Polderman Boogaart te Krniningen bespreking excursie enz. Ooi balt drie des na middags houdt Mejuffr. v. d. Heide te Nuord- wijkerhont een lezing overDe Taak der Vrouw", die legen f 0.25 kan bijgewoond worden voor niet-leden boven 18 jaar, terwijl daarna de firma Koudijs te Rotterdam een film vertoont voor pluimvee, waar belangstelleuneu boveo 16 jaar toegang hebben, zie verder de advertentie in dit nomrner. THOLEN, 6 Mei 1932. RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het postkantoor Tholen en de daaronder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand April 1932. logelegd 1 25600.83. Terugbetaald f-22942.03. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 14812. Uit de Oude Doos. DE DEGEN VAN ELIAS BEECKMAN. In de kerk te Tholen hing voorheen o.m. het wapenbord van Elias, de held van Aarden- borg, obut XXI Juny 1677, met Latijnsch opschrift „Aan de gedachtenis van den edel- aardigeo en dapperen beer Elias Beekman. Door een ongeval heeft een geweldige dood den telg uit Beekmans geslacht geveld, die de kracht, de steun en de eer van Aarden burg was. Wij stichten hem een gedenkteeken. Dixmuiden zegge vrij „hij is gestorveu"hij blijft toch leven door de jaarboeken eu door de geschiedenis (Beeckman zou gesneuveld zijn in een tweege vecht te Dixmuiden, wat ouk wel tegengesproken is.) In elk geval de wapenborden zijn uit Tholen's kerk verdwenen, zonder dat meD kan zeggen, waar ze gebleven zijn. De degeD, die boveu het graf vau den moedigen vaandrig in de kerk beeft gehangen, weet men wel waar hij is ge bleven. De eenigszios zonderlinge Mr. Rademacker Heer vau Nieuwerkerk, onbekrompen waar hij wetenschap en kunst kon bevorderen, schonk iu 1781 den degen aan de stad Aardenborg met een bijschrift van Bellamy, zoodat de degen blijkbaar toen al uiet meer in Tholen was, want er is bij aangeteekend dat dit gedenkstuk hem waarschijnlijk was toegedeeld door zijn groot moeder. Genoemde Rademacker was blijkbaar wel dadig, want de armen te Aroemuiden en Middel burg werden meermalen door hem bedacht iu 1795 gaf hij aan de kerk te Armuiden een orgel, en verzekerde deo organist Lootens een jaarwedde van 20 Zeenwsche rijksdaalders, waar voor bij zijn overlijden 800 pond VI. was ge legateerd. T. V. V. Lang heeft het geduurd doch tbans bezit de de voetbalvereeniging T. V. V. een veld dat aan redelijke eischen voldoet,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1