IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. DERCKS BECHT KEURIG EN CHIQUE B. O. Z. HEEREN MODES Vrijdag 29 April 1932. Negen en veertigste jaargang en, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, toer kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37B, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 171/, ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BINNENLAND. TOESTAND. de oeconomische en de finantieele op het oogenblik „De toestand op el en economisch gebied", schrijft de r van de N. R. C., «blijft in hooge mate Het jongste besluit van de Neder). >m baar good oit Amerika terug te trek- vert daarvoor een duidelijk bewijs. Daar- ich geeft de Bank te erkenneD, dat zij tijdsomstandigheden voor de hervatting isr zoogenaamde gold-exchange-politiek nstig acht en dat zij er das de voorkeur ft, het goud in eigen kelders te bewareD, lan het reDtegevend in vreemde leeniagen jgen. Deze maatregel behoeft op zichzelf el geen aanleiding tot onrast te geveD, ig heeft de Ned. Bank daarmede haar iwen niet in den dollar willen uitspreken, symptomatisch voor den toestand in het n is dit optreden zeer zeker. Wat wij oogeoblik zien, met name in Amerika, de eene financieele pyramide voor, de instort. Het einde hiervan schijnt lig nog wel niet in het zicht." .KONINKLIJKE". ïed. Bauk ziet dus nog lang geen einde i malaise. Zelfs de meest soliede onder in gaan nu gevaar loopen, al zijn het toe alleen maar de zwakkere geweest, loodje hebbeD moeten leggeu. De sterkste ming, misschien wel van de wereld, is okliike. Nederland is daarbij bijzonder sseerd. Bij geen enkel effect hebben de beleggers zooveel belaDg. Het iokomen 1 wat middenstanders staat en valt met «ring van dividend door de Koninklijke. benrs te Amsterdam, evenals aan alle beurzen, is, vooral sedert de debacle van een toenemende spanning merkbaar, geneigd ieder slecht bericht voor waar uen. Vorige week Woensdag nn trad er lote heftigheid een daling in van aand. kwam plotseling uit Amerika een groot Allerlei geruchten deden de ronde. De eeft vele vijanden, die de soliditeit van deroeming gaarne in discrediet brengen, sagt zich na vergeefs af of de koers- nu gevolg is van manipulaties van onver- delijke individoeo, dan wel aan den toestand in de petroleumindustrie is ichrijven. 'ORES HONORIS CAÜSA. ;elegenheid van het derde eeuwfeest der ig voor hooger onderwijs te Amsterdam e SeDaat der Gemeentelijke Universiteit irdam verschillende personen tot doctor causa benoemd. Wij vermelden hier dat nder de benoemden onder meer bevindt ;emeester van Amsterdam, de heer De BODEN MEIOPTOCHT, ens een door het Tweede Kamerlid J. ter den Min. van Binnenl. zaken en ow gestelde vraag, heeft het college van eester en wethouders van 's-Graveneande Meifeestcomité toestemming gewei- ot het honden van een Meioptocht. „De o straat", zoo loidt de motiveering, „kan or particuliere demonstraties beschikbaar gesteld." Hebben wij hier niet met een bsel "de opvatting te doen I1SERBOUW. >oow van den derden kruiser voor fadië toch ter hand wordeD genomenDaarover Jen erg ontstemd. Men leze slechte» de zinenede uiteen art., getiteld „Sc lande", mende iu de «Loc»motief", eeo toooaan- Indiscb blad. „Men weet", schrijft het Nederland en Indië v.rkeeren in bhkenden de ambtenaren en de burgerij worden dag welvarender ea ge'.akk' de delen vloeien tuim en de Metingen bet geheel oie" hiognietvaar, nu kruisertje van i **.000.000 golden er schieten. Weliswaar hebben v*ii hier link dat er een hevige crisis lesrscht, aller inkomen sprongsgewijze a».kteruit- er stee,:s meer werkioozen ko-uen en in een meer dan ellendige toestand 'ticearen. naar blijkbaar vargiasenwij ons. Dccke.a weet het beter. Indië ujoet en eherjr.i worden door een derden kruiser. &ar wordt het een kruiser ïïn niets, r heeft iedere zeemogendheid vijftig GR. MARKT T.O. LARO TELPH. 280 •41447 betere, weliswaar heeft onze marine geheel ander materieel noodig, en weliswaar kunnen wij dien kruiser niet betalen en willen wij hem niet betalenmaar de minister is in Indië geweest en heeft nn toch zelf gezien wat Indië bet meeste noodig heefteen kroiser. Prijs f 14.000.000.plus provisie. Waarde nihil. En nu maar weer flink bezuinigen en ambte naren ontslaan en afvloeien en salarissen korten eo belastingen verhoogen. Dit protest zal niet baten. Maar het is toch goed om vast te loggen, dat het opperbeslaar des rijks in eeD tijdsge wricht, waarin Indië een allerhevigste crisis moet doorstaan en waarin afbraak en onderg3ug aan alle zijden dreigen, vele millioenea landsgeld laat besteden aan een kruiser." GEVAREN AAN DE BtlITSCBE GRENS. Automobilisten doen verstandig 's nachts maar weg te blijven aan de Daitsche grens. Wanneer met rood licht eer. signaal gegeven wordt, moet onmiddellijk worden gestopt, anders wordt pr geschoten. Bet gevaar is echter groot, dat per sonen zich mot minder goede bedoelingen op den weg bevinden om te trachten na het geven van deze signalen bon slag te slaan, b.v, door de reizigers te herooveo en te mishandelen. Het lijk? wel of wij ons in de middeleeuwen bevinden 1 BUITENLAND >Indien ieuiand, die nimmer van een nationalistische strooming in dit land ge hoord had, of van Gandhi, of van de be weging yql het lijdelijk verzet, plotseling naar Britsch-Indië zou komen en door middel van de Indische dag en week bladen trachten, van den politieken toe stand hier op de hoogte te komen, dan zou hij weinig of niets wijzer geworden zijn. De pers-ordonnanties, die nu drie maanden in werking zijn geweest, hebben de inlandsche pers grondig ge muilkorfd. De telegrammen naar het Buitenland, voor zoover niet van de groote pers-agentschappen afkomstig, staan onder censuur. De Engelsche bladen leggen zich een dusdanige zelfbeperking op, dat cen suur overbodig is. Uit zulk een pers vormt men zich geen indruk van de situatie. Behalve de pers, is ook de vrije meeningsuiting in open bare vergaderingen aan banden gelegd. Er zijn voor alle dankbare mogendheden bij ordinatie extra-wettelijke bevoegdheden aan de overheden verleend, en van de vele bezwaren en nadeelen daaraan verbonden is wel het grootste dat de politie opper machtig regeert. Confiscatie van borgtochten en inbeslagneming van drukpersen „lathi" charges en arrestaties op groote schaalen er is nauwelijks beroepsmogelijkheid van de eenzijdige gezagshandhaving en straf- uitdeeling". Bovenstaande regels knipten wij uit een particuliere correspondentie van de N.R.Ct. uit Galcutta. Ze laten aan duidelijkheid niets te wenschen over. Schijnbaar heerscht er vrede in Britsch-Indië. Maar deze vrede is heel onvast en van een onaangenaam kaliber. En onder een uiterlijke rust, bruist en kookt het in dat onmetelijke door Engeland bestuurde rijk, waar 350 millioen menschen leven en werken. Geheel Azië schijnt in beroering. In China is het gevaar voor het communisme dreigender dan ooit. Wij lezen zelfs van een gevaarlijk oprukken van het Chineesche roode leger. Dit laatste is niet in de laatste plaats gevolg van het aanmatigend op treden van Japaninstede van rust en orde heeft de Japansche actie tot nu toe slechts chaos gebracht. De Japansche minister van oorlog heeft verklaard, dat zijn land zich nooit door den Volkerenbond, noch door Rusland uit zijn koers zal laten brengen. Niets en niemand zal Japan van zijn plannen afbrengenlacht niet van Mantsjoerije een paradijs op aarde te maken, waarin voor ieder een veilige plaats te vinden is. Intusschen neemt de spanning tusschen Rusland en Japan steeds toe. Rusland is niet klaar voor een oorlog en het zal zich daarom veel moeten laten welgevallen. Ware dit anders, dan was het ergste te vreezen. Japan heeft de nieuwe Mantsioerijsche regeering wederom aan zich verbonden door het verstrekken eener leening van 20 millioen. Ook in Europa heeft het weer gespannen. Het was een week van verkiezingen. In Duitschland voor de landdag in Pruisen en Beieren, Würtenberg, Anhalt en Ham burg, welke landen samen ongeveer 83 van de oppervlakte en 80% van het inwonertal van het rijk hebben. In Oosten rijk werd er gestemd voor den Weenschen gemeenteraad en voor den Weenschen landdag. In Oostenrijk behaalde de soc.- dem. eene overwinning. Ze zijn daarover zeer verheugd en deze blijdschap is misschien in staat hun de nederlaag in Duitschland te doen vergeten. Deze nederlaag was inderdaad buitengewoon groot. In Pruisen liep de soc. dem. landdag fractie terug van 137 op 93 leden. De nationaal-soc. behaalden daartegenover een groote over winning. Kort voor de ontbinding van den landdag is een wetsontwerp aange nomen, waarbij is bepaald dat de eerste- minister alleen met volstrekte meerderheid van stemmen worden gekozen. Anders was Hitier eerste minister geweest. De dictatuur- gedachte heeft ditmaal gezegevierd. De nationaal soc. verwierven in Pruisen 162, de communisten 57 zetels, samen is dit 219 en dus meer dan de helft van het totaal aantal zetels (422). De oude Prui sische regeering heeft parlementair be schouwd, afgedaan. De groote vraag is nuwat doen de katholieken De nazzi's zijn voor de samen werking te vinden. „Wij zijn bereid", aldus de verklaring van de fractieleider der nazzi's in den Pruisischen landdag, „in Pruisen de regeering over te nemen en met ieder samen te werken die een nationaal, van socialistischen rechtvaardigheidszin vervuld en door een krachtigen geest veredeld Pruiser wil. Wij wijzen niemand af, die met ons bereid is den opbouw van den staat ter hand te nemen. Wij eischen voor ons, op grond van art. 2 van de Pruisische grondwet, volgens hetwelk het geheel van het volk drager is van de staatsmacht, de leening op hij het uitvoeren van deze taak." Wij zullen omtrent den gang van zaken maar geen voorspellingen doen. In Amerika bestaat geen regeerings- werkloozenondersteuning. Alles is daar zoowat particuliere liefdadigheid. Nu lazen wij, dat de geldmiddelen der „relief funds", zijn uitgeput, en de werkloozen daardoor geen uitkeering meer kunnen krijgen. Meer dan een millioen inwoners in New York zijn afhankelijk van steun en men vreest thans ernstige wanordelijkheden, hetgeen niet te verwonderen is. Griekenland staat er financieel al heel slecht voor. In een openbare bijeenkomst van den Volkerenbondsvergadering heeft Venizelos zelfs ronduit verklaard, dat wanneer niet bijtijds hulp wordt geboden Griekenland tegen 1 Mei niet meer aan zijn finantieele verplichtingen kan vol doen. De nietripoliet van Anthene heeft nu verklaard, dat de 1300 orthodoxe kerken in Griekenland bereid zijn hun goud en zilver schatten af te staan tot steun van de drachme. De minister van ecomische zaken acht het plan echter onzinnig. Waar om weten wij niet. Aubèpine, een klein dorp in Bourgogne is te koop. Er woont geen mensch meer. De bewoners zijn allen en zeker niet uit weelde naar de stad verhuist. THOLEN, 29 April 1932. Tot de U. L. O. school zijn toegelaten de volgende leerlingen Uit Tholen M. Bont, M. Laban, C. Helleman, J. de Korte. Uit Poortvliet A. Goudzwaard, C. Coomaus, J. Blaas, M. Murre, L. Jansen, M. Speijer, J. Bijl. Uit Stavenisse: M. Potappel, C. Eerland, J. Zachariasse. Uit St. Annalaud P. C. Groenewege, A. de Wilde, B. Hanssens. Uit Scherpenisse C. Hartog, J. Hage, K. van Gorsel. Uit St, Maartensdijk: C. Robbe, C. Noom. Bij de aanbesteding door de Provincie Zuid-Holland van eeu wegaanleg Rotterdam Hooglviet, werd aannemer de heer J. J. Geluk alhier voor de som van f 328.200. Zaterdagmiddag zal bij gunstig weer, het nieuwe terrein van de T. V. V. in gebruik worden genomen door het spelen van een wedstrijd. Het muziekgezelschap „Concordia" verleent hierbij zijn medewerking. Dinsdagavond zal bet muziekgezelschap een concert op de Markt geven ter gelegenheid van den jaardag van H. K. H. Prinses Juliana, door afwezigheid van den directeur kan ditniet op den 30en plaats hebbeD. Zaterdag werd in Hotel Nuyten ooder voorzitterschap van dhr G. Amsing een ver gadering gebonden van de muziekgezelschappen in ons eiland. Van de vereenigiüg nit St. Maar tensdijk was bericht van verhindering ingekomen. Waar Poortvliet zich aanbeval voor het houden eener muziekavond, werd met alg, st. goedge vonden dat deze vereenigiog een nitnoodiging zil zenden. Voorts deelde eeD der afgevaardigden van „Eeodracht" te Scherpenisse mede dat bij het 12,/2-jarig bestaan men dit jaar van plan was daar eeD festival te organiseeren. De besprekingen leidden tot het op richten van de „Vereenigiog van muziekgezel schappen Eiland Tholen", waarvoor eeD bestuar nog Dader zal worden aangewezen. Mea meent dat door een dergelijke vereeniging men de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1