IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 22 April 1932. Negen en veertigste jaargan Dien. Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Hoofdpijn en Kiespijn Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,376, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 15 ct.; ieder regel meer 17ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bi] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. HINDERWET. gomeesier en Wetkonders van Tholen brengen lenbare kennis dat ter gemeentesecretarie ter ligt een verzoek met bijlagen van Levinus van Vessem, ijsfabrikant te Tholen, om ver- g tot hel plaatsen van een eleotromotor in erkplaats van het perceel Beboawdendam no. idastraal bekend in sectie F no. 1199. Woensdag 4 Mei a.s. des voormiddags IU/2 zal op het Gemeentebuis gelegenheid bestaan ezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek brongen en deze mondeling en schriftelijk toe Hen. wel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, 1 gedurende drie dagen voor het boveuge- tijdstip, ter secretarie der gemeente konnis van de tor zake ingekomen schrifturen, aandacht van belanghebbenden wordt er op igd, dal volgons de bestaande jurisprudentie tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet over- mstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbe- dag voor bot gemeentebestuur zijn ver ten einde hun bezwaren mondeling toe te Dien, 20 April 1932. 27 Ml JNru-nRDT'S LAXEERTABLETTEN regelen vlug 1 zonder kramp ofpijn. Doos 60ct. BijApoth.en Drogisten. 6 41411 BINNENLAND. fRAFENlS VAN DR. J. TH. DE VISSER. Rotterdam is Maaudagnaroiddag onder te belangstelling het stoffelijk overschot dr. J. Tb. de Visser ter aarde besteld, igen één uur kwamen de auto's met imilieleden en intieme vrienden van overledene, benevens den vertegen- rdiger van H. M. de Koningin, den heer 1. baron van Asbeck, aan het sterfhuis -Gravenhage aan tot bijwoning van lijkdienst. ider de aanwezigen waren verder de en baron de Vos van Steenwijk, voor- r der Eerste Kamer, jhr. mr. B. G. de min Lohman en J. ter Haar, leden Eerste Kamer. den lijkdienst, waarin ds. Weiter ging, werd de kist naar buiten ge en. Op straat was groote publieke ïgstelling. De lijkauto werd gevolgd zeven rouwauto's. In een afzonder- n rouwauto bevonden zich enkele ^stukken, waaronder een van II. M. oningin-Moeder. 'er Rijswijk en Delft werd naar de aafplaats te Rotterdam gereden, waar r groote belangstelling de teraarde- lling plaats had. de kapel bij de begraafplaats werd, t de kist was opgebaard, het woord erd door ds. J. de Visser uit Middel neef van den overledene. Het was 'enscb van dr. De Visser geweest, dat 'e teraardebestelling van zijn stoffelijk •chol overigens geen toespraken zouden en gehouden. eenvoudige maar treffende woorden de spreker uitkomen, welk een groot door bet. heengaan van dr. De Visser 'leden, door het volk, door zijn vele iden on door ziji; famil:v adat oen hoofdstuk uit net Evangelie Johannes was vooi^elezen, zongen de eren van de Martha-tticbting te Alphen Rijn, waarvan de overledene president geweest, op ontroerende wijze een rvolgeus word de kist grafwaarts ge en door leden van bet hoofdbestuur den Chr. Nat. Werkmansbond, m zoon van den overledene dankte de groote belangstelling. EEN GROOT LAND DAT KLEIN HANDELT, e gevreesde Coloradokever, die aard- Iteelt onmogelijk maakt, treedt op in ukrijk. Daarom heelt onze regeering Tkende maatregelen tegen invoer van en landbouwproducten uit Frankrijk eld, die, waar de invoer van deze kelen niet groot is, voor Frankri k van nerlei beteekenis ztjn. Thans heeft Erankrijk den invoer van allerlei land- en tuinbouwproducten uit Nederland aan banden gelegd, alleen poot- aardappelen mogen nog worden ingevoerd. Deze maatregel treft onzen export, die millioenen guldens bedraagt, weer sterk. Intusschen zijn er te Parijs besprekingen gaande om tot een oplossing te komen. DE SCHATGRAVERIJ IN ZAANDAM. De nood van velen is groot en groot is ook het aantal manieren, waarop men zich aan de ellende wil onttrekken. De schat graverij te Zaandam heeft weer een aan vang genomen. Nadat Madam Sylvia ver gunning had verkregen om opnieuw te graven naar de geheimzinnige schat op de oude begraafplaats heeft men geruimen tijd niets meer gehoord van de clairvoy- ante. Aangenomen werd dat het geld op was. Thans zijn echter twee Duitschers, onder wie een ingenieur, opnieuw bezig ge weest met allerlei instrumenten. Zaandam is weer in spanning. Dr. HUGO ECKENER. Dr. Hugo Eckener, die ons land met een bezoek vereerde, heeft voor het Kon. Instituut van Ingenieurs eene voordracht gehouden over het luchtverkeer. Hem werd daarbij de vraag gesteld of hij een lucht- verbinding HollandNed. Indië per lucht schip mogelijk en rendabel achtte. Volgens Dr. Eckener is een rendement wel te ver krijgen. Maar de mogelijkheid van een zeer regelmatige en puuclueele dienst kan pas worden bepaald als eerst is vastgesteld of de meteriológische toestanden in Indi sche Oceaan en Roode Zee dit toelaten. Er moeten eerst pröefrei2en wovdén ge maakt. „Zoodra het eenigszins mogelijk is, zal ik die toestanden gaan onderzoeken, gezien de groote belangstelling, die hier te lande voor een dergelijken dienst be staat. Dan hoop ik hier weder terug te keeren om weder eene voordracht voor U te houden en te kunnen meedeelen „Es geht". DE 100 MILLIOEN VRIESHUISEIEREN. De vorige week meldden wij, dat de regeering de pluimveehouderij zou steunen door bulp bij de koeling van 100 millioen eieren. In de N. R. Ct. lazen wij een inge zonden stuk vaD den voorzitter der afd. Landsmeer der pluimveehoudersvereeni- ging waarin deze betoogt dat, instede van hulp, de regeeringsmaatregel »niet anders dan ernstige gevolgen kan hebben voor de bedrijfspluimveehoiiders in N.Holl." „Deze toch", vervolgt de schrijver, „boeken juist hun winst in den tijd, dat men voor de gekoelde eieren afzetgebied moet zoeken, zoodat deze gekoelde eieren den prijs van het fijne versche ei geweldig drukken. De regeering moet bedenken, dat het plan van de 100 millioen voor N. Holl. een doodvonnis zou beteekehen. Het moet de regeering toch bekend zijn hoe uiteen loopend de belangen zijn van de prov. Noord Holland tegenover de andere deelen van ons land. Neen, laat het ei versch blijven en versch gebruikt worden, doch laat het gebruik niet vernietigd worden door het koelhuisei. Hoeveel ellende is daar al niet uit voortgevloeid, b.v. door het bedrog om een gekoeld ei te verkoopen voor een versch ei." Het is lang niet ge makkelijk, het iedereen naar den zin te maken GIJZELING. Door den minister van Justitie is een wetsontwerp ingediend om het instituut der gijzeling ernstig te beperken. Bij on macht inplaats van onwil om de schuld te betalen kan opheffing der gijzeling ge vorderd worden. Voorts wordt gijzeling bemoeilijkt, als de schuldeischer uit het vermogen van den schuldenaar ter vol doening van zijn schuld executie kan doen plaats hebben. Ook wordt demogelijkheid geopend, om bij niet-nakoming van een opgelegde verplichting te doen veroor- deelen tot betaling van een bedrag, dan weer uit het vermogen vaii den schulde naar geëxecuteerd kan worden, zoodat gijzeling vervalt. WILHELMINABRUG. In Maastricht werd de nieuwe brug over de Maas feestelijk geopend. Heel de bevol king, beeft, naar het schijnt, meegeleefd met deze gebeurtenis voor] de stad. De huizen langs de rivier hadden geen ramen genoeg om de grage kijkers voor te plaat sen. leder wilde de brug zien, het door knippen van het lint, ieder wilde de reden van Minister Ruys de Beerenbrouck hooren. VOETBALMATCH. Ontzettend veel belangstelling was er ook voor de voetbalwedstrijd te Amsterdam tusschen Holland en België, waarbij Hol land de overwinning behaalde, zij het dan ook dat het Nederlaudsche voetbal„kanon", eene blessure opliep. Wij hebben in den laatsten tijd heel wat van die voetbal- malches tusschen Nederland en zijne zui delijke buren. Het dient erkent en de ont vangsten zijn lang niet gering. AANRANDING TE TUBBERGEN. In geen weken had men van eene aan randing gelezen. Maar nu is er toch weer eene. In Tubbergen werd een 22-jarig meisje door een 56-jarig iemand aangerand. Het slachtoffer werd aan den hals vrij ernstig gewond. De aanvaller werd door de politie gepakt. WEER EEN KLANDESTIENE ZENDER TE GOUDA. I11 Gouda heeft wederom een geheime zender gewerkt. Wanneer om 12 uur de omroep zweeg, dan klonk de gramofoon- plaat „Ich bin heut ja so glücklich", het nummer dat zulke levendige herinneringen wakker roept aan den overval van het station OTG 4. Tot twee uur in den nacht klonk muziek, toen werd met het »Goe- dennacht en wel te rusten", de uitzending besloten. TOERISME IN "f RUSLAND. In „De Strijd", het orgaan van het Ned. Verbond van Vakvereenigingen, wordt ge waarschuwd tegen nsnobbistische sympa thie voor alles wat in Sov-Ruslaud gebeurt." „De Ruslandmode", zoo schrijft het blad nader, wordt langzamerhand een ware razernij. Indien men het in eeu of ander kapitalistisch land in zijn hoofd zou halen, vrouwen in de mijnen, in de zwaarijzer- industrie e.d. te werk te stellen, wij zouden geen woorden genoeg hebben om zoo iets af te keuren en te bestrijden. Doch in de propaganda-geschriften waarmede Sovjet- Rusland de wereld overstroomt, kan men herhaaldelijk zulke mijnwerksters, metaal- bewèrksters, enz. zien, natuurlijk met den communistischen glimlach (op de foto) om de lippen. De bnlsjiwiki zijn handelslui ge noeg om dit malle gedoe te caploiteeren. Zij bouwen, hotels, nachtlokalen, dancings en wat niet al om het de rijkaards toch maar aan niets te laten ontbreken. Zij or- ganiseeren zelfs tochten naar de Meifeesten voor 70 dollar en hooger. Zij hebben schoon gelijk natuurlijk. Dat deze lieden echter niet bevoegd zijn, om na terugkeer van zoo'n snoepreisje ons voor te lichten over de wettelijke toestanden in Rusland, blijkt uit het volgende citaat uit de Kra- naja Gazeta, een Russisch, dus communis tisch blad. „Dit jaar wordt een bezoek van ca. 80.000 buitenlanders, bestaande uit eigenlijke toeristeu en verder arbeiders delegaties, aan de Sovjet-Unie verwacht. Voor de reizen in Rusland zijn 15 stan daardrouten ontworpen, waarbij de voor naamste en politieke en cultureele centra zullen worden aangedaan. Ook de arbeiders delegaties weten dus waar zij aan toe zijn." zullen spoedig bedaren door Mijnhardt's Poeders Vraag daarom Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders. Alleen echt als op doos en poeders de naam Mijnhardt staat. Let bij het koopen hierop. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. 16 41408 BUITENLAND Wat wij niet verwacht hadden is toch gebeurd. De Duitsche rijksregeering onder aanvoering van Groener en gesteund door rijkspresident Von Hindenburg is deaanval, op de nationale partij met hare storm troepen begonnen. Huiszoekingen, in beslag nemingen van materiaal enz. zijn aan de orde van den dag. Wij moeten afwachten waar het op uitloopt. Is het de regeering ernst met hare actie tegen de fascisten? Voor ons staat dit nog niet geheel vast. Is Hitier van plan om aan den aanval weerstand te bieden Ook hierover ver- keeren wij in twijfel. Het brengt ons tot de lang niet onbe langrijke vraag, of Hitier eigenlijk niet blij is, dat de rijkregeering aldus is opgetreden. In een onderhoud met een Engelschen journalist verklaarde hij, dat nu de storm troepen (40.000 man) werden onderdrukt, 300.000 werkloozen, die deel uitmaakten van deze stormtroepen, in een staat van radeloosheid zouden geraken. Hieruit blijkt, dat de stormtroepen voor hunne diensten werden betaald. Vreemd is dit niet, het is aan een ieder bekend dat de beweging van Hitier geen gebrek aan geld had. Een bekend Duitsch blad wist zelfs te vertellen, dat niet alleen Duitschland groote industri- eelen, maar ook Lord Beaverbook en Sir Deterding de laatste jaren groote geld middelen ter beschikking van Hitier hebben gesteld. Welnu, er zijn teekenen die er op wijzen, dat de geldschieters niet langer de nationaal-soc. willen steunen. Misschien wel omdat het groote gevaar, de winter, voorbij is. De stormtroepen werden Hitier te duur. Hoe dit ook zij, de toestand is op het oogenblik weer gezond. Particuliere legercorpsen kan een slaat niet dulden. Is er één, dan komen er meerde staat valt met wiskundige zekerheid ten prooi aan burgeroorlog President Hindenburg heeft zich met het verbod der slormtroepen ook nog bemoeid, gelijke monniken, gelijke kappen. „De ver ordening op 13 April", schreef hij aan minister Groener, „welke het verbod van de S.A. en de S.S. behelst, heb ik onder teekend, nadat U mij in ernstige woorden de moeilijkheden van den politieken toe stand hebt uiteengezet en het uitvaardigen van deze verordening als volstrekt nood zakelijk hebt aangetoond ter verzekering van het Staatsgezag en nadat de rijks regeering eenstemmig uw voorstel had gesteund. Intusschen is mij, onder toe voeging van 1 ewijsmatenaal, medegedeeld, dat soortgelijke organisaties als de thans verbodene ook bij andere partijen bestaan. In de vervulling van mijn plicht tot on partijdige uitoefening van mijn functie en gelijke toepassing der wetten, moet ik er op aandringen dat ingeval zulks juist is, ook deze organisaties dezelfde behandeling ondergaan". Het materiaal waarvan hier sprake is, werd aan Hindenburg blijkbaar door vrienden der nationaal soc. verstrekt. De besliste houding, welke Groener op het oogenblik aanneemt, voorspelt eene houding van de regeering, waarbij de Reichsbanner en de Deutsche Jugendkraft niet vee) te vreezen hebben. Hoe is eigenlijk de toestand in het verre Oosten De gebeurtenissen in Duitschland zouden ons haast doen vergeten, dat er ook nog zooiets is als een Japansch-Chi- neesche kwestie. Daarbij moeten wij ons ook niet blind staren op de gebeurtenissen in Sjanghai. Sjanghai was nooit oorlogsdoel van Japan. De aanval op deze koopmans stad was niets meer dan een afleidings manoeuvre. Er moest een einde komen aan den Chineescben boycot. De groote kwestie, waarom het gaat, is Mantsjoerije, een onmetelijk gebied met onmetelijke natuurschatten. Een commissie uit den Volkerenbond is bijna een half jaar ge- geleden naar dat gebied vertrokken, zooals het heette voor onderzoek. De commissie is evenwel nog steeds onderweg. Het lijkt veel op eene comedie. En zoolang de Mantsjoerijsche kwestie nog niet is opge lost, zoolang dreigt er gevaar voor oorlog wereldoorlog. De zgn. Ontwapeningsconferentie is na een korte Paaschvacantie weer te Genève bijeen. Er zijn allerlei voorstellen. Amerika kwam, waarschijnlijk wel uit zuinigheids overwegingen, met een voorstel om alle verplaatsbaar geschut met een kaliber van meer dan 15,5 c M., giftige gassen en vecht- wagens af te schaffen. Tardieu was over dit voorstel allerminst te spreken, noemde

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1