IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Hierop letten! Vrijdag 15 April 1932. Negen en veertigste jaargang ilen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse. St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Met de vuistjes dicht Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 17 V2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. JACHTAKTEN. bei Hoofd van plaatselijke politie te Tholen maakt ij f 1, dat ter gemeentesecretarie verkrijgbaar zijn aanvraagformulieren ter bekoming van jacht- roor het tijdvak, aanvangeode 1 Juli aan- e en eindigende 30 Juni van het volgende jaar. ^hebbenden worden uitgenoodigd hon aanvragen ikoming dier akten, zooveel mogelijk, vóór li e.k. in te dionen. Voor minderjarigen van jaar en onder worden de jachtakten aange- door hun ouders of voogden, listenen van het Kijk, houders van een groote :te, kunnen ten behoeve van niet in het Kijk ibtige personen, onder overlegging van dezer een jachtakte, logeerakte genaamd, verkrijgen, gedurende veertien opeenvolgende dagen, ald moet worden: ior een groote jachtakte tot alle geoorloofd ichtbedrijf, dertig gulden; [oor een groote jachtakte lot alle geoorloofd achtbedrijf, met uitzondering van de valkenjacht, rijfiien galden foor een logeerakte, tien gulden [oor een kleine jachtakte tot het vangen van raterwild met netten, waarvan het gebruik eoorloofd is, vyf gulden, endien moei de aanvrager betalen het zegel- Pm dat, ook bij niet-af haling van de aangevraagde ■kte, ten laste de9 verzoekers blijft, alsmede intelijke leges. ilen, 8 April 1932. 34 VISCHAKTEN. BINNENVISSCHKRIJ Burgemeester van Tholen maakt bekend, dal ;emeentesecretarie kosteloos verkrijgbaar zijn lieren voor de aanvragen tot het bekomen van isch- of hengelakte voor het jaar aanvangende aanstaande en eindigende 30 Juni daarop- ode, en noodigt belanghebbenden uit hun aan- tft d zooveel mogelijk vóór 1 Juni e.k. aan hem navolgende akten worden uitgereikt ROOTE VISCHAKTEN, tol het visschen met le geoorloofde vischtuigen, tegen betaling van uldeD vijftig cents (f2,50); LEINE VISCHAKTEN, tot het visschen met daarin genoemd vischtnig, tegen betaling van n gulden (fI, ENGELAKTEN, tot het visschen met meer dan n hengel, tegen betaling van vijftig cents (f0.50). or het visschen met één heDgel, geen loop- of engel en geen peur zijnde, behoeft geen te geschieden. telooze vergunningen om te visschen worden neer verleend. Men akte wordt uitgereikt an hem, wien ingevolge artikel 34, eerste lid, ar visscherijwel, de bevoegdheid om krachtens in consent of akte te visschen is ontzegd, voor Sn duur der ontzegging >n veld- en boschwachters, beambten der mare- iaus3ee. niet zijnde hulp-officiereD van justitie, mbtenaren van rijks- en gemeentepolitie, beneden en rang van inspecteur der rijksveldwacht en in den inspecteur van politie, beambten van &n rijks- en provincialen waterstaat en beambten in de domeinen, beneden den rang van hoofd- aziener. olen, 8 April 1932. 41 Burgemeester van Tholen brengt ter algemeene 8, dat SOOMERS COKNELIS, behoorende tot hting 1931 dezer gemeente door Zijne Excellentie Minister van Defensie bij beschikking van pril 1932 VII Afd. No 261 V, voor goed Blling van den dienstplicht wegens kostwinnor- is verleend. olen, 12 April 1932. 9 Woensdag 20 April a s. zullen in den namiddag den reinigingsdienst langs de huizen scherven, 'Q, glas en andere naar de stortplaats te ver in voorwerpen opgehaald worden. 6 irgemeester en Wethoaders van Tholen breogeD ter 8 dat aangilte voor roimiog van privaatpatten Donderdag 21 April a.s. kan geschieden, aangiften te bezorgen in de brievenbus van tadhgjs, i ten, 13 April 1932. 6 Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat Dinsdag 19 April 1932, des namiddags ten ore eene openbare vergadering van den Raad legd. Punten van behandeltng: •Qgekomen stukken. üealuit tot wijziging der begrootingen der ge- neente en van het brogbedr(jf over 1931. Vaststelling eener verordening tot geldigver klaring van strafverordeningen. Vaststelling van eene verordening, regelende de eischen van benoembaarheid enz. van veld wachters. 5. Verordening regelende de heffing en invordering van vergunningrecht voor verkoop van sterken drank. 6. Verordening regelende de heffing en invorde ring van verlofsrecht voor verkoop van zwak alcoholischen drank. 7. Goedkeuring der rekeniog van de Gezondheids commissie. 8. Verbetering van den Vossemeerschen weg. 9. Verkoop van een gedeelte van het huis Dalemsche straat Dommer 17. Tholen, 14 April 1932. Poeders en tabletten zijn alléén echt, als de verpakking voorzien is van den naam Mijnhardt. Let bij het koopen daar speciaal op, want dit alleen garandeert U de echtheid. 8 41393 BINNENLAND. Dr. J. TH. DE VISSER. Eenige weken geleden onderging Dr. J. Th. de Visser een lichte operatie, terwijl later de toestand van den hoogbejaarden zieke geen zorg baarde. Gisternacht is echter de 74-jarige staats man kalm ontslapen. Dr. De Visser werd 9 Februari 1857 te Utrecht geboren, legde in 1S79 zijn docto raal examen af in de Theologie en deed 1 December 1880 als Ned. Herv. predikant zijn intrede te Leusden. Daarna stond hij nog te Almelo, Rotterdam en Amsterdam, waar hij in 1906 zijn ambt neerlegde omdat de Alg. Synode het kamerlidmaatschap in strijd achtte met het bekleeden van het predikantsambt. In 1897 stichtte hij o. m. de Ghr. His torische Kiezersbond, waaruit later de Chr. Historische partij is ontstaan. In 1918 werd de overledene Minister van Onderwijs, K. en W. Hij was algemeen als politicus zeer gezien. 30 Augustus 1931 werd hij ten bewijze van zijn groote verdiensten benoemd tot Minister van Staat. DJE TOESTAND IN DE MIJNINDUSTRIE. Langzamerhand beginnen niet alleen de werkgevers maar ook de werknemers om beschermingsmaatregelen onzer industrie te vragen. Het bestuur van den Ned. R. K. Mijti- werkersbond te Heerlen heeft zich tele grafisch tot den raad van ministers gewend om ingrijpen van de regeering te verkrijgen. Steeds verder, zoo wordt er gezegd, gaan de omringende landen den weg op van bescherming van de eigen mijnindustrie. De positie van de absoluut onbeschermde Nederlandsche Mijnindustrie wordt steeds moeilijker. De maatregelen der Belgische regeering leiden opnieuw tot ontslag van vele arbeiders op de Nederlandsche mijnen. Een belangrijke loonsverlaging moest reeds door de mijnwerkers worden geaccepteerd de toestand wordt onhoudbaar. Ingrijping der regeering ten bate der Nederlandsche mijnindustrie is noodzakelijk. MENGGEBOD BOTER. Zoetjes aan moet onze regeering zich met alle takken van economische werk zaamheid bemoeien. Wij gaan al aardig den kant van Duitschland op. In de afge- loopen week was een menggebod van margarine aan de orde. Margarinefabri kanten zullen verplicht worden om in de margarine 50 natuurboter te verwerken. De veeboeren zullen er wel mede ge baat zijn. DS. KERSTEN. Hoe uit de misère te komenDoor tot de oude paden terug te keeren, meéiil Ds. Kersten. Op de jaarlijksche vergadering der Staatkundig Gereformeerden zeide" hij o.m. het volgende„Tn de zonde ligt de oorzaak van alle ellende van den tegen- woordigen tijd. De zonde is de schandvlek der naties. Uit de wording van ons zelf standig volksbestaan blijkt, dat de Hervor ming zich niet met Rome verdraagt en dat Rome een gezworen vijand is van het Evangelie der vrije genade. Dat be seften de Neo-Gereformeerden dezer dagen niet. Zij heulen met Rome. Onze vrijheids kamp was geen revolutie, maar een ge- loofskamp, een uitleiding uit de Roomsche overheersching. Zoo werd niet alleen de kerk in deze gewesten, maar ook de staat der Nederlanden op den rots der refor- matonische beginselen gegrondvest. Alleen op die rots zal ons volk staande kunnen blijven in den hangen strijd der helsche machten; die alom zich sterker gaan ont wikkelen. Nederland beroemt zich op een Christelijke overheid, maar waar bleek van het ware Christelijk regeeren naar Gods Woord? Het heet, dat verarming is inge treden en inderdaad, zoo is het. Maar is onder dit oordeel Gods een buigen? Wij willen van ons weelderig leven niets af staan. Een groot deel van ons volk weigert spek te eten. Voor brood van den vorigen dag haalt men zijn neus op. En zelfs in dezen tijd staakt men nog. Schreit zulk een gedrag van het volk niet ten hemel? Een deel des volks is werkensmoede. De leus van duizenden is: Laat ons eten, drinken en vroolijk zijn." DEBACLE VAN DE FA. SCHEURLEER 6 ZONEN. Een sieraad der Haagsche bankiers- wereld, de firma Scheurleer Zonen, ge raakte in déconfiture. De onderneming had naar h*t schijnt aanzienlijke credieten ver strekt aan eene Scheveningsche reederij voor de financieering van uitvaarten. KOPEREN FEEST VAN DE K. I, M. 7 April was het twaalf en een half jaar geleden, dat de grondslag werd gelegd voor een bedrijf, dat in dien korten tijd over de geheele wereld beroemd is geworden, de K. L. M. Wanneer men ziet, wat met taaie volharding bereikt is, dan kan men niet anders dan bewondering hebben voor het werken van de heeren Plesman, c»s. 100 MILLIOEN EIEREN UIT DE MARKT. Men heeft, naar wij lazen, het voornemen om tot steun van den eierprijs, (die inder daad zeer laag is), in de eerst komende maanden 100 millioen eieren uit de markt te nemen en in koelhuizen op te slaan. De coöp. vereeniffingen zullen hij verkoop in het najaar onder bepaalde voorwaarden een eventueel verlies door staatsgarantie gedekt vinden. De steun in dezen vorm werd in de Tweede Katner onlangs bepleit door het Kath. Kamerlid Baron van Voorst tot Voorst. EMIGRATIE NAAR ZUID-AFR1KA. De stichting „Landverhuizing Nederland" en het hoofdbestuur van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging waarschu wen jongelui voor emigratie naar Zuid- Afrika zonder zich eerst voldoende op de hoogte te stellen van de voorschriften. De voornaamste zijn dat allen, die naar de Unie komen, zonder een vaste aanstelling, in staat moeten zijn om tenminste 100dollar te deponeeren als borgstelling en voldoende contanten hebben om naar een betrekking uit te zien. Zoo heel gemakkelijk is dus de emigratie naar Zuid Afrika ook nog niet VERDWIJNT DE RAAD VAN STATE? Het R. K. Kamerlid Henri Hermans moet beweerd hebben, dat het rapport der commissie-Weiter o. m. ook inhoudt een voorstel, om op grond van bezuinigings overwegingen den Hoogen Raad en den Raad van State af te schallen. Bij het vierhonderdjarig heslaan van den Raad van State gingen er van verschillende kanten stemmen op, die een eventueele opheffing van dit college niet zouden be treuren. Best mogelijk, dat men daartoe overgaat. Afschaffing van den Hoogen Raad is minder waarschijnlijk. DE ZESDAAGSCHE. In Parijs werd de Zesdaagsche verreden. Onze landgenooten Pijnenburg en v. Kempen behaalden den zege. Dat het bij deze wed strijden altijd eerlijk toegaat komt ons, na hetgeen wij door de radio van den heer Hollander vernamen, onwaarschijnlijk voor. Hoe het ook zij, de Nederlandsche renners hebben menigen Hollander een genoeglijk uurtje bezorgd. GOEDERENTARIEVEN BIJ DE SPOOR WEGEN. Het verslag van de commissie-de Vries inzake de goederentarieven bij de Neder landsche Spoorwegen, een zaak voor velen van groot belang, werd aan den minister van Waterstaat aangeboden. Binnen enkele dagen zal het worden gepubliceerd. ongestoord en uren lang slaapt Uw kindje, als gij de gewonde, gesmette of ontstoken plekjes van zijn huidje verzacht en geneest door ze in te wrijven met Mijnhardt's Kinderzalf. 10 41392 Doos 25, Tube 40 ct. Bij Apoth.en Drogisten BUITENLAND Als politicus moge Generaal Ludendorff fiasco geleden hebben; het blijft altijd nog een militair schrijver van de bovenste plank. Zijn jongste publicatie naar aanleiding van de onthullingen van den Pruisischen minis ter Severing levert daarvoor het bewijs. De S. A. zoo schreef Ludenhorff, is een leger in den Staat. Zij is plaatselijk ge kazerneerd, gedeeltelijk gemobiliseerd om gereed te zijn voor een opmarsch tegen Berlijn waarhij zij, daar haar eigen niet voldoende zijn, zich meester moet maken van de wapenen der landsverdediging. Dit zijn verschrikkelijke toestanden, waarvoor geen kwalificatie voldoende is. De omsingeling van Berlijn was aJs in leiding «bedoeld geweest van den opmarsch tegen Berlijn. Men stelle zich voor wat daar alles aan vooraf gegaan ware, indien „grootmoeder'' inderdaad gestorven was. De officieeie publicatie laat nog veel ruimte aan de fantasie, maar hetgeen de Pruisische minister van Binnenlandsche Zaken openbaar gemaakt heeft, is toch zoo volledig, dat het op bijzonderheden heele- maal niet aankomt. Wij hebben de revolutie van 1918 tot 1919 beleefd en wij bedanken voor eene nieuwe revolutie in een geheel andere gedaante. De te onderscheiden deelen van het volk zijn thans veel erger tegen elkander opgehitst dan in 1918 het geval was. De gewelddadige plannen van de S. A. zouden de vreeselijkste ramp over het Duitsche volk brengen, die het nog ooit beleefd heeft. In een dergelijken toestand kunnen men- schen als Schleicher de uitwerking hebben van een lont aan een kruitvat, hetwelk door zijn explosie der rijksweer en hel volk zou vernietigen. Het gevaar blijft zeer groot, want de S. A. wil haar „eerste nacht" haar gewelddadigheden en de staat houdt haar de hand boven het hoofd. We vragen nu echter allen, die Duitsch voelen onder nationalisten en onder de S. A. „Wilt gij inderdaad Uw leiders volgen op wegen, die eindigen in bloed Ik vraag den Duitschers onders de kiezers van regeeringsraad Hilter ziet gij dan niet eindelijk in, dat van hem nooit redding, maar een drievoudig verderf door fanatiek gemaakte geweldmenscheti kan komen ik vraag den rijkskanselierWat is er geworden van het onderzoek naar aan leiding van de Hessische documenten Hoe clenkt gij over de werkzaamheid van den heer Gröner, rijksminister van weer baarheid en Binnenlandsche Zaken wordt eindelijk eens een eind gemaakt aan het politiek gepruts van generaal Schleicher Zullen de 8. A. en alle anders zoogenaamde weerbaarheidsvereenigingen over de geheele lini worden ontbonden. Zal men deze wijze woorden van den ouden generaal ter harte nemen Zal men nu het oogenblik zoo bijzonder gunstig is Hitier ook alle kans ontnemen orn zich langs illegalen weg van de macht meester te maken Ondanks alle aan sporingen der socialisten gelooven wij niet dat de rijksregeering daartoe zal overgaan. Deze wil blijkbaar de fascisten om er de socialisten mede in bedwang te houden. Een vraag is of dit spelletje nog gespeeld kan worden. Zeker, het stond na 13 Maart vrijwel vast, dat von Hindenburg gekozen zou wor den. Ilitler, leed eene niet onverwachter nederlaag. Maar heel zeker was men van den uitslag in Berlijn toch niet. Een dubbeltje kan soms raar rollen. Uit de juichkreten van het Hindenburg-front kan iiïèn wel afleiden, dat men daar blij is, dat de ver kiezingen goed en wel achter den rug zijn. Hitier verkreeg rond dertien en een half millioen stemmen, terwijl de oude veld maarschalk er bijna negentien en een half millioen op zich vereenigde. Dertien en een half millioen stemmen op zich vereenigen wil anders heel wat zeggen. O.i. kan men zelfs moeilijk van

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1