IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT PU ROL rijk aan geneeskracht NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 8 April 1932. Negen en veertigste jaargang tien, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Sterkt en gekalmeerd 'Mijnhardt's Zenuwtabletten Weigert namaak! urrt )RT Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, r kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan '1 tot 4 regels V5 ct.; ieder regel meer 17 J/2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BINNENLAND. ir. ILMOPPEN de afgeloopen week viel de eerste en op den eersten April verloor Alva bril. Gelijk ieder jaar beeft men ook weer kunnen genieten van ge- Aprilmoppen"-, is een verheugend verschijnsel, dat js de sombere tijden gezonde humor |ièt geheel de wereld uit is. Soms men zich te buiten, was er geen sprake el.' van een grap, maar moest veeleer _boos opzet gesproken worden. Zoo jtjwij dat in den nacht van 1 op yjril in Den Haag het familie-pension Opgebeld. De familie was nog niet 4 en één der pensiongasten heeft de o.jon aangenomen. De opbeller vroeg len heer Rieff te spreken en toen men _J mededeelde, dat deze niet thuis was. ~oordde hij „Dat is erg jammer. Als v«riend van den heer Rieff, wilde ik waarschuwen, dat er door debolsjewiki in zijn luinis gelegd,die over onge- ^vintig minuten ontploften kan.". Het pas natuurlijk dadelijk in repen roer, élijk verschrikt is de logeerende familie ichtgewaad, met mantel nf jas omge- n, de straat op gevlucht. De politie, spoedig arriveerde, onderzocht de tuin, ^r .er werd geen bom gevonden. Het een misplaatste Aprilmop; de politie ^de zaak aan een streng onderzoek ^irwerpen. '0DE DER STAKING IN TWENTE, ■rjtextiel fa brikanten in Twente kwamen ?fl|ereenstemming met de christelijke 'icpsch kath. arbeidersorganisaties. Het ^der staking in de textielindustrie is e strijd is met een nederlaag der fers geëindigd. Zooals het gewoonlijk, jeven ook thans de arbeidersorgani- elkaar de schuld der nederlaag. Eén i nu maar te hopen. Dat detextiel- ikanten geen misbruik maken van de lalde overwinning. Zooiets zet kwaad jen dat laatste is er heusch al genoeg. Uw vermoeide en overprikkelde ietiuwen. door het gebruik van jen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten 9 41365 ILEUM VAN DE STANDAARD. |W zestig jarig bestaan van de anti- jJKlionaire hoofdorgaan „De Standaard" feestelijk herdacht. Daarvoor bestaan redenen. De Standaard heeft in de dijke Volksgroep, die is uitgegroeid anti-revolutionnaire partij, er veel gedragen om het Christelijke bewust- wekken. De naam van wijlen dr. ir blijft voor altijd aan het orgaan iden. 1CHGAVE AAN WERKLOOZEN. strijd met de meening van de regee- aadden B. en W. van Zaandam op sk van een deputatie uit de werk- 1 aan dezen een extra Paasch-uit- gegeven van f5 aan de gehuwden 5.50 aan de ongehuwden, echter ouder g dat de regeering daarvoor alsnog edkeuring zou verleenen. De regeering dit laatste echter niet gedaan. Geen e gemeente die een Rijkssteunregeling wordt toegestaan een Paaschgave le werkloozen te gevenvoor Zaandam jeen uitzondering worden gemaakt, erkloozen zijn thans verplicht de uit- Tde gelden in termijnen terug te fen. LDERIJEN VAN DE KONINGIN AR NED. INDIË. -ar wij lazen is de Koningin voor- ms in het begin van het volgende een beperkte verzameling van haar pjaerijen en teekeningen naar Ned. Indië flüden, die aldaar ten toon zullen worden leid ten bate van een liefdadig doel r de bevolking van Ned. Indië. NOOD DER BOEREN. Het bestuur van de melkfederatie, ge vormd door den hond van melkveehouders, den christelijken boeren- en tuindersbond en den R. K. land- en tuinbouwbond in het bisdom Haarlem zonden aan de Ko ningin en den Minister van binnenlandsche zaken en landbouw het volgende nood- telegram „Melkprijzen op melkveiling van f 1.80 tot f3.20 per honderd Liter, kwantum 75.000 Ltter per dag. Verzoeken U onder danig doch dringend, zoo spoedig mogelijk tusschenkomsl te willen verleenen. Boeren stand wordt met totalen ondergang be dreigd." DE NIEUWE SOCIALISTISCHE PARTIJ. De oprichting van nieuwe afdeelingen der O. S. P., is in vollen gang. De cou ranten staan vol met berichten van dien aard. Daarbij gaan ook verschillende ge meenteraadsleden over naar de nieuwe partij en stellen hun zetel niet ter beschik king der SD.A.P. In de S.D.A P. is men daarover erg ontstemd. RAZZIA IN CO MM. ZEEMANSHUIS. Een communistisch zeemanshuis in Rotterdam was blijkbaar een verzamelplaats van vele vreemde zeelieden, die zonder middelen van bestaan of zonder papieren in Rotterdam waren blijven hangen. Er werd door de politie een inval gedaan, 29 zeelieden werden in het Hoofdbureau opgesloteu en ter beschikking van den vreemdelingendienst gesteld. ONVEILIGHEID. Allerlei berichten worden er op het oogenblik in Indië verspreid over de toene mende onveiligheid ten platte lande en in de nabijheid der groote bevolkingscentra. Die verhalen zijn echter allen onjuist en onge grond. Berichten, als zouden inde kampongs weinig voedsel zijn, worden door de be sturen als onwaar gekwalificeerd. Er is ruimschoots voedsel. Verhalen, als zoude de oude oogst zijn verkocht en de nieuwe nog lang niet rijp, worden eveneens door het bestuur naar het land der fabelen verwezen. Er is geen reden om allerlei interessante alarmverhalen rond te seinen. Men over weegt, welke maatregelen tegen versprei ding van valsche en onrustwekkende ge ruchten kunnen worden genomen. BUITENLAND Terwijl iedereen in Amerika een gevoel heeft, dat men op een vulkaan leeft, komt de heer Henry Ford voor het noodige optimisme zorgen. Hij heeft verklaard be reid te zijn zijn geheele fortuin op het spel te zetten voor zijn overtuiging, dat een terugkeer van betere tijden onmid dellijk te verwachten is. Er zal wel nie mand naar den koning van Detroit toe stappen om een weddenschap aan te gaan, waarbij het vermogen van den heer Ford de inzet is. Bluf is dus goedkoop. Maai de uitspraak van den automobielenkoning klinkt niet slecht. Zooals alle plechtige verklaringen van de Amerikaansche geld- koningen er op gericht zijn om den moed er in te houden. Hier hebben wij naar het ons voorkomt met gelegenheidsopti- misme te doen. Straks verschijnt de neer Ford met een nieuwen wagen op de markt. Wat is er voor reclame nu beter dan te zeggen, dat het einde der slechte tijden gekomen is. De Valera schijnt een toontje lager te gaan zingen. Zwaar heeft steeds de hand der Engelsche grondbezitters op de Iersche boeren gerust. Enorm groot is het aantal Ieren, dat, om den hongersnood te ont vluchten naar de Ver. Staten is gevlucht. Begrijpelijk is de wrok der Ieren tegen Engeland. Een staatsman dient echter met de feiten rekening te houden, en mag zich nooit door gevoelens laten leiden. Sedert Ierland in twee deelen werd gescheiden, het Protestantsche Ulster en den Katho lieken Vrijstaat, is er heel wat voorge vallen. In den laatsten tijd was evenwel de ver houding tusschen Engeland en den Vrij staat aanmerkelijk verbeterd vooral ook tengevolge van het gematigd optreden van Cosgrave, die ongeveer tien jaar aan het bewind is geweest. De verkiezingsover winning van de Valera heeft echter alles weer op losse schroeven gesteld. Het is nu wel heel gemakkelijk om volledige afscheiding van Engeland te eischen, een andere vrrag is of dit in het belang van Ierland is. Reeds was èen antwoord der Iersche regeering gereed, dat op geen enkel punt van tegemoetkoming ten aanzien van Engeland wist, toen men Ottawa, de hoofd stad van Canada, liet weten, dat Ierland wanneer het den eed van trouw liet vallen, ook weg kon- blijven van de economische rijksconferentie. Men bedenke, dat negentig procent van den Ierschen uitvoer naar Engeland gaatde Valera heeft evenwel wijselijk eieren voor zijn geld gekozen. Het reeds gereedliggend schrijven aan Londen werd niet verzonden.... Vraagt de echte Poeders en Tabletten! Echt zijn ze alleen, wanneer op de verpakking de naam van den fabrikant in nevenstaande j} /J handteekening y 104 11 41366 De Duitsche ex-kroonprins zal zijn stem op Hitier uitbrengen. Zijne motiveering luidt„Onthouding van deelneming aan de tweede stemming voor den verkiezing van den rijkspresident is onvereenigbaar met de nationale frontgedachte. Aangezien ik een aaneengesloten nation front onvoor waardelijk noodzakelijk acht, zal ik bij de tweede stemming op Adolf Hitier rnijn stem uitbrengen." Een vraag welke de ex-kroonprins zich waarschijnlijk niet heeft gesteld en noch- thans van het grootste belang is, is deze of het optreden van den ex-kroonprins wel vereenigbaar is met de belofte, welke hij destijds aan wijlen Streesemann gedaan heelt. De belofte dat hij zich van elke politieke activiteit zou onthouden. De Engelsche pers houdt zich bezig met een sensationeel proces. Alle bladen, de beste niet uitgezonderd, wijden er vele kolommen aan. De zaak is de volgende. Een geestelijke is bij de kerkelijke over heid aangeklaagd wegens onzedelijk gedrag. De man maakte er zijn werk van jonge meisjes te Londen, die het breede pad waren opgegaan of dreigden op te gaan, te redden. Hij deed zulks echter op min oorbare wijzevandaar de klachten. De zaak wordt terdege uitgeplozengeen bijzonderheid, als is die nog zoo onsmakelijk wordt den lezer bespaard. Er gaan thans stemmen op om aan de uitgebreide publi caties dezer zaak, welk den godsdienst en al wat daarmede samenhangt onmetelijk schaadt, een einde te maken. In een buurttrein tusschen Berlijn en Postdam werd een voormalige ziekenzuster gearresteerd. Zij had een kind bij zich van zeventien maanden en een Amerikaansch student in den trein met zijn onfeilbaar en speurdersinstict en studentenalwetend heid uitgemaakt, dat het kind de baby van Lindbergh was. Op het bureau van politie bleek dit maar een bespottelijke verdenking te zijn geweest. Reeds eenige weken lang verschijnen er geregeld berichten in de kranten over incidenten aan de RussischRoemeesche grens waar de Russische grensbewaking herhaaldelijk het vuur opent op groepen boeren, die met pak en zak een toevlucht aan de Roemeensche zijde van den Dnjester zoeken. Er schijnt thans zelts een gemengde RussischeRoemeensche commissie te zijn ingesteld, om een onderzoek naar deze gebeurtenissen in te stellen en van de beteekenis van deze commissie kan men zich het best een denkbeeld vormen als men weet, dat de Sovjetregeering zich o.m. door Menzjinski, een van de leiders van de gepoe, laat vertegenwoordigen. Wat gebeurt en eigenlijk aan den Dnjester? De sovjetpers zwijgt er over. Van den anderen kant schrijft men de gruwelen toe aan den opstand der plattelandsbewoners, die thans over de grens vluchten. In Tsjechoslowakije groote mijnwerkers- stakingen, welke op het oogeublik nu de sociaal-dem. zich uit de centrale sta kingscommissie teruggetrokken hebben geheel onder communistische leiding staan. Er zijn maatregelen genomen om de be scherming der werkwilligen te verzekeren, terwijl de gemeenten het bevel kregen de stakers op geenerlei wijze materieel te steunen. Het gaat daar ook hard tegen hard. In een vergadering van de Hongaarsche Ghristeiijk-sociale partij bracht prelaat Bela Turi een verzoek van de geestelijk heid van het graafschap Becs aan de partij ter sprake, waarin de partij verzocht wordt, stappen bij de regeering te doen, opdat de kinderhuwelijken, die in het graafschap hand over hand toenemen, worden ver boden. De partij besloot den minister van justitie te verzoeken bij verordening hu welijken van kinderen onder de 15 jaar te verbieden. Er liep een gerucht, dat de beroemde Metropolitan Opera te New York wegens gebrek aan contanten zou moeten sluiten. De berichten waren evenwel voorbarig. Er zijn voldoende fondsen toegezegd om aanstaanden winter het operaseizoen op de gewone wijze te doen plaats hebben. In een jaar tijds zijn er in Engeland meer dan 1200 misdaden gepleegd door z.g. autobandieten. Om de misdadigers, die er per vaak gestolen auto van doorgaan, sneller te kunnen vervolgen, wil Scotland Yard Londen omgeven met een kring van 130 telefoonposten en voorts wil zij een auto in gebruik nemen, die een snelheid van bij de 200 K.M. per uur kan ontwikkelen en dus theoretisch in staat moet zijn elke andere auto in le halen. Ook denkt men er over meer motor rijwielen ter beschikking van.de politie te stellen, speciaal voor de vervolging van auto's. Tevens doet men een beroep op het autorijdende publiek. Als een chauf feur een auto van bandieten ziet, zou hij niet moeten aarzelen om desnoods zijn wagen dwars over den weg te zetten. Natuurlijk zal die auto dan wel vernield worden, maar de politie zou dan dadelijk een behoorlijke schadevergoeding uit moe ten betalen. In den nacht van Maandag en Dinsdag hebben de ovcrslroomingen, die Roemenië teisteren een calustrofalenomvanggenomen. In Klausenburg overstroomde de geheele induslrieele wijk. In hel Noordwesten des lands gelegen Szamos-dal zijn vele dorpen geheel ver woest. Tal van huizen werden door den stroom weggeslagen en er is veel vee om 't leven gekomen. Ook vallen er menschen- levens te betreuren. In het plaatsje Marmaros-Szigct ontstond een paniek, toen een der bruggen instortte. Tal van menschen, die zich met hun ge ringe have nog in veiligheid wilden brengen wilden daartoe van de al instortende brug gebruik maken. De vluchtelingen drongen elkaar weg en er ontstond een bloedig handgemeen tusschen de menschen, die in hun angst om het wassende water te ontvluchten, nietmeerjwisten wat zij deden. Ook in hel Oosten van Roemenië heeft de overstrooming schade aangericht. Vooral Kisjinef is hier zwaar getroffen. In ver scheiden deelen der stad staat het water zoo hoog, dat een groot deel der bevolking op de daken hunner huizen moeten ver- blijven-. Acht spoorweg! ijnen moesten als gevolg van de overstroomingen buiten be drijf gesteld worden. VOOR ONTWAPENING. Een delegatie van den Europeeschen Jeugd-kruistocht voor de ontwapening, die Zondag te Genève is aangekomen, na Frankrijk, Duitschland, Nederland en België te zijn doorgetrokken en die vertegen woordigers uit Engeland, Frank rijk, Duitsch land, Nederland, België, Oostenrijk en 8 4136S

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1