IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT «SSS-SSS «stcngs NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. N. 4247 Vrijdag 1 April 1932. Negen en veertigste jaargang urrolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Bij pijnen Wijnhardt's Poeders Hierop letten! Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, 12 jjf franco per post fl,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. PUBLICATIEN. iemeentelijke arbeidsbemiddeling j. iqv kosteloos haar tusschenkomsi bij vraag en fN wbod van wekkrachten dienstpersoneel, e.d. igeschrevei Is{dienstbode, toonmaakster. interman. Bn «Mlaars. mbel maker. Gevraagd s initbode. BUITENLAND opelooze toestand waarin zich op JJogenblik de wereld bevindt, brengt meer geesten, groote en kleine, in ng. Gharlie Chaplin gaat thans de aarwei zeggen en zich intens met tnische vraagstukken bezig houden. iornemen dateert niet van vandaag ;eren reeds geruimen tijd loopt hij rgelijke plannen rond. De mensch- :an er zich, naar wij lazen, op voor dat eerstdaags een boek over (lvraagstukken en oorlogsschulden hand van den grooten filmartist schijnt. Of het veel baten zal.. 3Kist besloot de gemeenteraad eener ierl. plattelandsgemeente voortaan de Dialeden geen kopje thee tijdens de zit- l'jen meer te verstrekken. Vanwege de i uiniging naar de burgemeester zeide. refi hebben hierover even gelachen. Maar burgemeester van Buenos-Aires, eene adioenenstad, wil blijkbaar gelijke wegen -'wandelen teneinde zijne begrooting in -wicht te krijgen. Hij heeft gelast dat tel-sofa's en leunstoelen maar eenmaal vfzijn, zoo luidt zijne redeneering, zullen ambtenaren minder luilakken en door verhoogde arbeidsprestatie kan de fgieente met minder ambtenaren volstaan. Islwillen hopen, dat de slimme Argentijn -Cés heeft. -A België spreekt men druk over ver ding van het aantal kamerleden en toren. Blijkens de jongste 10-jaarlijk- telling is de bevolking tot meer dan |lioen gestegen. 40.000 hebben recht in Kamerzetel. [zijn thans slechts 187 kamerleden Seten er nog 15 bij. Evenzoo heeft ilgische bevolking recht op 107 sena- waarvan er op het oogenblik slechts jjn. Het lijkt ons in dezen malaisetijd ligszins gevaarlijk over uitbreiding van i aantal kamerzetels te spreken, yet Japansch-Ghineesch conflict is nog fz niet uitde wereld. De Japansche jkiater van Buitenlandsche Zaken moet ijjs j verklaard hebben, dat Japan voor pens is om uit den Volkerenbond te Hi, indien de Nieuwe Mantsjoerijsche H niet vóór de volgende Volkerenbonds- Hdering door de groote mogendheden Hend. Eenige dagen te voren zeide hij, p|e toestand in Mantsjoerije en Sjanghai jaarlijker was dan de Bussisch-Japansche 3/ Hij zou er op aandringen dat in sjoerije drie Japansche divisies voor bleven. Over de toestanden in Japan uiden de berichten steeds ongunstiger, vonturen in China, vooral in Sjanghai, iet Japansche volk zoo tegengevallen, lechts wat de resultaten maar ook de baten betreft, dat telkens weer hten opduiken over komende revo- naire woelingon, hetzij van.commü- •chen, hetzij van nationalistisch-militai- chen aard. De dagen der tegenwoordige ■ring schijnen geteld. bana is in de laatste dagen niet slechts ad geworden, door den vernietigenden elstorm, welke honderden menschen even benam, maar ook omdat daar negers ter-dood werden veroordeeld, rhaat schijnt de oorzaak. De zeven os waren als blinde passagiers mede- sd met een goederentrein en geraakten ïst met blanke landloopers. De blanken in naar het dichtst bijgelegen station orgden er voor, dat de negers eenige ons verder in hechtenis werden ge en. Een zich in den trein bevindend meisje bleek op aandringen der ie bereid een aanklacht tegen de negers dienen. En de negerjongens werden ter dood veroordeeld. Tijdens de terecht stelling moest de politie de samengestroomde menigte in bedwang houden door opstelling .van machinegeweren. Binnen speelde een militaire kapel na het uitspreken van eene veroordeeling een fanfare. Recht der negers in Amerika Tusschen de Valera en de Engelsche regeering schijnt een verwoede strijd te gaan ontbranden. „Zoowel de eed als de annuïteiten vormen een integreerend deel van een door beide partijen in goed trouw gesloten verdrag, dat dus voor partijen blindend is en blijft en nooit eenzijdig kan opgezegd of verloochend worden"', ver klaarde de Engelsche regeering bij monde van minister Thomas. Daartegenover ver klaarde de Valera, dat de Iersche regeering vast besloten bleef den eed van trouw tot iederen prijs uit de Iersche grondwet te schrappen. Hier valt niet veel te overbruggen Onder de lepralijders in het ziekenhuis te Pego bij Alicanto in Spanje brak een oproer uit. De leprozen overvielen de oppassers en drongen in andere paviljoens binnen. Een aantal zieken liepen naar de dorpen in den omtrek, waar ze gezonden dwongen hen de hand te geven. Het gelukte aan de boeren de zieken op te pakken en later naar het ziekenhuis terug te brengen. Eenigen tijd is de beul van Hongarije overleden. Bij de executie van een ver oordeelde op een zeer kouden dag vatte hij kon en kreeg influenza, waarvan hij aan de gevolgen overleed. Er is nu een vacature die zoo spoedig mogelijk aangevuld moet worden, daar vrijwel iedere week iemand moet worden opgehangen. Een verschrikkelijk drama speelde zich af in Jena. Wat er precies gebeurd is weet niemand, want alle personen, die inlich tingen zouden kunnen verstrekken zijn om het leven gekomen. Advertentiën: van 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 17V, ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. hij ziet geen toekomst meer voor het „kapitalisme'-' en meent door buitenparle mentaire acties, slraatdemonstraties, e.d. de menschheid nader tot het socialisme te kunnen brengen. Op het Congres werd. eene motie van het partijbestuur der S.D.A.P, aangenomen met 1599 tegen 406 stemmen. Hierin staat o.a. dat geeischt wordt, dat de bladen „De Socialist" en de »Fakkel" zullen worden opgeheven en dat een einde zal komen aan alle bijeenkomsten van groepen partijgenooten, die ten doel hebben de tactiek der Partij te behandelen en belegd zijn door andere dan de daartoe door de Partij bevoegd verklaarde instanties." De aanneming der motie beteekende afscheiding der linksche socialisten; een „onafhanke lijke" soc. dem. partij is reeds opgericht" Er behooren verschillende vooraanstaande socialisten toe, met één der oprichters der S.D.A P. De tijd zal ieeren, wie de over winning behaald. RUBBER. Er is heel veel te doen over de rubber. Geen wonder. De wereldvoorraad beliep einde Jan. jl. ruim 150.600 ton meer dan het vorige jaar, de wereldproductie van plantage rubber is sedert 1924 van 391.400 ton 781.540 ton gestegen, de gemiddelde prijs van 1931 bedroeg slechts de helft van het jaar te voren. Bij zulk een prijs zal vermoedelijk door geen enkele maatschappij met winst meer kunnen worden geprodu ceerd. En dat is vonr Indië niet veel minder dan een ramp. De Britsche en Nederl. regeeringen hebben reeds onderhandelingen gevoerd, maar zij zijn alle zonder resultaat gebleven. Een débacle schijnt onafwendbaar. NAAR RUSLAND In het tijdschrift van den Ned. Werk- loosheidsraad schreef de heer de Waal over emigratie naar Rusland. Zooals men weet heerscht daar volgens de beweringen der communisten geen werkloosheid. dag gescheiden. Het lag in" de bedoeling van Meurer de gescheiden echtgenoote van zijn collega te huwen. Schijnbaar heeft men nu de gewezen vrouw van Meurer die van Rittwegen tot een laatste bezoek uitgenoodigd. Wat er toen precies gebeurd is, is onbekend, maar het dienstmeisje vond bij haar thuiskomst dc vader van Meurer, die verlamd was, dood in zijn stoel zitten. Voor de stoel lag een groote plas bloed. In het volgend vertrek vond men de lijken van de twee vrouwen. Het dienstmeisje rende naar de Kamer van den heer Meurer. Hij zeide dat er een ongeluk gebeurd was en verzocht haar een dokter te gaan halen. Toen zij nauwelijks de villa verlaten had klonken twee schotentwee kinderen waren vermoord. En toen de politie in de villa verscheen, vond zij zeven lijken. en vele ongesteldheden, zullen U de hier genoemde genezende en pijnstillende spoedig helpen: Mijnhardt's Hoofdpijn- poeders Kiespijnpoeders. Verkoud- heidspoeders. Hoestpoeders. Rheuma- thiekpoeders. - Maagpoeders. - Pijnstillende poeders. Op poeders en doos staat de naam Mij nhardt. Let bij het koopen hierop! Prijs per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw drogist. 18 41352 BINNENLAND. SCHEURING S.D.A.P. Scheuring in de Sociaal Dem. arbeiders partij. Dat is naar het ons voorkomt wel het belangrijkste, dat zich in de Paasch- dagen op politiek gebied heeft afgespeeld. Met de toename van den crisis groeiden de tegenstellingen tusschen rechts en links in de S.D.A.P. Rechts wilde denzelfden tot nu toe ge volgden weg blijven volgen: door monde linge en schriftelijke propaganda trachten de rechts van de S.D.A.P. staande bevol kingsgroepen tot zich te treken - Hnker- vleugel der S.D.A.P. daa^ meer heil van revoluti^gd optrede. regeering brengt inderdaad met zich mede een zeer groote behoefte te hebben aan vaklieden van allerlei beroep, vooral van bedrijfleiders, ingeniers technici en allerlei gespecialiseerde vakarbeiders. Wij kunnen het lange artikel hier onmogelijk opnemen. Wij volstaan met vermelding der con clusie waartoe de heer de Waal komt „Bij zulke toestanden staan wij voor alsnog huiverig, tegenover het aanvaarden van werk in Rusland door Nederlanders, waarbij wij nog buiten beschouwing laten de vele bezwaren van anderen aard a.s. de on zekerheid op velerlei gebied, de geringe geestelijke vrijheid, het leven te midden eener arbeidersbevolking die gewoonten heelt, sterk van die van den West Euro- peeschen arbeider verschillend, in be schaving en levenstandaard aanmerkelijk lager staat en een taal spreekt, welke men eerst na een lang verblijf m Rusland kan machtig worden. Van hem die in Rusland gaat werken zal zeer veel aanpassings vermogen geeischt worden." Het lijkt ons het verstandigste om hier te blijven. VEILIGHEID OP DE SDOORWEGEN. Helaas zal naar het schijnt, ook de veilig heid op de spoorwegen voor een deel als slachtoffer der huidige malaise vallen. De Nederl. Spoorwegen hebben n.1. plannen om voortaan den hoofdconducteur bij de zorg voor de veiligheid op den weg uit te schakelenhet locomotielpersoneel zal nu alle verantwoordelijkheid dragen. De per- soneelorganisaties hebben zich eenstemmig tegen het bovengenoemde verklaard. MISHANDELING VAN POLITIE-AGENT. Voor den krijgsraad te's Hertogenbosch werd behandeld het geval van mishandeling van een agent van politie te Den Haag door een le Luitenant der Jagers. De officier bevond zich in dronken toestand in een danslokaal en sloeg den agent meermalen in het gezicht en verwondde hem aan het oor. Psychiaters verklaarden in hun rapport dat beklaagde in zijn roes op het moment niet toerekenbaar was. De auditeur militair vroeg daarom ontslag van rechtsvervolging, hetgeen door den Krijgsraad ook gedaan werd. De Pers heeft aan ditgeval nogal veel aandachtgeschonken. EINDE CONFLICT IN DE STROü- KARTON-INDUSTRIE Zal er nu eindejijk eens een einde komen aan het conflict in de strookarton-industrie dat nu welhaast een jaar duurt? De Com missaris der Koningin gaat nog eens een poging daartoe wagen. Hij heeft arbeiders en patroons bij zich doen ontbieden. Of hij succes zal hebben Poeders en tabletten zijn alléén echt, als de verpakking voorzien is van den naam Mijnhardt. Let bij het koopen daar speciaal op, want dit alleen garandeert U de echtheid. 7 41353 Verkeerslessen van den A. N. W. B. 4e Les. Hol niet roekeloos uit school of huis De ?chool gaat uit co dan willen de kinderen, lie den beelen ochtend op de schoolbanken hebben gezeten, wel eens de straat op hollen. Dat kan heel gevaarlijk zijr, wanneer dat wild en ouordelijk gebeurt. Op bet linker plaatje gsan de kinderen naar huis, langs het veilige trottoir en de onderwijzer voor de schooldear waarschuwt ze nog eens om voorzichtig te zijn. De anderen, op het rechter plaatje, hollen niet alleen onordelijk zoo maar pardoes de straat op, zonder uit te kijken, maar zelfs zeer ge vaarlijk, want ze loopen alle kaDs, om onder een wagen of onder pon motorfiets te komen. Waarom hollco die kinderen zoo weg? Omdat hon niet geleerd is, hoe gevaarlijk dat is. En waarom wandelen de anderen, op de lioker teekeuing, zoo ruRtig naar huis Omdat ze op school geleerd hebbeo, wat de regels van bet verkeer zijr. en de onderwijzer hon pas nog gezegd heeft: „Blijfop bel voetpad, want daar mag het njverkeer niet komen en het kan je dus geen kwaad doen". Wie niet op het trottoir kan blijveD, omdat bij naar den overkant van de «traat moet om uaar hnis te gaan, moet dat Voorzichtig doen en goed uit kijken of de weg vrij is. Doe dal niet alleeu op weg van school naar hnis, maar doe bel altijd, waut op den rijweg dreigt steeds gevaar. Wie zich geweut, om daarop bedacht te zijn en steeds goed op te letten, zal niet licht een ongeluk op straat Krijgen Leer de verkeersregels eo bedenk wel „Wie die regels niet betracht, Wordt iu stukjes thuis gebracht THOLEN, 1 April 1932. Uil de Oade Doos. VAN OUDE GRAFZERKEN. Wie de oude maar eenig mooie kerk der Ned. Herv. gemeente in ons nederig stadje bezoekt en met wat aandacht de zerken enz. bekijkt, die in de verschillende deeleu liggeu, zal onge twijfeld getroffen worden door den schat van oude herinneringen aan de geslachten, die een maal tot de Thoolsche aanzienlijke borgers be hoorden. lo Zelandia [Mostrata wordt uitvoerig meldiüg gemaakt «ao afbeeldingen van zerken en wapenborden, welke laatste uit de kerk reeds lang verdwenen zijn. Het loont de moeite wel en het kan waarschijnlijk bij vele lezers wel belangstelling wekken van die zerken met haar inscripties, althans van enkele, een eu ander in deze rubriek le citeeren. In de koorkerk een zerk vau (Lruelis Yoms, met Latijnsch randschrift, deze Yoms was tot deken dezer kerk verkozen in 1443. Op de zerk komt voor eeD geestelijke in liggeode houding, ouder het hoofd een kassen, op de knieën eeD kelk, in de hoeken de zinnebeelden der vier evangelisten (de Engel, de Leeuw, de Os en de Arend). Verder een zerk in de preekkerk van Johannes Wittesz, een geestelijke in koorgewaad, in de hand een kelk, waarop een ouwel. Ook de vier genoemde zinnebeelden. Zoo •""■'•n wij 7.O0«V»-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1