IEBSEKSCHE Eü THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 2464 Vrijdag 25 Maart 1982. Negen en veertigste jaargang >len. Poortvliet. Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud Vossemeer Eerste Blad. Hoofdpijn "iB en Kiespijn Weigert namz. ki Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, I franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 17y2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Gemeentelijke arbeidsbemiddeling Bt kosielooa haar tuischenkomsl bij vraag en abod van wekkrachten dienstpersoneel, e.d. I Ingeschreven slaan als werkzoekenden _ehoonmaakster. mBrman. juelaars. ubllmaker. Gevraagd net'e dienstbode voor dag, of dag en nacht, alle liuish werk in gezin zonder kinderon. klingen kantoor Brugstraat 31. 14 BUITENLAND vorig weekoverzicht vestigden <rïe aandacht op voor het begrijpen v den politieken toestand in Duitsch- uiterst belangrijk feit, dat bij Besidentsverkiezingen de nazzi's zelf fftoging hebben gedaan om zich met <eld meester te maken van de staats- -ht. Scherper kon de oogenblikkelijke "bteloosheid der Hitlerianen wel niet iden belicht. De tijden kunnen echter .nderen. Dat weten de soc.-dem. en deze ipen nu van de gelegenheid gebruik m maken om de Duitsche fascisten eens tatig onderhanden te nemen. De Prui- le regeering onder leiding van den alistischen minister Severing heeft een e razzia onder de nationaal socialisten Duden. Overal hadden huiszoekingen .ts, en werd veel matertaai in beslag bmen, waaruit dan moet blijken, dat Uitgebreide moblisatieplannen voor de tótroepen bestaan en op den Zondag verkiezingen het wachtwoord „Groot eer gestorven" voor de moblisatie werd ,;egeveb. RijksweerministerGroener moet een dergelijken scherpen aanval op de (inen van Hitier blijkbaar niets hebben, jrvoor zijn hem vele hunner ideën te jpathiek. En van een algemeenen op- fh zal daarom niet veel terecht komen, fascisme heeft vele vrienden. Dat ook wel uit de onderstaande regels, vij uit een artikel van den Berlijn- correspondent der N.R.C. overnemen atholieke kerk heeft door de gebeur den van 1918 in de protestantische :he landen haar positie verbeterd ïën, terwijl daarentegen de evangelische |k i haar hegemonie is kwijt geraakt, dsd ien is de evangelische kerk, in het alge- ën gesproken, reactieonnair geworden [het is niet meer dan natuurlijk, dat een ol aantal predikanten in het nationaal ■isme het middel ziet om de ware weder de haar toekomende eerste ats in den staat terug te geven. Wel is B bestaat er een synodaal decreet, jgbij wordt verboden om de kerk te •uiken voor betoogingen ten gunste ïolitieke partijen, maar dat heeft prac- niet veel te beteekenen In verschil-- Duitsche provincies zijn niet minder M van alle evangelische predikan- iid van de nat.-soc. partij. lederen ag worden er in de kerken vaandels itormafdeelingen gewijd. Van honder kansels wordt iederen Zondag tegen marxistische horden" gepredikt. De ?elische kerk handhaaft bovengenoemd daal besluit, dat tegenover nat.-soc. een :n neus is, cnet groote gestrengheid iredikauten propaganda maken voor gerichte partijen". het Engelsche lagerhuis gaf minister aas sombere cijfers over de Engelsche verhuizing. Engeland heeft een onme- koloniaal rijk, dat bestuurd moet en. Nog in 1913 vertrokken er 285.000 nen naar dé Koloniën. In 1931 hebben voor het eerst meer personen in En- id gevestigd, dan er menschen het 'en verlaten. Minister Thomas ver- de zich, ondanks de werkeloosheid en ndere economische omstandigheden, bereid de landverhuizing te bevorde- De toestanden in de koloniën en do- ons waren in het algemeen nog veel snigen tijd geleden werd de Vlaamsche vaardigde voor Mechelen. Ward Her- op zijn vingers getikt wegens het plegen van plagiaat. De rede, welke bij in de Kamer gehouden had, was samenge steld uit brokstukken van redevoeringen, door de heeren, Kortenhorst, v. d. Tempel en Alberda in de Nederlandsche Staten- Generaal uitgesproken. De heer Hermans verontschuldigde zich door te zeggen, dat de drukkerij der Belgische Kamer nagela ten had de namen der bovengenoemde heeren in het verslag te vermelden. Dit bleek echter een leugen te zijn en restte de heer Hermans mets anders dan zijn excuus aan te bieden aan de drukkerij en dit schriftelijk aan den Kamerpresident mede te deelen. Thans ontving de heer Hermans een schrijven van het bureau der Belgische Kamer, waarbij in strenge woor den afgekeurd wordt, dat een lid van bet Parlement zich tot dergelijke dingen liet verleiden. „Wie op het oogenblik de Hertzegowina bezoekt", schrijft een blad uit Belgrado", krijgt niets meer te hooren over het jaar '1875, over den opstand en de heldendaden van dien tijd. Het eenige thema, dat alle gesprekken beheerscht, is de economische ellende. De hoofdstad des lands, die eens een bloeiend handelscentrum was, is thans niets als een schoon verleden. Het ergste is echter niet de ruïne van den handelen de toestand van de weinige, overgebleven kooplieden, maar die van de boerenbevol king die in deri waren zin van het woord honger lijdt. De hoofd voeding der bevoling vormden vroeger mais en aardappelen. Op het oogenblik kan men in de Hertze gowina noch het een noch het ander krijgen. Brood wordt in de dorpen sedert lang niet meer gebak ken. Zoolang het ging voedde de bevolking zich met grasstruiken. In de laatste weken echter zijn reusachtige sneeuw massa's over het land gekomen en hebben gras en wortelen onbereikbaar gemaakt voor tnensch en dier, die op het oogenblik hetzelfde lot deelen". Somberder beeld is wel moeilijk denkbaar. De Deensche minister van Landsver dediging heeft zich al op een zeer eigen aardige wijze uitgelaten over de kracht der Deensche vloot. Hij zeide o.m »De Deensche vloot is niet staat tot het leveren van een gevecht. Volgens deskundigen moet zij zelfs tegenover een ongeveer even sterke tegenstander een smadelijknederlaaglijden. Er is voor haar zelfs geen hoop op ontvluch ting, aangezien haar meeste schepen slechts de helft van de snelheid der andere vloten kunnen ontwikkelen. De eenige hoop was nog mist, die de Deensche vloot aan het ge zicht van haar tegenstanders zou ontrekken. Daarom kon men dan ook zeggen, dat kunstmatige mist het voornaamste middel van de Deensche vloot is." Deze verklaring van den minister veroorzaakte groote hilariteit bij de afgevaardigden. Is het een wonder zullen spoedig bedaren door Wlijnhardt's Poeders Vraag daarom Mij nhard t's Hoofdpij npoeders en Mijnhardt's Kiespijnpoeders. Alleen echt als op doos en poeders de naam Mijnhardt siaat. Let bij het koopen hierop. Prijs per poeder 8 ct. en per doos 45 cl. Verkrijg baar bij Uw Drogist. 16 41316 BINNENLAND. OPHEFFING VAN LIJNEN DOOR DE SPOORWEGEN. Onze Staats- en semi-Staatsbedrijven zijn ook al verplicht tot inkrimping der zaken over te gaan. Er zijn aanmerkelijke bezuinigingen in den staatsdienst aange kondigd talrijke losse en vaste ambtenaren zullen op wachtgeld worden gesteld. De spoorwegen kwamen met de mededeeling, dat het reizigersverkeer op tal van lijnen zal worden stopgeze't. Weliswaar zijn het alle slechts kleine afstanden. Bovendien wordt blijkbaar op deze trajecten door busdienst reeds voorzien in het reizigers verkeer, niettemin blijft een dergelijke rationalisatie een teeken des tijds. DR. COLIJN OVER DEN CRISIS. Dr. Colijn heeft te Leeuwarden weer eens een lezing over den crisis gehouden. „Men mag zich wel eens afvragen", zoo zeide de geleerde anti-revolutionnair, „of onze agra rische structuur nog wel goed is. Als de tegenwoordige handelspolitiek der mogend heden voortduurt, zal men zich moeten afvragen, of men niet liever producten zal verbouwen, die men niet kan uitvoeren. Men zal alle krachten moeten inspannen om onze markt te kunnen behouden en uit te breiden, maar als dit niet lukt, zal men de klok 59 jaar achteruit moeten zetten". Het is teekenend, dat iemand als de heer Colijn dit moet zeggen. ZWEEDSCHE KRUISER OP BEZOEK. De Zweedsche kruiser „Fylgia" bracht Nederland een bezoek. Aan boord bevond zich prins Bertil. hertog van Halland, kleinzoon van den koning van Zweden. De Zweedsche gezant te Den Haag bood voor deze gelegenheid een soiree aan, waarop Prinses Juliana en Prins Hendrik tegenwoordig waren. PROF. DR. UDE. Prof. Dr. Ude, eene r. k. Priester uit Graz, die in ons land enkele lezingen heeft gehouden over de humanitaire idee, doch wiens lezingen door de geestelijke overheid werden verbodeu, is weer naar Graz terug gekeerd. Uit zijn lezingen, welke hij te Den Haag hield, knippen wij het volgende: „De vivisector is ongetwijfeld een minder waardig mensch daarbij is hij laf, omdat hij weerlooze dieren tot doel zijner kwel lingen maakt. Zegt men het gebeurt in naam der wetenschap, dan voer ik daartegen aan, dat de wetenschap geen stap gevorderd is door de vivisectie integendeel, het is een schande, een cultuurschande. De geheele serumbehandeling is niets anders dan zwendelhet geheele systeem een goed rendeerende kapitalistische ondernemini HET UITSTEKEN VAN VLAGGEN UIT DIENSTWONINGEN. De regeering heeft verorderd, dat de ambtenaar-bewoner vaD dienstwoningen zich heeft te onthouden van het uitsteken of hijschen van andere dan nationale (c. q. met oranje wimpel) of oranje vlaggen evenmin zal het uiterlijk aanzien van zijn dienstwoning of van het daarbij behoorende erf van de politieke gezindheid van hem of zijn huisgenooten mogen blijken. GEVLEUGELDE DADEN. liet Haagsche gerechtshof heeft uitspraak gedaan in de bekende zaak van de V.A.R.A. contra den staat over de uitzending van het hoorspel „Gevleugelde Daden". De president der Haagsche rechtbank had de V.A.R.A. tegenover de Radio-commissie in het gelijk gesteld. Het Haagsche hof heeft echter deze uit spraak vernietigd en de V.A.R.A. zelf ver oordeeld in de kosten van het geding. WIE IS DE BESTE REDENAAR? De Maatschappij tot bevordering van Woordkunst zal een wedstrijd in wel sprekendheid houden voor studeerende jongelui van zestien tot negentien jaar op dértig en 31 Maart as. welke plaatsvindt in het gebouw van den Haagschen Kunst kring in den Haag. In de meeste gevallen houden wij niet van die Amerikaansche noviteiten. Deze match heeft echter onze volle sympathie. Hij werkt beschavend. VOETBALMATCH. Nu wij toch over wedstrijden spreken komt ons de langzamerhand heel Nederland en België beroerende voetbalmatch tusschen de beste Nederlandsche en Belgische voet ballers voor den geest. Er was wederom een overweldigend aantal toeschouwers 45.000 en daarvan waren er niet minder dan 12.000 uit ons land gekomen. De onzen wonnen met vier tegen één. waarbij Lagen- daal (hij is langzamerhand even bekend als Hugo de Groot) zich buitengemeen onderscheidde. BEZUINIGINGSMAATREGELEN. Het Nederl. Correspondentiebureau in Den Haag meldt: Naar wij vernemen, zal binnen korten tijd de bezuinigingscommissie-Welfer een plenaire zitting houden, waarin haar rapnat, aan de Kroou uil te brengen, definitief zal worden vastgesteld. Over den inhoud van het rapport doen vele geruchten de ronde, welke voor een deel hun grond vinden in de besprekingen, die de commissie met enkele groepen van belanghebbenden heeft gevoerd. Naar ons in verband hiermede ter oore kwam, zou de commissie tot de conclusie zijn gekomen, dal tot een bedrag van ongeveer 120 millioen gulden op de staatsuitgaven bezuinigd moet worden. Dit bedrag zal moeten worden gevonden door een reeks van maatregelen, waaronder salarisverlaging voor de rijksambtenaren over de geheele linie en inkrimping van het ambtenarenkorps door vervroegde pensionneering. Dc commissie zou voor elk departement een bepaald percentage, dat dit in de bezuiniging heeft op te brengen, vastgesteld hebben. Daarbij zou het in de bedoeling liggen, een zeer ver doorgevoerde vermindering van de uitgaven voor materieel voor te stellen, benevens wijziging, opheffing en combinatie van verschillende dienst vakken. De departementen van defensie en van onderwijskunsten en wetenschappen zouden vooral een belangrijk contingent bij de be zuiniging moeten leveren. Wat het onder wijs betreft, moet het voornemen bestaan, voor te stellen, in de lagere klassen de onderwijskrachten te vervangen door hulp onderwijzers, die een mindere bevoegdheid bezitten en lager gesalarieerd zullen worden. Deze gegevens, welke geen officieel en ook geen officieus karakter dragen, worden slechts onder voorbehoud verstrekt. DE ZOMERTIJD. Bij Kon. Besluit van 11 Maart is bepaald, dat in 1932 de vervroeging met één uur van den wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der wet van 23 Juli (St.bl. no. 236), zal aanvangen den twee en twintigsten Mei en zal eindigen den tweeden October. Vraagt de echte Poeders en Tabletten! Echt zijn ze alleen, wanneer op de verpakking de naam van den fabrikant in nevenstaande handteekening voorkomt. IIWM.II l UH VI I i ICUI 104 13 41317 WERING VAN DEN COLORADOKEVER. Gisteren is uilgegeven het Koninklijk besluit van den 24sten Maart (St.bl. no. 121) houdende bepalingen tot wering van den Colorado kever bij in- en doorvoer van aardappelen en versclie groenten (dag van inwerkingtreding 26 Maart 1932.) In verband hiermede is bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw van denzellden datum a. aangewezen als land, waaruit met iugang van 26 Maart de in- en daarvoer van aardappelen verboden is: Frankrijk; b. aangewezen als land, waaruit met ingang van 26 Maart de in- en doorvoer van versclie groenten van 15 Maart tot en met 14 Octobcr verboden is, tenzij de zendingen vergezeld zijn van een schrifte lijke verklaring, afgegevendoor.den Planten- ziektenkundigen Dienst van dat land, in houdende, dat de versclie groenten niet zijn aangetast door den Colorado-kever en dat zij afkomstig zijn van en geteeld zijn op plaatsen, waar de Colorado-kever niet voorkomt en voor zoover bekend niet, is voorgekomen binnen een afstand van twee honderd kilometers: Frankrijk; c. bepaald, dat ontheffing wordt ver leend voor zendingen, welke een gewicht van 50 kilogram niet te boven gaan, onder voorwaarde dat de invoer geschiedt langs het kantoor der invoerrechten te Roosen daal en dat het hoofd van den Planten- ziektetikundigen Dienst verklaart, dat de betrokken zending geen gevaar vopr be smetting oplevert. PROVINCIALE STATEN. LID PROVINCIALE STATEN. In plaats van wijlen den heer C. Joziasse is in Januari tot lid van de Provinciale Staten gekozen verklaard de heer Iz. de Feijter te Axel.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1