IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT U NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 2463 Vrijdag 18!Maart 1932. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scberpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer 4- Eerste Blad. Schoonmaak P= Hierop letten! 41267 1 Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post fl,65 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 177j ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering;. PUBLICATIEN. irgemeester en wethoadera van Tholen brengen ter UCipnis dat aangifte voor ruiming van privaatpuiten ;en Donderdag 24 Maart a.i. kan geschieden, er De aangiften te bezorgen in de brievenbus van lerï. Stadhuis. neiOp Woensdag 23 Maart a.s. zullen ïd den na- ddatr door deu reinigingsdienst laugs de buizen kerven, steenen, glas en andere naar de stortplaats ,j,'Vervoeren voorwerpen opgehaald worden. R1 Tholen, 17 Maart 1932. 6 Gemeentelijke Arbeidsbemiddeling. jvirïeent kosteloos haar lusschenkomst b(j vraag en ^aanbod van werkkrachten, dienstpersoneel e.d. lt Ingesohreveu staan als werkzoekenden |pn schoonmaakster. 'lichtingen kantoor Brugstraat 31. 8 Of1' eeft menige huisvrouw en dienstbode ruwe /Ê0"roode werkhanden. Deze worden weder- m spoedig gaaf, zacht en blank door Purol. 6 41263 BUITENLAND S Vfv v; E. Ostcrmaitn Co's Handel Mij. N.V.. Amsterdarti 60 41277 n De Presidentsverkiezingen in Duitschland Lebben de aandacht een oogenblik van et verre Oosten afgeleid. Zou Hitier tot (resident verkozen worden was de vraag li/aarmede iedereen zich deze week heeft ezig gehouden. Zooals men weet is de 'rijd onbeslist gebleven. Naar het ons Floorkomt in tweeerlei opzicht, er In de eerste plaats behaalde Hindenburg en kleine 200.000 stemmen minder dan Ir.e volstrekte meerderheideen herstem- aing is noodzakelijk. Maar in de tweede ):n o.i. voornaamste plaats heeft Hitier na- °jelaten een poging te doen om de staats macht te veroveren. Wat dit laatste betreft de regeering en ook de "nmocratische partijen waren op alles rbereid. De nationaal soc. hebben het t aangedurfd hun krachten met die nner tegenstanders te meten "itler's zwakte werd in alle naaktheid eraonstreerd. Het fascistisch gevaar ;t ons voor Duitschland voor geruimen tijd woren. zullen nu herstemmingen plaats hebben. Het is moeilijk aan te nemen, dat ie communisten hun stem op Hitier uit brengen; trouwens is Thalmann, de com munistische candidaat wederom verkiesbaar zoo is terecht de algemeene verwachting Üat Hindenburg de zege zal behalen. Uln Genéve werd eene commissie van 19 benoemd om tusschen China en Japan be- jstaande kwesties langs vreedzamen weg tot e n oplossing te brengen. Nederland ™eeg één stem te weinig om in die com- isie benoemd te "worden en onze dele tie was hierover ontstemd. Nederland n toch, wegens de groote bezittingen en langen, die het in 'net verre Oosten heeft Jlig aanspraak maken op een zetel in de mmiss'e. Reeds eerder waren er ken tekenen, dat Nederland waarschijnlijk ||iet gekozen zou worden. Er was een groote strooming in de olkenbondsvergadering, die het wensche- lk vond, dat geen enkele staat met eigen irecte belangen in hét Verre Oosten iu commissie gekozen zouden worden, vond, dat de groote mogendheden, ie reeds in de commissie zitting hebben, do voorzichtig zijn, dat andere staten in e commissie door het ontbreken van gen directe belangen den grootst moge- jken waarborg, moesten bieden, dat zij ich bij de verdere Volkerenbondsbe- noeiing tot oplossing van het geschil uit sluitend op algemeen Volkenbondsstand- [punt zouden stellen. Wij schreven de vorige week reeds een ander over de plannen Tardieu ten lanzien eener federatie van de staten ge- ^gen in het Donaubekken. Tardieu was Tg optimistisch gestemd over de mede werking, welke Italië zou verleenen. Voor lit optimisme bestond evenwel in het ge- ieel geen grond, want op hetzelfde oogen blik dat Tardieu in de Fransche Kamer gewaagde van de Italiaansche sympathie met de Fransche plannen, verscheen er een Italiaansch memorandum geheel met deze opvatting in tegenspraak. De Italianen voelen wel veel voor een Donaufederatie doch alleen wanneer Frankrijk niet de leiding heeft. Zij verlangen, dat Frankrijk, Duitschland, Italië en Engeland aan de onderhandelingen deelnemen en verder alle staten, die het meest kunnen bijdragen tot het economisch herstel van het Donau bekken. Geen samenwerkingonderFransche leiding en vooral geen groepsvorming tegenover Duitschland. In Engeland schijnt zich meer en meer in te burgeren de gewoonte om wegens verbreking van trouwbelofte schadever goeding te eischen. Niet slechts worden dergelijke eischen dagelijks voor de recht banken behandeld, maar er zijn ook tal van gevallen bekend waarin meisjes buiten de rechtbank om belangrijke schadever goedingen ontvangen. Er zijn vrouwen, die er een beroep van maken dergelijke gevallen uit te lokken. Zij maken kennis j met een jongmensch uit goedeu kring, [zorgen een paar weken lang met hem in het publiek gezien te worden en zeggen daarop, dat zij voor eenigeri tijd in de provincie moeten gaan logeeren. De jonge I man belooft in de geestdrijft van zijn jonge verliefdheid eiken dag te zullen schrijven I Dat doet hij in den beginne dan ook. Het meisje rekt echter haar verblijf in de provincie zoo lang tot de brieven minder I worden en ten slotte ophouden. De harts- tochtelijke brieven van de eerste dagen I zijn voldoende om met de actie wegens verbreking van trouwbelofte te dreigen. Een groot aantal Finsche visschers werd op een ijsveld naar zee afgedreven. Op het oogenblik dat wij dit schrijven ziju er reeds meer dan 300 gered, maar 400 a 500 verkeeren nog steeds in groot ge vaar. Vliegtuigen hebbenlevensmiddelen uitgeworpen. Op het ijsveld bevinden zich ook vele paarden. Omtrent het gestolen kind van Lind- bergh nog steeds geen nieuws. Hoewel spijtige en vitzuchtige menschen de vraag stellen, waarom er nu juist over dit kind zoo'n drukte gemaakt moet worden, en of er dan nog niet andere kinderen zijn in droeve omstandigheden, en andere ouders in angstige spanning over het lot van hun kind, is het een feit, dat de ont voering van het knaapje van de Lindbergh's de verbeelding van de menigte uitzon derlijk heeft getroffen. Zóó zeer, dat Mr. de Vrieze meende zelfs voor de radio het geval nader te moeten toelichten. Het Amerikaansche tijdschrift „The Nation" licht ons in over de vreeselijke ellende, welke op het oogenblik in de Unie voorkomt. En nochtans komen de overheidspersonen met allerlei optimis tische verklaringen. The Nation schrijft o. m.„ln alle steden zorgt de arme voor den arme. Duizenden kleine winke liers gaan failliet, terwijl ze pogen hun medemenschen te helpen. Een bakker moest onlangs wegens schuld terecht staan. Zijn vorderingen bedroegen echter meer dan 51)00 dollar. Hij kon er geen enkele van binnen krijgen. Terwijl hij dus de rekeningen liet oploopen en dus de lief dadigheid bedreef, raakte hij zelf aan den grond. Een winkelier liet een onbetaalde rekening van 200 dollar zien. »Elf kinde ren in dat huis", verklaarde hij. Zij hebben geen schoenen en geen kleeren. Er staan geen stoelen meer in hun woning. Je gaat er naar toe. Wat moet je doen Ze laten verhongeren Hetzelfde is het geval met de huiseigenaren enz. jbloedluisen gingen echter op dezen boom niet over jeD gingen zelfs op hei kleine boompje, dat nu ook [rijkelijk kali-voedsel onlving, te gronde. De behan- Ideling met kali-zool had een dubbel effect, want niet alleen moest de bloedlois wijken, maar de booraen herleefden, het hout werd steviger, de vruchten werden smakelijker eu duurzamer. Nog een enkele proef zij lol slot vormeldde heer Peter Weber bij Godenberg Barn verleden jaar, in April, een kali bemestingsproef legen bloedluis bij pl.m. 200 dertigjarige >rucbtboomen, die s'.erk wareD aangetast. Hij gaf per boom 10 Kilo kalizout 40 pet., welke gewoon ouder den boom over de graszode werd gestrooid zoover de kroon reikte. Reeds Da een paar weken was geen spoor van de luis te zien. Wij hopen, dat velen onder odzc lezers, die in huD oofuuin of boomgaard door bloedluis z(jn bezocht, proeven in bovenvormelde richting zullen Demen, en ons den uitslag daarvan welke die ook eij aan 't bureau van dit blad zullen willen mededeelen. De uitgebloeide Cyclamen gaat men droger houden, opdat zij langzamerhand haar bladeren verliezen. De rusttijd vau dit knolgewas duurt tot midden in den zomer; het is echter geen volmaakte rusttijd, Idaar de wortels in het leven blijven vandaar dat men de knollen niet nit deu pot moet nemen en ze ook niet geheel moet laten uitdrogen. Poeders en tabletten zijn alleen echt, als de verpakking voorzien is van de naam Mijnhardt. Let bij het koopen daar speciaal op, want dit alleen garandeert U de echtheid. LAND- EN TUINBOUW. Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. (2e belti Maart.) Nadruk verboden. Dit artikeltje schrijven we voor de fruittelers. Wij meenen hen te moeten wijzen op de gunstige resul taten, welke uit Duitschland worden gemeld, verkregen bij de bestrijding der bloedluis met kalizout. In den loop der jaren is heel wal over bloedluis geschreven, en heel wat middelen daartegen zijn aanbevolen als oprobatum," die niettemin geen doel troffen. Het aanstippen der witwollige kolonies met benzine of met sterke oplossing van zeep en spiritus voldoet, naar we meenen, nog het best. Intusschen zullen de boomgaardbezitters ongetwijfeld mei belangstelling kennis nemen van de resultaten, bij onze Oostelijke naburen verkregen èn met het uitstrooien van kali zout onder de boomen, dus toegediend als bemesting, bn met bespuiting der aangetaste plekken. De ondervinding had reeds geleerd, ook ten onzent, dat de gewassen, bijv. aardappelen die sterk bemest waren met kalizout, minder te lijden hadden van bladluizen, wat men verklaarde door den gunstigen invloed vau kalirijke plantensappen. Da heer Thomas Schiefgen te Bonn zag zijn boomen volkomen vrij van bloedlois eenige weken, nadat hij de aangetaste plekken had bespoten mot een oplossing van kalizout250300 erram (2 en een half a 3 ons), dat is zoo ongeveer twee handen vol, in emmer met water. Dat deed hij in de maand Juni. Hij had in de tien jaren daarvóór mei geen enkel middel een zoo gunstig resultaat bereikt. De heer M. Stede, tuinier te Barby Kreis Calbo, nam eveneens in zijn boomgaard met een 350-tal appelboomen van onderscheiden soort, en meer dan 20 jaar oud, proeven toet kalizout nadat hij tevorgeefs andere middelen had aangewend. Hij paste zoowel bemesting als bespoiling toe. In Februari strooide hij per boom 3 Kilo kalizout 40 pet. zoovor de kroon reikte, en bespoot de boomen met een op lossing van 5 Kilo in 100 Liter water. De wortelhals kreeg in April nog een bospuiling met een oplossing van 2 K.G., om de bloedluiskoloDiën op die plaats te bestrijden. Tot iu Juui was ge«n uil werking van het eene of het andere waar te nemen, maar daarna verloren de koloniën ten deele hun wasbekleeding. Evenwel duurde het tot het volgende voorjaar, dat een duidelijk en beslissend resultaat kon worden geconstateerd. Toen was het inderdaad verbluffend, want de vroeger sterk aangetaste boomen waren nu zoo goed als bloedluis-vrij en de overige absoluut, terwijl alle boomen een gezonden sterken groei vertoonden. In het derde jaar onidekte men zoo hier en daar Dog bloedluiskoloniën, die evenwel spoedig verdweuen. Om den weerstand der boomen te onder zoekeu, werd toen oen sterke bloedluis-kolonie van elders in den boomgaard overgebracht en wel op een versche woud van eeo boom, die vroeger zeer door de bloedluis was geteisterd. En het resultaat? Na enkele weken was or van de kolonie niets over gebleven. Men liet het niet bij die eene proef Men plantte een jong slrnikboompje, dat sterk was aan- getas1, in bovenbedoelden oofttuin onder een boom, die vroeger zeer van de bloedluis geleden had. De THOLEN, 18 Maart 1932. HANDELSREGISTER. Bij het Handelsregister der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant, Seeligsingel4, Breda, hadden gedurende de maand Februari 1932 de navolgende inschrijvingen plaats. Opheffingen. A. H. Stolk, St. Maartensdijk, Markt 259. Uurwerken, goud en zilver. Wijzigingen. Jac. Muller, Scherpenisse, Kerkstraat 87. Overl. Eig.Jac. Muller. Handelsnaam ver anderd in Wed. Jac. Muller. Nieuwe Eig. Ma. Ma. Jansen, wed. van Jac. Muller. Coöp. Kolenvereeniging „Ons Belang" W. A. Poortvliet, Smidstraat A 142. Uit- getr. Secr.: M. C. van Ast. Nieuwe Secr. C. N. Krijger, Poortvliet. Weegbrugvereeniging „De Concurrent", St. Annaland, Achterweg. Overl. Voorz. B. Kodde. Uitgetr. Bestuurlid J. van Houdt. Nieuwe 2e Voorz. Jac. Elenbaas, en nieuw bestuurslid Jac. Moerland, St. Annaland. Coöp. Kolenvereeniging „Ons Belang" St. Annaland, Nieuwstraat 539a. Uitgetr. Secr. Raad v. Toez.Abr. Goedegebuure. Voorz. Bestuur G. Goedegebuure is Secr. Raad van Toez. geworden. Bestuurslid J. van Dussen is Voorz. Bestuur geworden. Secr. Bestuur W. A. Boogaard is Vice- Voorz. Bestuur geworden. Bestuurslid C Verhoole is Secr. Bestuur geworden. 2e Voorz. Raad van Toez. N. Overbeeke is Voorz. Raad v. Toezicht geworden. D. de Jonge is Vice-Voorz. Raad v. Toez. geworden. Nieuw BestuurslidA. P. Bil, St. Annaland. De schietvereeniging „Koningin Wil- helmina" te Tholen, hield dit jaar haar eerste huishoudelijke schietwedstrijd, met de buks. Prijzen werden behaald door: 1. J. Lahan Cz. 315 punten, 2. J. Bal Lz. 312 p., 3 J. Berrevoets 311 p., 4. L. v. d. Vate 310 p., 5. C. Zachariasse 287 p., 6. Jac. Stoutjesdijk 286 p., 7. Jac. Dorst 276 p 8. J. Schot G.Jz. 273 p„ 9. L. Meerman 270 punten. Dinsdagavond werd alhier in de zaal van den heer M. J. Hoek door de Vereeni ging „Het Hoogeland" een propaganda- avond gegevon. Ds. Wolfensberger opende dezen avond met te laten zingen hel eerste vers van Ps. 84 en ging toen voor in gebed. Hierna sprak hij een inleidend woord en zette daarin uiteen wie onze naaste is. Toen hield de heer J. Broersma een rede waarin hij sprak over het reclasseeringswerk en het meerder werk van de vereeniging. Het was een zeer mooie en interessante lezing. Deze lezing werd verduidelijkt door de film die volgde. Aan het einde dankte de lieer Broersma allen die hebben mede gewerkt aan het welslagen van dezen avond en eindigde ds. Wolfensberger met gebed waarna gezongen werd Ps. 133 vers 3. De zaal was goed bezet. In de pauze werd druk gebruik gemaakt om zich als lid op te geven.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1