ERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. o. 2462 Vrijdag 11 Maart 19.32. Negen en veertigste jaargang ifliolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer - Eerste Blad. BESCHAVING. Hoofdpijn «fn en Kiespijn werkt! nït Kln/j «AnnaUnnt nll>nn 17.1 .1 m r bov| Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post fl,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. naag. t op, prijkt loed. iseki PUBLICATIEN. DIENSTPLICHT. Inspectie. 'Bebout oi as. udens onvoorzieuo omstandigheden zal in het jaarlijbch onderzoek plaats hebben ;ansc« de gewone diensiplichtigen der landmacht van Uit lichtingen 1920 en 1923. Plaats en tijd van het onderzoek zullen nader fjorden bekend gemaakt. f 21-ïfcolen, 5 Maart 1932. 12 OPENBAAR LAGER ONDERWIJS. ^■BSrgemeesier en Wethouders van Tholen maken kend, dat tegen 1 April aanstaande gelegenheid P Blaat tot plaatsing op de openbare lagere school die gemeente van kinderen, die vóór of op October 1932 den leeftijd van zes jaar zullen >rbii.bben bereikt. ivtatOuders, voogden of verzorgers, die hun kinderen rekl PuP'l'eu °P de openbare lagere school wenschen rzerplaat3i te zien, worden in de gelegenheid gesteld farvan vóór 20 Maart aanstaande aangifte te doen i6t hoofd der School. lolen, 7 Maart 1932. 15 kotni 31 HINDERWET. n ^Burgemeester en Weihoaders van Tholen brengen I 8r openbare kennis, dat ter gomeeutesecretario ter tage ligt een verzoek met bijlagen van C. Gebraad, 16 Tholen, om vergunning tot het plaatsen van yj.ee electro-motoren in de smederij plaatselijk ge- Pjjprkt Botermarkt Dommer 12 staande op hel perceel, dastraal bekend iü sectie F, no. 820. p Op Woensdag 23 Maart a.s., des voormiddags 1/2 uur, zal op het Gemeentehuis gelegenheid staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit rzoek in te brengen en deze mondeling en schrifle- k toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, tonen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde ^dstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen n de ter zake ingekomen schrifturen. ^|De aandacht van belanghebbenden wordt er op ja^wsligd, dal volgens de bestaande jurisprudentie toi beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeen- jtig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden voor hei Gemeentebestuur zijn verschenen, ten hun bezwaren mondeling toe te lichten, lolen, 9 Maart 1932. 26 EURING VOOR DEN DIENSTPLICHT. Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat Keuringsraad voor de ingeschrevenen voor den nstplicht dezer gemeente zitting zal houden te Maartensdijk in de gemeentebewaarschool aldaar o Vrijdag 22 April 1932, des voormiddags lD/4 ^ir, voor de eerste zeven personen en des namiddags 2 unr voor de overigen. Voor nadere bijzonderheden raadplege men de plakbiljetten. molen, 10 Maart 1932. 14 „Alle hout is geen timmerhout!" liet is een gelukkig verschijnsel in de Shenleving, dat nagenoeg ieder mensch ch gaarne ziet en hoort aangeduid als iBeschaafd" maar helaas moet deze uit braak onmiddellijk gevolgd worden door t geconstateerde feit, dat er in onze •genaamde „beschaafde maatschappij" 'veel ON-beschaafclheid gevonden wordt, "ekend is in dit verband zeker de onlangs itelde vraag, of het niet wenscheiijk ware, wilde volken, de hier en daar nog jende „natuurvolken", met rust te laten, at ze niet bedorven worden door de tuurvolken der aarde! uatstgenoemde vraag kan van de grootste .eekenis zijn, als ze gebruikt wordt als (arschuwing voor de velen, die haar noode hebbendit zijn vooral zij, die overdreven zelfingenomenheid hun ^omst vergeten zijn of door luiheid in .fontwikkeling geworden zijn gelijk de He wilg aan den waterkant: wél hout, ar géén timmerhout .epalen wij ons allereerst bij dit timmer- <t> dan is bekend, dat de verschillende oitsoorlen zich lang niet evengoed leenen na bewerking als waardevolle gebruiks- 'rwerpen een beteekenende plaats in te d160' l°°k is het met menschen r Ruw hout wordt weinig gebruikt en als iet nog gebruikt wordt, neemt bet veelal een ondergeschikte plaats in, gelijk ruwe, onbeschaatde menschen nimmer de plaats innemen, die ze zich helaas soms toch nog verbeelden te hebben! De houtsoorten, die door hun goede en geschikte eigenschappen de voorkeur ge nieten, worden allereerst „geschaafd"om daarna met zorg uitgezocht te worden voor het doel, waartoe ze kunnen en moeten dienen. Vergissing is dan natuurlijk niet uitgesloten, zoodat voor en na teleurstelling het gevolg is. Maar in elk geval staat vast, dat de eene houtsoort na „beschaving" mooier en gladder is dan de andere Alzoo is er ook verschil in beschaving bij de menschen op te merken! Gelijk een massa hoornen, „ongeschaafd" blijven, zoo blijven veel menschen ook „onbeschaafd". Naar onze opvatting is dit echter niet noodig en zelf niet gewenscht. Sterkerhet komt ons voor, dat op ieder mensch de Plicht rust, door inspanning zich een zekere mate van beschaving eigen ts maken, opdat daardoor het peil van de Maatschappij verhoogd worde. Geen „uiter lijke beschaving" geen schijn! maar werkelijkheid, innerlijke beschaving! Wie zich met bovenstaande vergelijkende gedachten bezig houdt, zal nu besellen, dat er inspanning, ijver en toewijding noodig is, om zich den eeretitel „BE SCHAAFD" waardig te maken. Helaas zijn er zoo ontelbaren, die tevreden zijn met den „schijn alsof" en onder het dunne laagje vernis zijn gelijk de vermolmde paal, die te eeniger tijd verbrokkelt en verschopt wordt. Beschaving is een dier mooie eigen schappen van den Mensch, die een eere plaats inneemt in de samenleving. Men bezit die niet vanzelf, maar moet haar verkrijgen door Opvoeding en Zeilont- wikkeling, hetgeen tegelijk een plicht legt op de Ouders als op de opgroeiende menschen zelf. Het verkrijgen van Bescha ving is dus afhankelijk van toewijding; toewijding van Opvoeders en van de per sonen zelf! Wie de prijzenswaardige karakter-eigenschappen mist om zich vanaf zekeren leeftijd Beschaving eigen te maken, blijft zonder twijfel steeds minderwaardig, óók al probeert hij door oppervlakkige schijn, „iets te lijken" Ware beschaving ligt niet aan de opper vlakte, maar is de heerlijke uitstraling van het innerlijke, het is: wat een keur op de gouden voorwerpen ons toespreekt Ware beschaving kent men aan de uitingswijze bij 't spreken, aan den op rechten ondergrond bij optreden jegens anderen, aan gepaste, bescheidenheid jegens meerderen en meer-ontwikkelden, aan eerbied waar deze past, aan beleefdheid en opvoedingskenmerken Beschaving isafwezigbij hen, die spreken waar luisteren geboden is; die Godsdienst misbruiken om (tegen Christus' leer in zichzelf schijnbaar te verhoogen ten koste van anderendie ruwe taal (onder excuus) gebruiken wegens gebrek aan voor radige beschaafde woordenschatdie zich trachten te plaatsen op de plaats, die hen niet toekomtMaar alle hout is geen timmerhout Het is ieders Plicht, ware beschaving te betrachten en te verwerven, hetgeen slechts mogelijk is door middel van bescheidenheid, ijverige inspanning en toewijding. H. E. DIJKEN. Advertentiën van 1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 171/, ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. naar binnen waren gegaan, de deur niet meer uitkonden. De politie heeft de touwen doorgesneden, maar het bleef nog langen tijd rumoerig in de buurt. Ziehier een incidentje, zooals die in de groote steden van Duitschland aan de orde van den dag zijn. Beeld van een door werkloosheid ge troffen volk. STEUN VAN DEN SOESOEHOENAN. De Soesoehoenan van Soerakarta besloot de berooide Rijkskas te hulp te komen. Hij ordonneerde, dat maandelijks een be drag van f '10.000 uit den Kratonkas ge stort zal werden in de Rijkskas. Ook zullen er in verband met de moeilijke tijden, zoo weinig mogelijk feesten en bijeenkom sten gegeven worden om aldus een voor beeld te geven. zullen spoedig bedaren door Mijnhardt's Poeders Vraag daarom Mijnhardt's Hoofdpij 11 poeders en Mijnhardt's Kiespijn poeders. Alleen echt als op doos en poeders de naam Mijnhardt staat. Let bij het koopen hierop. Per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijgbaar bij Uw Drogist. 14 41237 BINNENLAND. EEN LOOPER GEVRAAGD. Een depothouder van een wasscherij te Haarlem, had in één van de avondbladen een advertentie geplaatst, waarin hij een looper vroeg. Sollicitanten moesten zich om 7 uur bij hem melden. Op het aange geven tijdstip verschenen niet minder dan 70 mannen voor zijn deur. Hij zocht er tien uitde overige konden wel verdwijnen. Maar deze zestig waren daarmede in het geheel niet tevreden en maakten hevig kabaal. De depothouder waarschuwde de politie en spoedig verschenen daarop eenige agenten. Voordat echter de politie arri veerde, hadden de teleurgestelde sollici tanten de deur van zijn woning met touwen aan het hek van het voortuintje vastge bonden, waardoor de tien gelukkigen, die MOORD IN NAALDWIJK. In Naaldwijk werd een jongmeisje, 16 jaar, op straat door een 21-jarig jong- mensch doodgeschoten. De jongen had genegenheid voor het meisje opgevat, maar zij wilde niets van hem weten. Reeds meermalen nad hij bedreigingen tegen het meisje geuit. Hij had zelfs een mes ge kocht, maar was later in het bezit van een revolver gekomen. Het geval stemt wel tot nadenken. STILLE OMGANG. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben de deelnemers van huiten Amster dam den jaarlijkschen »Stille Omgang" gehouden. De bedevaartgangers kwamen uit alle deelen van het land. Uit den Haag waren er 40 te voet gekomen. Veel gees telijken zag men in den onafzienbaren stoet, die rustig zijn weg vervolgde. Er werd gebeden voor redding uit de econo mische crisis. Het aantal deelnemers wordt geschat op 40.000. CHRISTELIJKE AMBACHTSCHOOL. I11 Rotterdam werd eene Christelijke Ambachtschool, de eerste in Nederland, geopend. Over een jaar, zal een nieuwe school, die plaats zal bieden aan 500 leerlingen, in gebruik worden genomen. CARNERA. In Rotterdam is ook iets anders gebeurd. Een Italiaansche boksreus, Primo Camera, heeft er eene demonstratie gegeven. Het was naar wij lazen, slechts een „matige" vertooning. Er werd niet hard geslagen Toen Camera zich vóór de demonstratie naar zijn hoek begaf, zakte de stoel, waarop hij ging zitten, in elkaar. De reus was te zwaar. IN 'S KONINGS WAPENROK. •Voor de rechtbank te Rotterdam, stond in hooger beroep terecht een varensgezel, beschuldigd een militaire jas te hebben gedragen, zonder daartoe gerechtigd te zijn. Hij had de jas gekocht van een vriend, die soldaat was geweest. Men had vergeten den vriend te dagvaarden, en daarom werd de varensgezel vrijgesproken. De veronder stelling, dat de rechtbank het geval niet zoo heel erg vond, lijkt niet al te gewaagd. ETHIOPISCHE AMBASSADEUR IN ONS LAND. Ielleke Aquedeose, Ethiopisch ambassa deur, bezocht ons land. Vóór het Kon. Paleis bevond zich een eerewacht, terwijl een eere-escortecavalerie den hoogen gast naar het station begeleidde. TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN VAN DE KONINGIN. Voor het schilderwerk en de teekeningen van de Koningin, welke in het Stedelijk museum te Amsterdam zijn geëxposeerd, bestaat buitengewone groote belangstelling. De tentoonstelling is in verband daarmede nog eenige dagen verlengd. Zooals men weet is de opbrengst ten-bate van de nood lijdende kunstenaars. ONDERSCHEIDING DR. BERLAGE. Dr. H, P. Berlage, de beroemde Neder- landsche architect, ontving uit handen van den president van het Kon. Instituut van Britsche architecten de Kon. Onderscheiding van den gouden medaille voor architecten, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakj op het gebied der bouw kunst. Dr. Berlage is de eerste modernist, die deze medaille ontvangt. Alle moderne architecten over de geheele wereld be schouwen liem als een pionier en leider in de kunst. NED. BELGISCHE TOLUNIE. De Nederl. Kamer van Koophandel in België besloot tot het houden van een enquête zoowel in Nederland als in België en Luxemburg betreffende het vraagstuk van een nauwere economische samenwer king tusschen Nederland en België. Aan de Nederlandsche belanghebbenden is thans de vraag gesteld: Acht U een tolunie tusschen Nederland en België gewenscht Acht U het voortbouwen of'resp. uitbreiden van de Oslo-conventie wenscheiijk? NEDERLANDSCHE ZWERVERS. Naar wij lazen heeft de Indische regee ring voor dit jaar 28.000 gulden beschik baar gesteld voor de-opzending naar Nederl. van Europeesche werkloozen in Indië. Slechts crisiswerkloozen komen voor op zending in aanmerking. De regeering ver bindt twee voorwaarden aan de bootreis op haar kosten„ten eerste moet men kunnen bewijzen een onderdak in Nederland te kunnen vinden hij fam. of kennissen, ten tweede moet men een schuldbekentenis teekenen voor de reiskosten, opdat die teruggevorderd kunnen worden, indien men er in een of andere betrekking naar Indië terugkeert. WAAKZAAM RECHERCHEUR. Een waakzaam rechercheur maakte dat een groote partij morfine, arsenicum, kamfer-aether, enz. afkomstig van diefstal, aan de Maashaven te Rotterdam in beslag kon worden genomen. BUITENLAND Vorige week Donderdag werd te Genéve de eerste zitting geopend van de buiten gewone Assemblee van den Volkenbond, op verzoek van China bijeengeroepen. Het is eene bijeenkomst van ongewoon ernstige beteekenis. Mocht immers in den loop der beraadslagingen worden vastgesteld, dat Cbina-Japan terecht als aanvaller heeft aangeklaagd, dan kan China een beroep doen op art. 16 van het Handvest van den Volkenbond, dat zegt, dat wanneer eenig lid van den Volkerenbond zijn toevlucht neemt tot ooriog zonder te letten op de bepalingen aangaande gerechtelijke beslech ting van geschillen, dit lid geacht wordt een oorlogsdaad te hebben gepleegd tegen alle andere leden van den Bond, die hier door op zich nemen onmiddellijk alle handels- en linantieele betrekkingen met dit land af te snijden, hun onderdanen alle verkeer met de onderdanen van den staat in overtreding te verbieden en alle finantieele, commercieele en persoonlijke betrekkingen tusschen de onderdanen van den overtredenden staat en die van eenigen andere staat, Volkerenbondslid of niet, te beletten. Wanneer Japan nog een oogenblik mocht getwijfeld hebben, hoe de openbare mee ning er uitziet, dan weet het thans hoe de volkeren het optreden der Japansche mili tairen heoordeelen. De Japansche gedele geerden hebben dag in dag uit in de beklaag denbank gezeten. Evenwel is het een be denkelijk verschijnsel, dat de Engelschen cn Franschen steeds de Volkere'nbonds- vergadering als een lastig element beschou wen, dat maar zoo spoedig mogelijk naar huis behoort te gaan. Zij wenschen niet voor de toepassing van art. 16 te worden geplaatst. Wij zien erin, dat zij geen on vriendelijke daad tegenover Japan willen bedrijven. Intusschen schijnt er veel oorlogstuig naar Japan te worden gezonden. Het Fran- sehe soc. blad „Populaire", weet te ver tellen, dat de wapens hoofdzakelijk komen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1