SERSEKSCHE EN TNOOLSCHE COURANT n Bü Ruwe Handen Purol NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vervangt de grasbleek en maakt het gebruik van chloor overbodig. spoelt en bleekt tegelijk 2461 Vrijdag 4 Maart 1932. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, Si Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Zoo gaai hei spoelen ge makkelijker en vlugger! Ik neem een paar handenvol Sil, en voeg ze, koud opgelost, bij het eerste heete spoelwater. Het spoelen gaat dan veel gemakkelijker, het wasch- goed krijgt dadelijk een opvallend heldere tint en ruikt frisch en aan genaam. Ik kan Sil bij het spoelen niet meer missen. Sil is absoluut onschadelijk. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 5 ct.; ieder regel meer 17 V2 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. GEMEENTERAAD rvolg Tweede Blad Raad Oud-Vossemeer. Dhr Daane vraagt of er geen anderen weg Het veer was een hindernis en nu zijn de •ieven van de brug een hindernis. Men )et betalen, dat is billijk. Als de winst maar niet te groot is, maar daar kunnen j niet over oordeelen. Wat anders is er g, toen de gemeenteraad van Ünd-Vosse- eer kwam om adhesie te betuigen voor t adres betreffende de waterleidingmij. is bij den een dit en bij den ander dat daarom laat de gemeente van Poortvliet t nu zelf maar opknappen. Elk jaar is gelegenheid bij Ged. Staten hierover te reken en wel op de verkeersconferentie, .laten zij dan die tarieven naar voren engen. a vMet alg. st. wordt besloten geen adhaesie betuigen en het adres voor kennigeving KEn te nemen. Een verzoek van P. van Driel Mz. om :ast Gunst een stuk bouwgrond te koopen. De voorz. zegt Van Driel is bij hem ge- ïest en hij heeft de voorwaarden hem zegd en van Driel heeft daar genoegen ee genomen. Nu is er echter heden- urgen weer een briefje van van Driel [komen hij wilde dan de bouwgrond voor per M2. en de tuingrond voor fT. r M-, B. en W. stellen echter voor het te uden op fl.25 per Ms. Dhr Heijboer zegt de vorige maal ook jn gestemd te hebben alles voor fl.25 M2., dus het is voor hem een moeilijk 'Val. _Dhr Dane had ook liever fl.25 en fl.— _jngehouden, maar de vorige maal is hij eegegaan met alles voor f'1.25 perM2. |JjMet alg. st. wordt het voorstel van B. '1 W. aangenomen. priB. en W. stellen voor aan het Groene D!lruis een subsidie te geven tot een maximum [rein f500 voor 3 jaren met dien verstande unit de wijkverpleegster, die benoemd zal jtiörden, diploma kraamverpleegster heeft. ,nit met het oog indien de tegenwoordige ikc'oedvrouw ophield, zij deze dan zou innen vervangen. 2 Wethouder van Gorsel merkt op dat Qn?doeld wordt een kraamverpleegster lgi geen kwaamverzorgster, want dat is Dg verschil. Als men mettertijd hier een "~~nge dokter krijgt dan zal dat misschien 'el noodig zijn. Y Dhr Heijboer is voor de subsidie en al 3eft die wijkverpleegster dit diploma nu 1 niet, als ze er maar voor leert, zoodat Pï het over een jaar heeft. Spr acht dit in het Jmng van de gemeente en zal dan 9 og een linancieele voordeel voor de ge- *nte worden ook. Hij gelooft als'er zuster komt dit een succes zal zijn arVlnt spr. heeft dat al een paar maal ge zien, maar een moeder kan niet beter een ind helpen als een zuster dat een zieke S.oet. Een voorstel dat iemand die 65 jaar jnisiag neemt zal hij niet doen, want dat 3 van te ingrijpenden aard. Dhr Ampt vraagt of die subsidie van »j 500 nu voldoende is, is het bestuur van J et Groene Kruis van de contributie ver zekert. Want anders moet de gemeente Ojr[voor opdraaien als er geld te kort komt. De Voorzitter antwoordt dat ze met r50ü accoord gaan. De contributie is nu jNverzekert tot f 400 en wanneer men nu Jffirvoor geteekend heeft dan is men zedelijk INplicht zich hieraan te houden. Dhr Heijboer zegt in de volgende ver- ;adering misschien wel een bron aan te runnen wijzen waar die f500 van kan ;omén. iL'Dhr Daane zegt gehoord de besprekingen Ije gevoerd zijn, dan is men nogal op- ^«nistisch gestemd, maar dat is bij hem "tiet het geval. Hij staat tegenover reuze uezwaren en deze heeft hij altijd gehad in riet bestuur van het Groene Kruis heeft deze ook verdedigt, maar het heeft it geholpen. gemeente van Qud-Vossemeer moet wijkverpleegster hebben. Hij is niet egen een wijkverpleegster, maar men ziet ifle financieelen kant niet en komt maar met ien begrooting en die is altijd te laag. ,V E. Ostermorn Co.'» Mondei Mij. N.V., Amsterdom 147 41226 Als er een juffrouw komt dan zal men zien dat er een massa ontbreekt en dan is het geld zoo opgeteerd. Hij respecteert het streven van het Groene Krnis, maar hij acht de tijd niet goed en wij hebben al jaren zonder gedaan, zouden wij dan nog niet wat kunnen wachten tot de econo mische toestand wat beter is. Spr. noemt dan cijfers van andere gemeenten om aan te toonen wat er noodig is. Nu wordt hier gesproken over de vroedvrouw, maar zou het niet beter zijn te wachten tot dat de vroedjuffrouw ontslag neemt, dan komen die f 1000 vrij en dan kan men zien. Nu is het een waagspel, maar men wil toch doordringen. Hij wil dan ook aandringen op uitstel. Dhr Mees zegt ook niet tegen een wijk verpleegster te zijn, maar hij kan mee gaan met het gesprokene van den heer Daane. Er wordt geklaagd en gejammerd en hij is er ook voor om uit te stellen tot dat de verloskundige ontslag neemt en dan komt die f 1000 disponibel. De Voorz. meent dat die f500 wel ge vonden kan worden. Er is veel gejammer en veel geklaag maar als men ziet wat er soms gebeurt, dan lijkt het niet op een crisis. Dit is nu door het Groene Kruis op touw gezet en men vraagt f 500 en wij willen dit geven tot een maximum van f500 en dan krijgt men geen f600.—. Dhr Daane wil ook niet over dat ge jammer en geklaag spreken want dan is men nog niet uitgesproken. Maar de heer Heijboer heeft daar straks gesproken een bron te weten, laat hij deze thans mede- deelen en dan komt er misschien een op lossing. Dhr Heijboer antwoordt dit eerst te willen onderzoeken of dit wettelijk toegepast kan worden, hoewel hij het wel geloolt. Dhr Ampt stelt voor de verloskundige eerst eens te polsen of ze als ze 65 jaar is ontslag vraagt. Want zoo maar in het wilde reizen dat kost veel geld. Dhr Heijboer meent dat ze niet lang meer in functie zal wezen. Het voorstel van den heer Ampt om de verloskundige dit eerst te vragen wordt aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren Heijboer, Lindhout en van Gorsel. Aan de orde komt punt 4 vaststelling steunregeling. De voorz. zegt er is een rapport van de commissie ingekomen, maar dat is niet van veel belang. Ook staat er niet in dat de besluiten met alg. st. zijn genomen of hoe ook. Dhr Daane merkt naar aanleiding hier van op dat er geen uitvoerig verslag be hoefde omdat de heer den Engelsman als voorzitter van de commissie en tevens wethouder, dit wel mee zou deelen. Als dit dus niet is gebeurd is dat zijn schuld. Al onze besluiten zijn echter met alg. st. genomen. Weth. den Engelsman zegt dit wel mee gedeeld te hebben. De voorz. zegt dat B. en W. niet met alle wijzigingen zich hebben kunnen ver eenigen. Dhr Lindhout vraagt of die steunrege ling zooals thans door B. en W. is gewij zigd door de beide wethouders is goedge keurd. Onze voorzitter van de commissie is dan weer veranderd en wij kunnen daar niet op aan. Want in de commissie is toch aangenomen een kindertoeslag van f 0.50 en B. en W. komen met de andere regeling. Dhr Heijboer had gaarne een uitvoerig rapport gehad, want dan hadden er nog enkele bezwaren in neergelegd kunnen worden. Hij had gaarne de georganiseerden gelijk gesteld met de ongeorganiseerden. Men gaat thans over tot artikelsgewijze behandeling. Er ontspint zich een géheele discussie tusschen den voorzitter en de heer Daane over artikel 2. De commissie gaat wel met dit artikel accoord, maar zou gaarne willen vragen of dit is voor alle hoofden van gezinnen en de kostwin ners. De voorz. zegt dit dan te zullen vragen aan den minister. Dhr Daane zegt dat behoeft niet, want het artikel is goed zoo, maar anders zou men kunnen gaan splitsen. De voorzitter zegt dus dit artikel zoo laten goedkeuren maar anders uitvoeren. Dhr Daane zegt echter dit niet zoo te bedoelen. Tenslotte wordt het artikel ongewijzigd vastgesteld. Bijart. 6 stellen B. en W. voor een kindertoeslag te geven van f0.30 vanaf het eerste kind tot een maximum van 10 kinderen, terwijl de commissie voorstelt een toeslag van f0.50 vanaf het tweede kind. Met voorbeelden toont de voorzitter aan dat dit het beste is, omdat personen met 2 kinderen ook iets meer trekken en de groote gezinnen niet benadeeld worden, omdat men niet hooger mag komen dan f 11. Met alg. st. wordt het voorstel van B. en W. aangenomen. Bij het artikel over den duur van de uit- keering stellen B. en W. voor deze te doen geschieden tot 1 Mei van elk jaar, terwijl de commistie voorstelt, 24 weken vanaf dat de kassen niet meer uitkeeren. Dhr Heijboer zegt hiertegen bezwaar gemaakt te hebben in de commissie en had gedacht tot half Mei. Dhr Lindhout zegt zich te houden aan het besluit van de commissie hoewel hij hier tegen was. Hij zal er verder niet over spreken, maar hij bejammert het dat, toen hij in de commissie hierover wilde spreken, hard werd aangevalien, hetgeen hem noopte te zwijgen. Hij vond het jammer dat dit voorviel. Weth. van Gorsel acht tot 1 Mei lang genoeg. Het voorstel van de commissie wordt aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren van Gorsel, Ampt en Heijboer. Dhr Daane spijt het dat dhr Heijboer van de commissie afwijkt. Dhr Heijboer antwoordt er in de com missie ook tegen geweest te zijn, maar heeft zich bij de meerderheid neergelegd. De regeling wordt hierna vastgesteld met alg. st. B. en W. stellen voor zoolang deze regeling nog niet is goedgekeurd, de oude regeling te handhaven. Met alg st. wordt dit goedgevonden. Eveneens wordt goedgevonden een wijzi ging der begrooting die daarvoor noodig zal zijn. Dhr Daane zegt toen de vorige vergade- riug over deze regeling is gesproken stelde dhr van Gorsel mij de vraag wat te doen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1