IERSEKSCHE THQQLSCHE COURANT k warms scts VLOEIBARE CRÉME=REEP NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. IBÉ>. 2460 Vrijdag 26 Februari 1932. Negen en veertigste jaargang holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer m i- E!^ Eerste Blad. Weigert namaak! met geldig Kwattq-soldaatje Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. LS ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan '1 tot 4 regels /5 ct.; ieder regel meer 1772 ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering PUBLICATIEN. 'el Vaststelling der Kiezerslijst. Burgemeester en Wethouders van Tliolen maken kend, dat de op heden door hen vastgestelde PEszerslijst voor het jaar 19821933 van 23 Februari ,1 en met 16 Maart a.s. ter secretarie der gemeente P 4»r een ieder ter inzage wordt nedergelegd gd, ren betaling der kosten, in afschrift, od stemdistricts- iVffe20' in uittreksel, verkrijgbaar wordt gesteld. Tot en met 9 Maart a,s, is een ieder bevoegd bij t gemeentebestuur verbetering van de vastgestelde jiecerslijst te vragen. 'Jltolen, 22 Februari 1932. 14 hl; De HERHALINGSOEFENINGEN. 31, 1e lid, en art. 33 Dienstplichtwet) Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat i gewone dienstplichtigen van de lichting 1926, Efthoorende tot de op de aanplakbiljetten vermelde ^rpsen en korpsonderdeelen, in 1932 voor her- lingsoefeningen in werkelijkeD dienst moeten komen De opkomst zal in het algemeen moeten geschiedeu !<ji de tijdstippen en in de plaatseD, mede hieronder nfcegeven. töe oproeping van de hierbedoelde dienstplichtingen 1 bij nadere kennisgeving plaats hebben. Aan hen, 9 als dienstplichtige hebben gezorgd dat hun vol- iig adres ter gemeentesecretarie bekend is, wordt n persoonlijke kennisgeving Tholen, 22 Februari 1932. irt OE VERKEERDE WEG. ïn den Poortvlietschen Raad is vorige eek bet besluit genomen om bij de Ge meenteraden in ons eiland aan te kloppen m steun te verleenen aan een ingediend jorstel om tot verlaging te komen van Ies passagegelden over de Thoolsche brug. Honderden jaren geleden is het veerrecht _3rstrekt aan de stad Tholen. Men leefde )en in een tijd dat het verkeer niet zoo 3zonder groot was. Moest men zich op jeven, welnu, haast had men niet, len ging tevoet, alleen de meergegoede zich de weelde veroorloven per koets eizen. lerst veel later werd het reizen ge- lakkelijker. De spoorweg verbond ver- ihillende plaatsen, de tram kwam en doo. ontstond ook de behoefte om r meer naar den overkant te gaan, 3ctzij voor zakelijke, hetzij voor persoon lijke behoeften. Het rijwiel deed zijn intrede en meer meer werd van dat vervoermiddel ge- Imik gemaakt, het reizen werd nog drukker I men begon hard te klagen over het hpolsche veer, dat hoe langer hoe meer ïn belemmering bleek voor een vlug irkeer. Reeds waren herhaaldelijk plannen ge- jperd om een brug te bouwen, doch hij annen bleef het, totdat zich te Tholen 4911 een comité uit de burgerij vormde jat sterk de Drugplannen piopageerde. n werkelijk, het scheen de menschen ker schudden. Op een uitgeschreven j.ergadering in Hotel „Hof van Holland" j.wam het plan ir. Kuipers ter tafel, men fwijfelde niet meer, de zaaa. zou in orde iomen. ij Toen bracht men naar voren het tot standkoming van een lokaalspoorweg door iet eiland Tholen, waarbij vanzelfsprekend •en brug zou moeten worden gebouwd, de Gemeente Tholen zou schadeloos worden gesteld voor het verlies van het eer, want de brug zou een vrije brug len. e oorlog kwam, alles werd duurder en [ilb k°n van deze plannen niets komen. Het verkeer dat jaren lang opeenzelfde Deil was gebleven breidde zich reusachtig ut door de veroveringstocht van den auto in het regende klachten over het Thoolsche 'eer, dat toch heelemaal niet meer in het tader van den tegenwoordigen tijd paste. ledereen dien men hoorde riep uit dat, pdien er maar eens een brug was men frel gaarne het dubbele veergeld zou willen Jelalen Geen klakkeloos neergeschreven ets, doch een uiting door de meeste ïassanten ernstig gemeend. De brug is er gekomen, gebouwd door le gemeente Tholen, die dit tegenover de Gemeenten op het eiland toch geheel niet verplicht was. Ongeveer 800.000 gulden heeft de brug gekost, rente en aflossing kunnen gevonden worden uit een «an hooger hand goedgekeurd bruggeld. En wij dienen er hier wel de aandacht op te vestigen dat, ware dit de Gemeente Tholen niet gegarandeerd Tholen zeker nimmer tot den bouw van een brug zoude zijn over gegaan, alleen om het de menschen op kosten van de Gemeente Tholen gemak kelijker te maken om vlugger en aan genamer dan met het veer, over de Een dracht te komen. Zeker, het zou zeer aangenaam en voorzeker in het belang zijn van geheel onze omgeving indien de brug over de Eendracht vrij zou zijn van bruggeld, ter wijl naar wij meenen, het Gemeentebestuur van Tholen niet zal tegenwerken om het zoover le krijgen, doch dan dient men in de eerste plaats de belangen van Tholen niet te verwaarloozen en die Gemeente te laten opdraaien voor een schuldenlast die zij op zich heeft genomen om het al gemeen belang te dienen. Ieder die de geschiedenis van den brug- bouw kent, mag het toemalige gemeente bestuur dat deze zaak zoo energiek aan pakte een eeresaluut niet onthouden. Een andere zaak is de wenschelijkheid om de brug vrij te krijgen, doch is hierop kans? Wij betwijfelen dit ten zeerste. Immers de gemeenschapszin in ons eiland is ten huidige dage nog niet zoover ont wikkeld dat men de belangen van het eiland inziet als één samenhangend geheel, zoodat bij het vrijmaken van de brug alle Gemeenten hierin zouden bijdragen, ge steund door Rijk en Provincie. Zoodra men in het eiland Tholen nuchter gaat denken er is iets te bereiken; dan komt de brug wel tol vrij. Men dient dan echter het algemeen be lang te willen dienen zooals rnen in andere streken van ons land zoo dikwijls ziet en hiervoor een geldelijk offer over hebben. Doch zooals de zaak op het oogenblik staat zal adhaesiebetuiging aan het verzoek van de Gemeente Poortvliet door de andere Gemeenteraden géén verandering kunnen brengen in de alleszins rechtvaardige brug geldheffing der Gemeente Tholen. BUITENLAND De verkiezingen, welke deze week in Japan gehouden werden brachten eengroote overwinning voor de regeering. Deze heeft daarmede een fiat op haar onbehoord op treden in China verkregen. De militaire operaties, die hoe langer hoe grooter in omvang worden en steeds meer bloed doen vloeien, kunnen thans ongestoord worden voortgezet. Het waren echter, wat de Engelschen noemen Khakiverkiezingen. Ze vonden plaats in een oorlogsatmosfeer waarbij iedere uiting tegen den oorlog werd gesmoord. In Tokio alleen werden meer dan (300 personen, waaronder zich ook een vaksvereenigingsleider bevond, gevangen genomen. En de regeering en »Officieele" oppositiepartijen hadden een soort accoord gesloten om bij den verkiezingsstrijd het militaire optreden in China buiten discussie te laten. Bovendien kwam de regeering niet met leege handenze had eene sur prise in den vorm van de u trosping van een «zelfstandig Mantsjoerije". Zóó heeft de Japansche regeering de overwinning behaald. Met de proclamatie van. den van China onafh ankelijken Mantsjoerijschen Staat, waarvan de gewezen Keizer van China Henry Poe I het hoofd is, heeft Japan zijn hoofddoel bereikt. Wij nemen ten- Vraagt de echte Poeders en Tabletten! Echt zijn ze alledn, wanneer op de verpakking de naam van den fabrikant in nevenstaande jj handteeke-ning f 13 104 41189 minste aan, dat bet niet de bedoeling der Japanners is om geheel China te veroveren. Het is nu van groot belang te weten, wat FRAMBOOS CITROEN SINAASAPPEL ANANAS er verder in Mantsjoerije gaat gebeuren. De eerste berichten vertelden dat de nieuwe regeering in Mantsjoerije anti-sovjetisch georiënteerd was. Wanneer dit zoo mocht zijn, zijn zij er nog niet. De verhouding tusschen Japan en Rusland is al moeilijk van vriendschappelijken aard te noemen. De bezetting door de Japanners van Gharbin waardoor Wladiwostok op genade en on genade aan Japan is overgeleverd, ligt den sovjetmannen, daarvan kunnen wij ver zekerd zijn al heel zwaar op de maag. Wanneer er nog veel bij komt, beteekent dat zonder twijfel oorlog, zij het dan niet direct. Amerika is met den nieuwen staat van zaken allerminst ingenomen. De Unie heeft de Mantsjoerijsche regeering dan nog niet erkend. De militaire operaties van Japan in den omtrek van Sjanghai zijn thans in vollen gang. China's tegenstand is onverwacht krachtig. Maar zelfs China's militairen, die naar het schijnt door Duitsche instructeurs worden geholpen maken zich omtrent den afloop der gevechten weinig illusies. Een leger bedelaars kan nueenmaal geen stand houden tegen een van alle moderne wapenen voorzien goed geoefend en gevoed leger. De Chineezen zullen dus wel moeten wijken. Maar dan?? Dan zullen de Japanners stellingen kunnen betrekken een eindweegs buiten Sjanghai met achter zich een gistende millioenen stad en vóór zich de eindelooze dreiging van geheel China In een guerilla-oorlog door het onmetelijk China zou Japan zeker de neder laag lijden. Erg aanlokkelijk lijkt zoo'n situatie bepaald niet. Intusschen is de toestand der thans broederlijke strijdende Nanking en Kanton troepen allerminst benijdenswaardig. Het gevaar, dat de troepen beklemd raken tusschen hun front en de Hangpoo-rivier. Bereiken de Japanners hun doel, dan volgt er onder de oogen der Engelsche en Amerikaansche troepen, een massaslachting Laten de Amerikanen en Engelschen dit zonder protest toe of. Er is weer een nieuwe kabinet Tardieu- Laval heeft hierin de portefeuille van arbeid. Wederom zijn dus nazaten van Poincaré aan het bewind. Een ding is echter een geluk. Het nieuwe Kabinet zal het niet wagen met dezelfde kieswet, waarover het Kabinet Laval gestruikeld is, voor den dag te komen Rechts zal zich dus niet van te voren van de overwinning bij de aanstaande ver kiezingen kunnen verzekeren. Het Fransche Yolk krijgt de gelegenheid zich over de groote lijnen der Fransche Buitenlandsche politiek uit te spreken. Het ziet er naar uit, dat de nationaal- socialisten bij de naderende verkiezingen voor het presidentschap hun eerste neder laag zullen lijden. Er moet o.i. een wonder gebeuren, wil de oude veldmaarschalk straks niet een gedecideerde zege behalen. Hitier en zijn trawanten voelen dit drom mels goed en zitten danig in de rats. Na heel lang aarzelen zijn ze eindelijk met een candidaat gekomen en wel met Hitier. Maar de Duitsch-Nationalen en Stahlhelm zijn met een anderen candidaat gekomenhet Habsburger Huis is onder de slagen reeds bezweken. Al wat repu- blikeinsch is, krijgt weer moed. Zondag zijn er in heel Duitschland demonstraties gehouden door het IJzeren Front, de con centratie tegen het fascisme. Op 22 Februari herdacht men overal, waar Amerikanen bijeen waren, den »vader des Vaderlands" George Washington. Op dien datum werd 200 jaar geleden dichtbij Frederiksburg in den staat Virgin ie het kind geboren, dat later aan de Ver. Staten hun bestaan als zelfstandige republiek, los van Engeland zou geven. Van Washington krachtig gesteundf en bekwaam terzijde gestaan door den bekwamen Hamilton, is voor een deel de staatsinrichting afkomstig waaronder de Noord-Amerikaansche repu bliek zich heeft ontwikkeld en door de gestage gebiedsuitbreiding naar het Westen en het Zuiden is geroeid tot de machtigste staat ter wereld, waarvan in de wereld geschiedenis ooit sprake is geweest. In Duitschland alom Bierstakingen. Het protest der café-houders tegen de verlaging van den bierprijs en de verhooging der bierbelastin^. In zooverre hebben de pro testen reeds uitwerking gehad, dat de rijkskanselier beloofd heeft op 1 April de belasting te zullen verlagen. Naar wij lazen gaat men er in Engeland meer en meer toe over de rijwielen wit te lakken. Beweerd wordt, dat deze kleur 's avonds het Lest door autumobilsten te onderscheiden is. Het ontstellend groot aantal gruwelijke misdaden der laatste weken heeft de Oostenrijksche regeering er toe gebracht eene volkstemming uit le schrijven over herstel van de doodstraf. De eerbied voor het leven van een mensch, zeide de bonds kanselier, moet hersteld worden. Wie een moord pleegt, wie met voorbedachte rade een mensch van het leven beroolt, heeft zelf het recht op zijn leven verspeeld. In de finantieele wereld verwekte het eenige sensatie dat Sir Deterding die in alle toonaarden zijn hartgrondige afschuw over de Russische bolsjewisten heeft te kennen gegeven is aangezocht en naar men zegt bereid gevonden om de f 300.000 die in zekeren zin vrijwillig door de bolsjewisten zijn afgestaan ter. behoeve der vroegere exploitanten van de Russische olievelden te verdeelen. THOLEN, 26 Februari 1932. Zooals wij reeds vorige week schrevpn,zal Dinsdag a.s. de Propagaodakunslavood van den Nederlandschen blindenbood alhier in Huf van Holland worden gehouden. Medewerking verleenen de heeren H. J. Bresser, bariton, T. van Dienst, gedipl pianist en H. v. d. Heuvel, declamator. Als spreker zal optredeo de b mdspropagandist dhr. Job. v. d. Berg. Io ons vorig no. vermeldden wij de comité leden, hieraan is alsnog toegetreden dhr. H. J. Laban. Het comité is thans samengesteld uit de h.h. W. Moelker, voorzitter, leden G. Ainsing Jr C. W, Geluk,C. Laban en L. G. van Zaltbomwal. Van harte hopen wij dat voor dezen avood groote belangstelling zal bestaaD, immers heeft de N. B. B., in zijn streven zoozeer noodig de belaugstelliag en sympathie van allen die willen medewerken den toestand der bliuden le ver beteren. Tot dnsver verkeeren de blindeu over het algemeen nog in zeer ongunstige oinstaudighedei'. Zij hebben dikwijls een driewerf kruis te drag«i>, dat der blindheid, der armoede en ten slotte «Jat der diepe afhankelijkheid. De oorzaak van dezen toestand is, dat io ons land tot nog toe de blindenverzorging geheel wordt overgelateu aau de particuliere liefdadigheid. Ofschoon bierdoor veel goeds voor de blinden tot staud is gebracht, kan de liefdadigheid ten eenen male niet voorzien in de behoeften der blioden. Het groote verlangen der hlindeD is, niet beschoowd Ie worden als stakkers, doch als gelijkwaardigen in de maat schappij werkzaam te zijn. Het is reeds voldoende gebleken dat de blinden oog zeer veel kannen leereo. Hiertoe is echter in de eerste plaats noodig goed onderwys en uitgebreide vakopleiding

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1