IERSEKSCHE EK THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. 2459 Vrijdag 19 Februari 1932. Negen en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELER INTERC. No. 16. PUBUCATIEN. DIENSTPLICHT. Uitspraken in zake vrijstelling. Burgemeester vau Tholeu brengt ter algemeene is, dat eenige uitspraken op aanvragen om vrij- ng van den dienstplicht, welke ui'spraken zijn wekend 5/10 Februari 1932. ter secretarie van gemeenle voor een ieder ter inzage zijn gelegd. Igen elke uitspraak kan uiterlijk den Kenden na den dag van deze bekendmaking iu beroep Jen gekomen. oor nadere bijzonderheden raadplege men de ilakbiljetten. holen, 17 Februari 1932. 18 nrgemeester en wethouders van Tholen brengen ter ais dat aangifte voor ruiming van privaatpatten n Donderdag 25 Februari a.s. kan geschieden, e aaDgilien te bezorgen in de brievenbas van Stadhuis. holen, 18 Februari 1932. 7 BINNENLAND. JSVERMAAK. Je tijd is er niet naar om een strengen iter te verlangen. Er is al genoeg ar- ede om er nu nog de ellende van de ide bij te wenschen. Wij moeten dus j zijn dat het ijsvermaak slechts van ten duur was en de dooi spoedig inviel, ar een stille weemoed vervult ons toch ijfeeer we bedenken, dat wij ook dit r moeten missen de bekoring welke gaat van het heerlijke win lei landschap, keerzijde van het ijsvermaak is altijd l groot aantal menschen, dat slachtoffer tl ongelukken wordt. Ook dit jaar is er ier een groote lijst. In Westzaan ver- onken twee kinderen, te Bemrnel vier igelui, te Erp twee jonge mannen, ler- jl ook in andere plaatsen verscheidene .chtoffers zijn gevallen. MINISTER BEELAERTS VAN BLOK- VND SPREEKT IN GENÈVE Minister Beelaerts van Blokland sprak Genève voor de ontwapeningsconferentie. ver de ontwapeningsconferentie zeggen wel het een en ander in ons zich op Schiphol af, hoe onze vriend zoo ver uit de koers kou raken. Wij kunnen ons heel goed indenken, dat er later een radiobericht werd uitgezonden, waarin aan den gestranden vlieger verzocht werd niet meer op te stijgen, doch zich in verbin ding te stellen met de Nat. Luchtvaart- school te Botterdam. KERKELIJKE BOETEPOT. Door den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam werd ingesteld een boetepot, welke pot moet dienen om het absenteïsme te bestrijden De Kerke- raadsleden, die wegblijven zonder kennis geving, zullen met een gulden, de laat komers met een kwartje en zij, die zonder verlof van den voorzitter vertrekken met twee rijksdaalders worden gestraft. Wij meenden dat dit iets nieuws was, maar wij lazen, dat de boetepot eeu klassiek kerkelijke instelling is. Niet alleen treft men het boetestelsel nog heden ten dage aan zoowel in de traditioneele plaatselijke practijk als in de officieele reglementen der Ned. Herv kerk, maar de geschied schrijvers der kerk welen uit het verre verleden allerlei bijzonderheden omtrent boetebepalingen mee te deelen. Over de opbrengst van den boetepot is vaak een heftige strijd gevoerd. GEHEIME ZENDER te GOUDA. Voor het Kantongerecht le Gouda werd behandeld de zaak tegen P. R. aldaar, die, zonder vergunning van Waterstaat, iu zijn woning een station voor radio-uitzending had ingericht. Het is de bekende zaak. De grappenmaker bracht 's avonds na 12 uur gramal'oonplaten ten gehoore. De straf, die geëischt werd, was lang niet mis. Honderd gulden boete. Het feit werd vrij ernstig genomen door de eraan verbonden conse quenties. Uitzendingen geven gelegenheid tot het propageeren van bepaalde ideeën, wat gevaarlijk zou kunnen worden. VOETBALWEDSTRIJD HOLLAND—BELGIË. In Amsterdam had een voetbalwedstrijd plaats tusschen Holland en België. Niet minder dan veertigdui end menschen waren er bij tegenwoordig. De uitslag werd voor de Nederlanders een teleurstelling. Met Advertentiënvan '1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 17ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering litenl. Overzicht. Hier vermelden wij dat drie te8en twee werden de onzen er onder ize minister van Buitenl. Zaken met luid gehouden. plaus begroet werd en dat hij, na waar -merende woorden over het tot stand ge dachte door den volkerenbond gesproken M 'hebben, krachtig is opgekomen onder l'eer voor een verbod van één der meest „'.rraderlijke wapens ter zee, de automa- jche mijnen, waarmede zeker de gevoe- ns van alle zeevarende mogendheden erden vertolkt. BOER EN DEMONSTRATIE. In den Haag werd eene demonstratie ahouden, welke georganiseerd was door S;et Nationaal Boerencrisiscomilé. Het werd «u tegenvaller voor de demonstranten, -ant de belangstelling was in de verste arte niet zoo groot als men zich vourge- eld bad. Het Tweede Kamerlid Braat 'as tegenwoordig. Aan het slot der ver- adering werd besloten tot verzending an een telegram van hulde aan H. M. de ■oningin, waarbij tevens werd gezegd dat noch socialistische, noch communistische ewegingen, noch ook de crisis de trouw er Nederlandsche boeren aan Haar gezag uilen kunnen verzwakken." «WERKLOOZE INGENIEURS. Als typisch staaltje van den noodtoe- «ud lazen wij, dat er hier te lande ruim -uizend ingenieurs zonder werk zijn. Van Egenen, die de iaatste jaren voor het pgenieursexamen geslaagd zijn, hebben log slechts enkelen een betrekking kun- ien vinden. Het is wei een waar schrik leek! voor studeerenden. ^VERDWAALDE VLIEGER. ■Een inwoner van het Gooi, die behalve an paardensport ook aan liefhehberij- »egen doet, vertrok jl. Zondag van Schip- ■ol meteen Pandervliegtuig, hij had juist Ijn brevet gehaald, om met zijn vliegtuig en tochtje te doen boven zijn woonplaats li Paasa8*el' nru" de vlieger zijn zusier lede. Men begon zich ernslig ongerust te laken toen de vlieger niet op Schiphol fugkeerde. Eindelijk kwam er een be- fcht dat de vlieger in Frankrijk een nood- inding had gedaan. Vergeefs vraagt m^n Er zijn nog twee andere dingen, die „sport" beoefenend Nederland bezighouden In de eerste plaats de verschijning in Nederland van den Italiaanschen bokser Camera en dan de zesdaagsche wiehvedstrijd die gehouden wordt. NEDERLANDSGH FABRIKAAT. Naar het schijnt is de regeering op het «ogenblik druk bezig de Nederlanders onder het oog te brengen, dat het hun plicht is om Nederlandsch Fabrikaat te koopen. Iets als in Engeland. Zoo lazen wij dat de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de besturen van gesubsidieerde bijzondere scholen een cir culaire heeft gezonden, waarin onder meer wordt gezegd, dat voor verwarming der localen zoo eenigszins mogelijk aan Lim- burgsche kolen de voorkeur dient te worden gegeven. VERNIETIGING VAN GROENTEN. indertijd tegenover Briand heeft aange nomen hieraan niet vreemd is Painlevé is met de vorming van een nieuw ministerie belast Of.hij gemakkelijk zal slagen dient te worden afgewacht. De groote mogendheden hebben thans le Geneve gesproken. Er komen nu nog eeu groot aantal rede voeringen van afgevaardigden der kleinere Staten die echter niet van heel veel be lang zijn, omdat er slechts hoogst zelden om niet het woord »Nooit" te gebruiken een eigen toon uitspreekt. Ontwapenings voorstellen van de verste strekking zijn ingediend jdoor Rusland en Italië. Grandi sloeg voor afschaffing van linie-schepen, duikbuiten, vliegkampschepen, zwaar ge schut te land, tanks, bombardementsvlieg tuigen, enz. Van die voorstellen zal echter niet veel terecht komen. Wanneer er iets bereikt wordt zal het wel zijn op het ge bied van afschaffing van bepaalde strijd middelen, vooral ook om de verschrikkingen van den oorlog voor de burgerbevolking te beperken. In verband hiermede krijgt het voor stel der Russen om het in voorraad houden van vliegbommen te verbieden, bijzondere beteekenis. Wanneer dergelijke voorraden niet bestaan is een vernietigende overrom peling bij het uitbreken van een oorlog en daardoor een vreeselijke teistering voor de bevolking der aangevallen centra, niet goed meer mogelijk en voor alle deskun digen staat het vast, dat een oorlog met dergelijke pogingen tot het neerslaan van de partij zou beginnen. Intusschen ook op de Haagsche vredesconferentie van 1899 en 1907 zijn dergelijke afspraken gemaakt Zoo werd daar onder meer een verbod van het gebruik van giftgas en een ver bod tot het werpen van bouimeti uitlucht ballons uitgevaardigd. De wereldoorlog van 19141918 toonde ons wat in de praktijk van dergelijke over eenkomsten terecht komt. Het leek wel of de Japanners de confe rentie belachelijk wilden maken om den boel in de war te sturen. Zij kwamnn nota bene met een voorstel lot verbod van lucht bombardementen, op hetzelfde oogenblik dat ze zich in China daarmede zelf bezighielden. Maar hadden Europa en Amerika het zedelijk recht den Japanner daarover te onderhouden, waar zij zelf door hun wapenleveranties de oorlog voerenden steunen? En wanneer gevraagd wordt dit werk te staken verklaart men doodleuk„Wanneer wij geen oorlogstuig leveren, doet het een ander". In Geneve vraagt de Chineesehe gedelegeerde Yen steeds maar om hulp van deri Raad. Maar die steun blijft achterwege, zelfs na de ver schijning van het tweede rapport van de commissie van den Volkenbond. Daarin wordt de toestand van China zeer ernstig genoemd. Er bestaat een openlijke oorlogs toestand en het doel der Japansche macht is, volgens de commissie de Chineezen uit Sanghai te verdrijven. De Chineesehe regeering kan niet langer op de groote mogendheden wachten en zij bereidt zich voor op een strijd op leven en dood... Ook de kwestie van Memel zit den Raad van den Volkenbond in de keel. Litauen C AT.nr.rtl I J III* Ia 1 VCAU LIL 11 1 UllYCll UUI1Ll Hl (KJ KC"1. IjliaUeil Geregeld doen e. allerlei geruchten de leg(le bes,a„ 0 Meme] verdreef d ronden dat er schandelijk veel groente de F,arische triepen toen het gezien had wordt weggegooid. De minister van binnenl. - - - 1 zaken en landbouw, daartoe aangespoord door de vragen van het soc. Kamerlid Drop, heeft nu een grondig onderzoek ingesteld. Erkend wordt, dat er in den laatsten tijd veel groente wordt wegge worpen. Maar aan de uitdeeling ervan aan de werkloozen zijn onoverkomelijk be zwaren verbonden. Er is van te voren nooit te zeggen, wanneer groenten op de veiling onverkoopbaar zijn en het is niet mogelijk op een dergelijke onberekenbare basis een stelselmatig goed tunctionneerend distributie-apparaat te bouwen. Gaat nu de vernietiging maar weer ongestoord haar gang? BUITENLAND Frankrijk beleeft weer eens een Minister crisis. In den Senaat stelde ministea Laval de kwestie van vertrouwen in een zaak die van weinig belang was. Hij verloor het en Laval diende zijn ontslag in. Ver moed wordt dat de houding die Laval oepen loen het gezien dat Polen ten opzicht- van Wilna den Raad had getrotseerd Dat liep goed voor Litauen af. Nu ziet het wat Japan zich zooal tegenover den Raad kan veroor loven en wil het wederom zijn kans wagen De naaste toekomst zal uitwijzen of aan den Raad zelfs de handen ontbreken om Litauen een oorvijg te geven. De hausse aan de Nw. Yorksche effecten beurs was de sensatie op financieel genied van de afgeloopen week. Een ongekend aantal aandeden wisselde van bezitter; niet minder dan 2.209.000. Een en ander wordt toegeschreven aan het op instignatie van president Hoover ingediende wetsont werp dal beoogt verruiming van de crediet faciliteiten der Federale Reservebanken aan het bedrijfsleven, meer speciaal met de be doeling om verdere bank faillissementen te voorkomen. De nood in Amerika is hoog gestegen men vat de nieuwe hesluiten als een alarm signaal op. In Duitschland maakt men zich op het oogenblik erg druk over het .Staatsburgers- schap van Hitier, blijkbaar met het oog op de verkiezingen voor het rijkspresïdents- schap Tot 1111 toe heeft de leider (Hitier) geweigerd, schreef men uit het Bruine Huis te Murichen aan iemand die vraag hoe liet nu eigenlijk met de naturalisatie van Hitier gesteld was, zich als burger te lalen erkennen door een staat, die zonder meer eiken jood uil het oosten het Staats burgerschap verleent maai- het hem weigert. De komende staat zal het als een eer beschouwen den heer Hiller tot eersten staatsburger van hel derde rijk le maken Het plan schijnt thans* werkelijk le be staan Adolf Hitier te benoemen tot tot hoogleeraar aan de technische hoogeschool te Brunswijk waarmede hij Duitscher zal zijn geworden. Nobile, de man van de Italia, leider der verongelukte Noordpool-expedilie, de uit den dienst ontslagen generaal, over wien maandenlang door ieder gesproken is, Nobile is met toestemming van Mussolini in Russische» dienst getreden. Het schijnt dat Nobile een heel bekwaam man is, als constructeur van luchtschepen heeft' hij zelfs naam verworven. Kr blijkt intusschen uit hoe innig de verhouding tusschen Rusland en Italië is. In Jonasburg stierf een landbouwer Knott genaamd. Hij is de man, op wien prof. Voronolï ziju apenklieren-opernlie vol bracht Al deze jaren bevond Knott zich i i uitstekende gezondheid hij stierf plot seling, terwijl hij met een vriend sprak. Door hel beviagde Rome heeft Mussolini zich van het Palazzo Venezia naar de Vatioaansche Stad hegeven. Door de klokke- poorl reed hij de slad binnen, waar de wachthebbende Zwitsers hem het militaire saluut brachten, dat de Duce beantwoordde met het uitsteken van den rechterarm, den bekenden fascistengroet. De muziek speelde het Italiaansche koningslied, gevolgd door Giovinezza. Voorafgegaan door de Zwit- seïsehe garde en gevolgd door palfreniers in rood damasten costumes begaf bestoet zich naar boven, waar, hij deClernentijnsche zaal, de kamerheer van den Paus de gaslen ontving. Na een korte voorstelling verzocht tngr. Caccia Dorriinioni Mussolini hom te volgen naar de Pauselijke vertrekken. Een plechtig oogenblik was het toen de deur van 's Pausen particuliere bibliotheek openge worpen werd en men Pius XI ontwaardde, die langzaam naar den drempel schreed' Even stond de Duce stil, hief den rechterarm op ten groet, loen deed hij een paar stappen naar voren, knielde voor den Paos en kuste zijn ring. Meteen strekte de Paus zijn hand uit en verzocht den premier op te- rijzen en plaats to nemen op een stoel naast den Pauselijken zetel. Toen gingen de deuren dicht. Voor het eerst sinds de stichting van het Kon. Italië, na 61 jaar van geschillen en soms zelfs diepe kloven, waren Paus en minister officieel bijeen GEMEENTERAAD SCHERPENISSE, 16 Februari 1932. Voorzitter Rurgemeesler W. L Klos. Secretaris L. C. van Doorn. Tegenwoordig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd. Overgelegd en voorgelezen worden de volgende ingekomen slukken: Goedgekeurd raadsbesluit van22 Dec.1931 tot wijziging der begroeting voor 1931. Schrijven vau li. en W. 'van Gocs be treffende toezending der begrouting van den keuringsdienst van Waren te Cues voor 1932. Schrijven van Ged Staten betreffende verpleegprijs 1932 van armlastige krank zinnigen in de gestichten „Vrederust-' te Dergen op Zoom„Coudewaler" te Rosmalen en het „St. Secvatiusgesticht" te Venray. Idem betreffende wijziging kermisdagen te Retranchement. Idem betreffende verdaging beslissing begrooting 1932 tol I April a.s. Besluit van Ged. Staten tot het verleerien vau vergunning tot verlegging van de havengeul in de Pluirnpot tusschen de dijkpalen S3 en SI van het calamiteuze Waterschap Scherpenisse. Goedgekeurd besluit van 22 Dec. 1931

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1