IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. ®8b. 2458 Vrijdag 12 Februari 1932. Negen en veertigste jaargang '<tiolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. •tfï Overwerkte Zenuwen ig. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. KjfflLjs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f1,37®, franco per post f 1,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels ?5 ct.; ieder regel meer 17*/2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering PUBLICATIEN. De Burgemeester van Tholen tal op Zaterdag deo ebruari 1932, des middags te 12 uur, ten Ihoize aldaar, TWEE HOOPEN COMPOST iek verkoopeo. 8 41142 aanwijzing geschiedt door den EarremaD. Woensdag 17 Februari 1932 zullen iu den liddag door den reinigingsdienst langs de huizen [erven, glas en andere naar de stortplaats te ver- >reu voorwerpen opgehaald wordea. ~!holen, den 10 Februari 1932. 6 Ienl GEMEENTERAAD. (Slot Vergadering Oud-Vossemeer.) 'Dhr Daane zegt als dhr. van Gorsel of Engelsman in die commissie zitting ft, dan kan die hetgeen in de commissie besproken bij B en W. brengen en dat iu zeer goed zijn. Hij zegt nogmaals dat tl niet zijn plan is, daar le redetwisten, ar alles zoo vriendschappelijk mogelijk behandelen en een zuivere zaak te ken. Overal is er georganiseerd overleg dat is een goede oplossing. voorz. vraagt of men zeker weet dat leden het aan zullen nemen als ze be- jemd worden. Dhr Daane merkt op dat ze dat in het slang van de gemeente verplicht zijn. 'Dhr Heijboer vraagt of het de bedoeling s van B. en W. de steunregeling aan te ™emen zooals die hier ligt of is het de L'iedoeling die eerst in de commissie te brengen? Hij heeft echter die steunregeling kjijpezien en hij kan zeggen dat die goed elkander gezet is en hij meent dat die vel zonder commissie kan worden aange- "'iomen 3iDe merkt op dat de zaak wel .oidege is overwogen. "|l Dhr Daane kan niet goedvinden dat er ®iiet meer over wordt gesproken Wat er instaat is van zeer ingrijpende rd en hij durft de steunregeling zonder ?S)hespreking niet zoo maar aan te nemen, ij vertrouwt dat ze goed is, maar hij durft e verantwoording Diet op zich nemen of een bevredigende oplossing geeft en wij [ijken af van de gewoonte ook. Dhr Lindhout vraagt of de wethouder is voorzitter stemgerechtigd is. Weth. van Gorsel zegt dat door B. en W. isloten is de wethouders er buiten te ouden. Dan komt later de zaak toch bij er. W. en dan is het veel gemakkelijker. Dhr Daane zegt het stuk moet naar den ^ninister en er is dus haast hij, nemen wij iet nu zoo aan en de minister keurt het joed, dan is het af en niemand kan er £ts meer aan doen, de commissie is dan tok overbodig, f De voorz. merkt op dat de commissie Jleen maar te beslissen heeft wie uitkee- ng zal ontvangen. Dhr Daane zegt dat ligt reeds in de rege- !ng, hij wilde alleen als het kon wijziging jrengen in artikels. De voorz. antwoordt dat dit haast niet ■ogelijk is, want het is een concept van len minister. Dhr Daane meent dat men schuw is van zijn voorstel er zit niets bijzonders in. i| Nog eenige discussie volgt en ten slotte j wordt besloten dat alleen 4 leden uit der. aad zullen benoemd worden in die com- nissie. Na verschillende stemmingen worden ekozen de hh. den Engelsman, Lindhout, )aane en Heijboer. Aan de orde komt nu voorstel inzake le kermis. De voorz. zegt de minderheid van B. en VV. stelt voor de kermis uit te stellen en wel enkel en alleen hiervoor of het deze egenwoordigen tijd van crisis en werk- oosheid noodig is de kermis voortgang te aten vinden, mede met het oog op de vele uitgaven die de kermis eischt en loeveel geld wordt er niet verbrast. Als men nagaat komt men tot een bedrag van f8000 en is dit niet gewettigd. Het voor stel is om althans dit jaar de kermis te schorsen. Dhr Daane zal er niets van zeggen en wil maar dadelijk tot stemming overgaan. Dhr Heijboer kan er volkomen mee mee gaan om de kermis dit jaar te schorsen. De tijden zijn ernstig en het is een billijke noodzakelijkheid dat dit voorstel gesteund wordt. De winkeliers en verschillende andere handelslieden worden door de ker mis geschaad. Volgens berekening is het een zeer groot bedrag dat uit de gemeente gaat en daar hebben wij niets aan. Maar ook uit principieel oogpunt is spr er tegen. Deze feestdagen bevorderen de goddeloos heid en men maakt zich rijp voor het eeuwig verderf. Ook wij zijn eenmaal ver antwoording schuldig aan Hem wiens hulp wij hebben ingeroepen bij het aanvaarden van ons ambt. Dhr Lindhout sluit zich bij het gesprokene van dhr Heijboer aan. Dhr Daane zegt'het gesprokene van dhr Heijboer is het oude liedje, dat hij steeds zingt. Dhr Heijboer interumpeertdat liedje zal ik blijven zingen. kalmeeren en worden gesterkt door de Zenuwstillendeen Zenuwsterkende Nlijnhardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten 9 41136 Dhr Daane gaat voort en zegt het is op hetzelfde aambeeld hameren. Maar hij acht het geloof en Gods woord in den raad overbodig. Dergelijke menschen slaan der gelijke praat en waar blijft hun beginsel want het is links, rechts, malle jongen, trekt hem den broek maar aan. Vandaag is het links morgen is het rechts en dat is het werk van een Chr. beginsel U zijt voor mij een huichelaar. Dhr Heijboer verzoekt dat dhr Daane die laatste woorden intrekt. U wordt persoonlijk Dhr Daane zegt U doet niets dan draaien. Dhr Heijboer zegt ik ben nog nooit per soonlijk geweest. Dhr Daane zegt u bent altijd per soonlijk en hebt nooit iets anders gedaan. De voorz. antwoordt dat men het per soonlijke weg moet laten en alleen met de zaak voor den dag moet komen. Het voorstel in stemming gebracht om de kermis te schorsen voor een jaar wordt verworpen met 2 tegen 4 st. Voor de hh. Heijboer en Lindhout. De voorz. benoemt nu een commissie om na te zien de geloofsbrieven van den heer C. D. Ampt en wel de h.h. den En gelsman, Heijboer en Lindhout. Deze zien ze na en bij monde van den heer den Engelsman verklaart de com missie dat alles, in orde is en adviseert tot toelating, waartoe met alg. st. besloten wordt. De voorz. spreekt dan nog enkele woor den. Het spijt spr. dat de heer Vermet niet in ons midden is. Maar hij hoopt namens den geheelen raad te spreken als hij een woord van dank brengt voor de diensten die de heer Vermet voor de ge meente heeft vervuld. Sinds 1904 is de heer Vermet lid van den raad geweest en heeft ook nog het ambt van wethouder waargenomen. De heer Vermet heeft veel gedaan in het belang van de gemeente en de korte tijd die hij met hem heeft samengewerkt is steeds van vriendschap- pelijken aard geweest en spr. dankt hem daarvoor. Met alg. st. wordt goedgevonden een wijziging der begrooting voor 1931. Bij de rondvraag vraagt de heer Heij boer als het besluit er is van de grond, voor Gunst of Gunst dan gaan bouwen. De voorz. antwoordt dat hij de men schen ter wille wil zijn, maar ze kunnen het komen vragen. B. en W. zijn daar niet meer van gediend en de steenen die er nu reeds opstaan moeten er af. Als ze dit gevraagd hadden, dan was het wat anders geweest, maar ze doen maar en ze kunnen best leeren om te vragen. We zullen nu den koninklijken weg volgen en alles afwachton. Dhr Heijboer vraagt wie de diensten waarneemt nu de heer Vriens ziek is. De voorz. antwoordt dat diens zoon dit nu doet. Dhr Daane zegt wij hebben hier in de gemeente een jubileum gehad en wel van onze vroedvrouw. Mijn vraag is nu of dit B. en W. is ontgaan. Andere jubilarissen is een cadeautje gegeven, maar hier heeft spr. nog niets van vernomen en nu is zijn vraag hoe B. en W. er over denkeu om ook in dien geest wat te doen. De voorz. antwoord dat het hem niet is ontgaan, maar op uitdrukkelijk verzoek van de vroedvrouw zelf, mocht er tegen niemand iets van gezegd worden en dat is gebeurd. Daarom hebben B. en W. ge zorgd dat zij kreeg de eere-medaille ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau. Dhr Daane gelooft dit wel, maar de gemeentebode wilde dit ook, maar een cadeautje wilde hij wel hebben. Misschien als Li. en W. dit haar ook eens vroegen, zij dit ook wel zou willen. Dit wordt in handen gegeven van B. en W. ter afdoening. Dhr Daane bespreekt dan nog de werk- ioozen in de gemeente boven de 60 jaar, die niet meer kunnen trekken en maar f 3 krijgen. Dat is te weinig om van te leven en te veel om te sterven, hoe moeten wij daarmee handelen. Hij stelt voor om die menschen ook in de steunregeling te betrekken. De voorz. antwoordt dat die reeds in de steunregeling zijn. Dhr Daane vraagt dan nog of de uit- keeringen van October al uitbetaald zijn. De voorz. antwoordt dat dit nog niet is kunnen gebeuren iu verhand met een wijziging der hegrooting, die nog in Mid delburg moet worden goedgekeurd. Hierna sluiting. BINNENLAND. EEN BIG GERUILD VOOR EEN ROODE KOOL. Het is een aigemeeae bekendheid, dat spek tegenwoordig geen cent meer waard is. Ook de toekomst wordt door de laodboawers donker ingezien. Menige veehouder verdrinkt de pas geboren biggcu, omdat bet opfokken verlies be- leekent. Jongens, die zich in gewone tijden bezig boaden met kouijuen, kannen thans ban krachten op biggeu beproeven. Een gaug naar de markt kan ben wellicht in bet bezit van een onverhandelbaar biggetje stellen. „Het Huis gezin" maakt ineldiog van een geval in Havelte, waarbij een groenteman iu het bezit kwam van een big door bet afstaan van eeo roode kool. Beter demonstratie van den nood in de veeteelt is wel niet denkbaar. ONTGINNINGEN. In den landbouw is bet al eveo treurig ge steld en toch eiju er veleu die maar steeds de werkloozen werk willen verschaffeu door hen woeste grond te laten ontginnen. „Meermalen', zoo schreef de heer Henri Polak, „heb ik mij versloot daartegeu op te komen, omdat ontzag gelijk veel natuurschoon «ordt vernietigd, zouder dat er eeoig economisch voordeel van beleekenis tegenover staat. Het spreekt vau zelf, dat ik toen werd uitgekreten voor onpractiechen dwaas en schoonheids-maniak. Maar nu komt eenige dagen gelegeD K. in „Het Volk" met een ar tikel over de veenkotouiale boerderijen. K. is een practisch man, waut zijn artikel is zakelijk eu vol cijfers. Hij zal vermoedelijk wel iemand zijn die eeu aardappelveldje mooier viodt dan een stuk beide, of dan een brok drassige grond met eeu scboone flora en fauna. Maar wat komt bij ons als slotsom van zijn practisch opstel vertellen Uit dit alles is dos duidelijk, dat de exploitatie vau veenkoloniale boerderijen niet meer mogelijk is'. En verder„Naast het groote leger werkloozeu, dat er nu al is, komt er een leger vau boeren buiten bet bedrijf. Op bet oogeublik sukkelt men nog zoo'n beetje voort. Meu beeft nog uiet. alle boop verloren. Er wordt geleend vau familie die nog wat heeft en zoo redt meu zich. Maar dat kan onmogelijk laog duren. Er zijn tban9 reeds tallooze boeren, die geheel aan den grond zitten, die totaal uitge kleed zijn er komen er telkens nieuwe bij en ik zie vonrloopig geeD enkel lichtpunt". Maar met de ontginningen, de droogmakerijen, de regnlarisaties van beken wordt rustig voortge gaan. Straks zitten ook daar boertjes op, eo even later aan den grond, totaal „uitgekleed". Geldverspilling en kapitaalsvernietiging aan den eenen, rampzalige en wanhopige landbouwers aan den anderen kant'. Dit lijken ons inderdaad bebartigingswaardige woorden. HOE DE PERS GEBEURTENISSEN IN HET BUITENLAND BERICHT. Iemand gaf in de N. R. C. weer eens een staaltje van de wonderlijke wijze waarop ge beurtenissen in bet buitenland door de pers aan bare lezers worden verteld. Men herinnert zich uog wel de geschiedeuis van dieu burgemeester eener Nederl. gemeente, die ter gelegenheid van ziju huwelijk de gemeentenaren tracteerde op bier. Welno, in „Li Tribune de Gene re" werd van het simpele geval de volgende beschrijving gegeven „Te.r gelegenheid van zijn hnwelijk heeft de burgemeester van de Nederland che stad Heijkoln bekend gemaakt, dat de calé's den gebeelen nacht zouden open blijven en dat de verteringeu door hem betaald, gratis zouden worden aangeboden. Den geheelen nacht heeft de bevolkiug van de stad tot de politieagenten en de braudweer toe zich overgegeven aan een zoodanig drankgebruik, dat zelfs de gevangenis bewaarders er door in verzoeking werden ge bracht. Eeo afgevaardigde beeft de regeeriog geïnterpelleerd en de bargeineester is uitgenoo- ditfd zijn ontslag te nemen. Ruwe huid met diepe voren? Winterhanden, winterooren Wintervoeten, winterteenen Stukke armen, stukke beenen? Weer in orde na 't gebruik Van Purol. Purol is puik I 41140 8 De iuzeuder vraagt nu o. i. terecht „Is bet alleen de Zwitsersche pers, die haar lezers aldus op de boogie houdt van bet buiieulaodsch uieuws? Ot slikkeu wij op soortgelijke wijze, wat er voorvalt iu Ctncago, Muskou, Duitsch- taod eu Mantsjoerije, min of meer slordig waar- genomeu of neergoschreveu door de correspon denten der nieuwsbureaux, die er een blauwen Maandag doorreisden of overvlogen, ot bel ver- nameG vau deu vrijer van de dieusitnaagd van eeu kaartvrieud". Wij kuunen bet den vrager werkelijk uiet zeggeD. NEDERLANDERS IN SJANGHAI. Nu er in Sjanghai zou'n pauiekstemming heerscbt, vraagt men zich ouwillekeurig at, hoeveel Nederlanders daar wel vertoeven. Wij lazen in ee.D bericht, dat ongeveer 200 Nederlanders en 250 Nederlandecbe-onderdauen- Cbineezen woonachtig zijn iu Sjanghai. Sinds de gevechten begonneu verliet siechis ééu Neder lander, eeu dame, de rumoerige plaats. Met baar pasgeboreD kiud ging ze naar Hongkong. Twaalf Nederlanders dienen thans als vrijwilliger bij de beschermiDgstroepen van Sjanghai. Allen behooreo tot eeu lichte batterij. COLLECTE NATIONAAL CRISISCOMITÉ. De alraatcullecte, welke in Amsterdam ge houden werd ten bate vau hel Nationaal Crisis comité, beeft buitengewoon veel opgebracht, o.l. meer dao een halve ton. Hoeveel meuscbeu kunnen er met zuo'o bedrag uiet boveuop ge holpen worden carnavalsfeesten. Id bel Zuiden vau ons laud zijn de Carna valsfeesten begonneu. Maaudag jl. was io Bergen op Zoom de eerste dag, dat bet geoorloofd wa9 zich gemaskerd eu gecostumeerd op straat te bewegen. Men noemt dien dag deu „dweildag". Mooie costuums zijn dan uit den booze. Hoe leelijker, hoe mooier. In groote eo kleine groe pen, een muziekkorps (waarbij potdeksels, oude emmers, enz. een bedenkelijk perceutage van de instrumeuteu uitmaken) voorop trekt meu van het eene calé naar bel audere. Tenslotte be landen de „dweilen" weer iu de danslokaleu. VORST TE WACHTEN. Volgens bet Kon. Meteorologisch Instituut te De Bilt is er tengevolge van de sterk gewij zigde luchtdrukverdeeling over eeu groot deel vau Europa eeu streuge vorstinvai doorgedrongen, die zich ook naar onze omgeviug vuorizet. Drie jaar geledeD geechiedde dit eveueeus, vrijwel op denzelfden dag. Hebbeu wij nog eeu strenge winter te wacbteu 't Tg niet te hopen BUITENLAND De eerstb dagen der ontwapeningsconferentie zijn niet gelukkig geweest. De rede van baar Voorzitter Hendersoo viel op verschillende plaatsen uiet iD den smaak en de aoimo om met be sprekingen eeu aaavang te maken zebeeu niet groot. De ontwapeningsconferentie leek reeds gestorven te zijn voor zij goed eo wel begonnen was. Zóó dood was hel in haar atmosfeer, waarin geen bewegiog te brengen scheen. Anders ia op dergelijke conferentie de lacht vol van geruchten over grootscheepsche plaonen van de een of andere mogenheid. Maar dezen keer bleven zelfs die geruchten ait. De Italianen ontkenden on middellijk het plan tot het voorstellen van een tienjarig wapenbestand, dat men hoD bad toe geschreven. Tenslotte bleven nog de Franschen over. D^ze zijn nu met een voorstel gekomen. E°m der grondgedachten ervan ia de instelling eener

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1