/ÉSk 1 E RS E KSC H E E N THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Hierop letten! Jo. 2457 Vrijdag 5 Februari 1932. Negen en veertigste jaargang 'Jrjsïl 'holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer Eerste Blad. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 -f 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEP. INTERC. No. 16, Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 ct.; ieder regel meer 177a ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering PUBLICATIEN. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat »gen Vrijdag, den 12 Februari 1932, des namiddags <1/2 uur een openbare vergadering van den Raad belegd. Punten van behandeling: 1. Ingekomen stukken. 2. Uitgifte van grond in erfpacht. 3. Ruiling van grond. 4. Wijziging van de begrooting voor het jaar 1931. 5. Aanwijzing van verschillende takken van dienst. Tholen, 4 Februari 1932. 12 BINNENLAND. 'EN1NG DEK ONTWAPEN1NGS- NFERENTIE. Wij zouden ons aan een ernstig vergrijp ihuldig maken, als wij ons weekoverzicht iet begonnen met de vermelding van het Jjt, dat Dinsdag j.1. in Genève de ontwa peningsconferentie geopend werd. De omstandigheden, waaronder onder handeld wordt, zijn niet gunstig. "klln het verre Oosten staan de volkeren jewapend tegenover elkaar. Misschien zijn i'.e ook wel gunstig te noemen, omdat thans le feiten duidelijker onder het oog kunnen vorden gezien. Hoe men over de confe- •entie en het ontwapeningsvraagstuk ook Ktioge denken, met vreugde moet men con- itateeren, dat zich in deze dagen zestig ^anden hebben opgemaakt om hel moei- ijkste vraagstuk, dat de wereld op het h)Ogenblik kent, onder oogen te zien. 1Ï.L.M. V.BEen buitengemeen vereerende opdracht mAeeg de K.L.M. van het secretariaat van van den Volkerenbond. Het betreft de be schikbaarstelling van een vliegtuig voor de pverbrenging van de commissieleden belast met het instellen van een onderzoek naar flen toestand in Mantsjoerije, naar hel ^yerre Oosten. Later werd die opdracht weder ingetrokken, omdat de commissie meende de reis via Amerika te moeten maken SPOOR WEG AANSL AG EN. |BWij leven wel in een eigenaardige tijd. Wie had er vroeger ooit van spoorweg aanslagen gehoord Sedert den wereld oorlog, maar vooral sedert het optreden van Matuschka zijn ze als het ware aan dè orde van den dag. In Hongarije werden déze week drie jonge mannen veroordeeld ,{de straffen waren buitengewoon licht) om dat ze, uit verveling, de schroeven hadden ^gepeuterd uit de rails van een spoorweg, elukkig bemerkte de baanwachter nog jijlijds wat er geschied was en kon daar- Dor het ongeluk voorkomen worden. En 1 ons land dat niet onder den oorlog te den had hebben de op de spoorweg Best- oxel een of meer onwijzen een ijzeren tal over de rails gelegd. Ze zijn hier al ien sikkepit beter als in de overige wereld ET NATIONAAL CR1SISCOMITE. Het dagelijksch bestuur van het crisis- imité heeft natuurlijk niet zonder bedoe- jig, de vertegenwoordigers van een groot aantal bladen op zijn bureau genoodigd. Wij weten nu, dat de totale inkomsten in geld tot dusver ongeveer f 425,000 bedra gen, waarvan 1/3 door middel der dagblad- >ers is binnengekomen. Het bedrag is niet •gengevallen, maar de inkomsten vertoo- en van de eene week op de andere nei- ing lot daling. De eerste weken waren de este, de tweede staat tot dusver bovenaan iet f 74.000 maar in de afgeloopen week i slechts f17.000 binnengekomen. Men wil u, door medewerking in -te"roepen van en postchéque- en girodienst, de steun- erleening aanwakkeren. Iedere giro-reke- mghouder ontvangt een circulaire waarbij en machtigingsformulier voor automatische verschrijving gevoegd is. IGEUNERINNENORCHEST IN NEDERLAND. De orcbestleider Augenfeld heeft zich eel moeite gegeven tot het samenstellen in een orchest van zigeunerinnen, dat de unst van dit volk aan de geheele wereld ekend moet maken. Dit Hongaarsche rchest vertoefd thans in ons land en heeft verschillende plaatsen reeds uitvoeringen egeven. De muziek schijnt wel in den maak te vallen. DE RAMP VAN DE «OOIEVAAR." Onder groote belangstelling werd in Amsterdam en Rotterdam ter aarde gesteld het stoffelijk overschot van de'piloten der K.L M. Wiersma en Van Onlangs en den werktuigkundige Kotta, allen zoo jammerlijk om het leven gekomen bij de vliegramp van de Ooievaar" te Bangkok. STRAFPROCESSEN. Twee strafprocessen trokken onze aan dacht. In de eerste plaats een proces tegen den directeur eener Iiaagsehe Broodfabriek, degene van den gefingeerden roofoverval. De man zag twee jaar en zes maanden tegen zich geëischt En dan een proces tegen een propagandist van den Vrijheids bond te Monster, die er van beschuldigd werd een biljet te hebben verspreid, waarin 0. m. de volgende zinsnede voor kwam „Ook in het proces Oudewater v. d. Kruk en in de houtkwestie heeft hij (dat was de tegencandidaat) blijk gegeven, dat hij heelemaal niet wist waarom het ging en zoo dom is als de stier van boer Braat (volgde de afbeelding van een stier). Uit de processtukken blijkt dat hij heeft staan draaien als een ketellapper, zoodat hij zelfs met een aanklacht wegens mein eed is gedreigd". Het O. M. vond, dat een dergelijke strijdwijze getuigt van een bedenkelijke verwording der goede zeden. Wie zal het ontkennen?? WET OP DE ARTSENIJBEREIDKUNST. Een groot aantal huisartsen hebben zich in een adres tot de leden der Eerste Kamer gericht naar aanleiding vankhet aanhangige wetsontwerp betreffende wijziging van de wet op de artsenijbereidkunst. De adres santen betoogen, dat het ontwerp de po sitie der apothekers, die in den loop der tijden zeer is verzwakt, voor de toekomst wil beschermen en dit zal gaan mede ten koste van de groep van apotheekhoudende geneeskundigen. In het adres staat dan verder, dat de geneesmiddelvoorziening zich moet richten naar de belangen der gemeenschap en dat dus de geneesmid delen zoo goed en zoo zuiver mogelijk moeten zijn," zoo goedkoop mogelijk, enz. Het zou zeer te wenschen zijn wanneer het publiek aan deze zaak, die te uitge breid is om in een weekoverzicht te be handelen, eens een beetje meer aandacht besteedde. RELIGIEUZE PROPAGANDA TEGEN HET BOLSJEWISME. De »Entente Fraternelle Internationale pour le défense contre le Bolchévisme sur le terrain moral et réligieux", waarvan doctor J. Th. de Visser eere-voorzitter is, heeft zich tot de ontwapeningsconferentie gericht om naar middelen te zoeken ter bestrijding van de aan de leiding der 3e Internationale (communisten) onderworpen gewapende groepen, die werken aan de ont etening van een oorlog tusschen »pro- letariaata en „burgerij", die, meer nog dan de internationale voorstellingen, het Christelijk geweten in opstand brengt. KERKERAAD GESCHORST. Alle 0 Kerkeraadsleden van de Nederl. Herv. Gemeente te Biezelinge zijn door het classicaal bestuur geschorst. Eenigen tijd geleden is in deze gemeente een actie gevoerd om een predikant te beroepen. Toen heeft de Kerkeraad zich met de Kerkvoogdij, die beide zijn tegen betaling der verplichte bijdragen aan den Raad van beheer voor dePredikantstracternenten, tegen deze actie gekeerd en wel op zoo danige wijze, dat hierop de genoemde schorsing is gevolgd. AFKEURINGEN. Een Indisch blad vestigt de aandacht op een ontstellend groot aantal Europee- sche jongelieden in Ned. Indië, dat bij de geneeskundige keuring als lichtmatroos bij de Kon. Marine steeds wordt afgekeurd, dat is 72 procent. Een oorzaak noemt het blad evenwel niet. GEWETENSGELD. De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijkschatkist is ontvangen wegens over vorige jaren le weinig betaalde belastingen naar inkomen en/ of vermogen (gewetensgeld) bij den ontvanger der directe belastingen te St. Maartensdijk f334.80 en f 108.68. BUITENLAND De de M 2 is eindelijk gevonden. En zooals is aan te nemen zal men in de boot niets anders aantreffen dan dooden. De Engelsche Koning en Koningin zonden aan de nabestaanden der slacht offers reeds telegrammen van rouw beklag. Ontzettend sober stemt de gedachte, dat daar ergens op den zeebodem in een stalen kluis zestig man hebben ge wacht, al maar gewacht, minuten, uren, dagen lang, tot de aanwezige zuurstof zou zijn opgeteerd of verlossing van buitenaf verscheen. Het drama is te vreeselijk om, door fantasiën van wat zich daar onder de golven afspeelde, de sensatielust van het publiek te prikkelen. Intusscben betreft het bij de M 2 nog slechts het leven van zestig man. Met wat zich daar in het verre Oosten afspeelt is de rampzalige ondergang van het leven van millioenen gemoeid. De Japanners trokken verder naar het Noorden en naar het Zuiden. In het Noorden zijn se thaus steeds maar zoekend naar bandieten, op weg naar Charbin en kwamen in een con flict met de Russen. Molotof, de voorzitter van den Raad van Volkscommissarissen, al heele booze plannen bij de Japanners veronderstellend, ver klaarde, dat iedere poging om het Verre Oosten los te maken van Rusland en een bufferstaat op te richten op het verzet der Sovjets zal stuiten. In het Zuiden bom bardeerden de Japanners Shanghai; de grootste handelsstad van het Oosten, en zelfs Nanking de zetel der Chineesche regeering. De toestand wordt steeds critieker steeds meer troepen worden er aan de monden van de Jangste geconcentreerd, niet slechts Japansche en Chineesche, maar ook Fransche, Engelsche en Amerikaansche Er kwamen berichten, dat China aan Japan den oorlog had verklaard, maar zoover is het nog niet. Met alle mogelijke middelen hebben de mogendheden China van het doen van dezen grooten stap afgehouden en tot heden met succes. Wat de gevolgen eener oorlogsverklaring zouden zijn is met geen mogelijkheid te zeggen, maar een gevaar voor een nieuwen wereldoorlog is dan zeker dreigend. Van de Engelsche en Amerikaansche belangen in het Jangstedal trekken zich de Japanners geen sikkepit aan en voor de gebalde vuist van Uncle Sam, die toch weer iedere keer in de wijde broekzakken verdwijnt, zijn ze heelemaal niet bang. Zelfs een Amerikaansche boycot vreest Tokio nietde Amerikanen zelf zouden daarvan de meeste last hebben. Neen het prestige der V. S., is niet grooter geworden. Washington heeft dit danig ge voeld en eene vlootversterkingaangekondigd Hoe zal het nu met de ontwapingscon- ferentie, die zoojuist geopend werd, gaan De Japansche delegatie bestaat uit niet minder dan 105 personen, waaronder een groot aantal hoofdofficieren van leger, vloot en luchtvaart. Dat voorspelt niet veel goeds. Trouwens de geheele Volkenbond zit met het JapanschGhineesch conflict danig in de war. Eerst zou eene studie-commissie zich om tijd te besparen, via een grooten omweg naar Mantsjoerije begeven. Iedereen ver maakt er zich over. De loop der dingen bracht de commissie weer in het rechte spoor; de commissie zou toen het bom bardement van Shanghai begon, via Siberië reizen. Het allerlaatste nieuws is, dat de com missie tnch via Amerika en heelemaal niet per vliegtuig zal gaan. Wie kan uit zoo'n houding nu wijs worden Het spookt in de geheele wereld. Gelijk men weet loopt het Fransche te goed in de V. S. in de honderden ■illioenen. Terug trekking der Fransche saldi zou zeker eeu ontwrichtenden invloed op hetcredietwezen van Amerika en van de geheele wereld hebben. En nu loopen er geruchten, dat Frankrijk nochtans van plan is zulks te doen. Hel is een voorzorgsmaatregel voor hetgeval, dat Duitschland niet aanFrankrijk mocht betalen terwijl Amerika van zijn kant wel betaling van Frankrijk zou eischen en de Fransche deposito's in beslag zou willen nemen. Men vertrouwt elkaar voor geen cent. Bovendien is er nog een andere kwestie deze week door den Franschen minister Flandin aangesneden, wier regeling nog heel wat voeten in de aarde zal hebben. Volgens den minister heeft Duitschland tot 30 Juni jl. niet meer dan 21.3 millard goudmark aan oorlogsschulden betaald, terwijl daartegenover Duitschland becijfert dat het reeds een schuld van 56 milliard. dat is bijna driemaal zooveel gedelgd heeft. Verschillende waardeering van de in natura geleverde goederen veroorzaakt het verschil. Er zal ook hierbij wel heel wat moeten worden geredeneerd, alvorens men het met elkaar eens is. Een Duitsch blad maakt melding van een séance van een buitengewoon knap reken kunstenaar. Dr. Branus wist na 12'/2 minuut gestudeerd te hebben, 540 cijfers, door 30 horizantale en 18 verticale lijnen ge scheiden, van links naar rechts en van onder naar boven zonder één fout op te zeggen. Dr. Branus kent alle logarithmen tot in elf decimalen uit zijn hoofd, hij wist van ieder getal, b.v. 86 direct de tiende macht dat is: 22.130.157.888.303 070 976 op te schrijven, hij kent tweehonderd jaar tallen uit de algemeene geschiedenis, spreekt vijftien talenen dialecten. Een reken wonder^ Een bewoner van Berlijn had eene lief hebberij, welke bestond in het houden van een tammen luipaard, die ook bij film opnamen werd gebruikt. Toen een vrouw met haar tweejarig dochtertje den man bezocht, wiêrp het beest zich plotseling op het kind, dat vrijwel werd doodgebeten en, toen het kind uit de razende klauwen van het dier werd bevrijd, spoedig overleed. Dat komt van dergelijke zonderlinge lief hebberijen. De eerste groep verdreven Jezuïten, niet minder dan 400, is in Marnelïe in.België aangekomen, terwijl een andere groep, komende uit de provincie Toledo en 47 in getal, arriveerde in Namen. Ze werden in twee kasteelen ondergebracht. Naar wij vernamen zullen zich ook in ons land velen vestigen. Poeders en tabletten zijn alléén echt, als de verpakking voorzien is van den naam Mijnhardt. Let bij het koopen daar speciaal op, want dit alleen garandeert U de echtheid. 8 41103 De oflicieele econoom der Duitsche nazzi's heeft zich uitgelatdh over hetgeen het Duitsche Volk straks, wanneer de nationaJe- socialistische heilstaat er zal zijn, te wachten staat. De invoer uit het buitenland zal tot een absoluut minimum beperkt blijven, als gevolg waarvan in het Derde Rijk slechts roggebrood te krijgen is net zoolang tot voldoende woeste grond ontgonnen is. De industrie komt weer tot bloei door ver strekking van staatswege van waterstofgas, terwijl slechts genationaliseerd wordt het geheele verkeerswezen benevens het geld en credietwezen. Om speciaal Frankrijk te treffen en het op zijn „berg van goud" te laten verhongeren, zal het Derde Rijk misschien den gouden Standaard moeten opgeven, al ware het tijdelijk. Er is lang over de lponsverlaging bij de Amerikaansche spoorwegen gesproken. Maar nu is ze er dan. De vakbonden hebben ten slotte toegestemd in een loonsverlaging van 10%. In ons land zijn er velen die bij Amerikaansche spoorwegen geïnteres seerd zijn. Voor hen is het van belang te weten, dat de loonsverlaging voor verschil lende ondernemingen beteekent een in komstenvermeerdering van 1 dollar of zelfs nog meer per aandeel. THOLEN, 5 Februari 1932. De Gemeeotereiuigingsdieost wordt zoo lang zamerhand volmaakt. Sedert 1 Januari geschiedt de ophaaldienst van faecaliën op hetere wijze, waardoor wij den stinkenden avondophaaldienst met de tonnetjes lediging op de openbare straat kwijt zijn. Thans is met ingang van 1 dezer de ophaaldienst vin het haisvoil op een betere leest geschoeid. Er is een groote wagen aangeschaf', die driemaal 's weekr langs de hnizen kou;t om hoisvuil op te halen. Een groot gemak is, dat door het luiden van een hel aan den wagen de inwoners opmerkzaam worden gemaakt dat de ophaaldienst in aan tocht is,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1