IERSEKSOHE El THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Ziek 4« 1 M-H- O. 2456 VrijiJag 29 Januari 1932. Negen en veertigste jaargang ♦fiolen, Poortvliet, Scherpenisse, St. laartensdijk, Stavenisse. St. Annaland en Oud-Vossemeer SUIIen de hoest Maken los Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. *ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post fl,65 -f- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot4rege!s J5 ct.; ieder regel meer 17V2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering PUBLICATIEN. .orgemeesier en Weihouders van Tholen maken end, dat zij do volgende regeling van werkzaam- en voor hei ophalen van huisvuil vaststelden, p Maandag, Woensdag en Zaterdag ledigen van huisbakken. 'p Dinsdag en Vrijdag wisselen van privaattonnen. Een maal per maand worden langs de huizeu erven, glas, brikken, metalen voorwerpen en dere, niel als meststof aan te merken voorwerpen, ehiiald Vuilnisbakken, waarin dergelijke voor pen voorkomen, worden niet geledigd, rholen. 25 Januart 1932. 13 DIENSTPLICHT. UITSPRAKEN IN ZAKE VRIJSTELLING. Burgemeester van Tholen brengt ter algomeene .ZClennis, dat eenige uitspraken op aanvragen om vrij- d 'telling van den dienstplicht, welke uitspraken zijn lagteekond 25 Januari 1932, ter secretarie van ;e gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd. «fen|V°or nadere bijzonderheden raadplege men de plakbiljetien. Cholen, 28 Januari 1932. 13 411 Hoor gevatte koude, zwaar gevoel in hoofd en filematen, Influenza, Griep, Rheumalische r rSjnen, alsook vastzittende Hoest: in al deze vallen zullen 11 41082 Mijnhardt's Poeders P ^-spoedig helpen. Doos 45 ct. Bij Uw Drogist. rtBC| GEMEENTERAAD ikk'/ THOLEN, 27 Januari 1932. zenjj Voorzitter Burgemeester Mr. A. J. van "Hoeven. Secretaris de heer fl. J. Laban. A,8anwezig alle leden. om^ De Voorzitter opent de vergadering met gebed en spreekt dan als volgt Tot mijn leedwezen kan ïk U geen op wekt beeld van het vergane jaar in deze irsle vergadering van Uwen Baad in het euwe voor oogen stellen. Het jaar 1931 |il zeer zeker in de geschiedenis der wereld et zwart krijt worden aangeteekend en [dok die van onze Gemeente maakt daarop geen uitzondering. J De landbouw een zeer voorname, zoo al niet de voornaamste tak van bedrijf ter Plaatse heeft zeer te Jijden gehad van de Jrisis, die langzamerhand alles met onaf wendbare noodzakelijkheid tot haar prooi ^schijnt te maken. Granen, peulvruchten, suikerbieten gaven minder goed gewas en Jj»nog minder prijs. Aardappelen en ajuin ®?ij" nog de eenige artikelen die eenige erlichting hebben kunnen brengen. De tuinbouw, zoover ter plaatse uitge- lefend, was niet veel beter. De botvisscherij had te klagen over ge- jinge vangsten. Door de kwaliteit van de 'isch bleet de prijs echter nog vrijwel op leil. De totaalbesomming bedroeg f21000. De kreeftenvisscherij, die in totaal f 1722 «somde ging gedrukt onder groole aan- ocr uit het Buitenland, zoodat deze vis serij niet loonend was. De overige visscherij had niet veel te peteekenen en was bovendien evenmin fóonend. In de mosselindustrie deed zich het'ver- •chijnseJ voor, dat een gedeelte der kweekers •vel is gevaren, terwijl een ander gedeelte net verlies werkte. Dit verschijnsel is niet ot Tholen beperkt gebleven. Als een der Jorzaken is te beschouwen de aanvoer van e veel zaad uit de Zuiderzee, tengevolge waarvan te weinig groei, alsmede aanvoer p groote schaal van groote mosselen 'echtstreeks uit de Zuiderzee. Dit laatste uivel zal volgens toezegging van de jRegeering zeer waarschijnlijk voor de toe komst worden weggenomen. Nog een andere [oorzaak voor het gesignaleerde verschijnsel is te zoeken in den minderen afzet naar Duitschland, waan de koopkracht zeer is verminderd, tengevolge waarvan weer meer kweekers hun afzet op België, speciaal Antwerpen, oriënteeren. Reeds vindt ver voer per vrachtauto van het Tholensche veer naar Antwerpen plaats De verzending ileP totaa' een waarde van f 50.000. Nadat de toestand der oestercultuur in den aanvang van 1931 niet rooskleurig leek, trad eenige verbetering in door groote verkoopen van zaaioesters. Door abnormale sterfte onder deze weekdieren gingen veel oesters te gronde. De mindere vraag naar oesters was duidelijk merkbaar. Eind 1931 bezorgde, doordat Engeland zijn gouden standaard losliet, sommige kweekers aan zienlijke verliezen De verzending bedroeg in totaal toch nog een waarde van f2G4.000 waarvan minstens 40% komt ten bate van de 'staat. Winkel- en middenstand hadden veel te lijden van de mindere koopkracht der be volking eenerzijds doch ook van de steeds grooter wordende concurrentie der groote magazijnen. Wat de gemeentelijke huishouding be treft, deze geefl, {ondanks de crisis, tot geen ernstige ongerustheid aanleiding. Het brugbedrijf heeft zich behoorlijk kunnen .houden ondanks het in sommige opzichten belangrijke verminderd vervoer. Wanneer de Raad straks besluit tot ver koop van een stuk grond, dan is daar mede het administratief reeds geliquideerde grondbedrijf ook in feit geliquideerd. Een aardig complex woningen is Tholen door een en ander rijker geworden. Het woningbedrijf vergde vrij veel aan onderhoudskosten. De woningen waren met een enkele uitzondering gedurende hel ge- heele jaar door verhuurd. Het gasbedrijf heeft zooals le verwachten was een verminderden afzet te hoeken. De vermindering tengevolge van de electri- Gcatie der Gemeente is echter gelukkig gebleven beneden de verwachting. Een vermindering van den afzet is ook te wijten aan de malaise, waardoor ver schillende gebruikers zuiniger met gas zijn geworden, Dikwijls zal hier de zuinigheid de wijsheid blijken te hebben bedrogen, temeer daar de kwaliteit van het gas die van 1930 heeft overtroffen en in verge lijking met de meeste gasfabrieken den toets glansrijk kan doorstaan. Naar mij.n meening is er dan ook in geen enkel op zicht reden voor ongerustheid ten aanzien van concurrentie door electriciteit. De bevolking nam in 1931 toe met 27 personen bedroeg per 31 December 2928 inw. 1408 m. en 1470 vr. 1931 bracht de gemeente een verkleinde vroedschap en een nieuw college van B. en W. En hiermede eindig ik mij n beschouwingen met mijn beste wenschen voor U en Uw gezinnen, voor deze Gerdeente en haar in woners, onder inroeping van God'sonmis- baren zegen over den arbeid die ons in 1932 op de handen wordt gelegd. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. De Voorzitter stelt voor om aan de agenda toe te voegen benoeming onder wijzer aan de openbare Lagere school. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden. Ingekomen stukken Proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger. Van het centraal Bureau van verificatie van de Ver. van Ned. Gemeenten dat ze de kas hebben opgenomen van het woning bedrijf, van het gasbedrijf en van hetbrug- drijf en alles in orde bevonden. Eenige missivies van Ged. Stalen w. o. was de Kon. goedkeuring van de helfing opcenten op de grondbelasting. Van de Prov. commissie voor werkver schaffing een motie. B. en W. stellen voor deze stnkken voor kennisgeving aan te nemen. De heer Overbeeke vraagt of de raads leden hel laatste stuk behoorlijk hebben ingezien en nagelezen, want het is nuttig dat dit behoorlijk onder de aandacht wordt gebracht omdat er zeer nuttige wenken in worden gegeven, ook wat betreft de jonge menschen, die werkelijk een betere bestemming konden vinden. Hij kan niet begrijpen hoe voorgesteld wordt dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. De Voorzitter merkt op dat al wordt voorgesteld dit stuk voor kennisgeving aan te nemen, dat niet gezegd wordt B. en W'. met die goede dingen geen rekening zullen houden. De heer Overbeeke meent dat wij wel rekening moeten houden met die wenken want als men rond kijkt hoeveel jonge menschen rondloopen, vraagt men is er voor hen geen werkgelegenheid le vinden al is het hier niet, dan elders. Het op komende geslacht loopt met ledige banden terwijl de vader die veel ouder is, voor hen een stuk brood moet verdienen. De voorzitter merkt op dat dit zeer erg is. De heer Overbeeke zegt gaarne over dit stuk nog eens nader te willen spreken, na afloop van de vergadering. De Voorzitter vindt dit goed, om straks na do vergadering er over te spreken, maar het nu maar voor kennisgeving aan te nemen. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Van het gemeentebestuur van Wehl een verzoek om adheasie betuiging aan hun adres aan de Kroon om in te steilen een ministerie van Landbouw. B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken waartoe met alg. stemmen besloten wordt, B. en W. stellen voor om de requesten van Goedegebuure en van de Zande voor afgedaan te beschouwen en voor kennis geving aan te nemen, aangezien eerstge noemde is opgehouden voerman te zijn en laatstgenoemde niet in staat was gegevens te verstrekken. Met alg. stemmen wordt hiertoe besloten. Van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk 1 alhier betreffende het stukje grond waar I het .transformatorenhuisje op is gebouwd I In het adres staat dat dit aan de Kerk behoort en niet aan de gemeente. Met alg. stemmen wordt besloten dit in handen te stellen van B. en W. om advies. Een schrijven van Joh. Deurloo dat hij niet accoord gaat met het besluit van den raad om hem ontslag te geven. Aangezien het pensioen dat hij zal gaan genieten niet voldoende is om van te leven. Hij gaat er wel accoord mee indien de gemeente hem tegemoet komt. B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken, waartoe met alg. stemmen besloten, wordt. 'Een request van J. Goedegebuure e. a. om de sloot voor hun woning te dempen Daar dit stuk niet op zegel is, komt het niet in behandeling, maar B. en W. zullen hun aandacht daarop vestigen. Een verzoek van S. Guliker om een stukje grond bij de gasfabriek te koopen komt ook niet in behandeling omdat het niet op zegel is. De Voorzitter zegt al komt dit stuk op zegel in B. en W. er toch niet voor zijn dit te doen. De heer Overbeeke zegt dal dit niet goed zou zijn om terrein van de gasfabriek te verkoopen. Met alg. stemmen wordt goed gevonden dit stukje grond niet te verkoopen. Een verzoek van P. Raadsman voorz. van de afd'. Jeugdbond voor Bergen op Zoom en Tliolen om een lokaal van de school om Zaterdagavond of op een anderen avond hun hijgekomsten te houden tegen vergoeding van vuur en licht. B. en W. stellen voor dit toe te staan. Dhr Wagenaar is er niet tegen. Maar daar staat Zaterdagavond of andere avond, is over dat lokaal zooveel te beschikken en dan zou hij gaarne zien dat B. evv W. of de politie toegang heeft tot die vergade ringen. De voorz. zegt dat wat den avond betreft dit wordt gevraagd om wanneer Zaterdag avond soms dat lokaal bezet is zij op een andere avond kunnen vergaderen en wat het laatste betreft dat kan altijd. Met alg. st. wordt het voorstel van B. en W. aangenomen. Een schrijven van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken en Landbouw dat toe gekend is 25 pCt. subsidie in de kosten voor loon voor het uitbaggeren van de Vest. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van L. J. van Vessem te Den Haag om voor het jaar 1900 voor hem pensioen te willen inkoopen. B. en W. stellen voor dit verzoek niet in te willigen, met alg. st. wordt daartoe besloten. Met alg. st wordt goedgevonden wijzi gingen van begrootingen voor 1931, even eens dat beëindigd de erfpacht van P. K. Baaij en 13. W. Schot, dat de pachtprijs voor het Zuid-Hoornwerk verlaagd wordt van 1420 op f280. Dhr Moelker vraagt hierbij of dit defi nitief is voor één jaar. De voorz. antwoord dat dit voor 1 jaar is B. en W. stellen voor om een lokaal der school voor Geref. 1. o. in gebruik te geven voor zangoefeningen. Dhr Dekker vraagt of dit geen fïnanci- eele bezwaren voor de gemeente meebrengt. De voorz. antwoordt dat deze aanvraag alleen moet geschieden omdat die lokalen van de gemeente gehuurd zijn en ze mogen er niet in zonder toestemming van de ge meente. B. en W. stellen voor aan J. A. Ver- couteren het laatste stuk bouwgrond te verkoopen voor f3 50 per M2. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. Met alg. st. wordt vastgesteld een ar beidsovereenkomsten-besluit. Dhr Overbeeke wilde dit gaarne nog aan houden, omdat hem de gelegenheid had ontbroken dit in te zien, maar de voorz. merkt op dat ieder lid er een in de por- tefeuile ontvangt, zoodat men het dan kan nazien. B. en W. stellen voor om aan de school met den Bijbel een vergoeding van f345,95 over 1930 toe te kennen. Met alg. st. wordt'dit goedgevonden. Bij acclamatie worden herbenoemd tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim de hh. W. van den Berg, W. van Liere, P. J. Blaas en H. J. Laban en benoemd dhr J. Bogert, die deze be noeming aanneemt. Aan de orde komt benoeming onderwij zer aan de o. 1. s. B. en W. hebben in over leg met den inspecteur en het hoofd der school de volgende voordracht opgemaakt no. 1. J. Hulleman te Vlissingen, 2. L, Kleijburg te Ooslvoorne en no. 3 G. Schuurman le Zwijndrecht. Met alg. st. wordt benoemd dhr J. Hulle man te Vlissingen. De voorz. doet dan Dog enkele mede- deelingen. 1. Dat B. en W. accoord gaan met het schrijven van den Minister van Biun. Zaken en Landbouw betreffende de werkver schaffing. 2. Dat er kasgeld noodig is in verband met werkverschaffing en dat de Bank van Ned. Gemeente bereid is onze financier te te zijn, maar dan moet een leening van f8000 omgezet worden. Met alg. st. wordt dit goedgevonden. 3. Er is opgericht een voorloopig comité voor de kanaalplannen en nu vraagt B. en W. een klein crediet van de gemeente te verleenen, om kleine onkosten te dekken. Dhr Bogert zegt als wij nu een perma nent comité krijgen zullen er dan niet veel kosten aan verbonden zijn? Men moet dan gaan reizen en men moet zijn belangen naar voren brengen en het is eerder meer dan minder dan men gedacht heeft. De voorz. antwoordt wij vragen een klein crediet voor kleine onkosten. Als er werkelijk in het belang van de gemeenfe maatregelen genomen moeten worden en MIJN HARDT'S SALMIAK-TABLETTEN Doozen 20 en 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten 105 9 41083 deze zouden f 100 kosten, dan zullen wij dit eerst aan den raad vragen, maar dat is op het oogenblik niet zoo. Het comité moet dilligent blijven en daarom vragen wij een klein crediet. Dhr Bogert stelt voor dit bedrag te be palen ten hoogste f50. Dhr Overbeeke zegt aangezien de raad geen zeggenschap heeft gehad in de sa menstelling van dat comité, is hij er niet voor, gelden beschikbaar te stellen voor dat comité, dat uit eigen iniatief is tot stand gekomen. Het is opgericht om de belangen van Tholen te behartigen bij de kanaal plannen en die menschen hebben gemeend den raad niet noodig te hebben, laten dan die menschen die kleine kosten zelf betalen dan blijkt het dat ze het echt meenen om die belangen te behartigen. De Voorzitter, acht het in het belang van de gemeente als dat comité blijTt be staan. In andere vereenigingen heeft de raad toch ook niets te zeggen en ze krijgen toch ook subsidie. De heer Overbeeke zegt dat die menschen die dan werkelijk de belangen van Tholen zullen behartigen bij de kanaalplannen en die de belangen van Tholen zoo voorstaan toch die enkele guldens best betalen kunnen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1