IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. *So. 2455 Vrijdag 22 Januari 1932 Negen en veertigste jaargang -Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Öud-Vossemeer - 3 Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37', g 1 franco per post f 1,65 15 ct. disp. kosten. UITQAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan i tot 4 rege'.s rt.; ieder regel meer 17l/2 ct. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Verjaring van vorderingen. Burgemeester en Wethouders der gemeeDte Tholen >rengen belanghebbenden in herinnering, dat alle echtsvorderingen ter zake van geldschulden ten laste van het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap, veenscbap of veenpolder in elk geval verjaren door verloop van 5 jaren na den 6,31sten December van het jaar, waarin de schuld yippvorderbaar is geworden, tenzij zij reeds ingevolge *\e bepalingen van het Burgerlijk Wetboek aan een orlere verjaring onderworpen zijn. Het vorenstaande is niet van toepassing op vor- leringen wegens reute en aflossing van geldleeningen m wegens pensioenen. Belanghebbenden worden verzocht niet den uitersten termijn af te wachten, maar de indiening hunner L "'orderingen zooveel mogelijk te bespoedigen. Met lelrekking tot den dienst 1931 worden de vorderingen ;en laste der gemeente gaarne ingewacht ter gemeente- .ecretarie vóór 15 Februari a.s. Tholen, 16 Januari 1932. 23 Paardenfokkerij. Burgemeester van Tholen herinnert, dat volgens irtikel 22 der paardenwet 1918 (staatsblad no. 419) ieder, die eigenaar of houder is van een tweejarigen if ouderen hengst, verplicht is hiervan bij den lurgemeester dec gemeente zijner inwoniDg aangifte e doen binnen een maand, nadat de hengst twee jaar is geworden of in zijn bezit is gekomen, alsmede óór den eersten Februari van elk jaar. De Burgemeester geeft van deze aangifte kosteloos een bewijs af, volgens een door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw vastgesteld model. Overtreding wordt gestraft met geldboete van ten hoogste tien galden. Ingevolge artikel 24 der wet is de eigenaar of houder van oen merrie, welke eeD veulen heeft ge worpen, verplicht, zoolang het vealen niet is gespeend, ora op vordering, onmiddellijk het betreffende dek- bewijs (waarmede een verklaring, gewaarmerkt door het bevoegde gezag eener buitenlandsche gemeente, dat de merrie in die gemeente is gedekt, wordt gelijk- Id) te vertoonen aan de in het eerste lid van artikel 37 bedoelde ambtenaren. Het is *dus noodzakelijk, dat bedoelde eigenaars of houders bij de dekking vau de merrie een dek- bewijs van de houders der hengsten vragen. Overtreding wordt gestraft met een geldboeto van teo hoogste f100, Tholen, 16 Januari 1932. 32 De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat tegen Woensdag 27 Januari 1932, des namiddags ten 21/2 ure eene openbare vergadering van den Raad is belegd. Punten van behandeling 1. Ingekomen stukken. ■2. Wijzigingen van begrootingen voor 1931. 3. Beëindiging erfpachten. 4. Verlaging van pachtprijs. Toelating van het gebruik van lokalen der School voor Geref. 1. 0. voor Zingoefeningen. 6. Verkoop van grond. 7. Vaststelling van een arbeidsovereenkomsten-besluit 8. Vaststelling van vergoedingen aan Bijzondere Scholen. 9. Benoeming leden der commissie tot wering vaD schoolverzuim. Tholen, 21 Jan. 1932. het jaar 1858 daar de wet van 22 Aug. 1828 had bepaald, dat de begraving op een aanzienlijken afstand van de kommen der gemeenten moest plaats hebben. De stad Tholen had daartoe eerst in de maand Augustus 1858 een stuk grond buiten de Vossemeersche poort aangekocht en in gebruik genomen. üp het Nieuwe Kerkhof is dus gedu rende bijna 100 jaar begraven, er bevinden zich nog eenige gralzerken op en \ele paaltjes, welke genummerd zijn. Men leest op de zerken de namen van families als: De Casembroot, Geluk, van Stapele, Boom, de Vulder van oorden en andere, waaronder personen die hier ter slede aanzienlijke posten hebben bekleed. Het ware met het oog op de omgeving en der fraaie gothisehe kerk wel wensche- lijlc, dat aan dit terrein meer aspect werd gegeven. Hel Kerkbestuur is voornemens dit wat op te knappen en zou hot gaarne met houtgewas willen beplanten, waarom zij geschenken als planten en heesters daar voor gaarne zal aanvaarden. Tholen, 18 Januari 1932. C. H. Het zoogenaamde Nieuws Kerkhof te Tholen. Naar ik vernomen heb ligt het in de I bedoeling van het bestuur der Nederlandsche l Hervormde Kerk alhier het zoogenaamde Nieuwe Kerkhof, dat ban in eigendom toebehoort, in het vervolg niet meer te verpachten. Deze begraafplaats, welke in het Noord- Oosten en Noord Westen begrensd wordt door de Molenvlietsche straat en het aanpalende terrein en ten Zuid-Oosten en Zuid-Westen door den tuin van den heer Burgers en het Kerkplein is aldus genoemd tegenover het oude, dat om de kerk heeft gelegen. I Niet alleen er om heen, doch ook binnen de Kerk werd oudtijds begraven, zooals de vele grafzerken, die z^ch daarin bevinden, bewijzen, de laatste maal zei Is nog in 1824, zooals de grafzerk in het koor van Mr. A. Catshoek, overleden 12 Juni van benoemd jaar, vermeldt. Doch dit geschiedde alleen door aanzienlijke of ge goede personen.- Zij die minder met aard sche goederen gezegend waren, begroeven hun dooden op hel terrein om de kerk of het kerkhof. Het zoogenaamde Nieuwe Kerkhof is aangelegd in 1761, omdat het oude geen voldoende ruimte meer bood. Dit is als begraafplaats in gebruik geweest tot in N. V. Waterleidingmaatschappij E'land Tholen. Op de vergadering van Aandeelhou ders dei" N. V. Waterleidingmaatschappij „Tholen", gehouden den 15 Januari 1932, werd als lid van den Raad van Beheer benoemd de heer J. van Bommel van Vloten, Lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, te Goes. Mededeeling werd gedaan inzake hetgeen heeft plaats gehad ter bespreking van den linantiëelen toestand der Maatschappij. Een audiëntie werd verleend door den Minister van Arbeid, Nijverheid Handel, terwijl een bezoek werd gebracht aan eukele Kamerleden. De aandacht der Regeering is ten volle gevestigd op de moeilijke omstandigheden, waarin de Thoolsche Waterleiding verkeert, hetgeen ook blijkt uit het antwoord van den Minister op hetgeen het Kamerlid- Mr. de Wilde ter dezer zake in de Tweede Kamer heeft opgemerkt. Het reserve-fonds zal dit jaar opgebruikt zijn en blijft dan de risico-garantie vau Rijk en Proyincic, welke nog voor een vijftal jaren voldoende zullen zijn om de tekorten te dekken. Het kapitaal der N. V vermeerderd met de reserve in totaal f 1.263.000 zijn door het Rijk versl rekt tegen 4'/2 Deze gelden maken deel uit van een der loopende Rijks- leeningen tegen 6 yc, zoodat de Water leiding het verschil van l'/2°/c, dit jaar opgeloopen tot ruim f 18000 feitelijk van het Rijk uit Rijkskas van den aanvang af ontvarigl. Indien deze 6% leening dit jaar kan worden omgezet in eene leening van lagere rente, zoo zullen pogingen aangewend worden, opdat, gezien de moeilijke finan- tiëele omslandigheden, het Rijk ook ter dezer zake de N. V. verder blijve steunen. Opgemerkt wordt, dat tariefsverhooging voor het eiland Tholen een onmogelijk le aanvaarden last moei genoemd worden. Gewezen wordt op het feit, dat blijkens het jaarverslag van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening over het jaar 1930, verschillende gemeenten in het gebied der N. V. Waterleidingmij. „Noord-West- Brabant", aangedrongen hebben op tariefs verlaging. De tarieven in die streek zijn zoodanig, dat eene tariefsverlaging deze op het Thoolsche niveau zullen brengen, waaruit wel blijkt, dat verhooging der tarieven voor het eiland Tholen absoluut onmogelijk is te achten. BINNENLAND. NOG STEEDS MALAISE. De zoozeer verlangde omkeer in het economisch leven is nog steeds niet in getreden. Opmerkelijk was bet, aldus luidt een beursoverzicht, dat het publiek zich nog vrijwel van zaken doen onthield, in tegenstelling met het vorige jaar, toen de gunstige voorjaarstendens aanstonds het publiek op groote stfiaal in de markt lokte met als gevolg een veel krachtiger hausse- beweging over de geheele linie. Behalve het feit natuurlijk, dat men, door ervaring geleerd, veel meer geneigd is een gereser veerde houding aan te nemen, moet de geringe publieke deelneming vermoedelijk goedddeels worden toegeschreven aan den slechten gang van zaken in het bedrijfs leven. liet vorige jaar had men nog hoop dat het ergste geleden was. Deze hoop heeft men zells thans niet meer TOL BESTT1J Dl N G. Hindernissen van allerlei aard worden van het internationaal Verkeer in den weg gelegd. En dan zijn er ook nog in ons land van die uit de middeleeuwen dateerende belemmeringen van het nationale verkeer de tollen. Wij hadden in ons*land al veel soorten vereenjgiogen. maar hij ons weten bestond er nog geen Nationale Anti-Tollen Vereeniging. Die is er nu. Ze stelt zich ten doel, om langs wettigen weg in overleg met de autoriteiten de afschaffing van tollen te bevorderen en zal zich te dien einde in verbinding stellen met de erkende Neder landsche toeristenbonden en verkeers-ver- eenigingen. Het is te hopen dat de nieuwe vereeniging successen mag boeken NED. HERV. GEM. TE ZWAAG- WES f EINDE. I11 den dienst der Ned. Herv. Gem te Zvvaagwesteinde van Zondag jl. kwamen incidenten voor. De predikant, Dr. Ilupkes, heeft wegens verschil van denkbeelden moeilijkheden met een deel der gemeente. Bij de verkiezingen van twee ouderlingen en één diaken zijn onlangs de tegenstanders van den predikant met overgroote meerder heid gekozen. Zondagmorgen heeft ds. Ilupkes den heer Baarsma'aan het einde van den dienst als ouderling bevestigd. Hij stolde den heer Jl eenige vragen, waarop hij een kort en duidelijk ja of neen verzocht De heer Baarsma, zoo vertelt „De Standaard" wilde hierop zich tot de gemeente richten, maar nauwelijks was hem het wooid „Gemeente" over de lippen of de predikant interrum peerde van den kansel. Neen geen woorden maar ja of neen. Toen volgde de volgende' dialoog': De heer BaarsmaGemeente.... De predikant: Gemeente, we zingen psalm 68 vers 1 De Heere zal opstaan tot den strijd, en wat daar meer volgt. De heer BaarsmaGemeente.... De predikantGemeente zingen, zingen, organist spelen De heer Baarsma had nog gelegenheid te zeggen Gemeente, op de vragen, zooals die gewoonlijk in onze kerk gebruikt worden antwoord ik gaarne Ja. Velen verlieten vervolgens hel kerkgekouw. En le midden van deze verwarring speelde het orgel en zongen slechts enkele mee. De heer B. is nu voornemens zich bij het class. Be stuur te beklagen EEN NIEUWE FOKKER-JAGER. De Fokker-fabrieken hebben een nieuw jachtvliegtuig, de D XVII geconstrueerd. Verschillende bijzonderheden der con structie zijn reeds gepubliceerd. Zoo zijn vóór den piloot twee machinegeweren ge construeerd, welke door den motor worden aangedreven en door het schroefveld varen De stijgiijd van het jachtvliegtuig bedraagt 1000 Meter in 1,4 2000 Meter in 2.9,3000 Meter in 4.7 en 7000 Meter in 20 minuten. In minder dan l'/2 minuut is de vlieg machine dus 1000 Meier hoog! In den wereldoorlog heeft Frankrijk zeer tot zijn nadeel ondervonden wat het zeggen wil geen klant van Fokker te zijn. De Fransche vliegers werden met secties omlaag ge schoten door hunne Duitsche collega's. Het schijnt dat in den loop der jaren den roem van Fokker nog grooter geworden is.... NEDERLANDEN DEMANTSJOERIJSCHE KWESTIE. Onze regeering heeft verklaard niet le willen deelnemen aan de actie, bestaande in het zenden van nola's over de Mant- sjoérijsche kwestie aan Japan, waartoe Amerika de deelnemers aan het verdrag der negen mogendheden, van Washington, waaronder de zaak reeds voor den Volkeren bond in behandeling was, van veel verder strekking is dan het negen mogendheden- verdrag." Zelfs Engeland, dat hij den op- marsch der Japanners thans wel het meest geïnteresseerd is heeft zich niet bij de actie der Amerikanen aangesloten. Wij kunnen niet nalaten hierbij even op te merken, dat sedert het ingrijpen der Japanners het banditisme in Mantjoerije in stede van te zijn verminderd, veel grooter is hetgeen zijn oorzaak vindt in het uit eenjagen der Chineesche legers Wanneer hel werkelijk de bedoeling der Japanners is geweest om orde te scheppen, hebben ze tol nu toe al bijzonder weinig succes gehad. EEN NEDERL. HITLER-PARTJ. Onder den naam van Nationaal-socialis- lische Arbeiderspartij is er in ons land een Hitier par tij opgericht. De andere Nederlandsche fascistenvereeniging heeft zich er hij aangesloten en desgelijks deed het Vlaamsche Fascistenverbond. I11 geval van nood, zoo wordt verklaard, zullen Nederland en Vlaanderen met Duitschland Oostenrijk, Zwitserland en llaliö samengaan HET GOUD. j Er wprdt in deze tijden heel veel over het gotid gesproken. In de finantieele rubrieken van de N.l C. Rt. vonden wij eene opgave van den goudvoorraden waar over de circulatiebanken in de voornaamste lauden beschikken. Uitdeze getallen kunnen wij ook zien hoe in 1932 het goud van het eene land naar het andere werd over geheveld. Wij zien, den achteruitgang van Engeland, Duitschland. Zweden, Noorwegen en Japan, een toename van dien voorraad in Frankrijk, Nederland, Belgie, Zwitser land en Italië. De opgave is in millioenen dollars iC O 10 CO Cl cc cc' co co 1^ c-i •O CO lO CM CM CO CO -1 43 O .-r Oi w !43 O ZC X X -c tzJ- <p O VREDESPAR DEMENT, Onder Voorzittersschap van Prof. Dr. Hinloopen Labberton werd in Amsterdam weder een zitting gehouden van het vredes- parlement. Er werd o.m. besloten, om aan den Voorzitter der Ontwapeningsconferentie Hendersoii te telegrafeeren, dat volgens het Vredesperlement de Nederlandsche regeeringsdelegatie naar de ontwapenings conferentie geen contact heeft met het pacifisme in Nederland. BUITENLAND Wordt Frankrijk bang voor Rusland? Afgaande op de 'ernstige waarschuwing,van den Senaat aan het adres van La val zou men het haast gelooven. De angst spruit voort uit een gepubliceerd rapport volgens hetwelk Rusland de volledige organisatie van zijn nationaal leger gereed heeft. Dit leger, dat tusschen Oeral en Oost- Siberië wordt schuil gehouden, lelt een millioen menschen vau het actieve tegen een drie millioen, die dadelijk gemobiliseerd kunnen worden. In zeker opzicht kunnen wij over de Fransche vrees verheugd zijn. Zij kah Frankrijk misschien nog op betere wegen brengen, hetgeen voor de wereld maar ook voor Frankrijk zelf wel noudig is, want de overwinnaar in den wereld oorlog heeft in het Buitenland nog maar weinig vrienden overgehouden. Eén der landen, die er economisch al heel slecht voorstaan, is Oostenrijk. Dit land met een waterhoofd (de industrie is er, in verhouding tot de grootte van het land, veel te sterk ontwikkeld) mist een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1