IERSEKSCHE ES THOOLSCHE COURANT PUROL NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. éM JUwve^ -fshlcl Vrijdag^ 15 Januari 1932. Negen en veertigste jaargang olen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Attnaland en Oud-Vossemeer HET PROBLEEM. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. \7\ 'ijs per kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, franco per post f 1,65 4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 rege'.s Ij r lieder regel meer 17 lL ct Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. „Arbeid adelt! dat, mijn vrinden. Die (laar werkt n>et hoofd en handen In de vrije Nederlanden, Zij altoos door u bedacht, Werkt met lusteGod geeft kracht Arbeid adeltziet, mijn vrinden God, de Vader, nooit volprezen, Wil ons zelf ten voorbeeld wezen. Die 't Heelal ons heeft gemaakt, Heeft nog nooit het werk gestaakt 1" (P. V.) Wie het bovenschrift van dit ons hoofd- rtikel leest, zal ongetwijfeld terstond he pen, welk „probleem" wij op het oog ben. Toch zijn wij overtuigd, dat hie- !nd onzer reeds voldoende georiënteerd om te mogen zeggen daar weet ik "s alles van, want HET probleem van n tijd is zóó uitgebreid en ingewikkeld, de daaraan verbonden stof ruimschoots egenheid geeft, om er boekdeelen mee ai'I vullen. Dat liet een -probleemis, er kent ien vrijwel algemeen, hoewel sommigen aefi aan gaan twijfelen, en niet ten on echte misschien want dezen merken p, dat een probleem voor oplossing vat- Jar moet zijn, terwijl zij ondanks de Nruote Mannen onzer samenleving niels waarnemen, dat in de richting van een aftossing wijst! Hoe het ook zij, de Maat- chappij lijdt door een moeilijkheid, waar aan Arbeid en Geld" een ernstig aandeel hléhhen. era^Bij den aanvang van het juist begonnen tiaar werden wij getroffen door de volgende *ijgdachtengaiig, die zeker een plaatsje in "ze regelen waardis: »Het jaar zal moei- k genoeg worden Wie weet, wat het föor de wereld, voor ons volk. voor ons 'Sjjiis en onze persoon nog aan diepe ellende 0jergl. Maar deze ellende rnoet men tege moet gaan met den wil van der. strijder, let komende jaar moet ons zien als hen. Jie gelooven, dat onze beschaving, onze xunst, onze wetenschap, onze religie, onze liefde en onze verwachting nog beteekenis lebben. Dat zal onzen ijver aanvuren, onzen ioed schragen. Het zal de hoop in ons doen twaken, dat, zoo wij den nieuwen geraad niet meer zullen begroeten ze kinderen zijn stralen zullen zien. et zal ons niet doof maken voor de achten, niet ongevoelig voor de nooden. tegendeel. Het zal ons naar de middelen .yen zoeken, ze te verhelpenEr is ziekte! Welaan: laten wij ons opmaken aar te genezen door onderzoek, a beid, oeden wil en eendracht. Laten wij door erk, soberheid en eendracht de middelen oor dien arbeid zoeken te verkrijgen, .aten wij het lijden en de moei'ijke uren anvaarden, die er voor geeischt worden." De conclusie, die hieruit te trekken valt, ouden wij in het kort kunnen samen- atten in »Het hoofd» omhoog »Aan en arbeid Die gedachte arbeidvoert ons onge acht op den weg der verschillende opvat ingen omtrent arbeid, en wel vooral naar e begrippen lichamelijke arbeid" en geestelijke arbeid" met als gevolg een erschil in waardeering voor elk der beide oorten. De (o. i. dwaze) strijd hierover elijkt zeker veel op de bekende beschou- vingen over »de kip en het eiImmers, onder geestelijken arbeid geen lichame- ijken arbeid en evenmin zonder lichame- ijken arbeid de geestelijke Om dit met' ;en populair voorbeeld te illustreeren, liene het volgendeEen houthakker, die 'en stuk hout klooft, verricht behalve ichamelijken arbeid óók geestelijken arbeid, laar hij onder zijn werk bepaalt, op welke daats de bijl het houtblok moet treffen, -n degene, die producten van zijn gees tlijken arbeid aan de markt brengt, ver- 'icht door het hanteeren van de pen, den )r'ej te posten of door te spreken licha- nelijken arbeid! Het zou werkelijk een ieel kunststuk zijn geestelijke arbeid te verrichten zonder lichamelijke en evenzeer >m lichamelijke arbeid te verrichten zonder feestelijke. Moge dit .de dwaze zelfover schatting wegnemen hij hen, die tot cén Ier soorten behooren en nog meenen, dat allen van de andere groep minderwaardig [zijn. Onze samenleving heeft vooral thans ernstig noodig onderlinge, weder- Izijdsche waardeering van eikaars plaats in de wereld van den arbeid en daarbij bil lijke betaling van elke arbeidsprestatie in juiste verhouding over de gansche wereld, dus internationaal, want ongelijkheid in de verschillende deelen der wereld voor ge lijksoortige arbeid is een der oorzaken van het wereldprobleem, dat echter te uitge breid en te ingewikkeld is om er op deze plaats een oplossing voor te geven. Moge de overdenking van bovenstaande gedach ten evenwel eenige correctie geven in onjuiste opvattingen, die er helaas nog al te vee1 voor den dag treden. Moge het respect voor den Arbeid bewaard en her steld worden tot zegen van de Menschheid j H. E. DIJKEN. BUITENLAND. De nieuwe Japansche regeering, militai- ristisch en imperialistisch, is r.a een kort stondig leven afgetreden en menigeen had reeds hoop, dat de Japanners het onder ling oneens waren geworden over de Mansjoerijsche kwestie. Zoo'n actie kost natuurlijk handen vol geld en de schade door de Ghineesche boycot is natuurlijk ook niet gering. Echter, de regeering is er weer, en de zaken zullen weer op den- zelfden voet worden voortgezet. Hoogst waarschijnlijk stond het verdwijnen der regeering in verband met de in Japan bestaande gewoonte, dat de regeering ont slag neemt, wanneer een aanslag op den Keizer wordt gepleegd Het is eene schuld bekentenis, dat zij voor de veiligheid van het leven van den Keizer niet voldoende zorg heeft gedragen. Het Japansch Chineesch conflict is in een nieuw en zonder twijfel gevaarlijker stadium gekomen. Steeds verder rukten de Japanners op en ze kwamen ten slotte aan een punt (Sjauhaikwan), waar geen verderen opmarsch de belangen der groote mogendheden kunnen worden aangetast. Een verder uittrekken der Japanners rnoet op strijd uitloopen. De Ver. Staten, de meest geïnteresseerden, hebben reeds met de zaken bemoeid. Ze hebben zich in een nota tot het machtige Japan, het krachtelooze China en de onder teekenaars van het negen-mogendheden- verdrag van Washington (ook ons land behoort daartoe) gericht en gezegd, „dat zij de wettigheid ontkennen van een toestand die nu de facto ontstaat, en dat zij niet voornemens ziju eenige overeenkomst tusschen de regeeringen van Japan en China te erkennen, die inbreuk maakt op de rechten der Ver. Staten en op die der Arnerikaansche burgers in China, waarbij inbegrepen zijn de rechten, welke betrek king hebben op de souvereiiyteit of onaf hankelijkheid of de administratieve of de territoriale onschendbaarheid der Ghi neesche republiek en waarin tevens be grepen is de internationa e politiek be treffende China, gewoonlijk de open-deur politiek genoemd." De V. S. wensclien dus geene veroveringen van Japan. We moeten afwachten of deze waarschuwing Japan van verdere operaties zal al houden. Te betreuren is slechts dat, wanneer tenminste niet alle voorteekenen bedriegen, de Unie uit Europa slechts zoo weinig steun te 1 verwachten heeft. Een andere zaak, waarover veel te doen is, is de verklaring van Brüning, dat Duitschland niet in staat is de politieke betalingen nog te doen. Het eenige wat Brüning dus aan de conferentie van Lau- sanne straks heeft voor te siellen, is een schrapping van alle herstelschulden. Eigen lijk is de conferentie van Lausanne over bodig geworden. Wat de oorzaak is van de gewijzigde houding van Brüning ten aanzien van het schuldenprobleem laat zich slechts gissen. Maar onweerstaanbaar dringt zich hierbij op het beeld van Hiltler, van den man die dreigt alle nog in de wereld bestaanne „Gemütlichkeit" om hals te brengen. Met is door meerderen reeds uitgesproken, dat Brüning zich eigenlijk slechts kan handhaven door de politiek van Hittler uit te voeren. Hoe dit ook zij, de bom is thans gebarsten. Wij zullen moeten afwachten wal de protesten uit Frankrijk en uit de landen der kleinere schuldeischers uithalen. Maar dat Frankrijk tot oorlogsverklaring besluit lijkt ons abso luut buitengesloten. y'/ en springende lippen In dooien van 30-60 co 90 ct. Tube 80 ct- Bu Aooth en DroQlsteD 790 li 4.1044. Reeds geruimen tijd lijdt Briand aan aderverkalking, welke ziekte het hem on mogelijk maakt nog lange conferentes te houden. Nog onlangs moest er een zeer belangrijke bespreking worden gestaakt, omdat Briand in slaap gevallen was. Briand heeft nu ontslag genomen als minister van Buitenlandsche Zaken. Veel verandering brengen doet dit niet, want allang had hij niet meer de teugels van de Fransche Buitenlandsche politiek in handenbij belangrijke kwesties kwam steeds Laval naar voren. Vari ulgemeene bek ndheid is, dat Briand de laatste jaren niet meer de gevoelens van het Fransche Volk vertolkte. Met Briand is een groot Staatsman van het tooneel verdwenen. Gelijk men sprak van Poincaré la guerre (Oorlogs- Poincaré) kon men spreken van Briand la paix (vredes-Briand). Poincaré betee- kende oorlog, Briand verzoening, vrede. De wereld heeft een machtige vredes vriend verloren. Eenige weken geleden deed de Belgische regeering in Engeland een groote bestel ling vliegtuigen, thans wordt bericht, dat ook 15 Fransche vliegtuigen de Belgische militaire luchtvloot zullen komen versterken. Dat ziel niet erg uit naar ontwapening. Het weigeren van den toegang tot België aan den Nederlandscheu hoogleeraar pater Hors, die op een vredesvergadering in Leuven zou spreken, zegt genoeg. In Baja nabij Lissabon speelde zich een buitengewoon vreeselijke tragedie af. Een boerenarbeider was wegens diefstal tot ge vangenisstraf veroordeeld. Toen hij terug keerde had zijn vrouw zich opgehangen. Mattos zocht toen den boer, die hem aan gegeven had, op zijn boerderij op en schoot niet alleen hem, maar ook zijn moederen broer dood. Vervolgens keerde hij naar huis terug, waar hij door de politie werd omsingeld. Hij stuurde zijn kinderen weg. barricadeerde alle deuren en vensters en bood de politie tegenstand. Het kwam tot een vuurgevecht, in den loop waarvan Mattos een inspecteur van politie doodde en verschillende agenten verwondde. Nadat de versterking met machinegeweren was aangekomen, werd Mattos ten slotte door een kogel gedood. In de Ver. Staten werd één der grootste bankdiefsiallen, die ooit werden gepleegd, tot opheldering gebracht. Men heeft n.1. geldswaardige papieren tot een gezarnelijk bedrag van 563.000.— dl. gevonden, als mede het bewijs kunnen leverei^ van de vernietiging van waarden op naam tot een bedrag van 2.217.000 dollar. Een en ander was in September 1930 gestolen van de Lincoln National Bank Trust Cy. De daders waren bandieten, die gewapend waren ge weest met machinegeweren, slechts 15.000 dollar worden nog vermist. Er wordt misschien niet zonder reden ook in ons land geschreven over de slechte financieele positie der gemeenten. Tegenover Ghicago is echter iedere Neder- landsche gemeente nog rijk te noemen. Chicago heeft sedert April g$en vol salaris meer knnnen uilkeeren aan 14000 onder wijzers, bij wie ze thans in het krijt staan voor 50 millioen gulden. En voorts 12.000 kinderen krijgen er geen onderwijs, omdat er geen brandstoffen zijn orn de scholen te verwarmen. In Antwerpen werd gearresteerd een neger, die, zich uitgevende voor minister van Abessinië,. een reisbureau trachtte op te lichten. Ook in Nederland was de neger geen onbekende en onze justitie heeft om zijne uitlevering gevraagd. BINNENLAND. NIET REPATRIEEREN. De vereeniging »Oost en West" beeft een manifest uitgegeven, waarin in lndië werkzamen of liever werkloozag-'den raad wordt gegeven toch vooral ïyjet. te repatri- eeren. omdat in lndië de fnöeilijke tijden nog heter ziju door te komen dan hier. Naar aanleiding biervat} schreef de N. R. Ct. 9Een beklagen waardige groep van passa giers op de thuis Vit rende mailschepen vormen de crisisslacljtoffers van Indische ondernemingen. Misschien behooren zij nog niet tol de somberste passagiers.-Zij moeten immers wel over eetj goede dosis optimise beschikken om te mennen, dat zij in Neder land wel aan den slag zullen komen of dat reddende familie hun nulpvaardig bij zal springen. Zij zullen enkele dagen na hun thuiskomst ervaren, dat .-.ij toch maar beter hadden gedaan met ginds te blijven. De gezochte werkkring zal ii. «j«j Van de 100 gevallen uitblijven en dé familie zal blijken vol vau eigen zorgen te zitten. ]n inmiddels hebben zij niet hun reisonkosten ook al gingen zij derde klasse, al een flinke be drag van hun spaar- en smartepenningen doelloos uitgegeven, terwijl hel /eeleischend vvestersch klimaat al dadelijk tut nieuwe uitgaven noopt. Spijtig moeten zij hoven- dien bedenken, dat komt er weer eenige oplossing ginds, niet zij het eerst aan de beurt zullen wezen, doch zij die hieven." ECONOMISCHE ONTREDDERING. Somber is het wereldbeeld. Waar ge werkt wordt, loonsverlagingdus ontevreden- heid waar niet of bij de werkverschaffing gewerkt wordt eveneens ontevredenheid. Bij vele werkverschaffingen hebben de te werkgestelden den arbeid neergelegd.. De aanstichters werden ter beschikking van de justilie gesteld, heigeen evenwel onder de arbeiders heftige verontwaardiging ver wekte. Aldus luiden tenminste de berichten over eene te Jubbega gehouden druk be j zochte vergadering van te werkgestelden. j Wij hebben bel hier al eens meer gezegd i wij gelooven niet dat het loon de hootd- oorzaak is van de ontevredenheid. Het ge scheiden leven van vrouw en kinderen, niet opgenomen zijn in gezinsverband, de primitieve verhoudingen waaronder geleefd wordt (hoe kan hel anders?) en al derge lijke dingen veroorzaken eene mentaliteit, welke ykankeraars" eigen is, en vormen menschen, die vatbaar worden zelfs voor communistische propaganda STAKING IN TWENTE. Waar gewerkt wordt loonsverlaging en dus de mogelijkheid van werkstaking. In Enschede vooral, maar ook in andere plaatsen, hadden ongeregeldheden plaats. In Enschede vaardigde de Burgemeester het bevel uit, die zich tusschen 's avonds 11 uur en 7 uur 's morgens op straat be vindt, gehouden is aan politie naam en adres op te geven en mee te deelen, waarom hij op straat is. Wanneer de politie het gelast moet men zich binnenshuis begeven deuren en ramen sluiten en zorgen, dat van huis uit geen baldadige dingen of handelingen in strijd met de openbare orde gebeuren. Het lijkt veel op revolutie j DE LINKERVLEUGEL DER S. D. A. p'. Crisis in de economische wereld be- leekent crisis in de politiek. Met bestuur der S. D. A.P. zal krachtig optreden tegen de zgn linkervleugel, dat zijn om het zoo maar uit to drukken de revolutionnairen in de partij, die de tegenwoordige leiding veel te slap vinden. »Komt de partij in handen van onze finkschen", zoo schreef de heer Vliegen „clan is elke kans op eene overbrugging van de klove, die de S.D.A.P. scheidt van de massa, voor afzienbaren tijd verkeken, dan krijgt de beweging meer een sektarisch karakter, wordt ze weer een beweging waar groote woorden de plaats van de vruchtbare daden vervangen. Zoo is mijn kijk op de zaak, en het groote gevaar is dat in dezen tijd van economische ont eddering door de negatieve zgn. revo- lutionnaire woordenkraam van de zgn. „linkschen de vaste gang in die richting wordt onderbroken KOOPKRACHTSTATISTIEK. We willen niet beoordeelen of, en zoo ja in hoeverre we met de vervaardiging eener koopkrachtstatistiek het terrein der „Pan- wirtschaft", waarover in den laatsten tijd zboveel te doen is, betreden. Maar in ieder geval lijkt ons de idee van »De Beyenkorf* als lid van de internationale warenhuis vereeniging, volgens eigen bewering met

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1