I hoofdpijn Koorïs rheumathieiA zenuwpijn Kiespijn -griep K Ge Trouwen C. Lab au, Tholen Goederenvervoer goedkoopep' PP WIL RCTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING 41020 Houtverkoopingen. een groote partij Houtwaren Boereninspan te Tholen. landbouwers- inspan, Nieuwe Houtwaren. nieuw timmerhout. W. A. ISTA linnenkast, Propaganda- feestavond Gaat Piano's en Orgels ANT01NE MES, N. V. COHONAE Tandarts öe Bij Drukwerk Drogisterij Je adres. WONDARTS Tandarts v.d. Velde THOOLSCHE4 MAP 15 CEN'i SANGUINOSE. 'Door hunne snelle en onschadelijke werking zijn de wonderbare poeders uitstekend voor het stillen van Een proef bewijst het U KAPITAAL f50000000 RESERVE f20.000.000 KANTOOR THOLEN. Postgiro no. 3025 Zitdag St. Maartensdijk. St.Annaland Oud-Vossemeer Behandeling van ALLE BANKZAKEN EN ASSURANTIËN 44207 58 W. 4. KOPPKNHOl, pd Echtgenoot?. I'jtikjtkaria (Ned. Indië.) p. f. 6 41031 Onder aanbieding zijt»er wmlei- keonge hcilwenschen betuigt under- getepkeode zijn hartelijken dank voor de blijken van belangstelling, op 1 dezer ontvangen. 9 41025 Jhr. J. VAN VREI'ENBURCH. Cnppelleo (België) 8 Jan. 1932. De Burgemeester van Tholen eb Mevr. van der hoeven- Tom b tuigen, ouder ttaubiediug hunner wederkeerige gelukwenscbeu bunnen welgemeendeu dank voor de outvaDgen belangstelling bij de jaars- wisseling. 10 41016 Tholeu, 8 Jan. 1932. De heer en Mevrouw WAÜEMAKEK—^TKENDIJK 6 41017 Tbolen. V- f- p. r. Met dank voor de blijken van belangstelling op 1 deaer oudervouden bied ik wederkeerig iniju geluk- wenecheu aan. 8 41080 W. MOELKER. Tbolen, Januari 1982. De beer eu mevrouw LOOYSEN bieden, onder dank voor de vele bewijzen van belangstelling op 1 dezer ontvanger, wederkeerig hun beste wenacheu voor 1982 aao. 41018 Tbolen, 8 Januari 1982. De heer en mevrouw DU1NKER Griep betuigeu onder wederzijdache aaubieding van geluk weusche» hun hartelijkeu dank voor de belang- atelliog op 1 dezer ondervonden. Tbolen, 8 Jan. 1932 8 41019 De heer eu mevrouw WAGTHO Rkijers danken voor de vele goede weuachen op 1 Januari en bieden wederkeerig hunne gelukwenschen Tbolen, 8 Januari 1932. Ouder aanbieding hunner weder keerde betlwencchen beluigen onder- geteekendeii bunnen hartflijken dank voor de blijken van belangstelling op nieuwjtar ontvangen. C. VAN DEN BERGE, 41021 10 en Echtgenoote. Tholep, 8 Jtii. 1932. De Nutarie A. J. BIEREN'S te St. Annaland zal ten verzoeke vhii deu heer J. DEGEN\ARS te Klundert in bft openbaar verkoopeu op DONDERDAG 14 Januari 1982 voorm. 11 uur te 8'. Maartensdijk bij Hotel Nelieae, nam. 2 uur te StaveDisse bij Hotel van Dalen op VRIJDAG 15 Januari 1932: voorm, 11 Dur te St. AnnaLod aan de Haveu nam. 2 uur te Ood-Vbssemeer bij Café Rijstenbil, Vterweg op ZATERDAG 16 Januari 1932 voorm. 11 uor te Tbolen aan di* Kade i ij het Boscbje nam. 2 uur te Poortvliet bii H.i'el Geene. 41029 Het hout is een nnr den verkoop te bez chtigen. 87 De heer en mejuffrouw 'VAN ELSaCKER—Meerman. Tbolen. - 0 41022 p. f. V- T' Dr. en Mevr. VELTKNAAR weu«cheu a wederkeerig Gods hesten zegen toe. 4 41032 De Heer en Mevrouw VAN DER VALK-Harthoorn danken voor de ontvangen gelukwenschen en bieden wederkeerig de hunne aan. Tholen, 7 Jan. 1982. 7 41028 De Burgemeester van St. Maartens dijk en Mevrouw POLDERMAN zeggen dank voor de met Nieuwjaar ontvangen geluk wenscben, en bieden wederkeerig de bonne aan. 41028 St. Maartensdijk, 8 Jan. 1932. De BURGEMEESTER van Scher- penisse bedankt, roet wederkeerige geluk wecscheo, voor de belangstelling op 1 Januari. 0 41018 Notaris P. VAN DE VELDE te Tholeo zal, op Dinsdag 23 Februari en Woensdag 24. Februari 1932, telkei.s 'a voormiddag» 10 uur, ten verzoeke van de heeren D. W. en W. L. KLOM PB, landbouwers te Tholeu, op de door hen bewoonde hofstede Molenvliet nabij de kom der gemeente Tbolen, iq bet openbaar verkoopen den volledigen w.aronder 18 paarden, ingeschreven in het stamboek eu 42 stuks hoornvee. Nader te annonceeren en breeder bfj biljetten omschreven. 32 41009 L VERDUSSEN, Deurwaarder te Oudeoboech, zul verkoopen op Zaterdag 9 Januari 101/* uur te OUD-VOSSEMEER bij J. Rijstenbil. Zaterdag 9 Januari Z1/2 uor te POORTVLIET bij Hotel Geeue. Telkens een groote partij Betaling k contant. 18 41008 Iestelt uw Drukwerken zooals Trouwkaarten Visitekaarten enz. bij te Poortvliet. Agent Firma 1. M. C. Pot te Tholen TE KOOP: E n 200 goed »Ib nieuwe. mahoDiebooien 15 83864 J. V. 0. Zaterdag 16 Januari a s. in de zaal van dhr Hoek. Aanvang 7 '/2 nor. Tooneel, muziek, zang en volksdansen. Entree vulwaesenen 25 cent. Kindereu 15 cent. 16 41025 BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 37382 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Courant Firma J. M. C. POT, THOLEN Vraagt ook bij ons prijsopgaaf bij aankoop, inruiling of reparatie Wij staan U steeds gaarne met prijsopgaaf en condities zonder eeuigo verplichting ten dienste. 14 4035 MIDDELBURG Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8498 over het Postkantoor Het adres vooralle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen vb.Ii 1«. Wilu.nr Schwav-e Bij den ondergeteekende, Agent van de firma J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage modelboeken van visite en ondertrouwkaarten en enveloppen - Bouwwerk wordt met den meesten spoed geleverd alsmede ander Beleefd aalib.velend, A. 1. DE GRAAFF. St. Maartensdijk MAGAZIJN VAN GRAFMONlT- MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS Steenhouwerij, MarmerhardsteeD voor Bruggen,Sluizen,Gebouwen SlijpMeeueu, enz. Straatkeien. AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraaat, Bergen op Zoom L. G. v. ZALTBOMMEL, Hoogstr. 7 tegenover het Stadhuis 36388 8 Aanbevelend. Voorradig alle soorten DROGISTERIJ-ARTIKELEN. Eau do Cologue, Trtudpasia/Lauclborstols. Verpakte geneesmiddelen, Drops enz. 'Beleefd aanbevelend, 8 40561 J. Deurloo—van Sliedrecht, Tholen. groot model.Te bevragen aa i 't bureau vau dit blad. 8 41U14 Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 37ï—67a uur. St. Maartensdijk (v*n [waarden) Woensd. 9—11.30 uur. St.Annaland Havenzicht) 10 Zaterd. 9—12 uur. 30406 34092 10 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. Int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 6627 beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's 6 7084 12 vel postpapier met 12 witi( Enveloppen. 10 3ol Firma J. M C. Pot, Tlioli Het best bekende, afdoend middel tegen bloedarmoede, bleekzucht en zenuwzwakte. rt Hebt gij een bitekd kh-Z.ji t;ij gedurig vermoeid? Ontbreekt u de eeti»»<u Hebt gij dik «ijls hoofdpijn Slaapt gij slecht^ Hebt gij piju in den rug pijn in de lenden pijn op de maag Soizem in het hou'd, suizingen in d* r-oren I Dan moei gij UW eigen belang verstaan en dadelijk eene kuur beöe ginnen met de Saiigum.isB I W»i,i de Sar.guiDose verrijkt uw bloed versterkt het zij wekt de eetlust op en bevordert een algeheele levenslt opgewektheid. Honderden vonden baat bii de Sanguinnse toen niet» hei0l geholpen had. Prijs per fl sch 12. 6 fl. fll.12 fl. 121.3 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. ie De, Riemeratraat 2r/4. VAN DAM Co. Den HaaJ NEDERLANHSCH FABRIKAAT. 50 1765» P> Doordat bet tra nstation te Tholen thans ïu rechtstreeksche verbind® staat toet alle stations der Nederla' dscbe spoorwegen, zijn de tramviachiel re'valleu en betaalt men el'één, zoowel roor aankomende als vertrelkedrfl zeudingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzendjÉ die tot Beigen op 'L -iuchi =..v. f 0.95 zoo kosten, kost lot, staijgi Tholen eveneens maar 95 cent. Geeft dos O») te zenden Station Tholen A.Bjl; Zend), gen vu-.r aitsen in het eiland Tholen. te Tholeu aankomend worden verder vervoerd met den voerman uit die p aatsen. rOi Doet Uw voordeel er. vervoert Uw goederen'rechtstreeks. 32 37fyb Agentschap A. B. T gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16» Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 8 ui VAN HET maken wij spoedig gereed. Prima uitvoering door vakkundig personeel. 1e kwal. papier. Billijke prijzen. 3ü 39503 Aanbevelend, FIRMA J. M. C. POT DRUKKERIJ THOLEN Telefopn 16 I HAVAS Bij apothekers en drogisten per stuk 1 cent per doos van 8 poeders45 cent. Vertegenwoordiger Agentuur- en Commissiehandel „DUTIM" OEGSTGEEST m (bij Leiden). 120 40672

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 4