AcLvertenliën 2, Wij noteeren voor: NG icht bij het kantoor der firma bemerkte de en, dat een man achter hem aanliep, oen hij zich omkeerde, ontving hij van dien met een hard voorwerp een alag op het d, waarna de aanrander trachtte hem de met geld te ontrnkkep. e joDgen hield de tascn echter stevig vast gaf zijn aanvaller met ziin vrije hand een Deze sloeg den jongen nogmaals met kracht jor.get hoofd, waardoor hij een kleine, bloedende wJpe opliep. fl'nke knaap gaf echter moedig kamp en i om hulp schreeaweude,. bet gebouw der binnen. i strastroover is daarop, zonder bnit te behaald, op de vlucht gegaan en out- °°6 DE SALARISKORTING. an-j iiHq het Staatsblad is opgenomen het K. B. ing vaststelling van een tijdelijke korting op de ^goldiging van de burgerlijke en militaire Rijks- ffienaren en van het personeel bij het lager-, ^Lmheid s- en landbouwonderwijs. De korting jenjl voor het tijdvak 1 Maart 1932 tot 1 Maari in>6. Zij bedraagt renl Voor hen, die gehuwd zijn, en voor hen, 'aufethuwd ziin geweest 2'/2 van de eerste '00 en 5 °/Q van bet meerdere der jaarlijk- ijn3 bezoldiging, met uitzoodering van bet be L.)|j daarvan, hetwelk aan kindertoelage wordt jijen iiei Voor ben, die ongehuwd zijn en nimmer sre|*d zijn geweest, 2!/2 van de eerste -"•BO en 5 °/0 van het meerdere der jaarlijk- Vïlbezoldigiut', met uitzondering van het be- f daarvan, hetwelk aau kindertoelage wordt men. n-;" GELD TE VERDIENEN. ll"u Daitschland ziju verschillende bedragen gjEzsf, welke als premie worden uitgekeerd e,r^verschillende doeleinden. a"(ij de wetenschappelijke ve.reeniging te Göt- je.n is reeds sedert 1903 een bedrag van "nii000 mark gedeponeerd, dat ordt toegekend s, hem, die „het Fermaaische Vraagstuk", m moeilijkste opgaveo der rekenkunst, oplost "lönderd pond sterliog is beschikbaar voor gelukkige, die bewijzen kan, dat de mag- sche kracht van zijn lichaam zóó groot is, indien hij een magneet nadert, da naald id?1"' j oor hem, die een verbinding tusschen dr mje en één der planeten lot stand brengt, te Parijs 100.000 goudtranken ter be- ^Itkiiig. N RIVIERTJE TOT RIVIER; AAN ;en groot gevaar ontsnapt. len meldt aan de Maasbode uit ie. 'enter dat als een wonder bij ,de ver- n JVving van een brug over de Schipbeek ernstig ongeluk juist is voorkomen. Men e, ft nl. over de Schipbeek, nu deze door !B fcit voering van het groote plan tot ïre ontwatering van het stroomgebied het riviertje een breeder bedding gt, nieuwe bruggen moeten maken en ewas men thans bezig de z.g. Toorne- ïsbrug te vernieuwen. De bovenbouw - juist gereed gekomen, doch er moest - gen brugdek op worden gemaakt. Het a seer werd zoo lang geleid over een - obrug, rustende op zware houten pijlers, n nu het riviertje plotseling uit Duitsch- l grooten watertoevoer kreeg heeft de bruisende stroom den bonten onder- w van de hulpbrug ondermijnd om bet aarte doen instorten, juist even nadat ■burgemeester van Diepenveen met zijn 3 er over was'gepasseerd. De heer 1 ipns, °ntsriapte dus aan 'n groot gevaar 3 afeed direct maatregelen nemen, om te rkomen, dat in den nacht auto's daar mater zouden rijden. De weg is voor rtuigen afgesloten. 'e vernieling van de hulpbrug heeft |in een oogwenk voltrokken. De stroom B slechts enkele balkefi gespaard en jfest meegesleurd. 'EN HEELE REDDINGSPOGING. Vlissingen werd de politie gewaar- B j' rC'a^ er ^n^PSeroeP uit zee was °rd. Twee motorbooten kozen zee om de eventueele schipbreukelingen te zoeken, doch keerden onverrichter- terug. Daarna werd bij een onderzoek e duinen, het raadsel opgelost. Een e.egde uit het gasthuis te Vlissingen weggeioopen en zat nu in een stuk leidraad verward, met het gevolg dat u,de Om hulp riep. Hij is weer naar astiitjis teruggebracht. I MOOIE IiULP. yperabaja hielp een rijwielhandelaar ^/genten, die op zeker moment te contanten hadden, op de volgende aan geldHij kocht een fiets van agent voor b.v. f25 en betaalde dit «Mv Doch op hetzelfde moment moest /n r\ ^6tS 'n duurkoop terugnemen j.40- °P deze manier wist de rijwiel- Jaar een rente van ongeveer 50% maker.. Rujm tachtig politieagenten oorden tot zijn clientèle. Hij beeft er paar lucht van gekregen, dat men ter zijn praktijken gekomen is, want ps spoorloos verdwenen. De politie is hem op te sporen. EEN NIEUWE ZEPPELIN. Te Friedric'nshafen wordt begonnen met den bouw van een nieuw Zeppelin-luchtschip, dat bijna tweemaal zooveel finhoud zal hehhen als de „Graf Zeppelin". Het zal 50 passagiers Kunnen vervoeren. De afmetingen zijnlengte 247.8 meter grootste middellijn 42.2 meter. Bij de Graf Zeppelin" zijn de afmetingen resp. 235 en 30.52 meter. Het nieuwe luchtschip, de L. Z. 129, zal een inhoud hebben van 200.000 kub. Meter tegen '105.000 kub. M. de „Graf Zeppelin". De L.Z. 129 krijgt acht acht motoren. MiJNGASONTPLOFFING. Door een mijngasontploffing werden in de Karestenmijn hij Beuthen (D.) Maan dagmiddag 15 mijnwerkers ingesloten. De reddingsarbeid werd onmiddelijk aange vangen en na eenigen tijd kon een voor man gered worden. Tegen den avond volgde een nieuwe ontploffing welke de reddings werkzaamheden in gevaar bracht. Dinsdagavond werd een officieel commu niqué nitgege ven, volgens hetwelk de gangen waarin de bedolven mijnwerkers arbeidden, volkomen zijn ingestort, De opruimings werkzaamheden zullen waarschijnlijk nog eenige dagen in beslag nemen, 't Staat vast. dat geen der opgesloten meer in leven is. DE STAKING IN HET ROERGEBIED. Op aanhitsing van communisten is in het Roergebied de arbeid gedeeltelijk ge staakt. Op Monopol Grillo" te Kamen staken 168 arbeiders van de 672. De com munisten hebben het grootste deel van deze' stakende arbeiders met geweld ver hinderd aan het werk te gaan. Op „Wes- terholt" staken 516 arbeiders van de 1008 en op Diergardt 234 van de 637. In verscheidene mijnen zijn leden van het personeel op staanden voet ontslagen wegens aansporing tot staking. Herhaaldelijk worden werkwilligen lastig gevallen. Neemt de politie zulks waar, dan volgt onverbiddelijk arrestatie. Te Bertlich zijn 26 menschen, in hoofd zaak communistische functionarissen, ge arresteerd, die een verboden vergadering hielden, waarin was besloten onder alle omstandigheden de mijn »WesterhoIt" stop te zetten. Te Herten heeft men op verschillende plaatsen hoornen omgehakt en dwars over den weg gelegd om daardoor de politie in haar optreden te dwarsboomen. Te Bottrop zijn zeven winkelruiten inge gooid. Te Gelsenkirchen is het communistische Rijksdaglid Walther Frank, uit Berlijn, die aan een verboden vergadering deel nam, ingerekend en wegens opruiing ver oordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. Twee anderen kregen elk drie weken. Te Recklinghausen kregen twee commu nisten ieder zes weken wegens versprei ding van communistische vlugschriften. In de Essensche wijk Borbeck zijn op verschillende plaatsen wissels en rails onbruikbaar gemaakt en het plaveisel ver nield. Een tram is ontspoord. Tegen 6 uur werd een tram beschoten en met steenen bekogeld. Voor de toegangsstraten tot een mijn waren draadversperringen aange bracht. Er zijn 80 verdachten gearresteerd. Volgens later bericht kan de staking als geëindigd worden beschouwd. Het aantal stakers was Woensdag zoo gering, dat de communisten zelf de hervatting van den arbeid hebben aanbevolen. GehuwdMarinus Jacob Minheere, 24 j., ie Oud-Vossemeer en Cornelia Catharina Mol, 23 j. Gem. OUD-VOSSEMEER over December 1931. GeborenDingenis en Pielernella, z. en d. van L. Istha en A. Geuze. Leendert Cornelis, z. v. J. J. Vroegop en M. E. van Dijke. Anna Maria, d. v. J. Bosters en M. P. Boogaart. Janna Maria, d. v. A. C. Lindhoud eD J. J. Duine. Johanua Pieternella, d. v. A. Havermans en J. A. M. der Zande. Maria Cornelia en Johanna Maria, beiden jd. v. B. J. Veraart en P. M. Bos'.ers. Pieternella, d. v. C. G. Goedegebuure en D. Burgers. Pieter nella llelena, d. v. G. Havermans en E. Nuts, Marinus, d. v. Anthcmia J. Goudzwaard. OverledenPieternella Anna Cornelia van der Zaude, 1 mnd., d. v. J. A. van der Zande en F. P. Verreijen. Anthonie Cornelis Geluk, 61 j„ wedn. van M. J. Kopie. Baa'Iije Bevelander, 6 j d. v. M. J. Bevelander en H. van Markenstijn. Gehuwd Matheus A. Bevelander, 29 j. en Isa- bella A. Jansen, 22 jr. te Ossendrecht. Gem. THOLEN van 1 7 Jan. 1932. GeborenMatiheus, zv. M. W. Verkammau en W. Bogert. Cornelia Johanna, dv. J. C. Moeliker en E. Dane. Gehuwd.VI, J. Kaashoek te Rotlerdam en A. Schot te Tholen. KERKNIEUWS. ALCOHOLVRIJE AVONDMAALWIJN. Op voorstel van den predikant dr. Horreüs de Haas besloot de kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Zwolle alcoholvrijen avondmaalwyn le schenken Hiertegen kwam uit de gemeente verzet. In een brief aan den kerkeraad werd er opgewezen, dat in Mattheos 26:29, Markus 14 25 en Lnkas 22: 18 vermeld staat „vmeht des wfinnloks", waaronder is ie verstaan; drank uit gegist druivensap bereid. De bybelsche vrucht des wijnsstoks bevatte derhalve alcohol. Het aloude gebruik van wijn zou nu worden gestaakt en iets anders worden voorgezet, waardoor het overgroote deel der avondmaalgangers in hun overtuiging geweld zou worden aangedaan. Dal door eeD teug avondmaalwyn de verleiding tot een grooter gebruik elders zou ontstaan, schynt adressanten on houdbaar, omdat iemand, die aanzit aan den avond- maalsdisch, dit doet uit godsdienstige behoefte. Het moderamen van den kerkerraad zal de uit voering van het genomen beslnit voorloopig opschorten Tholen. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 ds. de Gidls en nam. 2 uur ds. Wolfensberger. Ger. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2.30 dr. Voltenaar Bed H. Avondmaal. Geret, Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en s'avonds 6 uur ds. Vreugdenhil te Ëruiuisse. Vrije Ger Gem. voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 unr ds. Baaij Temperatuur van het Scheldewater teTholer Ned Protestantenbond afd. Tholen. GEEN DIENST. SPORT. Ou'1- Vn^euieer. O. V. C. I alhier iluesl apelan tegen Mevo III te Bergen op Zoom, maar het terrein werd afgekeurd. O. V. O. II speelde tegen Mevo IV met uitslag 20 iü voordeel O. V. C. BURGERLIJKE STAND. Gem. ST-ANN.ALAND over December 1931. Geboren: Jobannes Jan, z. v. A. den Engelsman e. v. D. Gunler. Jobannes, z. v. W. Keur e. v. J. C. .Heijboer. Jan, z. v. T. van der Male e. v. J C. Schot. Klazina, d. v. M. van der Klooster e. v. M. P. Quist. Neeltje, d. v. C. Scherpeuisse e. v. J. A. Fase. Overleden: Cornelia Janna Buis, 58 j., echtg. van B. van Oudenaarde. Leu'nis, 5 m., z. v. M. A. Hage e. v. A. van der Reest. Elizabeth Elenbnas, 93 j., wed. van J. Mosselman. Maria van der Jagt, 94 j,, wed. van M. van den Boogaard. Jannetje Quist, 73 j., echtg. van M. Idgtendag. Gem. STAVENISSE over December 1931, Geboren Janna Jacoba, d. v. Andries M. Hóek eu Heudrika J. Hendrikse. Gehuwd Marinus Suurland (van Scherpenisse), 23 j. jm. en Cornelia Potappel, 19 j. jd. Gom. POORTVLIET over December 1931. Geboren: Leendert, z. v. Leendert van der Kleijn e. v. Cornelia van Gorsel. Maria Pieternella, d. v. Maithys Jacobus de Witte, e. v. Maria Catharina Feijtel. OverledenChristina Jannetje Gebraad, 79 j., wed. van Willem van den Berge. Jacob Uijl, 77 j. Ji'hannis Karei Krijger, 74 j., echtgenoot van Mar- tienijo Hoek. Willemina Bijnagto, 78 j., echtgenoote van Huibregt Anlhonisse. Dirk Uijl, 87 j., wedn. van Cornolia Elenbaas. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. 9 30 leeakérk en nam. 2 uur ds. Van Rootselaar. Ger. Kerk voorm. 9.30, nain. 2 uur dhr <de Vries 's avonds 6 uar leoskerk. Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 on 's avonds 6 uur leeskerk. St. Maartensdijk Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 leeskerk en nam. 2 uur ds. de Bres. Bevestiging Kerkeraadsleden. Oud Ger. Gem., voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. Ned. Donderdag 14 Januari Herv. Kerk 's avonds 6.30 ds. de Bres. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorin. 9.30 en nam. 2 uur ds. Moerman. Doopsbed. 1" beide diensten collecte voor de kleederbedeeling Oud Gerei. Geut. voorm. 9,30 nam. 2 en 's avonds 5.30 leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30, ds de Bres en nam. 2 uur leeskerk Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. Ned. Oud-Vossemeer. 1. 9.30 leeskerk Herv. Kerk nam. 2 uur ds. de Gidts Geref. Kerk voorm. 9.30 ds. Vreugdenhil Oud Ger. Gem. voorm. 9.30, nam 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. uam. 2 uur MARKTBERICHTEN THOLEN, 8 Jan 1932. Boprenboter f 0.675 per pond. Roomboter f ü.70 PoeleiereD 8 cent. Eieren f 4.per 100 stuks. Noteeriog te Middelburg, 7 Jan. Boerenboter (part. prijs) f 0.675 ST. MAARTENSDIJK Bruine booDeo Erwten (groene) Schokkers Maanzaad Eigenheimers, witte Zeeuwscbe bonte blauwe Poters Uien, groote, kleine Januari 1982. Per 100 KG. f 7.— f 9.— f 10.— f 12.— 18.— „23.— 22.— 24 Per 70 K.G. f 3.f-.— 4.— f 4.25 4.— f 4.25 2. Per 60 K.G. f 4.50 Jau. Graden Zaterdag 2 Zondag 3 3,3 Maandag 4 4,3 Dinsdag 5 5,2 Woensdag 6 6, Donderdag 7 6,2 Vrijdag 8 6, Ondortioowd J. L. 'M. NOOM J.Lz. en 8 41027 A. VAN HA AFTEN Gd. Scherpenisse, St. Maarteupdijfe.) 7 19M' te gedenkeu. Hun dankbare Kinderen. Tholen, 8 Januari 1932, 10 Januari a.». hopen'*ou geliefde Ooders Jacob van Luijk Maria Mathea Schot 14 41012 Heden overleed tot ouzed'epe droefheid, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder, KAT0LINA ST0FFELINA AVÉ, Weduwe, vau Juhaunes Pape, in den ouderdom van 69 jaar. Bergen op Zioio, J. L. W. M. PAPE. A. PAPESolingrr, 41010 26 en Kinderen. Amsterdam, 'C. A. F. W. PAPE. Amsterdam, 5 Januari 1932. Sarphatistraat 187. Geen bezoek. Algemeene kennisgeving. Heden overleed onverwacht, in den oederdoin van 69 jaar, onze geliefde Med, Vader, Be huwd- en Grootvader, THE0D0RUS R0LETTUS LUNENBURG. Uil aller naam, Wed. TH R LUNENBURG- V. d. Stolpe. SOEST. 20 41026 Heideweg 20. Eenige en algemeene kennisgeving. De Bargeroeester vso Oud-Vosse- meer en Mevrouw HAMER-Timmer betuigen onder aanbieding hunner we.derkeerige gelokwen«chen, hunnen welgemeende!» dank voor de ontvangen belangstelling bij de jaarwisseling. Oud-Vossemeer, 8 Januari 1932. 9 41033 VARKENSCARBONADE t 0.40 en f 0.45 per pond, VARKENSLAPPEN f 0.55 p. pond. 5 pond VET SPEK voor f 1.00. 41054 12 Aanbevelend, H. VAN DER EIJK, THOLEN, Kerkstraat 6. worden spoedig door ons geleverd, zonder verhoo- ging van prijs. Aanbevelend, 27 39504 FIRMA J. M. C. POT BOEKHANDEL-THOLEN Telefoon 16

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 3