:e /an een anderen auto, waarin gezeten was de familie Visser uit Semarang, met het gevolg dat de wagen in de diepe Drentsche Hoofd vaart verdween De familie was met vacantie over en juist van Marseille ge komen. De vader en het dochtertje verloren het leven. „STAKING ONBEKEND." Vooral ook in Indië wordt er tegen de salarisverlaging door de rijksambtenaren heftig geopponeerd. In verband daarmede heeft de commandant van de zeemacht in Ned.-lndië nuttig geoordeeld er in een dienstorder nog eens nadrukkelijk op Ie wijzen dat „hij de gewone militaire macht staking onbekend is, doch alleen opzettelijke ongehoorzaamheid bestaat." Zoo dit wel noodig geweest zijn? Het is niet te hopen SOEK ARNO. Soekarno, zoo juist uit de gevangenis ontslagen is tijdeus zijn gevangenschap niet minder revolutionuair geworden. Te oordeelen althans naar hetgeen bij zei de Sprekend van het P. N. I. vonnis verklaarde Soekarno, dut dit geen ov.erwinning v /.>r de reactonnairen was. Zijn k •ugkomstwus te vergelijken inet een lor welke twei. jaar werd bewaard maar nu scherper en j krachtiger is geworden, alk zal vechten, geef mij daarvoor een wapen, dat is de eenheid der massa. In vecht zoolang mijn bloed stroomt lerwille van Indonesia Merdika". Met was een heftige rede, die hij hield en zij onderscheidde zich van die van vroeger, doordat ze godsdienstig ge oriënteerd was. Ze bevatte meermalen een bede tot A'lah. WERKVERSCHAFFING. De minister van hiniienlainlsche zaken en landbouw heeft besloten, aan land- houwers, die perceelen land zouden willen verbeteren door drainage of kleigraven, in de kosten van de arbeidsloouen en rentezegels een subsidie te verleenen van 50 pet., waarvan 25 pet. ten laste vaji het Rijk en 25 pet. ten laste van de gemeente. Beperkende voorwaarden zijn, dat bij een zooveel mogelijk 50-urige werkweek in accoord moet worden gewerkt tegen een loon bij Hink werken van gemiddeld 24 cent per uur, dat voor dit werk in aanmerking komen werkloozen, die tot de werkverschaffing zijn toegelaten, en dat het algemeen toezicht wordt uitgeoefend door de NederJandsche Heidemaatschappij op kosten van de gemeente en van het rijk, ieder voor de helft. THOLEN, 8 Januari 1932. SUB BÜSA. lu bdi laatst der middeneeuwen «as bet in Noord-Duitschlaud gebruikelijk bij feestmalen eeu roos boveu de tafel aan de zol dering te hai'geu, ten teekeu dat, hetgeen bier misschien ondér den iovloed van den wijn zou gesproken worden, den drempel niet moest over schrijden. Nog vindt meu in oude Raads en Vergader zalen een roos in bet midden van de. zoldering gebeeldhouwd, en zelfs aan de biechtstoelen bracht men als s-ymboal vau geheimhouding ten roos aai'. „Vermijd eiken dischgenoot die een al te goed geheogen hei.ft"; „Zeg dat onder de roos ot in de biecht"; *Wat wij hier kozen, Myv' oüder de rozen", deze en dergelijke uitdrukkingen treft meu bij de middeneeuwpeha dichters her haaldelijk an en daaruit ontwikkelde zich het spreekwoord ffl!c zeg u dat ouder de loos", ol in zijn Lilijnschen vorm „sub rota". E-.-.u en auder wijst er op, welke beteekenis de roos reeds in oude dagen als bloem had bij de te.slen, die de gilden van allerlei aard vierden in deu zomer, iDuch'en de rozen ook nooit ont breken en op elk gastmaal was de taf•-1 met die bloeuieD versierd, indien zij maar eenigsztns te verkrijgeu waren. We komen nog wel eens op de roos terug. Gisteravond hield voor de afd. Thulen en 8t. Piulip'luid van het centraal genootschap voor kinderherstelling- en vacunliekolouie* de heer A. C. Bus i - de zaal van den lieer VI. J. Hoek ren lezing met lichtbeelden. Toen de voorzitter, Dr. P. J. Üuinker de bijeen komst opende «as «Ie zaal goed beze'. De lieer Bos hi-Id daarna een lezing tu besprak de gevaren voor het kind en hoe die gesaren bestreden moeten worden en liet vooral uitkomen dat de bestrijding niet zil in verschillende drankjes, maar in de lucht, zon en ziudelijkbetd van het kind. Spr. liet toen zien een film in 2 acleu van ten jongen Jantje en zijo moeder die weduwe w3s. Zij woonde in een kamertje waar Jantje -lu-p eu «aar tevens het eten werd gekookt en geen voldoen e lucht en licht kon worden toegelaten. Die jougeu gaat op advies van den dokter naar een vucautiekolunie en wordt een stevige jongen. Na de pauze sprak de heer Bos over de wmteruitzeudijigdeze is even nuttig als de zuuteruitzeuding Tenslotte wekte de hi-er Bus de ouders op die op advies van deu dokter huu kinderen uuar buiten moeten zenden, zich niet te laten weerhouden door het jaargetij, maar steeds dadelijk il» kin'It reu naar de buizen te zenden..Spr. hoopte ook Jat wanneer deze aMeeling baar 25 jaiig bestaan viert eu dat is reeds dit jaar, daar d« aMeeling in 1907 is opgericht, dat dan alle ingezetenen van Tnoleo, die wal kunnen missen, lid zijo van de afdeeiing. Spr, liet teen zien een film voorstellende het werk in den winter. Meu ziet de kinderen in de sneeuw spelen en spr. zeide nog dat in een winterseizoen, dii kinderen slechts één dag niet naar buiten konden. Waüt. kor. men des morgens niet, dan ging het des middags en omgekeeed. Hierna liet spr. nog zien een film van de B'o hond die zoo ontzettend veel doet voor de kiuderoitzending. Deze bond heeft een groot g-bouw staan en zal dit laten' inrichten voor herstellingsoord. Een luid applaus klonk op Da na elke film. Aan bet einde dankte de voorzitter deu heer Bos voor zijn- leziJ'g. Vorige week liepert^igeruchten dat zekere C. 8. alhier tijdens zijn militairen diensttijd een dieustrevolver zou heb pn ontvreemd, terwijl dit wapen later zou zijn verkocht aan C. J. S. Jz. Dit schijnt, voor d* militaire politie te Breda aanleidt g te zijn geweest eeu onderzoek in te stellen, waarbij S. het feit bekende. Een huiszoeking bij 8, bracht de revolver lo vo -'«(jhijii. Gevolg van deze geschiedenis zal wel mi dat 8. voor den krijgsraad terecht moet t11 w. gans ontvreemding van rijksgoederen, terwij, lui dan oog vervolgd zal worden wegens hei vei kooi] ui van eon vuurwapen, hetgeeu straf baar is vu os de vuurwapen wet. C. J. S, Jt. za! voor den hor.-er rechter ui teti ii 'err. ust iao weg. ns heling en overtreding van vuur wapenwet. Rijkspostspaarbank. Aan bot postkantoor t'holen en de. daar-mder re-- rieerende nul -postkantoren werd gedurende de lOivnd D-c-oopr 1931 ingelegd I 51091.56, terugbetaald f 11491.97. 11. iaststa do m l i' k-otour uitgegeven boekje dr agt liet nummer 14797. Onbestelbare, brieven en brief kaarten, van welke de afzenders onbekenl ziju. Bi luei.Uud (Brieven) 1. KI-imao lierman, Nieuwiande Drenthe. 2. Z. N. Drukkerij N. V. Her togen bosch. 3. Fauwe Jaciba Roosendaal De brieven hos. 1 en 2 werden le Oud- Vosse- rneer geposl no. 3 te. S<. Ami&laud. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van afzender op -ie stukken te vermelden, opdat deze bij oooestelb-iarbeid kunnen worden terug gegeven. Voorts is bet govenschl alle per post te verzenden stukken slteds van een volledig adres - straatnaam en huisnummer - te voorzien. Ds. H. Janssen. Onze uud-.-U igeuuut, d IJ. Janssen, leger en vlootpre.dikant in algeuipenen dienst, heeft Woensdag jonder zeer veel belangstelling te Den Hjag zijn zestigsten verjaardag mogen vieren. Hij werd in 1898 cmdldaal, stond daarna als preiikaot bij de. Chr. Ger. Kerk te Amsterdam en L-tdeu en werd tijdens de mobilisatie beuoemd tot veldprediker. In 1919 nam de. Janssen de plaats in vau ds. J. Tb. de Visser als leger- en vlootpredikant. Ds. Janssen is oprichter van den Chr. Gerefor meerden JoDgeli: gsbuud. De regeer,»g erkende zijn verdiensten door benoeming tot fficier in de orde vao Oranje Nasrau en tot ridder in de orde van den Neder- laudacheu Leeuw. De hoofdingenieur-directeur vau den Rijks waterstaat in Zeeland te Middelhorg heeft aan besteed het onderhoud der Rijkswegen op Zoid- Bevtland en op Tholeu behoorende tol de Rijks wegen in Zeeland, gedurende 1932, in twee perceelen en in massa. Eerste perceel raming f26.300, inschrijvers Iz. L gas-e, Koodekerke f 25900. M. Hoo- gesteger, Weineldinge t 24880. J. H. v. d Ven, Vlissingen f24860. L. van Boven, Elle— woutsdijk t 24870. J. Hariogmar», Colijnsplaat f 24727. W. v. d. Linde, KaUendijke f 24600. L. G. J. v. d. Ven, Koudekerke eu M. Wandel, Schoondijke. f22860. A A. de. Wilde, Middel burg f 22778. C. Wiskerke, Nieuwdorp f22145. Tweede perceel raming f 1700. Inschrijvers de bh. J. Haringruan, Colijnsplaat f 1623. M. Lahan, Scherpenisse f 1574. G. Bolier Jz. Scherpeinsso f 1560 en J. Knuist, St-Maariens- dijk f 1410. Massa raming f28000. Inschrijvers de hb. V. C. P. Bolier f 26570. N. V. Maatschappij tut aanneming vao burger-en waterboawkondige werken te Willemstad f26514. J. Haringman, Colijnsplaat. t 26355 Firma Dninhonwer Sr, Goes f 25000. L. G. J. v. d. Ven, Koudekerke e*i M. Wandel, Schoondijke I 24560 eu M. W. Knuls', Goes t 24537. *ST. MAARTENSDIJK. Vorige week ont stond brand in de landboo«schuur van dhr P. C. Koopman. De brand, die tijdig werd ont- deki, kon, dank zij vijf stralen op de Water leiding worden grbloscht. De levende have kou in veiligheid worden gebracb'. De materieels schade is niet groot en wordt door verzekering gedekt. POORTVLIET. Tijdens den hevigeu storm van Woensdag is de schour van den heer D. W. Keeteloo ingewaaid persoonlijke ongelukken kwamen üiet voor. *SC'HERPENISSE. Ooder voorzitterschap vao deu burgemei ster W. L. Klos is alhier een crisiscomité opgericht, waarin zittiog hebben de hb, L. C. van Doorn, J. Kear, C. G. Hartog, Jac. Bolier Az., G. van Ast, L. Vos en Jan Rijsteiibil Johr. OllU-VOSSEMEER. Donderdagavond werd by deu heer Tholenaar een film vertoond vaD we^e den Vrijwillige Landstorm, STA'VEMSSE. Als lid van het Nationaal Criaiscnmiié alhier zijn benoemd de heer A. F. Hanssena, Burgemeester, en de heeren A. G. van Ysselijk eu M. P. T*zelaar, Wethouders. Het plan is om er nog «enige personen uit de verschillende groepen aan toe te voegen. De heer C. C. Moerland van hier slaagde voor het praktijkexameu Nederlandsche Handels correspondentie. Door den hevigen storm was een groot gedeelte dezer gemeente Woeosdag verstoken van electrisch licht. LOOP DER BEVOLKING OVER 1931. Gemeente ST. ANNALAND. De bevolking bestond op 1 Januari 1931 uit 2613 inwoners. Vermeerdering in 1931 door geboorte en vestiging 115. Vermindering door overlijden en vertrek 94. De werkelijke bevolkiug vermeerdealzoo met 21. De bevolking bestaat op 1 Januari 1932 uit 2634 iuwoners, nl. 1335 M. en 1299 Vr. Gemeente STA VEN1S8E. Op 1 Jan. 1931 bestond de bevolking alhier uit 966 m. en 947 vr. totaal 1918 iD«ooer« In 1931 werden er geboren 19 m. en 16 vr totaal 35 en er vestigden zich 29 ir. rn 22 vr. totaal 51. Daarentegen overleden er 8 ai. en 11 vr. totaal 19 eu er vertrokken 35 m. en 42 vr. totaal 77 personen, zoodal de bevolking op 31 D<c. 11 bestond uit 971 ui. en 932 v., totaal 1903 personen. Er had dus een vermindering plaats van 10 per-ionen. Er werden 14 Huwelijken gesloten. Gemeente OUD-VOSSEMEER. Op 81 Dec. 1930 was het totaal 2237 ii- gezetenen. Afgeschreven werden 81 M. eu 52 Vr. totaal 83; iogeschreveu 37 M. en 87 Vr. tol tal 74 alzoo 9 minder. Geboren 27 M. en 31 Vr. en oveileden 13 M. en 12 Vr. alzoo een vermeerdering van 33. Op 31 Dec. 1931 was dus het zielental 2261. LANDBOUW. Met de varkensk weekerij en rarkenshan el gaat het ia Nuurd-Brabant, waar heel wat krul staarten worden opgelokt, verre vau goed. We kregen een tweetal berichten van dezen handel onder oogen, waarin o.a. gezegd werd, dat dc varkensprijzen in de laatste dagen sterk gedaald ziju. Biggen worden verkocht voor t2 tot f4, per stuk, drageude zeugen van t 20 tot f 25. Sedert de tachtiger jaren der vorige eeuzijn hier deze prijzen niet meer gekend. En ook de varkensprijzeu ziju m de Zuidelijke Meijerij thxus lot zoo ernstig laag peil gekomen, dal groote partijen varkeus in de dorpen voor eu door particulieren worden geslacht, Eeu flink varkeu komt slechts op ongeveer f 20. Er zijn zelfs reeds varkeus verkocht voor 8 c'. p. pood. Als een eu auder juist is, dan vrageD wij ons afwaar moet dat heen STIJGENDE VEEPR1JZEN. Uit Friesland* Zuidwesthoek wordt geschreven: Waren de veeprijzen op de laatste markten van het oude jaar steeds dalende, toch lijkt het wel, dat het laagste poot is bereikt. Daar de zoivelprijzeu aanmerkelijk beter «orden (er werd de vorige week door de speculatieve Hollandia- fabriekeu f 1 45 per vet betaald) zal er ver moedelijk meerdere vraag naar melkkoeien komeo. Ook is hierbij van invloed dat er tegenwoordig meerdere vraag naar coudei «producten iu Enge land bestaat, en er met l Jan. een flink kwan tum kaas en boter naar Frankrijk kau worden verzoodeD, zoodat er voorloopig wi 1 booger, doch geen lager zuivelprijzen zijn te verwachten. Ook de varkensprijzen worden gestadig iets hooger de aanvoereu uit Deuemarken beginnen iels kleiner te worden en voor Eugeland i« misschieo tengevolge vao het stijgen van den pondenkoers, iels meerdere vraag. Ook voor België is, niettegenstaande de verhoogde invoer rechten, iets meerdere vraag voor zware zouters en daar deze maand een flink kwantum bacou en versch rarkensvleesch uaar Frankrijk kaD worden verzonden, verwacht aien iets hoogere prijzen. Of de iuvoer in Frankrijk ook verbetering in de bestaande lage prijzeu der nuchtere kalveren eu lammereo zal brengen, dient meu af te wachten. Vermoedelijk zullen de priizen der prima kwaliteit vette koeieD iets beier worden, daar er den laatsien tijd weinig of mets wordt gemest. Voor afwijkende soort slachtvee is «eioig aoimo. Dit zal mogelijk verandbreu als voor Hollaud eu Zeeland vraag naar weidvee komt. GEMENGD NIEUWS DE BEVOLKINGSAANWAS IN NEDERLAND, 100.000. PFjR JAAR. Bedroeg - hel aaDtal inwoners van Nederland iu Septem' er j nog 7.922.991, in October was het, blijkens de jongste afl vering van het Maandschrift voor de Statistiek, gestegen tot 8.0006.600. Bij de volkstelling van ve. leden jaar was, zooals bekend een cijfer van ongeveer 7.9 uiil- ltoen bereikt. Hiermee wordt weer bevestigd, dat de Nederlandsche bevolking1 met ongeveer 100.000 inwoners per jaar toeneemt. PROVINCIALE STATEN VaN ZEELAND. In de Provinciale Staten van Zeeland is een vacature omstaan door het overlijden van dhr D. Joziase die sedert 1923 zitting bad voor de Staatkundig Gereformeerde party. Dhr Joziase was in zijn woonplaats, 's Gravenpolder, wethou der en had ook zitting in verschillende bestnrei zoowel kerkelijke als op burgerlijk terrein. De plaats io de Staten zal worden ingenomen door dhr Iz. de Feijter te Axel, den opvolger op de caudidaatlijst, POGINGEN TOT BELASTINGONTDUIKING De heer B. B. te Haastrecht had zijn voor raad benzine bij verscheidene personen nuderge- bracht eo zorg gedragen, dat hij minder in voor-')6 raad had dan de loegestaoe 200 K.Q. Het was^ de politie te Haastrecht echter niet onlgaaD, dai^{ er met vaten benzine was gescharreld. Dientengevolge hebben de Rijksambtenaren der invoerrechten en ccijozcn te Gouda sameuwerking met de politie te Haastrecht inl den morgen van 3 Jan. reeds vroeg de voor raden van B. opgespoord en B. heeft alsnog; onder dwang zijn gezatnenlijken voorraad aan gegeven voor de heffing vao het bijzondere in-| voerrecht Hem is proces-verbaal vau beke.uriug;v aangezegd. De voorraad bedropg ruim "1 800 Kg0l (plm. 2500 L.) Dhr M. E. aldaar, verging hel niet beter.U Op soortgelijke wijze is deze alsnog gedwongenS een aangifte te doen van een voorraad van bynalg 1600 K.G. (pl m. 2000 L.) deels bij anderen! ondergebracht. Ook hem is proces--erbaal vaulg bekeuring aangezegd. q Verder is bekeurd dhr J. F. K., die zijnR voorraad vao bijna 300 K.G. (plm. 400 L.)j eveneeus bij andereu had opgeslagen. ,t Te Oostzaan werd 9700 liter ontdek», die/ aan 4 personen behoorde, op tal van auderem plaatsen is eveneeDS benziue iu bcslag genomen.h Een dure overtreding daar de boete 5 X 4* 1/2I cent per liter bedraagt. STOOMBOOT VERGAAN. Stamfries IV die iu geregeldeu racht- Aiu'terdain^ De dienst vaart lustcheD Leeuwarden werd na deD storm van Woensdag vermist. Wel zijn drijvende gezieu op de Zuiderzee, gedeelten vao deu deklast en eeuige deele.u van de boot, doch anders weet toen nog niets. Men is en met een vliegmachine en met eenTr sleepboot op onderzoek uitgeweest^ doch er 'sii niets gevouden, zoodat men gronden heeti om aan te nemen dat de boot met 4 opvarenden^ is vergaan. GROOT WERK NAAR NEDERLAND. rc Inschrijvingssom ongeveer I 1.175.000 ii Het havenhesloor le Limerick in IerlandM heeft een lusehrijving geaccepteerd van de Ned.i0 Maatschappij voor Haveu«erken 1e Amsterdam voor de uitbreiding van hei drijvende H.-kken- materiaal. De iuschryvingsom beloopt 139.947 pond sterling of gerekend naar den huldigen koers ongeveer I 1.175.000. Met 1 Vlaart a.». N zal met het werk wordeu begonnen. BOASSONS BANK GESLOTEN. De N.V. Izaak Boasson Zonen's Bank te'G Middelburg eu Oustburg heeft bare loketten I gesloten. I De directie overweegt maatregelen om de fj zaken voort te zetten. Vermoedelijk zal surséance 1 van betaling worden aaogevraagd. LAWINE. g lu de Noorl-TiroLche Alpen brak aan de Patecherskogel bij Iunsbrüek een lawioeketm 1! door waardoor eeu 400 uo. lange lawine in be weging kwam, Vijf personen werden mee om- laag gesleurd en bedolven. Viel hunner kotiden Cl zichzelf bevrijden doch de vijfde kon zwaar ge- 3l wond «orden geborgen. E EEN REUZEN VLIEG BOOT. l, Naar de yArnhem«che Courant" verneemt, y beeft de vliegtuigfabriek Koolhoven een vlieg- a boot in ontwerp voor Oct-aanvei keer, d:e oug»- b veer tweemaal zoo groot is als de Do X. De vliegboot zal wordeu voortgedreven door tien motoren van 1000 paardekrachlen elk, welke gezamenlijk drie schroeven aandrijven. Het laad vermogen zal 42 ton bedrag het volle gewicht ongeveer 100.000 K.G. De snelheid zal 210 K.M. per aur bedragen. Het blad beeft van olflcieele zijde bevestiging van dit bericht gekregen. IJE STAKING TE ENSCHEDÉ De stakiDg in de Textielfabrieken duurt voort en ongure elementen trachten opstootjrs te ver- wekkeu die aanleiding geven tot relletjes. Zoo was het deze week zeer romoerig. Meu gooide lantaarns stuk, gooide steenen door de ruiten, zoo «el bij werkwilligen als bij mensehen die niets met de staking hebben oit te staan en begon de politie met steenen te werpen, waar door twee marechaussees aau het hoofd werden gewond. De politie maakte toeu van de vuur wapenen gebruik, waarbij gelukkig niemand werd getrofleD. Een aantal opgeschoten jongens, die aan de herrie een werkzaam aandeel hadden ge nomen is gearresteerd. STORM IN INDIË. Begin dezer week maakte me;, zich erg onge rust over Lombok en Bali. Hevige regens en stormeo woeddeu en plotseling bleef alle nieuws uit omdat de ouderzeekabel gestoord was. Mau «as ongerust voor een ramp van ouge- kendeu omvang te staan, totdat door middel van een stoomschip de eerste berichten ziju binnen gekomen. Overal is veel schade aaogericht. Rivieren zijn boiteo haar bedd&g gelreden en er hcbh'Mi groote aardverschuivingen plaats ge had, terwijUrr veel doode.u zijo. EEN FLINKE JONGEN.' E°o 16-jarige kantoorbediende te Amsterda in dienst vao een handelsonderneming, k- Maandagmiddag vau het girokantoor terng f 2000 in z'n tasch.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 2