IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT NIEUWSBLAD VOOR HET EILAND THOLEN. Vrijdag 8 Januari 1933. Negen en veertigste jaargang 'holen, Poortvliet, Scherpenisse, St. iaarterisdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer I Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, rijs uer kwartaal f 0,80met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,37®, franco per post f 1,65 -4- 15 ct. disp. kosten. UITGAVE: FIRMA J. M. C. POT - THOLEN. TELEF. INTERC. No. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 rege'- i~> rt.; ieder regel meer 17 72 cl Grootte der letters naar plaatsruimte. BI] abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIEN. Burg Kostelooze inenting. Jurgeineester en Wethouders der Gemecnie Thulen «ken bekend dat op Woensdag, den IS Januari tnsuiiind des middag- te 12 ure, de gelegenheid li zijn opengesteld tot kostelooze inenting cn her- ■enting van de ingezetenen, die zrh daartoe in hel (bouw van de o.I. school aanuelden. f holen, den 5 Januari 1W82. 10 LAND- EN TUINBOUW. nieis met zekerheid to zeggen; de ondervinding moet dit loeren. Op zulk een ondervinding nu laat men het na tuurlijk liever niet aankomen. Maar ze wordt toch door de omstandigheden wel eens opgedrongen, en en dan is het goed aan anderen raeè tedeeleD.hoe men er bij stond, eu welke planten door een lichte vorst al dan niet gedeerd werden. Zij die al eenige jaren planten hebben verzorgd, zullen ongetwijfeld ervaringen hebben opgedaan, aangename en minder aangename, waarmee ze niet alleen zelf in de komende ju ren hun voordeel kunnen doen, maar ook anderen van dienst kunnen zijn. Wat elke maand te doen geeft. In moes- en bloemtuin, keuken en kelder. vle keilt Januari.) Nadruk verboden. Wij willen het nieuwe jaar beginuen niet de beste irenscheu uit te spreken voor.al onze lezers en lezo- essen voor hun familieleden, voor hun bediijt en jok voor hun liefhebberij, bezigheden, waarbij we illereerst willen deuken aan hel tuinieien, dal velen Joen voor hun genoegen, uan 't kweeken en ver- sorgen vun planten en bloemen. Mogen zij hierin Iteuds meer ervaring en een .gelukkige hand" krijgen. Wij ontvingen he' verzoek van e«.n paar lez<*re-sen, twee gezus eis, om eens af en toe te schrijven over Kamerplanten, meer dan tol nu toe. Wij willen gaarne aan dat vrieudelgk ve>zuek gehoor geven, aaunemendo dat ur meerderen zijn, die dezen wonscli zullen ouderschrijv' u. Ue wimertijd is daarvoor hei meest geschikt, omda; er thans in cleu hof weinig of mets 'c doen is Hij of zjj, die zgn of haar kamerplanten met veel zorg behandelt, van er zeer «.eel genot van hebben, en het er veel vorder mee brengen, dan zeifs een vakkundige zou vermoeden, of, als bij dit toe allig zeil is dan bij zich had durven voorstellen. Maar. de win'erlu hei voorjaar lateu we zeggen van Maart of April tol Uctober ondervindt hij (en zij natuurlijk eveneens) geen moeilijkheden. Hij plaatst zijn plauten, lettende op haar bijzondere eischen, daar in de kamer, waar zg deze hel meest tol sieraad s'rekken eu het mooiste effect maken Hij gunt haar de morgenzon, en beschermt ze tegen de verzengende zonnestralen op 'i midden van den dag; hij geeft ze wat vloeibaren mest en geregeld water naar be hoefte, en als hij ze de eerste niet uitgezonderd eenmaal per week bui'en, liefst buiten bij regen achtig weer of be.rokken luchi, auders iu de .-chaduw. flink oversproeit, is dit in de kamer vetdor absoluut onnoodig üie moeite is niet zoo groot eu de voi- doening niet geiing. Maar tegen het najaar wordt het anders. Allicht als men een tuin hueft komen er dan nog enkele bij, die gedurende de zomeruianndeu buiten stonden, bgv eeo Clivia, een paar Palmen o! Varens, die ook wel binnen hadden kunnen blijven, ma.tr y ioch liover, zoolang het weer dit toelaat, genot van de frissche lucht hebben eu dan ook s erker worden, lerwgl ze tniudor hard groeien, want dit laatste is in de meeste gevallen ongewenscht. Uan zit n er l wel een beetje mee. Niet alleen met de oplossing der vraag, hoe h-iar zóó ie plaatsen, dat ze in de kamer niei hinderlijk zyu, maar ook zóó, dat ze elkaar niet hinderen; en zooveel mogelijk profi ee en zullen van zwakker wordende licht. Nu, dit gelukt ook wel, en na gaut men met vertrouwou, maar 'ocb niet volkomen gerust, den winter tegemoet. Ma he' nu maar niet al te streng wij gaan viiezen, dun ,,boft" ineu met zulk een fraaie kamerversiering, die de jaloezie wekt van bezoekers en bezoeksters inzonderheid. Maar de kritieke irjd komt, wai vroeger j ol wat la'er. wat korter of wat langer van duur, en dan is oppassen de boodschap. Ziet men het aan komen en hoeft men redeo om aan strenge vorst in den nacht to denken, dau is het zaak al de planten, die immers dicht bij een of meer ramen staan, duarvan zoover mogelijk te verwijderen, «n in geen geval een op den vluer te zetten of te laten staau. Men brenge ze zoo diep mogelijk in «Ie kamer, echter niet te dicht hij de kachel, als dif, wal wel 't geval zal zijn, gedurende den nacht, al is 'i maar smeulend, blijft branden lntusschcn kunnen Cactussen en andere planten pmt dikke, vleezige bladeren daar zeer goed tegen. 's'worgens brengt men ze dnn weer dichtet maar nie' ie dtcht bij de ramen. Wanneer de Oostenwind op een raam staat, gaat er een koude lnchtstroom van het glas uit, wat men in do dan L overigens warme kamer niet zou zeggeu, maar zeer I goed kan voelen, als men de hand dicht bij het glas houd'. Het komt er nu maar op aan, de kamer gedurende den nacht vorstvrij te houden, wat in elk geval vol doende is. Waar oon vulkachel brand is dit niet zoo moeilijk, maar bij zeer strenire en laug aan houdende vont kan hel in elk geval bezwaarlijk genoeg zijn, zoodal hel vorlies vau enkele zeer ge voelige planten, ondunks de beste zorg dan zeer goed mogelijk is. Opmerkelijk is hel intussohen, hoeveel meer weerstandsvermo onder hot vrie-punt Ruwe Huid Schrale Lippen In doozcD van 30-60 788 Bn Apoth. en Droogten 12 41011 BUITENLAND. buiten. Zelfs de overheid van vele landen vliegtuig heeft, doen verongelukken. Het heeft zich blijkbaar aan dit ontaardings- gewicht van de »Ooievaar" was 563 K.G. proces niet kunnen onttrekken. „De hel boven het voor Indië en andere tropische van Belgrado", lezèn wij ergens en wij latlden, na serieuze proeven door bekwame vinden er eene beschrijving van de gruwe- en serieuze deskundigen berekende maxi- lijksle mishandelingen, waaraan de politieke mum. Te Alor Star kwam het loeslel al gevangenen in Yougoslnvië zijn blootgesteld! «rat moeite van den grond los; daar had Iu totaal vervuilde cellen worden de ge- j het ongeluk ook kunnen gebeuren, niet- vangeneti vaak half dood geslagen. Huilen, tegenstaande deloen nog geringe belasting, schreeuwen, gillen klinkt dag iu dag 'Maar toen te Bangkok'-nog twee passagiers uit door de gevangenissen en daardoor met hun bagage instapten, ging een onge- vloekende politieagenten,suizen dezweepen omlaag. Verschillende bekende schrijvers hebben daartegen geprotesteerd eu een oproep tot de Europeesche regeeringen gericht, waarin wordt aangedrongen op medewerking tot het bestrijden van menschelijke behandeling der politieke tegenstanders. De conferenties te Bazel zijn alweer achter den rug Hel resultaat was een lijvig rapport over den finantieelen toestand van Duitschland, meer niet. Iedere regee ring kan handelen zooals hij wil De heele pralerij was al van te voren gedoemd om luk tot de waarschijnlijkheden hehooren, al had het minder ontstellend kunnen af- loopen. „PERSVERKLIKKERS". De bekende kwestie omtrent de publicatie van den brief der heeren van der D.eure en Perquin, waarover reeds zooveel te doen is geweest, is nog lang niet uit de wereld. Naar het schijnt doen soc. en R.K. thans moeite om het Mek" in den Radioraad op te sporen, hetgeen deN.RC. er toebracht cie volgende minder vloeiende woorden neer te schrijven: »In dit (het opsporen van het Lek) op zichzelf reeds In liet atgeloopen jaar zagen wij, dat Engeland als financieel centrum ineen stortte en dat de opstandige geest, gevolg van den economische» achteruitgang, zich zelfs op do vloot had voortgeplant, waar- mode een tweede steunpilaar van het Rrilsche imperium wankelde. Het nieuwe jaar is voor Alhioti nog slechter begonnen dan 1931 het ziet er naar uit dat 1932 Engeland zijn bestaan als wereldmogend- heid ernstig zal hebben te verdedigen Of het de harde hand van Lord Willing ton, den onderkoning dan wel liet door drijven van het comité van het Al-Indisch congres geweest is, die een opstandige» geest verwekte, is om het even. Hel is in ieder geva" rcgeoring er toe overging de-u zoo juist op een fiasco uit te loopen, toen de V. S. een minderwaardig, schijnheilig aan besloten de oorlogsvorderingen niet kwijt brengers bedrijf vau bladen, <1 ie wij te schelden. Intussehen blijft de vraag, wat hebben onlangs eeuige voorbeelden ge er gebeurt wanneer straks Duitschland in noemd herhaaldelijk zelf meer ol minder de onmogelijkheid verkeert te betalen. Dan vertrouwelijke en zelfs uitdrukkelijke als weigért Frankrijk natuurlijk de Vereenigde strikt vertrouwelijk aangegeven stukken Blaten te voldoen En dan'? Komt Amerika hebben gepubliceerd, wanneer zij dit in het dati halen? het algemeen belang noudig oordeelden, geheele wereld verkeert in een labiel me" «r zich wel over verbazen dat evenwicht. Beschamend is het te zien, hoe journalisten zit* aan zooiets schuldig maker. Rusland het eenige land is, waar werkelijk WlJ vTle" I«!''weg een schande voor ophouwend economisch werk verricht wordt. Zéker, de bolsjewis en bluffen veel. En vele plannen blijven onuitgevoerd Maar het heeft er dan toch allen schijn van, dat het vijtjaren plan zal worden uit- reeds zoover, Hat de Indische gevoerd, waarschijnlijk zelfs binnen den toe over"iii" de.n zoo juist vastgestelde» termijn, waarmede bereikt 1 zal zijn volgens de woorden van Molotof, voorzitter van den Raad van Volkscommis sarissen, dat de industrieele productie vier maal zoo groot is als die vau vóór den oorlog. Voegen wij daaraan toe, dat de begrooting voor het leger en de marine met het jaar stijgt, dan is het op het oogenhlik wel heel moeilijk te zeggen, hoe de wereld er over een jaar of tien zal uitzien. lulusschen is het eên verheugend ver schijnsel, dat er zoovele non-agressie-pacten tussche» Rusland en dit land omringende staten gesloten worden het oorlogsgevaar wordt er iu ieder geval kleiner door. Maar wat Ie denken van den aanslag op den Japanschen gezant te Moskou, be raamd door den Tscheehoslowakischen lcgatie-secsetaris Karei Wanjek. Is werkelijk oen aanslag beraamd of is de beschuldiging maar eeu voorwendsel geweesl «Ier Russen om Japan te toonen, dat de Westersche mogendheden alles doen om een oorlog tusschen Rusland en Japan uit te lokkon? In Finland bestaat er op het oogenhlik een alcoholverbod, zooals dit ook in de V. S. is. In de afgeloopen week werd uit Europa teruggekeerden Gandhi ge vangen Ie nemen, liet ziel er naar uit, dat hel in de naaste toekomst hard tegen hard zal gaan. Overigens moeten wij ons door sensa- lioneele berichten niet te gauw vau de kook lalen brengen cn tnel name dienen wij nooit te vergelen, dat hel Indische hoertje met den ge heel en strijd tusschen die üóhgresparlij en de regeering slechts bitter weinig te maken heeft. Het hoertje vei langt slechts opheffing van den nood toestand, waarin ook hij door den wereld crisis is komen le verkeeren en het late hem vrijwel koud of' er eene Engelsche dan wel eene Indische regeering de lakens uitdeelt. Dat geldt evenzeer voor liet Glii- neosche hoertje. 1 e bezetting voor 'Isjin- tsjaii door tle Japanners verwekte in China, volgens de berichten dan, groote opwin ding. Wanneer het werkelijk waar was dat de gelieele Cliineesehe bevolking deze bezet li ng a's een aanval beschouwde, dan, zou «le situatie voor Japan werkelijk onhoud baar zijn. i Maar iedereen weet. dal «lit heelümaaJ het geval niet is en dal liet Cliineesehe hoertje rustig afwacht, wat de nieuwe regeering hein geeft. En daarom kan Japan nu liet van de blanken niets meer le vreezet) heeft kalm zijn gang gaan bij zijne verovering vau geheel Mantsjoerije. De blanken tellen niet meer mee; die zijn veel ie veel verdeeld om Japan een balt toe te roepen. Hoe lang is het al weer niet geleden dal de verbannen Duitsobe keizer ons waarschuwde voor cie Yellow- danger, het gele gevaar? In Spanje is bel ook weer rumoerig. Te Badajoz werden vier agenten door de be volking op de t.ieesl gruwelijke wijze ver moord. Men stak de, door meer dan 200 scholen doorboorde lijken de oogen uit, de hoofden werden met geweerkolven in geslagen. Terwijl er later nog een bewer king der lijken met zakmessen en buksen, volgde, lu verhand hiermede heeft de commandant der gendarmie aan den mi nister van hiniienlatidsche zaken ëen soort liet vak, ook al hebben deze lieden van wat in déze met betrekking lot de zeud- tijdregeling algemeen belang is, een andere opvatting dan de Radio-bode of' wij. Dat deze pers, wanneer hel de eigen menschen betreft alles goed praat, en wanneer het tegen tegenstanders gaat, in verzwijging, verdraaiing en laster haar heul zoekt, is niet alleen van de sociaal-dein. wijze van «berichtgeving en beschouwing hekend, na de Fruytier- en Perquiu-geschiedenissen, ook steeds meer tnode voor Roomse h- Katholieke bladen." ZWENDEL MET KINDEREN. Het „Vaderland" wist le vertellen, dat de Berlijnsche recherche met de Neder- landsche samenwerkt tot uitroeiing vau twee ploegen zwendelaars, die van adoptie bedrog beroep maken. In bekende Neder- landsehe bladen plaatsen deze lui adver tenties, berichtende dal een Duitsch kind waarvan «Ie vader officier is en de moeder tot een zeer behoorlijke lamilie behoort, wordt afgestaan. Aan den Duitschen be middelaar moet poste restante geschreven worden. Üe recherche constateerde, dat in enkele gevallen zich 21)00 families hadden gemeld; al die caudidaleii krijgen een antwoord, waarin f 10.tot f20.voor informutiekosten wordt gevraagd Heeft men eenmaal het geld gezonden, dan hoort men er nooit meer iets van. Soms ook hoort men er wel wat van. Voor een honderd mark of wat worden arme lieden een referendum gehouden ten einde te lm» kinderen afhandiggetnaakt,dan worden ultimatum gesteld. Wanneer de regeering {<on ee» loropera'uty even geen maatregelen neemt'legen den chao- r!e ééne plant heeft dan de tisehe» toestatid, dan neemt generaal San- andere. lir zijn er, van welke men denkt, dat ze-jurjo deze zelf. dar wel tegen kunnen, er rijn er ook voor welke f lnenschhei(1 na ,|en *»en oen vrij hoo»e temperanjur noodzakelijk ach'; zlJwijl de eerste in zulk een onguosiig geval reilde- wereldoorlog geheel ontaard «s Deze onl- ,is spt verloren gaan, en de laatste er goed afkomen. I uarding geheel aan detl oor.og toe «e hem riori, van te voren, \alt daar dus in vele govallen 'schrijven g-'int niet, WiUll Spanje bleef er heslissen ol' dit verbod al dan niet moest blijven gelden. Het resultaat is geweest, dal de Finsche bevolking zich mei over weldigende meerderheid voor de volkomen opheffing van het verbod heeft verklaard. Vermelden wij tenslotte dat de secre taris der vereeniging voor menschlieverid hulpbetoon te New York verklaarde, dal het vooruitzicht van hongersnood milli- oenen Amerikanen bedreigt. Is het geen dwaze wereld Van alles te veel...en hongersnood. BINNENLAND. HET VLIEGONGEVAL TE BANGKOK. Eet) de dingen, welke in het nieuwe jaar wel eerSt dienen in het reine ge bracht te worden, is de opsporing van de ware oorzaak van den vliegramp te Bangkok Zooals men weet, beweert de directie der K.L.M. dat een open gebleven noodlnik als oorzaak van den ramp is aan Ie mer ken. Echter gaan er steeds meer stemmen op tegen deze voorstelling van zaken. Een Indischman is bij een groot aantal des kundigen geweest en er was geen enkele die aan het openblijven van het luik geloofde. Allen meenden dat overbelasting het de papieren dier kinderen vervalseht en worden zij onder aller ei hoogdravende woorden naar Nederlandsche gezinnen gebracht, die er goed voor betalen. Het verschil tusschen „In- en Verkoop" is voor de zwendelaars. VAN VINCENNES NAAR DEN HAAG. De geheele verzameling, die te Vincennes in het hoofdgebouw was ondergebracht zal ook in den Haag worden tentoongesteld. Alle gehouwen van belang, die deel hebben uilgernaakt van de Nederlandsche aftieeling te Vincennes zullen in den Haag worden opgezet het groote paviljoen, het kleine paviljoen, de Balische tempel met poorten en muren, net Padangsche Huis en het Indische restaurant. Het is alleen jammer dat. men de dansers en muzikanten voor het Balineesche Theater die in Parijs zoo- voel opgar.g maakten, niet meer bij de hand heeft. Zij zijn gerepatrieerd en uil elkaar gegaan en men ziet geen kans hen in korten lijd weer hijeen te krijgen. De gemeente Den Haag heeft tnooi werk' ge daan TRAGISCH ONGEVAL Buitengewoon tragisch was het auto ongeluk te Stnilde. Ten gevolge van de gladheid van den wég slipte bij het passeeren

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 1