Gaat Ge Trouwen C. Laban, Tholen MliNHARDT'S Zenuw-Tabletten 75" Laxeer-Tabletten 60" Hoofdpijn-Tabletten 60" BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. Firma J. M. C. POT, THOLEN beveelt zicb aan tot het geven van orgelles en bet stemmen van piano's. 6 7084 het gezonden heeft aan de Kroon tot hef instel len van een Ministerie van Landbonw. B, en W. stellen voor ooi dit voor kennis- gering aan te neuien, waartoe toet alg. et. be- slotean wordt. Va n de Moderne vakbeweging en de atd. Zeel nd der 8.D.A.P. betreffende de werkver schaffing en sleouregeling. Ook dit wordt op voorstel van B. en W. voor kennisgeving aangenomen. Van het gemeentebestuur van Goes, de be- groolitig voor 1982 van de keuringsdienst van waren in ontv ng en nitgaaf op f 76000 en de goedgekeurde rekening van denzellden dienst over 1930. Van doafd. St-Annaland van de bond van arbei- dera in landbouwbedrijf met verzoek om toe te passen de kindertoeslag. B. en W. stellen voor gezien het Kijk hier niets iu bijdraagt op dit verzuek uiet in te gaan, z. b. stemmen wordt dit aangenomen. Met alg. st. wordt benoemd tot geneesheer belast met de armen praktijk de heer dr. H. M. R. J. van Es. De pensioengrondslag hiervoor wordt vastge steld op 1 125. B. en W. stellen voor om de verordening tot afwijking van de winkelsluitingswet vast te stellen en wel voor het geheele jaar de winkels te sluiten om 9 uur en des Zaterdags om 11 uur dit alleen gedurende de zomermaanden, dit sluitings uur zal dao ook gelden op 1 Januari, 2e en 3a Punschdag, 2e en 3a Pinksterdag 4, 5,26 en 31 December en op 25 Deo. gesloten z. k., stemmen wordt dit zoo vastgesteld. Eveneens wordt vastgesteld het suppl. kohier hondenbelasting op f 15. Het salaris vau deu geneeskundige belast met den doodscboow wordt vastgesteld op f 25 eeu zelfde bedrag wordt ook vastgesteld voor de peu- sioen grondslag. Bij de roudvraag zegt dhr J. W. Elenbaas gedacht te hebben dat de verurdeniug haven en kadegeld aan de orde zou komen en vraagt wanneer die nu zal komen. De vonrz. zegt dat deze misschien zal komen in April of Mei want de nieuwe verordening komt 1 Januari 1933 iu werking. Dhr Elenbaas meende dat deze 1 Jannari 1932 in werking ging, dus dit jaar moeten wii nog met vollen roued betalen. De voorz. leest het gedeelte uit de verorde ning voor en het blijkt dat deze geldt lot 1 Januari 1933. De vonrz. zegt het is waarschijnlijk de laa'ste vergadering van dit jaar, hij weuschl dat het voor alle leden een goed einde moge hebben en hoopt dat het nieuwe jaar op economisch ge bied in alle opzichten moge verbeteren, daar dit voorzeker zal ziin tot welzijn van de Maat schappij Hierna sluiting. STAVENISSE, 28 Dec. 1931. Aanwezig alle leden. Voorzitter de heer A. F. Hanssens, burge meester. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. De voorz. de-lt mede dat het eervol gevraagde, ontslag als ouderwijzer, wegens zijn benoeming als hoofd der schoot te Berkenwoode, is ver leend aan deu heer K. Kievit, met ingang van 1 Dec. II. en dat op geooemden datum alhier to diens vacature in funcite gelreden is de heer A. Goedhals van Schoondijke. Verscheidene stokken worden zonder bespre king vuur notificatie aangenomen. Naar aanleiding vau het verslag der Watert.mij. vraagt do heer L). Stootjesdijk, hoe het zit met ne reserve voor 1932. De. voorz. zegt dat men nog enkele, jaren toe zal komen, maar op den duur ia de tegenwoor dige toestand toch ouhoodhaar. Er is een audiëntie gehouden met deo minister. Pogingen zijn aangewend of zollen nog aangewend «orden om voldoenden steun van het Rtjk in deze te verkrijgen. Het lid, de heer L. Petappel, vroeg naar de afschrijvingen nij de Walerl.tnij, waarop de voorzitter antwoordde dat die nimmer hebben plaatsgehad. Er beslaat evenwel nog een loudsje voor voorzieningen. Op een vraag omtrent deu toestand der buizen werd geantwoord, dat dit een zaak van het technisch bestuur is. Ingekomen was een schrijven van Ged. Staten, meldende de goedkeuring van de gewijzigde politieverordening. Veider Provinciaal blad no. 43, inzake het uitzetten eu opnemen van kasgelden, ook bij en vau andere gemeenten. Teneinde moeilijk heden eventueel in deze zaak te voorkomen, wordt verzocht hiervan zou spoedig mogelijk aan hen kennis te geven, opdat zij zich dan met. de hetrokken gemeenten in contact kounen stellen. Goedgekeotd was de gewijzigde begrootiug voor 1931. Inzake de circulaire „Winkelsluitingswet werd besloten hier niet tot een afwijkende regeling over te gaaD, als zijnde oanoodlg. Alleen werd goedgevonden gedurende deo zomertijd op werk dagen het slntiingsuur der winkels één uur later te doen plaats hebben. Het lid M. J. Leuue vraagt ontheffing van de hondenbelasting over het 2e halfjaar 1931. Nader te behaudelen. Van Haarlem «as bericht ingekomen, dat er ingevolge art, 86 der T.<, O,wel aldaar voor 1 leetllng nog 1 0.66 moet betaald worden. Ingekomen was een verzoek van het bestuur der gemeente Wehl om adhaesie aan bon adres aan H.' M. de Koningin inzake het instellen van een alzouderlijk ministerie van Landbonw. B. en W. muonen dat zulks niet op hun weg ligt, maar thuis behoort bij de landboowmaatschap- piien. Het verzoek wordt voor kennisgeving aangenomen. Het lijvig stok van het uitvoerend deel van het Bestoor der Prov. commissie inzake de werkloosheidsvoorziening, zal ter leziug worden rondgezonden. B. en W. hebben een en ander reeds overzien en overwogen en zulleu misschieu bader met voorstellen in deze komen. Fien herhaald verzoek van de afd. West- N.-Brabant voor vreemdelingenverkeer om als lid of donateur toe te treden, wordt voor noti ficatie aangenomen. Medegedeeld werd dat de koster, voor ver- plegtug in Vrederust gesteld zijn op f 780 f50 voor kleediDg, in Coudewater op f 700 en in de Servatiuamrichting op f 675. Tegen het verzetten vau de kermisdagen in RetranGhement was geen bezwaar. Inzake de gewijzigde Woning wet werd besloten de bouwverordening alhier nog niet te herzien, daar toen er nog 2 jaar tijd voor heeft. Men wil de-e zaak liever kalm afwachten. De rekening 1931 en de begrootiug 1932 van den keuringsdienst uit Goes zullen worden rondgezooden. Het goed slot over oen dienst 1930 was f 3473.78. Vastgesteld werd het sup pletoir kohier der bondenbel. in totaal op f43.50. Io verhand met enkele kleine veran deringen werd de begrouting voor 1932 eenigs- zins gewijzigd. Bij de rondvraag doet het lid Stout,- '^dtjk nog de vraag, hoe het zit met een slacht- en'(rand plaats voor varkens, waarop de voorz. zegt 'lal deze zaak oog niet voldoende i- afgehandeld ëo men dus' nog moet afwachten. Hel lid A. van Lnyk vraagt of, no er wat hoornen in het Bosch geroeid zijn, daar geen oeschikte plaata te vinden is. De voorz.-zegt dat B. en W. nimmer met een voorstel voor die plaata zullen komen. De voorz. zegt daarna o. a. Bij hst begin van 1931 nitte ik de beste wenschen op econo misch gebied, maar in den loop van het jaar zijn de toestanden over de geheele wereld nog veel verergerd, zoodal de algemeene crisis nog veel grooter is geworden. Geve God, dat er spoedig een groote verbetering in deze moge komen. Met de beste «enschen voor allen bij het einde en tevens bij het begin eu den loop van 1932 sloot spr. de vergadering. SPORT. Oud- Vorseineer, Op deu 2en Kerstdag speelde de voetbalclub O. V. C. I alhier tegen Prins- A landia 1 en moest O. V. C. met 3-1 verliezen. Door O. V. C. I werd te Dinteloord nog I een conlta partij voetbal gespeeld tegen Prins- landia 1, maar moest ook no verliezen met 3-2. Tholen. Op den len Kerstdag speelde T.V.V. I een wedstrijd tegen W. V. C. Ie Wiilemstaden verloor met 34. Rost stand 30 voor W, V, O. 4,0981 7 Bij Annth. en Dogisten. BURGERLIJKE STANÜ. Gem. STAVENISSE over Novemher 1931. Geboren Danker Kornelts, z. v. Jacs. Marts. Moerland en Maria Fleren». Maatje Jannetje, d. v. Jan Jansen en Jannetje Dorst. Overleden: Tannetje Boogert 76 j, echtg. van Adriaan Wesdorp. Maatje Jannetje 1 d., d. v. Jan Jansen en Jannetje Dorst. Gero. OUD-VOSSEMEER over Nov. 1931. Geboren Pieter Oomeli», z. v. P. de Wilde en J. E. Vermeulen. David Johan, z. v. A. Polderman en J. O. de Hond, Gehuwd M. J. Vermeulen 44 j. te Steen bergen en C. W. Quist, 35 j. LAS.E PRIJZEN. 20 37382 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw' Ondertrouw-advertentie gratis gepi'aatst in de lerseksche ei; Thoolsche Courant

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1931 | | pagina 4